Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Proċedura ta’ Applikazzjoni u Reġistrazzjoni

 

Kwalunkwe persuna fiżika jew entità ġuridika minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja tista’ tippreżenta applikazzjoni.
Aktar informazzjoni.


L-applikazzjonijiet għal trademark tal-UE jistgħu jiġu ppreżentati biss fl-EUIPO. Il-preżentata hija possibbli bl-użu ta’ kwalunkwe wieħed mill-mezzi li ġejjin:
 • preżentata elettronika - applikazzjonijiet online permezz tal-User Area,
 • bil-posta,
 • b’servizz ta’ kurrier speċjali.


Le. L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu bl-użu ta’ mezzi elettroniċi (inkluż l-għodod online tal-EUIPO kif speċifikati fil-Mistoqsija Kif tapplika għal trademark tal-Unjoni Ewropea), bil-posta jew b’kurrier. L-ebda dokument maħsub għal fajl speċifiku ma jiġi aċċettat permezz ta’ email.


L-applikazzjoni għal trademark tal-UE tista’ tiġi ppreżentata fi kwalunkwe waħda mit-23 lingwa tal-Unjoni Ewropea bħala “l-ewwel lingwa”.
Barra minn hekk, trid tintgħażel it-tieni lingwa mill-ħames lingwi tal-Uffiċċju li ġejjin: l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan jew l-Ispanjol. It-tieni lingwa trid tkun differenti mill-ewwel lingwa li ntgħażlet u tintuża bħala lingwa għal oppożizzjoni possibbli u/jew għal proċeduri ta’ kanċellazzjoni.


Id-data tal-preżentata tkun jew aktar tard mid-data ta’ meta l-applikazzjoni fil-fatt tasal l-Uffiċċju jew tiġi miċħuda għal kollox. Il-EUIPO joħroġ ittra ta’ nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti nieqsa fi żmien xahrejn . Dan il-limitu ta’ żmien ma jistax jiġi estiż. Ladarba jkun hemm konformità, id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni ssir id-data li fiha tkun imtliet l-informazzjoni mandatorja kollha, inkluż il-pagament. Jekk ma jkunx hemm konformità mar-rekwiżiti (ara l-Artikolu 31 tal-EUTMR għall-kundizzjonijiet kollha li magħhom l-applikazzjonijiet iridu jkunu konformi, jew il-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet, paragrafu 4 għad-dettalji kollha), l-applikazzjoni għal EUTM ma tkunx trattata bħala applikazzjoni għal EUTM (“titqies li ma ġietx ippreżentata”) u t-tariffi kollha li jkunu diġà tħallsu jiġu rimborsati.


Fil-paġna tagħna tal- Formoli u l-Preżentati ssib il-formoli online tagħna kollha, kif ukoll il-formoli PDF għal dawk is-servizzi li għadhom mhux koperti b’soluzzjoni online.
Korrispondenza rigward fajl speċifiku trid dejjem tiġi ppreżentata permezz ta’:
 • User Area
 • posta
 • servizz ta’ kurrier speċjali
 • kunsinna bl-idejn (*).
Jekk jogħġbok dejjem semmi n-numru tal-fajl.
* Kunsinna bl-idejn: jekk jogħġbok imla u ġib ir- Riċevuta ta’ Kunsinna ta’ Dokument tagħna b’mod duplikat għal kull fajl li tixtieq tissottometti. Innota li sa mill-1 ta’ Ottubru 2017, il-kunsinni personali ta’ kwalunkwe dokument relatat mat-trademarks tal-UE mhux se jibqgħu aċċettabbli. Kull tali dokument ippreżentat b’kunsinna personali jitqies li ma ġiex riċevut.
Fl-eventwalità ta’ inkonsistenza jew diskrepanza bejn il-verżjoni Ingliża u kwalunkwe verżjoni lingwistika oħra ta’ din il-pubblikazzjoni, il-verżjoni Ingliża tipprevali.
Għal iktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Mistoqsijiet Frekwenti dwar ir-regolament il-ġdid tal-UE dwar it-trademark.


Kull applikazzjoni għal EUTM irid ikun fiha lista ta’ oġġetti u servizzi bħala kundizzjoni biex tingħata data tal-preżentata. Il-lista għandha tkun ikklassifikata f’konformità mal-Ftehim ta’ Nizza. Il-Klassifikazzjoni ta’ Nizza tassenja l-oġġetti fil-Klassijiet minn 1 sa 34 u s-servizzi fil-Klassijiet minn 35 sa 45. Kull klassi hija rrappreżentata minn intestatura tal-klassi, li tagħti informazzjoni ġenerali dwar it-tip ta’ oġġetti jew servizzi li tkopri.
Hu importanti li tapplika għall-klassijiet ta’ oġġetti u servizzi allinjati man-negozju tiegħek għaliex dan ikollu influwenza diretta fuq kemm hi protetta t-trademark tal-UE tiegħek.
Aktar informazzjoni dwar il-Klassifikazzjoni ta’ Nizza tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) fuq http://www.wipo.int


