Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Invalidità u revoka (kanċellazzjoni)

 

Ir-Regolament dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTMR) jipprevedi żewġ tipi ta’ proċedura li jaqgħu taħt it-terminu ġeneriku ta’ “proċedimenti ta’ kanċellazzjoni”.
Id-drittijiet tal-proprjetarju ta’ trademark tal-UE jistgħu jiġu revokati u trademark tal-UE tista’ tiġi ddikjarata invalida. Id-differenza hija li r-revoka tapplika mid-data tat-talba, filwaqt li dikjarazzjoni ta’ invalidità tneħħi r-reġistrazzjoni mir-Reġistru tat-trademarks tal-UE b’effett retroattiv.


Id-drittijiet ta’ proprjetarju ta’ trademark tal-UE jistgħu jiġu revokati fil-każijiet li ġejjin.
  • Fin-nuqqas ta’ użu ġenwin. Il-liġi tistabbilixxi li trademark tal-UE għandha tintuża b’mod ġenwin fl-Unjoni Ewropea fil-5 snin wara r-reġistrazzjoni tagħha. Barra minn hekk, l-użu m’għandux jiġi interrott għal aktar minn ħames snin.
  • Jekk, b’konsegwenza tal-atti tal-proprjetarju, it-trademark tkun saret l-isem komuni għal prodott jew servizz li għalih hija rreġistrata u l-proprjetarju ma jkunx ħa biżżejjed miżuri biex jipprevjeni dan.
  • Jekk, b’konsegwenza tal-użu li jagħmel minnha l-proprjetarju, trademark tkun saret qarrieqa fir-rigward tan-natura, il-kwalità u l-oriġini ġeografika tal-prodotti u s-servizzi li għalihom hija rreġistrata.


Hemm żewġ tipi ta’ raġunijiet għal invalidità: assoluta u relattiva. Raġunijiet assoluti għal invalidità jinkludu r-raġunijiet għal rifjut li ġew eżaminati ex officio matul il-proċedura ta’ reġistrazzjoni. Raġunijiet għal invalidità relattivi jikkonċernaw drittijiet preċedenti li jieħdu preċedenza fuq it-trademark tal-UE skont il-prinċipju ta’ “prijorità”.
Trademark tal-UE tista’ tiġi ddikjarata invalida billi jiġu invokati raġunijiet assoluti fil-każijiet li ġejjin:
  • Meta t-trademark tal-UE tkun ġiet irreġistrata minkejja l-eżistenza ta’ raġuni assoluta għal rifjut (b’mod partikolari, jekk ma kinitx distintiva jew kienet deskrittiva).
  • Meta l-applikant ikun aġixxa b'mala fede meta ppreżenta l-applikazzjoni. Dan jikkonċerna l-aktar il-każijiet fejn l-applikant kien qiegħed ifittex skopijiet illeċiti fil-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għat-trademark.
Trademark tal-UE tista’ tiġi ddikjarata invalida billi jiġu invokati r-raġunijiet relattivi fil-każijiet li ġejjin:
  • Għall-istess raġunijiet bħal dawk li għalihom tista’ tiġi ppreżentata notifika ta’ oppożizzjoni.
  • Meta jeżisti dritt preċedenti ieħor fi Stat Membru li jippermetti l-użu tat-trademark inkwistjoni li għandu jkun ipprojbit. Dan jikkonċerna, b’mod partikolari, dritt għal isem, dritt għal preżentazzjoni personali, drittijiet tal-awtur u dritt tal-proprjetà industrijali bħal dritt ta’ disinn industrijali.
Aktar informazzjoni dwar kif tħares id-drittijiet tiegħek.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fil-Linji Gwida, Parti D, Kanċellazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti.

 


Applikazzjoni għal kanċellazzjoni hija ammissibbli biss jekk it-trademark tal-UE inkwistjoni tkun iddaħħlet fir-Reġistru tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea. Ir-reġistrazzjonijiet huma ppubblikati fil-Bullettin tat-Trademarks tal-Unjoni Ewropea (Parti B). Applikazzjoni għal revoka abbażi ta’ nuqqas ta’ użu hija ammissibbli biss jekk it-trademark tal-UE tkun ilha rreġistrata għal aktar minn ħames snin mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba.
M’hemm l-ebda limitu għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għal kanċellazzjoni. Madankollu, jekk il-proprjetarju ta’ dritt preċedenti jagħti l-kunsens tiegħu għall-użu tat-trademark tal-UE aktar tard għal perjodu ta’ ħames snin suċċessivi, hu jew hi mhuwiex/mhijiex intitolat/a biex jippreżenta/tippreżenta applikazzjoni għal invalidità fuq raġunijiet relattivi (limitazzjoni b’konsegwenza ta’ kunsens).

