Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Reġistrazzjoni Internazzjonali

 

Il-Protokoll ta’ Madrid għar-reġistrazzjoni internazzjonali ta’ marki huwa trattat amministrat mill-Uffiċċju Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) f’Ġinevra. Dan ilu jopera minn April 1996 u ġie rratifikat minn bosta pajjiżi madwar id-dinja, inkluż fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej, l-Istati Uniti, il-Ġappun, l-Awstralja, iċ-Ċina, ir-Russja u, f’Ottubru 2004, mill-Unjoni Ewropea (UE) innifisha.
Il-Protokoll ta’ Madrid jagħti l-possibbiltà lis-sidien tat-trademarks biex ikollhom it-trademarks tagħhom protetti f’diversi pajjiżi billi sempliċement jippreżentaw applikazzjoni direttament mal-uffiċċju tat-trademarks nazzjonali jew reġjonali tagħhom stess.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Protokoll ta’ Madrid, jekk jogħġbok żur it-taqsima Strateġija tagħna u kklikkja fuq it-tab “Żviluppa”.Peress li l-EUIPO huwa l-Uffiċċju Ewropew għall-iskopijiet tar-reġistrazzjoni ta’ marki b’effett madwar l-Unjoni Ewropea (UE) kollha, huwa l-punt ta’ kuntatt għall-WIPO fil-proċedimenti kollha ta’ applikazzjoni internazzjonali bbażati fuq trademark tal-UE jew li jinnominaw l-UE. L-EUIPO jista’ jaġixxi jew bħala l-uffiċċju ta’ oriġini jekk applikazzjoni internazzjonali tkun ibbażata fuq trademark tal-UE, jew bħala l-uffiċċju nnominat jekk l-UE tkun ġiet innominata f’applikazzjoni internazzjonali li toriġina minn x’imkien ieħor. Ir-rwol tal-EUIPO fis-sistema internazzjonali huwa simili għar-rwol li jaqdu l-uffiċċji nazzjonali.


Id-WIPO, permezz tal-Uffiċċju Internazzjonali tagħha, tamministra l-Protokoll ta’ Madrid flimkien mal-Arranġament ta’ Madrid (iż-żewġ trattati li jiffurmaw l-hekk imsejħa Sistema ta’ Madrid). Meta tirċievi applikazzjoni internazzjonali minn uffiċċju ta’ oriġini, tivverifika b’mod partikolari li r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni jkunu ġew issodisfati u li l-oġġetti u s-servizzi huma kklassifikati b’mod korrett. Jekk dan huwa l-każ, hija tirreġistra l-marka fir-Reġistru Internazzjonali u tippubblikaha fil-Gazzetta Internazzjonali. Imbagħad, l-Uffiċċju Internazzjonali jinnotifika r-reġistrazzjoni internazzjonali lill-uffiċċji tal-pajjiżi nnominati.
L-Uffiċċju Internazzjonali ma jeżaminax jekk it-tali marka tikkwalifikax għal protezzjoni, jew jekk marka identika jew simili tkunx ġiet diġà rreġistrata; din hija kwistjoni għall-uffiċċji tal-pajjiżi nnominati.


Iva, int tista’ tinnomina lill-Unjoni Ewropea f’applikazzjoni internazzjonali bħala territorju fejn tixtieq li t-trademark tiegħek tiġi protetta. L-EUIPO huwa l-uffiċċju tal-UE li jamministra trademark valida fit-territorju kollu tal-UE.
 


Biex tippreżenta applikazzjoni internazzjonali, int obbligat tuża l-formola fuq is-sit web tal-WIPO bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bl-Ispanjol.


L-informazzjoni li ġejja tista’ tinstab fuq is-sit web tad-WIPO.


Meta l-UE tiġi nnominata f’applikazzjoni internazzjonali, ġeneralment mhuwiex meħtieġ li jinħatar rappreżentant quddiem l-EUIPO. Madankollu, fil-każ ta’ rifjut provviżorju, jew b’mod aktar ġenerali, jekk id-detentur internazzjonali jeħtieġ li jikkomunika direttament mal-Uffiċċju (eż. jibgħat dokumenti), japplikaw ir-regoli tar-rappreżentazzjoni normali (ara aktar dettalji dwar ir-rappreżentazzjoni).