Meta jippreżentaw applikazzjoni elettronika, l-utenti jistgħu jagħżlu termini approvati minn qabel biex jibnu l-lista tagħhom ta’ oġġetti u servizzi. Dawn it-termini joriġinaw mill-Bażi ta’ Data Armonizzata (HDB) u jkunu aċċettati awtomatikament għal skopijiet ta’ klassifikazzjoni. L-użu ta’ dawn it-termini approvati minn qabel jiffaċilita proċess ta’ reġistrazzjoni ta’ trademark iktar faċli. L-HDB tiġbor flimkien termini li huma aċċettati għal skopijiet ta’ klassifikazzjoni fl-uffiċċji kollha tal-UE.
Qabel ma jippreżentaw applikazzjoni, l-utenti jistgħu:
 • ifittxu fil-kontenut tal-HDB billi jużaw l-għodda TMclass tal-Uffiċċju;
 • jużaw il-Goods and Services builder, li jiggwidahom tul il-proċess biex joħolqu l-lista ta’ oġġetti u servizzi tagħhom skont il-bażi tat-terminoloġija mill-HDB.


Iva, kull sinjal li jissoddisfa r-rekwiżiti tar-regolament dwar it-trademark tal-UE jista’ jkun irreġistrat bħala trademark. Meta tirreġistra l-isem u/jew il-logo tal-kumpanija tiegħek tikseb aktar protezzjoni tad-ditta u tar-reputazzjoni tiegħek. Ir-reġistrazzjoni tippermettilek li tipprevjeni l-partijiet terzi milli jużaw jew jirreġistraw trademarks li huma l-istess jew simili b’mod li jagħtu lok għal konfużjoni għal dawk tan-negozju tiegħek.
 


Fl-eventwalità ta’ argument dwar isem ta’ dominju tal-internet, jekk jogħġbok ikkonsulta WIPO ADR (Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim).


Le. Il-lista oriġinali tal-prodotti u s-servizzi inkluża f’applikazzjoni għal trademark tal-UE ma tistax tiġi estiża, iżda limitata biss. Fi kliem ieħor, ma tistax iżżid prodotti jew klassijiet mal-applikazzjoni oriġinarjament ippreżentata sakemm ma tippreżentax applikazzjoni ġdida għall-istess trademark li jkun fiha l-klassijiet addizzjonali.


Fil-mument tal-preżentazzjoni, klassi waħda biss hija koperta bit-tariffa bażika għall-applikazzjoni. Jekk tixtieq tinkludi aktar minn klassi waħda ta’ prodotti u servizzi, trid tħallas tariffa għal kull klassi addizzjonali. Aktar informazzjoni.
Jekk tixtieq iżżid klassijiet ġodda ta’ prodotti u/jew ta’ servizzi wara li tkun ġiet irreġistrata l-applikazzjoni tiegħek għal trademark tal-UE, inti meħtieġ li tressaq applikazzjoni ġdida għal trademark tal-UE bil-klassijiet il-ġodda li tixtieq tkopri.
Aktar informazzjoni dwar il-klassijiet tal-prodotti u/jew ta’ servizzi


Jistgħu jsiru biss bidliet żgħar sakemm dawn ma jibdlux il-marka b’mod sostanzjali.
Il-prattika tal-Uffiċċju dwar l-emendi tar-rappreżentazzjoni tal-marka hija stretta ħafna. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-Linji Gwida. Parti B, Eżaminazzjoni, Sezzjoni 2, Formalitajiet, paragrafu 15 għal aktar dettalji.


Biex l-applikazzjoni tiegħek tiġi eżaminata malajr, għandek tagħmel dan li ġej:
 • Ħallas bil-quddiem - jekk qed tħallas permezz ta’ kont kurrenti, jekk jogħġbok innota li se jkollok bżonn taċċetta li tiġi ddebitat minnufih. Jekk qed tħallas permezz ta’ trasferiment bankarju, trid tagħmel it-trasferiment minnufih wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni. Jekk jogħġbok uża l-kodiċi tat-tranżazzjoni bankarja fornut fl-irċevuta.
 • Uża l-formola ppreparata li trid tittieħed il-bank tiegħek (li tinsab fl-irċevuta ta’ konferma tiegħek ladarba tkun imlejt l-applikazzjoni).
 • Ikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-Fast Track* billi tagħżel il-prodotti u s-servizzi adegwati (jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Data Armonizzata għal aktar informazzjoni).

* Jekk ma tinstab l-ebda oġġezzjoni matul il-proċedura ta’ eżaminazzjoni, il-fajl tiegħek jiġi trattat b’aktar ħeffa.

Iktar informazzjoni rigward il-proċess ta’ reġistrazzjoni kollu, li jinkludi l-proċess sal-pubblikazzjoni.

 


Iva, tista’. Madankollu, l-Uffiċċju jinnotifikak b’talba għal ħatra ta’ rappreżentant fi ħdan perjodu ta’ żmien jekk tkun qed tagħmel preżentata barra miż-ŻEE (Żona Ekonomika Ewropea).
Informazzjoni addizzjonali:


L-Uffiċċju jirrifjuta l-applikazzjoni għal trademark tiegħek jekk jemmen li din ma tissodisfax dawn ir-rekwiżit, imsejħa wkoll raġunijiet assoluti.