Aktar dettalji dwar l-applikazzjonijiet għal kanċellazzjoni jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti D, Kanċellazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti.


Hemm żewġ formoli separati għaż-żewġ tipi ta’ proċedura (dikjarazzjoni ta’ invalidità u revoka), disponibbli fuq is-sit web tal-EUIPO, li jistgħu jiġu sottomessi online.


Sabiex applikazzjoni għal revoka jew dikjarazzjoni ta’ invalidità titqies li ġiet sottomessa, trid titħallas tariffa.

Ikkonsulta t-taqsima dwar it-tariffigħal aktar dettalji dwar it-tariffa tal-applikazzjoni għal revoka jew dikjarazzjoni ta’ invalidità.


L-applikanti li m’għandhomx id-domiċilju, il-post prinċipali tan-negozju jew stabbiliment kummerċjali reali u effettiv tagħhom fi ħdan iż-ŻEE (Żona Ekonomika Ewropea) huma mitluba li jiġu rrappreżentati quddiem l-Uffiċċju. Sabiex taċċessa l-lista tar-rappreżentanti tal-Uffiċċju, jekk jogħġbok ikkonsulta eSearch plus.


L-applikazzjoni għandha tiġi ppreżentata f’waħda miż-żewġ lingwi tat-trademark tal-UE kkonċernata, sakemm dawn ikunu lingwi tal-Uffiċċju. Jekk dan mhuwiex il-każ (jiġifieri jekk l-ewwel lingwa mhijiex lingwa tal-Uffiċċju), tista’ tintuża biss it-tieni lingwa tat-trademark tal-UE. Ir-regoli dwar il-lingwa tal-proċedimenti huma spjegati fid-dettall fil-Linji Gwida, Parti A, Regoli Ġenerali, Taqsima 4, Lingwa tal-Proċedimenti.

Aktar dettalji dwar l-applikazzjonijiet għal kanċellazzjoni jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida, Parti0 D, Kanċellazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti.


Applikazzjoni għal kanċellazzjoni tista’ tkun ibbażata fuq diversi raġunijiet differenti. Madankollu, sakemm ma titħallasx tariffa għal invalidità u tariffa għal revoka, mhuwiex possibbli li t-tnejn li huma jibbażaw fuq ir-raġunijiet għal invalidità u għal revoka fl-istess talba, peress li l-invalidità u r-revoka huma meqjusin bħala żewġ proċedimenti differenti b’karatteristiċi differenti.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta Noti dwar il-Formola tal-Applikazzjoni għal Dikjarazzjoni ta’ Invalidità ta’ Trademark tal-Unjoni Ewropea.


Fil-proċedimenti ta’ kanċellazzjoni, il-parti telliefa għandha tkun responsabbli għat-tariffi u l-ispejjeż tal-partijiet l-oħrajn. L-ispejjeż li għandhom jiġu rimborsati, madankollu, huma limitati, jiġifieri l-persuna li tkun responsabbli għall-ispejjeż ma jkollhiex għalfejn tħallas aktar minn ċertu ammont.

Għal aktar tagħrif ikkonsulta l-Linji Gwida, Parti D, Kanċellazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti ta’ Kanċellazzjoni.
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ara l-Linji Gwida, Parti C, Oppożizzjoni, Taqsima 1, Kwistjonijiet Proċedurali.


It-tariffa mhijiex rimborsabbli meta applikazzjoni għal kanċellazzjoni tiġi rtirata. Il-parti li tinterrompi l-proċedimenti ta’ kanċellazzjoni billi tirtira l-applikazzjoni għandha tħallas lura wkoll l-ispejjeż imġarrba mill-partijiet l-oħrajn sa dak il-punt (skont il-limiti legali), sakemm ma titteħidx deċiżjoni differenti għal raġunijiet ta’ ekwità.

Għal aktar tagħrif ikkonsulta l-Linji Gwida, Parti D, Kanċellazzjoni, Taqsima 1, Proċedimenti.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu skop purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn.

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jindirizza d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.