Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Limiti ta’ Żmien u Skadenzi

 

Il-limiti ta’ żmien quddiem l-Uffiċċju jistgħu jinqasmu f’żewġ kategoriji:
  • limiti ta’ żmien stabbiliti mir-regolament dwar it-trademarks tal-UE (EUTMR) u l-EUTMIR jew ir-regolament dwar id-disinji Komunitarji jew is-CDIR, li huma għalhekk obbligatorji;
  • limiti ta’ żmien speċifikati mill-Uffiċċju, li jistgħu jiġu estiżi f’ċerti ċirkostanzi.
Għal aktar informazzjoni dwar il-limiti ta’ żmien tat-trademarks tal-UE, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta' Komunikazzjoni, Limiti ta' Żmien.
Għal aktar informazzjoni dwar il-limiti ta’ żmien tad-disinn Komunitarju, ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 1, Mezzi ta' Komunikazzjoni, Limiti ta' Żmien.


Bl-eċċezzjoni għal-limiti ta’ żmien speċifikati b’mod ċar fl-EUTMR jew fl-EUTMIR, il-limiti ta’ żmien speċifikati mill-Uffiċċju, meta l-parti kkonċernata jkollha d-domiċilju jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha jew stabbiliment fiż-ŻEE, huma bejn xahar u sitt xhur. Meta l-parti kkonċernata ma jkollhiex id-domiċilju jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha jew stabbiliment fiż-ŻEE, il-limiti ta’ żmien ikunu bejn xahrejn u 6 xhur. Il-prattika ġenerali hija li jingħataw xahrejn.
Bl-eċċezzjoni għal-limiti ta’ żmien speċifikati b’mod ċar fir-regolament dwar id-disinji Komunitarji u s-CDIR, il-limiti ta’ żmien speċifikati mill-Uffiċċju, meta l-parti kkonċernata jkollha d-domiċilju jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha jew stabbiliment fiż-ŻEE, ikunu bejn xahar u 6 xhur. Meta l-parti kkonċernata ma jkollhiex id-domiċilju jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha jew stabbiliment fiż-ŻEE, il-limiti ta’ żmien ikunu bejn xahrejn u 6 xhur. Il-prattika ġenerali hija li jingħataw xahrejn.


Fi proċedimenti ex parte kif ukoll f’dawk inter partes (fejn ikun hemm żewġ partijiet involuti jew aktar) it-talbiet għal estensjoni jridu jsiru qabel l-iskadenza tal-limiti ta’ żmien.
Għal aktar informazzjoni dwar it-trademarks tal-UE fir-rigward tal-proċediment inter partes u l-estensjoni tal-limiti ta’ żmien, ara l-Linji Gwida, Parti Ċ, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali. Għal aktar informazzjoni dwar id-disinn Komunitarju dwar din il-kwistjoni, ara l-Linji Gwida, Eżaminazzjoni ta' Applikazzjonijiet ta' Invalidità ta' Disinn, paragrafu 4.1.6.


Jekk il-limitu ta’ żmien ikun skada, il-parti li taqbżu xorta jista’ jkollha żewġ rotot ta’ azzjoni possibbli:
  • tista’ jew titlob kontinwazzjoni tal-proċedimenti (skont l-Artikolu 105 tal-EUTMR), li tirrikjedi biss li jiġu ssodisfati ċerti rekwiżiti formali;
  • tista’ titlob restitutio in integrum (skont l-Artikolu 104 tal-EUTMR għal trademarks tal-UE u skont l-Artikolu 67 tar-Regolament dwar id-disinji Komunitarji għad-disinji Komunitarji), li jirrikjedi li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti formali u sostantivi (bħal li tintwera l-attenzjoni kollha dovuta).
Għal aktar informazzjoni ara l-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 8, għal Restitutio in Integrum.


Avviż ta’ oppożizzjoni għandu jiġi ppreżentat fi żmien 3 xhur mill-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE fil-Parti A tal-Bullettin tat-Trademarks tal-UE.


Avviż ta’ appell għandu jiġi ppreżentat fi żmien xahrejn mid-data ta’ notifika tad-deċiżjoni kkontestata, u r-raġunijiet għall-appell iridu jiġu ppreżentati fi żmien 4 xhur mill-istess data ta’ notifika.


Meta l-applikazzjoni għal trademark tal-UE tiġi miċħuda b’deċiżjoni tal-Uffiċċju jew meta t-trademark tal-UE ma jibqax ikollha effett bħala riżultat ta’ deċiżjoni tal-Uffiċċju jew ta’ qorti tat-trademark tal-UE, it-talba għall-konverżjoni trid tiġi ppreżentata fi żmien tliet xhur mid-data li fiha dik id-deċiżjoni tkun saret finali.


It-talba għall-konverżjoni trid tiġi ppreżentata fi żmien 3 xhur mid-data li fiha tkun ġiet irtirata l-applikazzjoni għat-trademark tal-UE jew li fiha t-trademark tal-UE ma jibqax ikollha effett.


Meta applikazzjoni għal trademark tal-UE jew applikazzjoni għal disinn Komunitarju ma tissodisfax ir-rekwiżiti tar-regolament dwar it-trademarks tal-UE jew ir-regolament dwar id-disinji Komunitarji, l-Uffiċċju jitlob lill-applikant biex jirrimedja n-nuqqasijiet jew l-inadempjenza fil-pagament fi żmien xahrejn min-notifika tan-nuqqas.


Ma hemm l-ebda limitu ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal revoka tad-drittijiet tal-proprjetarju ta’ trademark tal-UE jew għal dikjarazzjoni li t-trademark hija invalida.


Ma hemm l-ebda limitu ta’ żmien għas-sottomissjoni ta’ azzjoni għad-dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ disinn Komunitarju.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.