Artikolu 7 tal-EUTMRjelenka r-raġunijiet assoluti għal rifjut. Applikazzjonijiet għal trademark li mhumiex irrifjutati f’dan l-istadju huma ppubblikati. Ara s-sekwenza sħiħa tar-reġistrazzjoni.

Ir-raġunijiet assoluti għal rifjut għandhom ikunu distinti mir-raġunijet relattivi għal rifjut, li huma eżaminati biss jekk, wara l-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal EUTM, tkun ġiet ippreżentata oppożizzjoni waħda jew aktar minn xi parti terza fuq il-bażi ta’ dritt wieħed preċedenti jew aktar li jkunu kontradittorji, bħal pereżempju trademark preċedenti.

L-EUIPO mhux se jeżamina r-raġunijiet relattivi għal rifjut ex officio. Dawn jistgħu jitqajmu biss minn partijiet terzi fi proċedimenti ta’ oppożizzjoni jew fi proċedimenti ta’ kanċellazzjoni, wara r-reġistrazzjoni ta’ trademark tal-UE. Kun af x’inhuma t-tariffi korrispondenti u ara d-differenzi billi tagħżel it-tab “oppożizzjoni” fuq il-paġna tal-Proċess ta’ Reġistrazzjoni.


Iva. L-Uffiċċju jirrifjuta applikazzjoni għal trademark tal-UE jekk raġuni għal rifjut tkun teżisti biss parzjalment fl-Unjoni Ewropea. Jekk, pereżempju, it-trademark tikkonsisti fin-nomina tal-prodott f’lingwa uffiċjali waħda ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, l-Uffiċċju jirrifjuta l-applikazzjoni għal trademark tal-UE.
Drittijiet preċedenti, imqajma f’oppożizzjoni jew f’applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ invalidità, jippreġudikaw ir-reġistrazzjoni ta’ trademark tal-UE, anke jekk huma jeżistu fi Stat Membru wieħed biss tal-Unjoni Ewropea. Iżda l-każijiet fejn applikazzjoni għandha tiġi rrifjutata minħabba li l-marka tikkostitwixxi terminu mhux distintiv jew deskrittiv jew ġeneriku f’lingwa waħda tal-Unjoni Ewropea biss (u mhux waħda mil-lingwi kummerċjali ewlenin tad-dinja tagħhom) mhumiex daqshekk frekwenti. Il-proċedura ta’ oppożizzjoni jew ta’ invalidità quddiem l-EUIPO, f’ċerti każijiet sejra toffri biżżejjed libertà għal ftehim amikevoli.

Aktar informazzjoni dwar l-użu u d-difiża tat-trademark tal-UE tiegħek.


Fl-aħħar nett, applikazzjoni għal trademark tal-UE li ġiet irrifjutata, jew trademark tal-UE li ġiet iddikjarata invalida jew revokata, tista’ tiġi kkonvertita f’applikazzjoni għal trademark nazzjonali fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea fejn ir-raġuni għal rifjut ma tapplikax. L-applikazzjoni għal trademark nazzjonali li tirriżulta sejra żżomm id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE.


Il-konverżjoni hija proċedura li tista’ tiġi applikata għat-trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTMs) u għal reġistrazzjonijiet internazzjonali (IRs).

Jekk trademark tal-UE ma tibqax teżisti, tista’ tiġi kkonvertita fi trademarks li huma validi f’ċerti Stati Membri. Konverżjoni hija partikolarment utli biex jingħelbu problemi possibbli bil-karattru unitarju tal-EUTM.

Pereżempju, jekk it-trademark tal-Unjoni Ewropea tiffaċċja problema ta’ reġistrazzjoni f’pajjiż wieħed jew f’ċerti pajjiżi għal raġunijiet assoluti jew minħabba oppożizzjoni bbażata fuq dritt preċedenti validu f’pajjiż wieħed biss jew f’ċerti pajjiżi, l-applikant tal-EUTM jista’ japplika biex l-EUTM tiġi kkonvertita f’applikazzjonijiet għal trademark nazzjonali, individwali fil-pajjiżi l-oħra li mhumiex affettwati b’dawn ir-raġunijiet.

Reġistrazzjonijiet internazzjonali jistgħu jiġu kkonvertiti f’applikazzjonijiet għal trademark nazzjonali ta’ Stati Membri tal-UE u f’deżinjazzjoni ta’ partijiet kontraenti għall-Ftehim ta’ Madrid jew il-Protokoll ta’ Madrid tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO).

Ara l-Linji Gwida, Parti E, Reġistrar tal-Operazzjonijiet, Taqsima 2, Konverżjoni għal iktar dettalji.