Jekk id-detentur tar-reġistrazzjoni internazzjonali ma għandux domiċilju fiż-ŻEE ( Żona Ekonomika Ewropea), huwa/hija se jintalab/tintalab jaħtar/taħtar rappreżentant taż-ŻEE. Jekk ma jinħatar l-ebda rappreżentant, ir-rifjut jiġi kkonfermat sal-punt identifikat fir-rifjut provviżorju.

Għal aktar informazzjoni, ara l-Linji Gwida, Parti M, Marki Internazzjonali.


Sir af aktar dwar il-proċess tar-reġistrazzjoni internazzjonali, magħruf ukoll bħala s-Sistema ta’ Madrid.


Reġistrazzjoni internazzjonali li tinnomina lill-UE jeħtieġ li tindika t-tieni lingwa mil-lingwi uffiċjali tal-EUIPO (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol). Jekk ma tintgħażilx it-tieni lingwa, l-EUIPO se joġġezzjona għall-applikazzjoni u se jipposponi l-pubblikazzjoni mill-ġdid sakemm tiġi indikata t-tieni lingwa kif suppost.
 


L-eżaminazzjoni tal-formalitajiet hija limitata għal jekk tkunx ġiet indikata t-tieni lingwa, jekk l-applikazzjoni tkunx għal marka kollettiva jew marka ta' ċertifikazzjoni (li għandha tinkludi s-sottomissjoni tar-regolamenti li jirregolaw l-użu tal-marka), jekk il-listi limitati għan-nomina tal-UE jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-lista prinċipali tal-IR, jekk hemmx xi pretensjoni ta’ anzjanità u jekk il-lista tal-oġġetti u/jew is-servizzi tissodisfax ir-rekwiżiti ta’ ċarezza u preċiżjoni kif deskritt fil-Linji Gwida, Parti B, Eżaminazzjoni, Taqsima 3, Klassifikazzjoni.
Jekk ikun hemm xi raġuni għal rifjut, l-EUIPO għandu jibgħat avviż ta’ rifjut provviżorju lid-WIPO fi żmien 6 xhur mill-pubblikazzjoni mill-ġdid. Jekk ir-rifjut provviżorju kkonċerna biss parti mill-oġġetti u s-servizzi, u d-detentur ma jindirizzahx, huma biss dawk l-oġġetti u s-servizzi li se jiġu rrifjutati u l-oġġetti u s-servizzi l-oħrajn se jiġu aċċettati.


Fuq talba tad-detentur tal-IR fi żmien xahar minn meta d-WIPO tinforma lill-EUIPO dwar in-nomina, l-EUIPO se jfassal rapport ta’ tfittxija tal-Unjoni Ewropea għal kull IR, li se jikkwota EUTMs u IRs simili li jinnominaw lill-UE skont l-Artikolu 195 tar-Regolament dwar it-trademark tal-UE.
 


Immedjatament wara li tasal, l-EUIPO jippubblika mill-ġdid b’mod awtomatiku r-reġistrazzjoni internazzjonali fil-Bullettin EUTM fil-Parti M, li hija ddedikata biss għar-reġistrazzjonijiet internazzjonali (ikkonsulta eSearch plus, it-taqsima Pubblikazzjoni ta’ kuljum).
 


