Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Nereģistrēts Kopienas dizainparaugs

 

Nodot atklātībā nozīmē dizainparaugu padarīt pieejamu sabiedrībai tādā veidā, lai Eiropas Savienībā (ES) darbojošās ieinteresētās aprindas varētu būt pietiekami informētas par dizainparaugu. Nozīmīgs ir nodošanas atklātībā datums un veids, jo tas rada nereģistrēta Kopienas dizainparauga tiesības, tomēr tas var arī iznīcināt reģistrēta dizainparauga novitāti, ja dizainparaugu neiesniedz reģistrēšanai 12 mēnešu laikā pēc nodošanas atklātībā. Nodošanai atklātībā jānotiek ES teritorijā, lai radītu nereģistrēta Kopienas dizainparauga tiesības.


To nodrošina, piemēram, drukāts apskats ar norādītu datumu, plaša popularizēšana, publicēšana valsts intelektuālā īpašuma biroja biļetenā, izstādīšana starptautiskā izstādē vai datēta vēstule visām tirdzniecības asociācijām attiecīgajā ražošanas nozarē.


Nodošanu atklātībā neņem vērā, ja pēc nodošanas atklātībā par dizainparaugu “parastā uzņēmējdarbības gaitā praktiski nav varējis uzzināt to personu loks, kuras ir specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Eiropas Savienībā”.

Tātad dizainparaugam jābūt zināmam vismaz ieinteresētajām aprindām attiecīgajā nozarē Eiropas Savienībā un jābūt skaidri zināmam datumam, kad tas ir nodots atklātībā.

Plašākai informācijai skatiet Pamatnostādņu sadaļu “Pieteikumu par dizainparaugu spēkā neesamību izskatīšana”.


Īpaši svarīgs ir datums, kad veikta pirmā nodošana atklātībā, lai tiesvedības gadījumā vēlāk nav jāmeklē šāds pierādījums. Tādēļ noderīgs un saglabājams ir ikviens tiešais pierādījums par to, ka nodošana atklātībā mērķa grupai ir notikusi un ka šī mērķa grupa ir veiksmīgi sasniegta.


Ar nodošanu atklātībā jādod iespēja ieinteresētajām aprindām Eiropas Savienībā uzzināt par dizainparaugu. Nodošana atklātībā vienā dalībvalstī var būt pietiekama, ja to veic tā, lai šajā nozarē Eiropas Savienībā darbojošās ieinteresētās aprindas varētu uzzināt par dizainparaugu. Nodošanai atklātībā jābūt tādai, lai apliecinātu nereģistrēta Kopienas dizainparauga tiesības. Piemēram, ja nodošana atklātībā notiek starptautiskās izstādēs Eiropas Savienībā, kur pulcējušās visas ieinteresētās aprindas no visām valstīm, tiesību sākuma brīdi konstatēt ir vienkāršāk.

Plašāka informācija par strīdiem.


Aizsardzība nereģistrētiem Kopienas dizainparaugiem ir spēkā kopš 2002. gada 6. marta. Tiek aizsargāti dizainparaugi, kuri pirmoreiz nodoti atklātībā šajā datumā vai pēc tam. Dizainparaugi, kas nodoti atklātībā pirms šā datuma, nav aizsargāti.


Pilsonība nevar traucēt dizainparauga aizsardzības iegūšanu Eiropā. Dizainparaugs, kas ES nodots atklātībā saskaņā ar nosacījumiem par aizsardzību un nodošanu atklātībā, nozīmē tiesības, kas piešķirtas personai (juridiskai vai fiziskai), kura ir veikusi dizainparauga nodošanu atklātībā neatkarīgi no šīs personas pilsonības.

Plašāka informācija par strīdiem.


Nereģistrētu Kopienas dizainparaugu īpašniekam, aizsargājot savas tiesības vai tiesājoties pret viltotāju, tiesas procesā jābūt spējīgam sniegt trešai personai turpmāk norādītos pierādījumus.
  1. Pierādījumu par dizainparauga pirmās nodošanas atklātībā datumu un vietu.
  2. Pierādījumu par to, ka dizainparaugs attiecas uz atklātībā nodotu dizainparaugu (ar galvenajām raksturīgajām īpašībām un jo īpaši tām, kurām ir “individuāls raksturs”).
  3. Pierādījumu par to, ka ieinteresētās aprindas Eiropas Savienībā varētu būt bijušas informētas par nodošanu atklātībā kā tādu. Nedrīkst novērtēt par zemu grūtības pierādīt nodošanas atklātībā datumu un apjomu. Tas attiecas uz nereģistrētu Kopienas dizainparaugu sistēmu, kas citādi ir vienkārši nodrošināms aizsardzības veids.
  4. Pierādījumu, ka iespējamais viltotājs faktiski ir nokopējis aizsargātu dizainparaugu.
Plašākai informācijai skatiet Padomes 2001. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem.


EUIPO nerisina ar tiesību pārkāpumiem saistītas lietas, bet to dara Kopienas dizainparaugu tiesas, ko izraugās dalībvalstis. Ja jūsu dizainparaugs ir nokopēts, Jums ir jāiesūdz kādā no šīm tiesām persona, kura pārkāpusi jūsu tiesības.

Lai izvairītos no šādas situācijas, iepazīstieties ar plašāku informāciju par reģistrāciju.


Nav korekti runāt par vienu tiesību pārvēršanu par citām tiesībām. Tam pašam dizainparaugam var būt abu veidu tiesības.
Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka ar regulu nosaka viena  gada labvēlības periodu, kura laikā jūs varat pārbaudīt tirgu, aizsargājot nereģistrētu Kopienas dizainparaugu (NKD), bet pēc tam reģistrēt reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RKD). Labvēlības perioda nolūks ir neļaut uzskatīt, ka šajā laikā ir zaudēta dizainparauga novitāte.
Tomēr, ja savu reģistrēta Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikumu iesniedzat vēlāk nekā vienu gadu pēc nodošanas atklātībā, jūsu reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RKD) vēlāk var atzīt par spēkā neesošu.
Tāpēc nav iespējams saņemt pilnu trīs gadu aizsardzību kā nereģistrētam Kopienas dizainparaugam (NKD) un pēc tam iesniegt reģistrēta Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikumu, jo tad nav izpildīta prasība par novitāti.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.