Konverżjoni ta’ IRs li jinnominaw l-UE m’għandhiex tiġi konfuża ma’ “trasformazzjoni”, li hija karatteristika legali introdotta mill-Protokoll ta’ Madrid (PM) sabiex ittaffi l-konsegwenzi tal-perjodu ta’ dipendenza ta’ 5 snin eżistenti taħt il-Ftehim ta’ Madrid.
Trasformazzjoni tippermetti li marka ċentralment attakkata tiġi trasformata f’applikazzjoni diretta għal EUTM iżda ma tippermettix il-konverżjoni ta’ deżinjazzjoni tal-UE fi preżentati nazzjonali.
Aktar dettalji dwar il-prinċipji u l-formalitajiet ta’ konverżjoni jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti E, Reġistrar tal-Operazzjonijiet, Taqsima 2, Konverżjoni u Parti M, Marki Internazzjonali.


Sabiex l-applikazzjoni tiegħek tiġi pproċessata bil-proċedura Fast Track, ikollok tħallas fil-mument tal-preżentata jew immedjatament wara jekk tħallas permezz ta’ trasferiment bankarju (aktar dettalji dwar it-trasferimenti bankarji u l-lista ta’ kundizzjonijiet Fast Track). Għal finijiet ta’ klassifikazzjoni jeħtieġ ukoll li tuża l-bażi ta’ data ta’ termini aċċettati minn qabel tal-EUIPO (l-HDB).
 


Il-Formola ta’ ħames passi tfasslet għall-Fast Track, għalhekk għandha attributi mandatorji u opzjonijiet awtomatiċi li jiżguraw li l-applikazzjoni tiegħek tiġi pproċessata malajr kemm jista’ jkun.

Il-Formola Avvanzata tagħna tfasslet sabiex tavżak meta l-applikazzjoni tiegħek tkun Fast Track u meta ma tkunx. Jekk l-applikazzjoni tiegħek ma tissodisfa l-ebda kundizzjoni tal-Fast Track, il-formola tindika dan. Imbagħad tkun tista’ tiddeċiedi jekk tagħmilx il-korrezzjonijiet indikati fil-formola, jew sempliċiment tipproċedi b’applikazzjoni regolari. Applikazzjonijiet standard normalment jiġu ppubblikati fi żmien 8 ġimgħat sa 11-il ġimgħa wara li jsir il-pagament.

Jekk l-applikazzjoni tiegħek għal trademark tissodisfa l-Kundizzjonijiet Fast Track, se tara logo tal-Fast Track li jidher ’il fuq mill-iskeda taż-żmien tat-trademark tiegħek fl-eSearch plus.


Għalkemm xi applikazzjonijiet jistgħu jkunu konformi mal-kundizzjonijiet Fast Track fil-mument tal-preżentata, dawn jistgħu jitilfu l-istatus ta’ Fast Track tagħhom aktar tard. Dan jista’ jkun minħabba nuqqas li jkun instab matul l-eżaminazzjoni tar-raġunijiet assoluti, pereżempju, pagament tard, talba għal limitazzjoni ta’ oġġetti u servizzi jew nuqqasijiet oħra bħal pereżempju kwistjoni mar-rappreżentant.

Ara l-lista sħiħa tal-Kundizzjonijiet Fast Track.


L-applikanti jew ir-rappreżentanti jistgħu jindikaw ir-referenza tagħhom stess ta’ mhux aktar minn 20 karattru fl-ispazju pprovdut fil-formola tal-applikazzjoni, pereżempju, l-inizjali, sensiela ta’ ittri, figuri, eċċ. Din ir-referenza tista’ tkun utli għalik biex tiddistingwi applikazzjonijiet differenti li tkun ippreżentajt.

“Numru tal-ID” huwa numru allokat mill-Uffiċċju biex jidentifika l-applikanti u r-rappreżentanti.

Ladarba l-applikant jew ir-rappreżentant ikun diġà ġie allokat “numru tal-ID” mill-EUIPO, f’applikazzjonijiet futuri ikun biżżejjed li jiġi indikat in-numru tal-ID flimkien mal-isem tal-applikant/tar-rappreżentant.

Mingħajr numru tal-ID, iridu jimtlew it-taqsimiet kollha tal-applikanti/tar-rappreżentanti.


Tista’ ssib in-numri tal-ID meta tfittex it-trademark tiegħek fil-bażijiet ta’ data online tal-EUIPO, f’eSearch plus jew f’TMview.