L-ewwel komunikazzjoni tintbagħat lid-detentur permezz tad-WIPO. Minn hemm ’il quddiem, il-mezz tal-komunikazzjoni jiġi stabbilit direttament bejn l-EUIPO u d-detentur jew ir-rappreżentant tad-detentur.
L-EUIPO għandu 18-il xahar biex jinforma lid-WIPO dwar ir-raġunijiet kollha possibbli għar-rifjut tan-nomina tal-UE. Il-perjodu ta’ 18-il xahar jibda dakinhar li l-EUIPO jiġi nnotifikat dwar in-nomina. Jekk oġġezzjoni ma tiġix megħluba, tintbagħat deċiżjoni finali lid-detentur. Id-deciżjoni finali tista’ tiġi appellata quddiem il-Bordijiet tal-Appell. Ladarba l-proċedura ta’ appell tkun ġiet eżawrita u d-deċiżjoni tkun finali, tintbagħat notifika ta’ rifjut lid-WIPO.
Jekk m’hemm l-ebda raġuni għal rifjut, l-Uffiċċju joħroġ status interim lid-WIPO. Din id-dikjarazzjoni se tintbagħat lid-detentur, tiġi ppubblikata fil-Gazzetta Internazzjonali u tiddaħħal fir-Reġistru Internazzjonali.


Pretensjonijiet u tfittxijiet ta’ anzjanità huma trattati b’mod parallel mill-EUIPO. Tista’ ssir pretensjoni ta’ anzjanità ta’ reġistrazzjoni preċedenti f’formola uffiċjali separata (MM17) li għandha tiġi annessa mal-applikazzjoni internazzjonali.
L-eżaminazzjoni ta’ anzjanità hija bbażata biss fuq id-dokumenti li huma pprovduti mill-applikant. Tista’ ssir pretensjoni ta’ anzjanità ta’ reġistrazzjoni preċedenti f’formola uffiċjali separata (MM17) li għandha tiġi annessa mar-reġistrazzjoni internazzjonali.


Meta l-UE tiġi nnominata f’applikazzjoni għal reġistrazzjoni internazzjonali, l-EUIPO għandu d-dritt li jirrifjuta l-protezzjoni ta’ marka fi żmien 18-il xahar minn mindu jirċievi l-applikazzjoni mingħand id-WIPO. Ir-rifjut jista’ jsir abbażi ta’ kwalunkwe raġuni (assoluta u relattiva) li minħabba fiha applikazzjoni għal reġistrazzjoni ppreżentata direttament mal-EUIPO tista’ tiġi rrifjutata.
 


Avviżi ta’ oppożizzjoni jistgħu jiġu ppreżentati fi żmien 3 xhur minn xahar wara d-data tal-pubblikazzjoni fil-Bullettin EUTM fil-Parti M, li hija ddedikata biss għar-reġistrazzjonijiet internazzjonali (ikkonsulta eSearch Plus, it-taqsima tal-Pubblikazzjoni ta’ kuljum).
Oppożizzjonijiet li jiġu ppreżentati qabel dan il-perjodu jitqiesu li ġew ippreżentati fl-ewwel jum tal-perjodu ta’ oppożizzjoni.
Jekk tiġi ppreżentata oppożizzjoni, l-EUIPO se jivverifika l-ammissibbiltà tagħha u mbagħad jinnotifika lid-WIPO b’rifjut provviżorju bbażat fuq il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. Jekk l-oppożizzjoni tirnexxi, l-Uffiċċju se jinforma lid-WIPO dwar ir-rifjut tar-reġistrazzjoni internazzjonali.
 


Meta l-proċeduri kollha jintemmu u r-reġistrazzjoni internazzjonali tkun aċċettata għall-Unjoni Ewropea għall-oġġetti u s-servizzi kollha jew għal parti minnhom, din tiġi ppubblikata mill-ġdid fil-Bullettin EUTM u tintbagħat dikjarazzjoni ta’ għoti ta’ protezzjoni lid-WIPO.
 


Jekk in-nomina tar-reġistrazzjoni internazzjonali tal-Unjoni Ewropea tiġi rrifjutata mill-EUIPO, huwa possibbli li din tinqeleb skont l-Artikolu 202 tar-Regolament dwar it-trademark tal-UE f’:
  • applikazzjoni għal trademark nazzjonali għall-Istati Membri tal-UE;
  • nomina ta’ Stat Membru li huwa parti għall-Protokoll ta’ Madrid ('l hekk imsejħa “opting back”).


