Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Menu

Applikazzjoni għal Azzjoni

 

Skontir-Regolament Doganali (UE) Nru 08/2013, Applikazzjoni għal Azzjoni (AFA) doganali trid tiġi ppreżentata lil dipartiment doganali kompetenti nnominat mill-Istat Membru għad-dwana biex jaġixxi fil-fruntieri f’isem id-detentur tad-dritt. L-iskop ewlieni tal-AFA huwa li titlob lid-dwana biex iżżomm l-oġġetti misjuba suspettati li jiksru d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (DPI) tiegħek.
 
Jista’ jkun il-każ li d-dwana żżomm oġġetti suspettati li mhumiex koperti minn AFA valida. F'dan il-każ, id-detentur tad-drittijiet, ladarba jiġi identifikat, huwa intitolat li jippreżenta AFA ex-officio fi żmien erbat ijiem ta’ xogħol min-notifika. L-AFA ex-officio hija verżjoni iqsar tal-AFA (informazzjoni dwar l-identifikazzjoni tal-prodott, bħal immaġnijiet, mhijiex meħtieġa).

L-EDB jgħinek tħejji AFAs doganali f'erba’ stadji, billi tuża d-DPI u l-informazzjoni dwar il-prodott imdaħħla qabel fil-bażi tad-data. L-EDB jippermetti biss li tippreżenta l-AFA ladarba jimtlew l-oqsma obbligatorji kollha tal-AFA. L-oqsma obbligatorji fl-EDB huma ddefiniti mir-Regolament Doganali (UE) Nru 608/2013.
 
Jekk meta tiġi ġġenerata AFA jkun hemm informazzjoni obbligatorja nieqsa, l-għodda awtomatikament turi link għall-qasam korrispondenti fis-sistema biex timla l-informazzjoni nieqsa, u b'hekk tgħin lill-utent fil-proċess.
 
Il-vantaġġ prinċipali huwa li l-informazzjoni inkluża f’AFA ppreżentata permezz tal-EDB tasal fil-bażi tad-data doganali COPIS b’mod strutturat aktar milli fil-forma ta’ dokumenti mehmuża, tista’ tkun imfittxija u b’dan il-mod tista’ tiddaħħal fis-sistemi differenti ta’ analiżi tar-riskju użati mid-dwana.
 
Indipendentement mil-lingwa li fiha d-detentur tad-drittijiet jew ir-rappreżentant tiegħu jew tagħha jfassal l-AFA, id-dokument jiġi ġġenerat bil-lingwi kollha tal-Istati Membri fejn l-AFA se tkun applikabbli u mibgħuta lid-dwana bil-lingwa tad-dwana li tirċevih kif ukoll l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż, biex b’hekk tingħeleb kwalunkwe kwistjoni ta’ traduzzjoni.

AFA tal-Unjoni hija possibbli biss fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali bbażati fuq id-dritt tal-Unjoni applikabbli fl-Unjoni kollha, bħat-trademark tal-UE, id-disinn Komunitarju jew trademarks internazzjonali li jinnominaw l-UE, kif ukoll Indikazzjonijiet Ġeografiċi għal prodotti agrikoli. Għalhekk, għal AFA tal-Unjoni għandu jkollok wieħed mid-drittijiet tal-IP imsemmija hawn fuq. Jekk trid titlob azzjoni doganali f'aktar minn Stat Membru wieħed, tista’ tippreżenta AFA tal-Unjoni u tagħżel l-Istati Membri fejn l-AFA hija applikabbli.
 
Jekk trid tuża dritt tal-IP nazzjonali, se jkollok tippreżenta AFA nazzjonali fl-Istat Membru rispettiv. Iż-żewġ tipi ta’ AFA jistgħu jiġu ppreżentati permezz tal-EDB.


Jekk ippreżentajt AFA tal-Unjoni barra mill-EDB, mhux meħtieġ li terġa’ tiġi ppreżentata permezz tal-EDB.
 
Madankollu, huwa importanti li timla l-informazzjoni dwar il-kumpanija, il-prodotti u d-DPI tiegħek u tikkondividiha ma’ awtoritajiet tal-pulizija li qed jaċċessaw l-għodda (għaliex l-AFAs jintbagħtu biss lid-dwana).
 
Jekk għandek l-informazzjoni kollha dwar il-prodott fl-EDB, tista’ tiġġenera AFA ġdida ladarba l-AFA li diġà ppreżentajt tiskadi. Il-vantaġġ huwa li l-informazzjoni li tinsab f’AFA ppreżentata permezz tal-EDB tasal fil-bażi tad-data doganali COPIS b’mod strutturat.

Iva, tista’ titlob modifika tal-AFA tiegħek. Ir-Regolament (UE) Nru 608/2013 jippermetti din il-possibbiltà, għalkemm ma ġiet stabbilita l-ebda formola standard għal dan jew saret disponibbli għad-detenturi tad-drittijiet. F'każ ta’ emendi, jeħtieġ li tibgħat l-emenda tiegħek lill-amministrazzjoni doganali tal-Istat Membru li qed jagħmel l-għotja, li se tindirizzaha kif xieraq.
 