Tista’ tippreżenta applikazzjoni billi:

Ladarba l-applikazzjoni tiegħek tkun ġiet ivvalidata, is-sistema toħloq numru tal-applikazzjoni għal EUTM għalik.
 Trademark tista’ tikkonsisti minn kwalunkwe sinjal, b’mod partikolari kliem, inklużi ismijiet personali, jew disinji, ittri, ċifri, kuluri, l-għamla ta’ oġġetti jew l-imballaġġ ta’ oġġetti, jew ħsejjes, sakemm dawn is-sinjali jkunu jistgħu:
 • jiddistingwu l-oġġetti jew is-servizzi ta’ impriża waħda minn dawk ta’ impriżi oħra, u
 • jiġu rrappreżentati b’mod li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti u lill-pubbliku li jiddeterminaw is-suġġett tal-protezzjoni b’ċarezza u preċiżjoni.
Ir-rappreżentazzjoni tas-sinjali għandha tkun f’forma li tuża teknoloġija disponibbli b'mod ġenerali li tista’ tiġi riprodotta fir-reġistru b’mod ċar, preċiż, awtonomu, faċilment aċċessibbli, li jinftiehem, durabbli u oġġettiv. Kun af aktar dwar il-formati tal-fajls aċċettati mill-EUIPO meta tippreżenta trademark. Tista’ wkoll tirreferi għad-deċiżjoni Nru EX-17-6 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju tat-22/09/2017 rigward l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-annessi ppreżentati dwar it-trasportaturi tad-data.

Ir-Regolament tal-Unjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tat-trademark (EUTMIR) jistipula regoli u rekwiżiti speċifiċi għat-tipi l-aktar komuni ta’ trademarks.

Aktar eżempji ta’ trademarks u t-tipi tagħhom jistgħu jinstabu fuq is-sit web tagħna.


L-irċevuta tal-preżentata ser issemmi biss li ġiet ippreżentata marka figurattiva. Dan minħabba li t-terminu “marka figurattiva” jkopri marki “kumplessi” jew “stilizzati”, “kliem + logo”, eċċ. (ara s-sit web tagħna għal Eżempji ta’ marki figurattivi). Skont il-prattika tal-EUIPO, marka hija figurattiva meta din tkun tikkonsisti minn:
 • elementi figurattivi biss;
 • taħlita ta’ elementi verbali u figurattivi jew xi elementi grafiċi oħrajn;
 • elementi verbali f’tipi mhux standard;
 • elementi verbali bil-kulur;
 • elementi verbali f’aktar minn linja waħda;
 • ittri minn alfabeti mhux tal-UE;
 • sinjali li ma jistgħux ikunu riprodotti minn tastiera;
 • kombinazzjoni ta’ dawn ta’ hawn fuq.
Fil-formola tal-applikazzjoni, “marka figurattiva b’elementi verbali” ġiet miżjuda sabiex l-applikant ikun jista’ jdaħħal l-elementi verbali.
Aktar informazzjoni rigward it-testi legali tat-trademark tal-UE.


Le, dak li huwa protett huwa t-taħlita tat-tnejn kif tidher fir-rappreżentazzjoni tal-marka kollha kemm hi. Jekk jogħġbok ara s-sit web tagħna għal eżempji.


Marka figurattiva.


M’għadux possibbli li tindika l-kuluri li jidhru fuq trademarks figurattivi tal-UE.


M’għadux obbligatorju li wieħed iżid deskrizzjoni ma’ kwalunkwe tip ta’ trademark tal-UE. Fl-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Unjoni Ewropea għall-implimentazzjoni tat-Trademark (EUTMIR), id-deskrizzjonijiet huma fakultattivi għal marki ta’ pożizzjoni, marki ta’ motif, marki ta’ kuluri li jikkonsistu minn taħlita ta’ marki ta’ kuluri u ta’ motif. Għal dawn il-marki, fejn ir-rappreżentazzjoni tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni, dik id-deskrizzjoni għandha taqbel mar-rappreżentazzjoni u ma għandhiex testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha.


Iva, tista’ tirtira l-applikazzjoni tiegħek fi kwalunkwe ħin iżda t-tariffi, jekk diġà ġew imħallsa, ma jistgħux jiġu rimborżati sakemm it-talba għall-irtirar ma tkunx ġiet riċevuta fl-istess ġurnata tal-applikazzjoni (GMT +1). M’hemm l-ebda ħlas ieħor għall-irtirar. L-irtirar jista’ jintalab direttament f’eSearch plus billi tagħżel it-tip ta’ azzjoni elettronika taħt “azzjonijiet u komunikazzjonijiet” tal-EUTM.Id-dikjarazzjoni għandha tkun ċara u mhux ambigwa, pereżempju, “Jien nirtira l-applikazzjoni għal trademark tal-UE numru XYZ”.
Billi l-Uffiċċju m’għandux formola stampata għall-irtirar ta’ applikazzjoni għal trademark tal-UE, tista' wkoll tibgħat komunikazzjoni mill-User Area tiegħek jew ittra (emails mhumiex aċċettati).


Hemm tliet tipi ta’ EUTMs, individwali, kollettivi jew marki ta’ ċertifikazzjoni.


Marka kollettiva tista’ tkun kwalunkwe tip ta’ marka (pereżempju, verbali, figurattiva, 3D, eċċ.), diment li din tkun tappartjeni għal persuna legali skont liġi pubblika jew għal assoċjazzjoni u tkun tintuża biex tiddistingwi l-oġġetti jew is-servizzi tal-membri ta’ dik l-assoċjazzjoni minn dawk ta’ impriżi oħrajn. Huma biss l-assoċjazzjonijiet ta’ manifatturi, produtturi, fornituri ta’ servizzi jew negozjanti, kif ukoll persuni legali rregolati mil-liġi pubblika, li jistgħu japplikaw għal marki kollettivi tal-UE.


