Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Kāds dizainparaugs var būt reģistrēts Kopienas dizainparaugs?

Dizainparauga pieteikumu piemēri

Putekļsūcējs — dizainparauga pieteikuma piemērs

Putekļsūcējs

Dizainparauga numurs: 003305929-0002

Dārza nojume — dizainparauga pieteikuma piemērs

Dārza nojumes

Dizainparauga numurs: 002068585-0003


Pirms piesakāties dizainparaugam, Jums jāņem vērā trīs aspekti:


Vai Jūsu dizainparaugs ir piemērots reģistrēšanai?

Dizainparaugs aizsargā ražojuma izskatu un ir savstarpēji saistīts ar ražojumu. Ja nav ražojuma, nevar būt arī aizsardzības.

Jebkuru rūpniecisku vai amatniecības priekšmetu, tostarp iepakojumu, grafiskos simbolus un burtveidolus, var uzskatīt par ražojumu. Arī ražojuma daļas, ko var noņemt un uzlikt atpakaļ, var būt aizsargājamas.

Krāsas pašas par sevi, tīri verbāli elementi un skaņas ir piemēri tam, ko nevar uzskatīt par ražojumu, jo tie neveido ražojuma izskatu. Tomēr tiem var būt piemērojama preču zīmes aizsardzība.

Arī dzīvi organismi un koncepcijas nav reģistrējamas jau minētā iemesla dēļ, un tām nav arī piemērojama preču zīmes aizsardzība.

Turklāt Jūsu dizainparaugam jāatbilst sabiedriskās kārtības un noteiktiem morāles standartiem. Tiks noraidīti dizainparaugi, kuros attēlota vai veicināta vardarbība vai diskriminācija dzimuma, rases piederības vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Vai Jūsu dizainparaugs ir jauns?

Regulā par dizainparaugiem ir noteikts, ka Jūsu dizainparaugam, vai tas būtu reģistrēts Kopienas dizainparaugs (RKD) vai nereģistrēts Kopienas dizainparaugs (NKD), jābūt jaunam, un tam jāpiemīt individuālai būtībai.

Novitāte

Dizainparaugs ir jauns, ja pirms tā nav nodots atklātībā tam identisks dizainparaugs. Ja abi dizainparaugi atšķiras tikai ar nebūtiskiem aspektiem, tos vienalga uzskata par identiskiem.

Individuālā būtība

Dizainparaugam ir individuāla būtība, ja vispārējais iespaids, ko tas rada informētam lietotājam, atšķiras no tā, ko rada visi agrākie dizainparaugi.

Vai Jūsu dizainparaugs ir attēlots pareizi un precīzi?

Grafiskā attēlojuma mērķis ir attēlot visas īpašības, kas piemīt dizainparaugam, kuram Jūs piesakāties. Tikai Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Jūsu dizainparauga īpašības tiek attēlotas pēc iespējas precīzāk.

Tāpēc ir svarīgi, lai Jūs sagatavotu sava dizainparauga attēlojumu rūpīgi un precīzi. Attēlojuma kvalitāte ir ļoti svarīga saistībā ar Jūsu dizainparauga aizsardzību.

No praktiskā viedokļa grafiskā attēlojuma kvalitātei jābūt tādai, lai Jūsu dizainparaugu varētu samazināt vai palielināt līdz izmēram, kas nepārsniedz 8 cm x 16 cm, lai to varētu reģistrēt Kopienas dizainparaugu reģistrā un publicēt Kopienas Dizainparaugu biļetenā.

Skati

Lai attēlotu savu dizainparaugu, Jūs varat iesniegt ne vairāk kā desmit dažādus skatus: septiņus aizsargātus un trīs neaizsargātus. Var augšupielādēt dažādus skatus, piemēram, no augšas, pacēlumā, šķērsgriezumā, perspektīvā vai izvērsti. Mūsu tiešsaistes dizainparaugu pieteikumā Jūs varat veikt augšupielādi, izmantojot vilkšanas un nomešanas funkciju, un izmantot gan 3D, gan statiskus attēlus. Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūsu iesniegtie skati attiecas uz vienu un to pašu dizainparaugu un tajos ir attēlota kāda no dizainparauga redzamajām daļām.

Ja iesniedzat pieteikumu par saliktu ražojumu, t. i., par ražojumu, ko veido vairāki nomaināmi komponenti, kuri ļauj ražojumu izjaukt un salikt atpakaļ, vismaz vienā skatā jābūt attēlotam visam ražojumam saliktā veidā. Tas pats attiecas uz atsevišķu priekšmetu komplektiem, piemēram, šaha galdu un tā figūrām vai galda piederumu komplektu.

Krāsas

Dizainparauga attēlojums var būt melnbalts vai krāsains. Nav atļauts kombinēt abu šo attēlojuma veidu skatus, piemēram, iesniegt par vienu un to pašu dizainparaugu trīs melnbaltus un četrus krāsainus skatus.

Pamatinformācija

Jūsu dizainparauga attēlojumam jābūt uz neitrāla fona. Dizainparaugam jābūt skaidri atšķiramam no apkārtējās vides.

Identifikatori

Ja vēlaties īpaši izcelt atsevišķas dizainparauga daļas, lai parādītu, ka iesniedzat pieteikumu tikai par konkrēto daļu vai ka Jūs skaidri atsakāties no konkrētas dizainparauga daļas aizsardzības, varat izmantot kādu no turpmāk norādītajiem identifikatoriem.

  • Pārtrauktas līnijas — lai norādītu elementus, kuriem aizsardzība nav vajadzīga.
  • Robežlīnijas — lai izceltu dizainparauga iezīmes, attiecībā uz kurām vēlaties saņemt aizsardzību.
  • Krāsu ēnošana un asuma samazināšana, lai norādītu vairākas iezīmes, kurām aizsardzība nav vajadzīga.
  • Nošķīrumi, lai norādītu, ka par konkrēto dizainparauga garuma daļu aizsardzība netiek prasīta.

Dizainparauga skatos nedrīkst būt paskaidrojumi, formulējumi vai papildu simboli.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.