Iva, peress li l-Unjoni Ewropea (UE) issieħbet fil-Protokoll ta’ Madrid, trademark tal-UE tista’ sservi bħala bażi għal applikazzjoni internazzjonali. F’dak il-każ, l-EUIPO jaġixxi bħala l-uffiċċju ta’ oriġini u jiċċertifika l-identità bejn it-trademark tal-UE (applikata jew irreġistrata) u l-applikazzjoni internazzjonali.


Int issa tista’ tippreżenta applikazzjoni ta’ trademark internazzjonali bbażata fuq trademark tal-UE online.
Inkella, int tista’ tuża waħda miż-żewġ formoli li ġejjin.
  • Il-formola WIPO MM2 bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bl-Ispanjol (disponibbli fuq is-sit web tad-WIPO), jew
  • Il-formola EUIPO EM2 f’waħda mit-23 lingwa uffiċjali użati fl-EUIPO, disponibbli f’żewġ verżjonijiet differenti. L-ewwel verżjoni tal-formola tal-EUIPO hija għall-applikazzjonijiet li jsiru b’waħda mit-tliet lingwi tal-Protokoll ta’ Madrid (l-Ingliż, il-Franċiż jew l-Ispanjol). It-tieni hija għall-applikazzjonijiet li jsiru fl-20 lingwa l-oħra (iż-żewġ verżjonijiet ta’ din il-formola huma disponibbli fuq is-sit web tal-EUIPO).
Aktar informazzjoni dwar il-formoli ta’ applikazzjoni internazzjonali.


Ladarba applikazzjoni internazzjonali tiġi ppreżentata permezz tal-EUIPO, se jkollok tħallas tariffa.
Aktar informazzjoni dwar it-tariffi u pagamenti.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


L-applikazzjoni internazzjonali tista’ tkun ibbażata fuq trademark tal-UE rreġistrata jew fuq applikazzjoni għat-trademark tal-UE. Għandha tiġi ppreżentata direttament lill-EUIPO mis-sid jew mir-rappreżentant tat-trademark u tista’ ssir online. Is-sid jew l-applikant tal-EUTM għandu jkun ċittadin ta’ pajjiż tal-Unjoni Ewropea jew għandu jkollu stabbiliment jew domiċilju industrijali jew kummerċjali reali u effettiv fl-Unjoni Ewropea.
Jekk l-applikazzjoni internazzjonali ssir f’lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li mhijiex lingwa tal-Protokoll, għandha tiġi indikata lingwa tal-Protokoll ta’ Madrid (l-Ingliż, il-Franċiż jew l-Ispanjol) li se tkun il-lingwa tal-applikazzjoni internazzjonali. Jekk ma jiġux ipprovduti traduzzjonijiet tal-oġġetti u s-servizzi mill-applikant, huwa jew hija għandu/għandha jawtorizza/tawtorizza lill-EUIPO biex jipprovdihom.
L-EUIPO jivverifika l-kontenut u l-kompletezza tal-applikazzjoni internazzjonali (b’mod partikolari, it-trademarks, is-sid u l-iskop tal-lista tal-oġġetti u s-servizzi).
L-applikazzjoni internazzjonali tintbagħat imbagħad b’mod elettroniku lill-Uffiċċju Internazzjonali tad-WIPO.

Aktar informazzjoni dwar ir-rappreżentanti tista’ tinstab fil-Linji Gwida, Parti M, Marki Internazzjonali.


Le. Ir-regolamenti tagħna ma jikkontemplawx il-fużjonijiet għar-reġistrazzjonijiet, allura l-Uffiċċju mhuwiex marbut b’din id-dispożizzjoni l-ġdida tal-Ftehim u l-Protokoll ta’ Madrid peress li skont l-Artikolu 182 tal-EUTMR huma biss id-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-regolamenti tagħna li se japplikaw għar-reġistrazzjonijiet internazzjonali li jinnominaw lill-UE.