L-ewwel, jekk jogħġbok ħu nota li “kollettiva” ma tfissirx li l-marka tappartjeni għal bosta persuni (ko-applikanti/ko-sidien) jew li tinnomina/tkopri aktar minn pajjiż wieħed (is-sistema tat-trademark tal-UE awtomatikament tkopri l-pajjiżi kollha tal-UE).

Skont ir-Regolament tal-Unjoni Ewropea dwar it-Trademark (EUTMR), hemm dispożizzjonijiet speċifiċi rigward il-protezzjoni ta’ marki kollettivi. Li tkun indikazzjoni biex isservi biex tintwera l-oriġini ġeografika tal-oġġetti u s-servizzi mhijiex ostaklu għar-reġistrazzjoni ta’ marka kollettiva. Dan huwa f’kuntrast ma’ trademark individwali tal-UE, fejn tali indikazzjoni ġeografika ma tistax tiġi rreġistrata.

Applikant għal marka kollettiva għandu jissottometti regolamenti li jirregolaw l-użu tagħha fi żmien xahrejn mid-data tal-preżentata.
Tista’ ssib informazzjoni addizzjonali taħt l-Artikoli 74 sa 82 tar-Regolament tal-Unjoni Ewropea dwar it-Trademark (EUTMR) u fil-Linji Gwida Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 4, Raġunijiet Assoluti għar-Rifjut, Kapitolu 15, Marki Kollettivi tal-Unjoni Ewropea.


Iva, it-tariffa bażika għal marka kollettiva tal-UE ppreżentata b’mod elettroniku hija inqas minn marka kollettiva tal-UE bl-użu tal-karta.

Għal iktar informazzjoni dwar il-kostijiet differenti, jekk jogħġbok ikkonsulta t-tariffi li jitħallsu direttament fil-paġna tal-EUIPO.


Il-prijorità tista’ tintalab għal applikazzjoni waħda jew aktar għal trademarks preċedenti, jiġifieri applikazzjoni nazzjonali (jew tal-Benelux) ippreżentata f’isem jew fi Stat parti għall-Konvenzjoni ta’ Pariġi, membru tal-Patt ta’ Varsavja, Stat li għandu konferma tar-reċiproċità mingħand il-Kummissjoni, jew ta’ applikazzjoni għal trademark tal-UE.

Id-dritt tal-"prijorità tal-konvenzjoni" huwa dritt limitat fiż-żmien, li jiġi attivat bl-ewwel preżentata regolari ta’ trademark. Preżentata nazzjonali regolari hi kull preżentata li hi adegwata biex tiġi stabbilita d-data li fiha ddaħlet l-applikazzjoni fil-pajjiż ikkonċernat, ikun xi jkun id-destin sussegwenti tal-applikazzjoni (Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi). Din tista’ tintalab matul is-6 xhur wara l-ewwel preżentata.

Il-pretensjonijiet ta’ prijorità għandhom jiġu ppreżentati flimkien ma’ applikazzjonijiet għat-trademark tal-UE jew f’komunikazzjoni separata ppreżentati fl-istess data bħall-applikazzjoni għal EUTM. Iktar dettalji dwar il-prinċipji u l-formalitajiet tal-pretensjonijiet ta’ prijorità ta’ konvenzjoni jistgħu jinstabu fil-Linji gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet, paragrafu 15, (Konvenzjoni) Prijorità, u fit-taqsima speċifika tal-Mistoqsijiet Frekwenti dwar ir-riforma leġiżlattiva.


Il-pretensjonijiet ta’ prijorità għandhom jiġu ppreżentati mal-applikazzjoni għal trademark tal-UE u għandhom jinkludu d-data, in-numru u l-pajjiż tal-applikazzjoni preċedenti.

Irid jiġi kkunsidrat li l-Uffiċċju se jippubblika l-pretensjoni ta’ pijorità “kif ġiet ippreżentata”, li jfisser li l-Uffiċċju mhux se jikkonferma l-validità tal-pretensjoni ta’ prijorità.

Għal informazzjoni dwar l-evidenza li trid tiġi provduta (kopja tal-ewwel applikazzjoni rilevanti, lingwa u limiti ta’ ħin) meta jkun hemm pretensjoni ta’ anzjanità jew ta’ prijorità, ara Deċiżjoni Nru EX-05-5 tal-President tal-Uffiċċju tal-01/06/2005.

Għal aktar spjegazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazjoni, Taqsima 2, Formalitajiet.
Jekk jogħġbok aċċessa Il-formola avvanzata tagħna għal iktar informazzjoni dwar kif iżżid pretensjoni ta’ prijorità mal-applikazzjoni online tiegħek.