Ikklikkja hawn biex issib id-dettalji ta’ kuntatt doganali tal-UE.
 
Se ssib ukoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Uffiċjali Doganali u tal-Pulizija taħt it-tab Dwana u Repożitorju tal-Pulizija fl-EDB:


Il-pajjiż tal-oriġini, imsejjaħ il-“Pajjiż tal-preżentazzjoni”, huwa l-Istat Membru fejn tiġi ppreżentata l-applikazzjoni u mbagħad mogħtija mill-awtorità doganali nazzjonali.
 
L-Istati Membri l-oħra kollha, minbarra l-pajjiż tal-preżentazzjoni fejn tintalab azzjoni doganali, isiru l-“Pajjiżi Applikabbli”.
 
Ladarba AFA tkun ingħatat mill-pajjiż tal-preżentazzjoni, l-AFA hija wkoll valida fl-Istati Membri applikabbli kollha magħżula, fejn l-applikant qed jitlob azzjoni doganali, bl-unika kundizzjoni tkun li l-pajjiż Applikabbli jista’ jitlob it-traduzzjoni tal-AFA, jekk din ma tkunx ġiet ipprovduta. L-AFA se tiġi ġġenerata fil-lingwi ta’ dawn l-Istati Membri flimkien mal-Ingliż.

Il-kumpaniji involuti fi ksur huma dawk li ġew identifikati fil-passat bħala li wettqu xi ksur jew huma ssuspettati li jkunu implikati fil-proċess ta’ ksur ta’ DPI. Il-funzjonijiet tagħhom jistgħu jkunu dawn li ġejjin: importazzjoni, manifattura, ġarr, konsenja, esportazzjoni, “Intermedja” (Intermedjarju), Konsenjatur, Distributur, Fornitur u Negozjant. Din l-informazzjoni hija konformi mar-Regolament tad-Dwana (UE) Nru 608/2013, iżda mhijiex maħżuna fl-EDB għal raġunijiet ta’ protezzjoni tad-data.

Iva, il-kumpaniji involuti fil-ksur jistgħu jiżdiedu biss fit-tielet pass, “Agħżel il-prodotti tiegħek”, meta tippreżenta AFA. L-informazzjoni inkluża fit-tabella, “Żid Ksur ta’ Kumpaniji Involuti”, mhux se tinħażen fil-bażi tad-data għal raġunijiet ta’ protezzjoni tad-data. Madankollu, din l-informazzjoni se tkun inkluża fil-pre-AFA u tintbagħat elettronikament lid-dwana.
L-aħħar pass tal-proċess tal-AFA huwa li tippreviżwalizza l-AFA sħiħa u d-dokumenti mehmuża tagħha fil-lingwa magħżula (lingwa tal-pajjiż ta' preżentazzjoni jew l-Ingliż). Dan huwa sabiex tkun tista’ tara d-dokument AFA sħiħ tiegħek fuq l-iskrin qabel ma tibagħtu.
 
Il-verżjoni stampata tal-pre-AFA hija disponibbli fir-raba’ stadju tal-proċess tal-AFA.
Tista’ tara jew tniżżel l-applikazzjoni tiegħek qabel ma tippreżentaha lid-dwana.


Tista’ ttella’ kemm trid dokumenti separati b’informazzjoni addizzjonali (f’format PDF) fid-”Dokumenti ta' Akkumpanjament”.
 

Madankollu, mhuwiex irrakkomandat li jiżdied numru eċċessiv ta’ dokumenti separati, minħabba li l-informazzjoni mtella’ hawn la hija tradotta għall-awtoritajiet tal-infurzar u lanqas tista’ titfittex mill-fajls PDF.
 
Fajl ikun viżibbli għall-awtoritajiet li jaċċessaw l-EDB u jekk għażiltu fil-kriterji tal-kondiviżjoni tal-prodott. Jintbagħat ukoll b’mod elettroniku fl-AFA. Mhuwiex muri preċedentement fid-dokument tal-pre-AFA fl-EDB sabiex ma jkunx hemm tagħbija żejda fis-sistema. Għalhekk, jekk jogħġbok stampa kwalunkwe dokument mehmuż fil-Portafoll tad-Dokumenti tal-Prodotti u ibgħathom flimkien ma' kopja stampata tal-AFA.
 
Kwalunkwe ftehim ta’ liċenzja u/jew prokura li inti għandek marbuta mal-AFA meta tiġġenerah fl-EDB se jkunu viżibbli wkoll fl-AFA fil-COPIS.
 
Jekk jogħġbok innota li d-dokumenti mehmuża ma jiġux tradotti. Id-dwana tal-Istati Membri tista' titlob traduzzjoni ta’ dawn id-dokumenti mehmuża iżda l-AFA ma tkunx applikabbli f'pajjiżhom sakemm l-AFA ma tiġix ippreżentata.
 