Iva. Ir-regolamenti tagħna jippermettu d-diviżjoni ta’ applikazzjonijiet u reġistrazzjonijiet (Artikoli 50 u 56 tal-EUTMR). Skont l-Artikolu 182 tal-EUTMR, id-dispożizzjonijiet li jinsabu fir-regolamenti tagħna japplikaw ukoll għar-reġistrazzjonijiet internazzjonali li jinnominaw lill-UE (jekk jogħġbok ara l- emenda tal-1 ta’ Frar 2019 fir-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim ta’ Madrid u l-Protokoll - Regola 27bis - diviżjoni ta’ reġistrazzjoni internazzjonali).


Issa tista’ tissottometti applikazzjoni għal diviżjoni billi tuża l-Formola tal-WIPO MM22 (disponibbli fil-lingwi tas-Sistema ta’ Madrid, Ingliż, Franċiż u Spanjol).
 
Il-formola tal-applikazzjoni trid tiġi sottomessa flimkien ma’ paġna addizzjonali li jkun fiha l-lista ta’ oġġetti/servizzi li għandhom jibqgħu fir-reġistrazzjoni internazzjonali (IR) inizjali.
 
Il-formola tal-applikazzjoni trid tiġi ppreżentata permezz ta’ mezzi uffiċjali ta’ komunikazzjoni, jew online (permezz tal-eComm), bil-faks jew bil-posta/kurrier speċjali. Biex tippreżenta l-applikazzjoni għal diviżjoni tiegħek online, jekk jogħġbok idħol fil-User Area (Żona tal-Utent) tiegħek, mur eSearch plus, ikteb in-numru tal-IR tiegħek u taħt “Azzjonijiet u komunikazzjonijiet” agħżel l-opzjoni “ibgħat il-komunikazzjoni”.
 
Jekk jogħġbok aqra l-linji gwida tagħna dwar il-mezzi ta’ komunikazzjoni u d-Deċiżjoni Nru EX‑17‑4 tad-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju tas-16/08/2017 dwar il-komunikazzjoni b’mezzi elettroniċi.
 
Il-proċess tal-applikazzjoni għal diviżjoni jinvolvi l-passi li ġejjin:
 
  • l-utent jippreżenta t-talba lill-Uffiċċju billi jissottometti l-Formola MM22 fil-lingwa tar-reġistrazzjoni internazzjonali;
 
  • l-EUIPO jeżamina t-talba u jibgħatha lill-WIPO (jekk hija ammissibbli skont ir-regolament tagħna);
 
  • jekk it-talba tikkonforma mar-rekwiżiti tal-Artikolu 27bis tar-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim u l-Protokoll ta’ Madrid, inkluż il-ħlas tal-miżata internazzjonali, il-WIPO tirreġistra d-diviżjoni u toħloq ir-reġistrazzjoni internazzjonali diviżjonali fir-Reġistru Internazzjonali;
 
  • Imbagħad il-WIPO tinnotifika lill-EUIPO, li joħloq l-applikazzjoni diviżjonali fil-bażi tad-data tagħha.


L-EUIPO ma jitlobx flus għal dan is-servizz. Madankollu, jekk jogħġbok kun af li tariffa ta’ CHF 177 tintalab mill-WIPO għar-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni diviżjonali.


Id-diviżjoni ta’ reġistrazzjoni internazzjonali tiġi rreġistrata bl-użu tad-data tal-wasla tat-talba mill-WIPO jew, jekk hemm irregolarità fit-talba, id-data li fiha l-irregolarità ġiet rimedjata. Jekk jogħġbok ara l-emenda tal-1 ta’ Frar 2019 għar-Regolamenti Komuni skont il-Ftehim u l-Protokoll ta’ Madrid — Artikolu 27bis — id-diviżjoni ta’ reġistrazzjoni internazzjonali.


Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet ipprovduti f’din il-paġna jservu għan purament informattiv u mhumiex punt ta’ referenza legali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regolamenti dwar it-Trademark tal-Unjoni Ewropea u dwar id-Disinn Komunitarju jew il-Linji Gwida dwar it-Trademark / id-Disinn .

Għal aktar informazzjoni dwar il-mod li bih l-Uffiċċju jiġġestixxi d-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.