Jekk applikant għal trademark tal-UE jkun wera oġġetti jew servizzi taħt il-marka li qed japplika għaliha f’wirja rikonoxxuta uffiċjalment, l-applikant jista’ jagħmel pretensjoni ta’ prijorità ta’ wirja fi żmien 6 xhur mill-ewwel wirja. Wieħed għandu jippreżenta wkoll l-evidenza tal-wiri.
Iktar dettalji dwar il-prinċipji u l-formalitajiet tal-pretensjonijiet ta’ prijorità ta’ wirja jistgħu jinstabu fil-Linji gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet, paragrafu 16, Anzjanità.


Jekk applikanti jew proprjetarji ta’ trademark tal-Unjoni Ewropea diġà għandhom reġistrazzjoni tat-trademark identika preċedenti nazzjonali jew internazzjonali b’effett fi Stat Membru wieħed jew f’bosta Stati Membri għal oġġetti u servizzi identiċi, huma jistgħu jitolbu l-anzjanità ta’ dik il-marka fl-applikazzjoni għal trademark tal-UE jew fi żmien xahrejn mill-preżentata tagħha jew fi kwalunkwe ħin wara r-reġistrazzjoni tat-trademark tal-UE, b’hekk jippreservaw id-drittijiet preċedenti tagħhom anke jekk ma jerġgħux iġeddu l-marka preċedenti tagħhom.
Iktar dettalji dwar il-prinċipji u l-formalitajiet tal-pretensjonijiet ta’ anzjanità jistgħu jinstabu fil-Linji gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 2, Formalitajiet, paragrafu 17, Anzjanità.


Id-dokumenti li jappoġġjaw it-talba għandhom jiġu, fil-prinċipju, sottomessi fi żmien 3 xhur mid-data ta’ meta jkun hemm pretensjoni ta’ anzjanità.
Għal informazzjoni dwar l-evidenza li trid tintwera meta jkun hemm pretensjoni ta’ anzjanità jew ta’ prijorità, ara d-Deċiżjoni Nru EX-05-5 tal-President tal-Uffiċċju tal-01/06/2005.
Għal aktar spjegazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazjoni, Taqsima 2, Formalitajiet.
Jekk jogħġbok aċċessa Il-formola avvanzata għal iktar informazzjoni dwar kif iżżid pretensjoni ta’ anzjanità mal-applikazzjoni online tiegħek.


L-effett tad-dritt ta’ prijorità hu li d-data ta’ prijorità tgħodd bħala d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għat-trademark tal-UE għall-finijiet li jiġi stabbilit liema drittijiet għandhom jingħataw preċedenza.
L-anzjanità għandha l-effett uniku taħt ir-Regolament tal-UE dwar it-trademark li, jekk il-proprjetarju tat-trademark tal-Unjoni Ewropea jċedi t-trademark preċedenti jew iħalliha tiskadi, il-proprjetarju jitqies li jkompli jgawdi mill-istess drittijiet daqslikieku t-trademark preċedenti baqgħet reġistrata.
Innota li l-anzjanità tista’ tintalab biss għal reġistrazzjoni preċedenti, u mhux għal applikazzjoni preċedenti.


Id-data ta’ reġistrazzjoni li fiha t-trademark tal-UE tiddaħħal fir-Reġistru tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea (qabel tingħata l-approvazzjoni għall-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni fil-Bulettin tat-Trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM Bulletin). Fuq iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, din id-data ssegwi l-kelma “Reġistrata” fir-rokna tan-naħa t’isfel fuq ix-xellug tal-ewwel paġna.
Ir-reġistrazzjoni ta’ trademark tal-Unjoni Ewropea tagħti lill-proprjetarju drittijiet esklussivi fuqha. Id-drittijiet li jirriżultaw minn trademark tal-Unjoni Ewropea jipprevalu kontra partijiet terzi mid-data ta’ pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni tat-trademark.

Għal aktar informazzjoni rigward il-proċedura ta’ reġistrazzjoni ta’ trademark tal-UE, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-Proċess ta’ Reġistrazzjoni .


Il-proċedura għar-reġistrazzjoni ta’ EUTM hi komposta minn tliet partijiet ewlenin:
 1. eżami tal-applikazzjoni,
 2. oppożizzjoni (biss jekk l-applikazzjoni għal trademark tal-UE kienet soġġetta għal oppożizzjoni),
 3. reġistrazzjoni.


Trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) hija valida għal 10 snin. Tista’ tiġġedded b’mod indefinit, għal 10 snin kull darba. Sitt xhur qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni, l-EUIPO se jinforma bil-miktub lis-sid, lir-rappreżentant tagħhom jew lil kwalunkwe detentur tad-drittijiet ieħor rreġistrat, li r-reġistrazzjoni waslet biex tiġġedded. Jekk wieħed ma jagħtix tali informazzjoni, dan ma jaffettwax l-iskadenza tar-reġistrazzjoni u ma jinvolvix ir-responsabbiltà tal-Uffiċċju.
Tista’ tiġi sottomessa talba għal tiġdid online bl-użu tal-formola ta’ talba ta’ tiġdid.