Id-dokumenti l-oħra kollha mehmuża f’“Informazzjoni tal-Kumpanija” huma aċċessibbli għad-dwana biss fl-EDB, madankollu dawn ma jintbagħtux fl-AFA, sakemm ma tkunx il-prokura jew il-ftehim(iet) ta' liċenzja mehmuża mal-AFA fil-Pass 1.

 

Mogħtija huwa l-istatus finali għal pre-AFA u dan ifisser li l-AFA ġiet mogħtija b'suċċess u maħluqa fis-sistema doganali. Hija disponibbli wkoll għall-pajjiżi kollha mitluba.
Pre-AFA hija definita mill-istatuses li ġejjin:
  • Abbozz: il-pre-AFA ġiet issejvjata bħala abbozz u għadha ma ntbagħtietx lid-dwana. Meta pre-AFA tinsab fl-istatus ta’ Abbozz, l-azzjonijiet Editja u Ħassar huma disponibbli. 
  • Iġġenerata: il-pre-AFA ġiet iġġenerata u mibgħuta lid-dwana. 
  • Ivvalidata: il-pre-AFA ġiet ivvalidata mis-sistema doganali. 
  • Pre-AFA Rrifjutata: il-pre-AFA ma ġietx ivvalidata mis-sistema doganali. 
  • Pre-AFA Ppreżentata: il-pre-AFA u d-dokumenti mehmuża ġew irċevuti b’suċċess mid-dwana. Skont ir-Regolament (UE) Nru 608/2013 dwar l-infurzar doganali tad-DPI, l-awtorità doganali tal-pajjiż tal-ħruġ għandha 30 jum ta’ xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni biex tinnotifika lid-detentur tad-drittijiet bid-deċiżjoni tagħha. 
  • Id-Dokument Mehmuż tal-Pre-AFA Mhux Disponibbli: hemm problema fis-sistema tad-dwana meta tirkupra d-dokumenti(i) mehmuż(a). 
  • AFA Mogħtija: l-AFA ġiet maħluqa b’suċċess fis-sistema doganali. L-ID tal-AFA hija disponibbli.

Skont ir-Regolament Doganali (UE) Nru 608/2013, huwa obbligatorju li tintbagħat il-verżjoni ffirmata (karta) tal-pre-AFA lill-awtorità doganali tal-pajjiż tal-preżentazzjoni.
Meta tippreżenta l-pre-AFA tiegħek lid-dwana fl-EDB, tirċievi notifika b’e-mail bl-ID tal-pre-AFA tiegħek u link għad-dettalji ta' kuntatt doganali tal-Istati Membri għall-AFAs. L-EDB tippermettilek li tistampa l-pre-AFA, biex tkun tista' tiffirmaha u tibgħatha lill-awtorità doganali tal-pajjiż tal-preżentazzjoni.
Ir-rappreżentanti legali għandhom ukoll jibagħtu Prokura flimkien mal-verżjoni stampata.

Jekk il-pajjiż tal-preżentazzjoni tiegħek huwa l-Italja, jeħtieġ li tintbagħat verżjoni stampata ffirmata tal-pre-AFA lid-dwana Taljana.
 
Fl-Italja, meta pre-AFA tintbagħat lid-dwana, tiġi llowdjata fis-sistema Taljana (Falstaff) u tintbagħat password ta’ darba (OTP) bl-email lill-Punt ta' Kuntatt indikat fil-pre-AFA (il-Punt ta’ Kuntatt definit fl-EDB). Imbagħad, se jkun possibbli li jkollok aċċess għall-pre-AFA f'Falstaff billi ddaħħal l-ID tal-pre-AFA u l-OTP riċevuti permezz tal-email, biex iddaħħal il-firma elettronika.
 
Fl-istess skrin hemm ukoll l-opzjoni li terġa’ tiġi ġġenerata din l-OTP. Tista’ ssib informazzjoni dettaljata dwar is-sistema Taljana fil-link li ġej fil-video "02 - Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video":

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Fi Spanja, il-pre-AFA tittella’ fis-Sede Electronica tas-Spanish Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Ikklikkja fuq Formola biex titlob intervent fil-ksur ta’ trademark (bl-Ispanjol: Formulario de solicitud de intervención de marcas), u mbagħad, maċ-ċertifikat diġitali tiegħek, se jkollok bżonn tipprovdi l-ID tal-pre-AFA tiegħek. Jekk jogħġbok, tinsiex tikklikkja fuq Ibgħat bil-Firma (bl-Ispanjol: Firmar Enviar) biex tiffinalizza l-proċess.


Il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar 25-06-2018
Aħna nużaw il-cookies fuq is-sit web tagħna biex jappoġġaw karatteristiċi tekniċi li jtejbu l-esperjenza tiegħek bħala utent. Nużaw ukoll l-analitika. Għal aktar informazzjoni kklikkja