Għal aktar informazzjoni dwar it-tiġdid ta’ trademarks tal-UE, jekk jogħġbok ikkonsulta:


Karattru distintiv miksub huwa pretensjoni li tista’ ssir meta tiġi rreġistrata trademark li mhijiex distintiva per se iżda li saret distintiva bħala konsegwenza tal-użu tagħha fis-suq.
 
Biex tiġi rreġistrata, trademark għandha tkun ‘inerentement distintiva’, jiġifieri, għandha tkun distintiva, mhux deskrittiva u m’għandhiex tikkonsisti fi kliem jew sinjali li s-soltu jintużaw f’lingwaġġ ta’ kuljum. Madankollu, bħala eċċezzjoni għal din ir-regola, jista’ jiġi rreġistrat sinjal jekk l-applikant jippreżenta evidenza tal-karattru distintiv miksub tat-trademark permezz tal-użu. F’dan il-każ, iridu jippruvaw li mill-inqas proporzjon sinifikanti tal-pubbliku relevanti jipperċepixxi s-sinjal bħala trademark (jiġifieri li jidentifikaw il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret pretensjoni fl-applikazzjoni bħala li joriġinaw minn impriża partikolari).
 
L-Uffiċċju se jeżamina biss il-karattru distintiv miksub ta’ trademark meta dan jintalab b’mod espliċitu mill-applikant, u qatt minn rajh. Il-pretensjoni ta’ karattru distintiv miksub trid tiġi ppreżentata jew bħala pretensjoni sussidjarja inkella bħala pretensjoni ewlenija.
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l- Linji Gwida tagħna.


Jekk tippreżenta pretensjoni ewlenija, l-Uffiċċju jiddeċiedi dwar il-karattru distintiv tas-sinjal innifsu u dwar il-karattru distintiv miksub permezz tal-użu fl-istess ħin. Se tinħareġ deċiżjoni waħda li tkopri ż-żewġ aspetti. Din id-deċiżjoni tista’ tiġi appellata.
 
Jekk tippreżentapretensjoni sussidjarja, l-eżami tal-applikazzjoni jinqasam f’żewġ fażijiet. L-ewwel nett, l-Uffiċċju se jiddeċiedi biss dwar il-karattru distintiv tas-sinjal innifsu, u meta din id-deċiżjoni ssir finali, jindirizza biss il-pretensjoni ta’ karattru distintiv miksub u jieħu deċiżjoni formali dwar dan l-aspett. Kull deċiżjoni tista’ tiġi appellata fiha nnifisha u skont l-iskadenza rispettiva tagħha.
 
Huwa f’idejn l-applikant li jiddeċiedi liema tip ta’ pretensjoni għandu jippreżenta. Dan jiddependi mill-interessi tiegħu jew tagħha, pereżempju, il-ħeffa tal-proċedimenti tar-reġistrazzjoni, id-diffikultajiet fil-ġbir ta’ evidenza li ssostni l-pretensjoni ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu, jew anki l-importanza li jkun hemm deċiżjoni finali dwar il-karattru distintiv tat-trademark.
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Linji Gwida tagħna.


L-Uffiċċju jeżamina l-karattru distintiv allegat miksub ta’ trademark biss dwar pretensjoni espliċita mill-applikant.
 
Il-pretensjonijiet jistgħu jsiru fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, jew sakemm ma jkunx skadal-perjodu ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ osservazzjonijiet bi tweġiba għall-ewwel ittra ta’ oġġezzjoni tal-Uffiċċju.
 
Il-pretensjoni nnifisha mhix biżżejjed; għandha tkun identifikata b’mod ċar u preċiż bħalaewlenija jew sussidjarja. Jekk it-tip ta’ pretensjoni ma jkunx ċar, l-Uffiċċju se joħroġ ittra ta’ nuqqas u jagħti limitu ta’ żmien lill-applikant biex jikkjarifika.
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Linji Gwida tagħna.


Jekk il-pretensjoni tiġi ppreżentata mal-applikazzjoni, meta l-Uffiċċju jqajjem oġġezzjoni għat-trademark, l-applikant jiġi mistieden jippreżenta l-evidenza relevanti u l-osservazzjonijiet tiegħu dwar l-oġġezzjoni fi skadenza speċifika.
 
Jekk l-applikant jagħmel pretensjoni ewlenija bħala risposta għall-ewwel ittra ta’ oġġezzjoni, iżda ma jippreżentax evidenza fl-istess ħin, l-Uffiċċju se joħroġ komunikazzjoni li titlob lill-applikant biex jippreżenta l-evidenza fi żmien xahrejn.


Jekk ippreżentajt pretensjoni sussidjarja, l-eżami tal-applikazzjoni jinqasam f’żewġ fażijiet. Ladarba l-ewwel fażi tkun ingħalqet, jiġifieri, id-deċiżjoni dwar il-karattru distintiv inerenti hija finali, u filwaqt li jitqiesu l-possibiltajiet kollha għal appell, l-Uffiċċju se jniedi t-tieni fażi dwar il-karattru distintiv miksub tat-trademark billi jinforma lill-applikant dwar it-tkomplija ta’ proċedimenti u jistabbilixxi limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ evidenza ta’ użu.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.