Mur fil-paġna ewlenija
EUIPO
Ipproteġi l-marki kummerċjali u d-disinji tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Ipproteġi l-proprjetà intellettwali tiegħek fl-Unjoni Ewropea

Proċess ta' reġistrazzjoni

Inti għadek kemm applikajt għal trademark. X'jiġri mbagħad?

Ladarba tkun ippreżentajtha fl-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), it-trademark tiegħek se tiġi pproċessata minna biex nivverifikaw li tista' tiġi rreġistrata. Hemm diversi stadji.

L-iskeda ta' żmien hija magħmula mill-'perjodu ta' eżaminazzjoni', il-'perjodu ta' oppożizzjoni' u mbagħad ir-reġistrazzjoni. Il-perjodu ta' eżaminazzjoni jibda bil-wasla tal-applikazzjoni u jispiċċa bil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni. Il-perjodu ta' oppożizzjoni jibda bil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni u jispiċċa bit-tmiem tal-perjodu ta' oppożizzjoni. Ir-reġistrazzjoni sseħħ wara dan. It-trademark irreġistrata mbagħad tiġi ppubblikata.

Perjodu ta' eżaminazzjoni

Perjodu ta' oppożizzjoni

Reġistrazzjoni

  • Wasla tal-applikazzjoni

  • Pubblikazzjoni tal-applikazzjoni

  • Tmiem il-perjodu ta' oppożizzjoni

  • Pubblikazzjoni tal-marka rreġistrata

 

X'jiġri matul il-perjodu ta' eżaminazzjoni

Il-fluss tax-xogħol li ġej sejjer jagħtik ħarsa ġenerali tal-azzjonijiet li jieħu l-EUIPO matul il-perjodu ta' eżaminazzjoni. Dawn iseħħu kważi simultanjament. Inti tista' ssegwi l-progress tal-istatus tal-applikazzjoni tiegħek onlajn billi taċċessa eSearch jew permezz tal-User Area tiegħek.

Dan li ġej jgħodd għal applikazzjonijiet ippreżentati direttament mal-EUIPO. Sir af dwar il-mod ta' kif għandek tirreġistra għal applikazzjonijiet internazzjonali li jinnominaw lill-Unjoni Ewropea(UE).

L-iskeda ta' żmien tinkludi l-passi li ġejjin: 'data ta' preżentata', 'klassifikazzjoni', 'formalitajiet', 'raġunijiet assoluti', 'traduzzjoni' u 'tfittxija'. Jekk tikklikkja fuq kull wieħed minn dawn l-istadji tingħata aktar informazzjoni. Malli l-istadji kollha jkunu ġew konklużi, it-trademark tiġi ppubblikata.

Perjodu ta' oppożizzjoni

 
 

Jekk insibu żball jew irridu ninfurmawk dwar oġġezzjoni, aħna nibagħtu komunikazzjoni uffiċjali lill-User Area tiegħek li tindika dak li sibna; inti mbagħad għandek xahrejn biex tirrimedja kwalunkwe nuqqas u biex twieġeb. Inti tista' titlob għal estensjoni ta' żmien inizjali ta' xahrejn biex tipprepara t-tweġiba tiegħek. L-ewwel estensjoni normalment se tingħata b'mod awtomatiku iżda t-tieni waħda teħtieġ li tiġi ġġustifikata.

F'ċerti proċeduri, l-applikanti (jew ir-rappreżentant tagħhom) jiġu kkuntattjati bit-telefown mill-eżaminaturi tagħna biex jirrimedjaw għal oġġezzjonijiet sempliċi.

Jekk aħna nemmnu li t-tweġiba tiegħek ma tindirizzax kompletament it-tħassib tagħna, jew jekk tonqos milli twieġeb, aħna noħorġu deċiżjoni finali, fejn jew nirrifjutaw parzjalment jew kompletament l-applikazzjoni tiegħek jew il-pretensjoni li saret fl-applikazzjoni tiegħek (bħal pretensjoni ta' prijorità). Inkella, aħna nistgħu nemendaw id-dettalji tal-applikazzjoni tiegħek jekk dan ikun xieraq (pereżempju, billi nħassru d-deskrizzjoni jew inżidu pretensjoni ta' kulur). Ftakar, jekk inti ma tkunx kuntent bir-riżultat, jew taħseb li sar żball inti għandek id-dritt għal appell.

Jekk l-applikazzjoni tiegħek tiġi rrifjutata, xorta huwa possibbli li teqleb (IP bridge (pont tal-IP)) l-applikazzjoni għat-trademark tal-UE tiegħek f'reġistrazzjonijiet nazzjonali, sakemm ma jeżisti l-ebda kunflitt.

Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni, aħna se nippubblikaw it-trademark tiegħek bit-23 lingwa uffiċjali tal-UE. Dan ifisser li nagħmlu pubbliku l-fatt li inti applikajt għal din it-trademark partikolari għall-prodotti u/jew is-servizzi speċifikati.

X'jiġri matul il-perjodu ta' oppożizzjoni?

Mid-data ta' pubblikazzjoni 'l quddiem, il-partijiet terzi, li jemmnu li t-trademark tiegħek ma għandhiex tiġi rreġistrata, għandhom tliet xhur biex joġġezzjonaw.

Normalment hemm żewġ raġunijiet għal oġġezzjoni:

Il-parti terza għandha dritt preċedenti (jew aktar minn wieħed) u temmen li tiegħek sejjer, jekk jiġi rreġistrat, ikun konfliġġenti miegħu

Sabiex tiġi evitata l-marka tiegħek milli tiġi rreġistrata, huma għandhom jopponu t-trademark tiegħek billi jimlew formola u jħallsu tariffa ta' EUR 320. Jekk tiġi ppreżentata oppożizzjoni, il-marka tiegħek se tkun soġġetta għal proċeduri ta' oppożizzjoni u trid tirnexxi f-istess tip ta' proċeduri. Oppożizzjoni tista' tiġi ppreżentata fi żmien tliet xhur wara l-pubblikazzjoni ta' trademark.
 

Il-proċedura ta' oppożizzjoni:

Waħda minn kull ħames applikazzjonijiet għat-trademarks tal-UE jiġu opposti mis-sidien ta' trademarks li huma diġà fis-suq. Aħna nieħdu deċiżjoni fuq dan it-tilwim wara li ż-żewġ partijiet, l-applikant u min qiegħed jopponi, ikunu ssottomettew evidenzi u argumenti. L-applikant jista' jnaqqas ir-riskju ta' oppożizzjoni billi jfittex għal kunflitti potenzjali qabel japplika.
 

Id-dijagramma li ġejja se tagħtik ħarsa ġenerali tal-passi differenti tal-proċeduri ta' oppożizzjoni:

L-iskeda ta' żmien tibda bil-pubblikazzjoni tal-applikazzjoni u tispiċċa bil-pubblikazzjoni tal-marka rreġistrata u hija magħmula mill-passi li ġejjin: 'preżentata ta' oppożizzjoni', 'verifika ta' ammissibilità', ' il-perjodu ta' riflessjoni', 'il-parti kuntrarja tal-proċeduri', u 't-tmiem tal-proċeduri'. Jekk tikklikkja fuq kull wieħed minn dawn l-istadji tingħata aktar informazzjoni.

Il-perjodu ta' preklużjoni

Perjodu ta' eżaminazzjoni

Reġistrazzjoni


 

Id-deċiżjonijiet kollha dwar oppożizzjoni jiġu ppubblikati onlajn u l-partijiet kollha affettwati ħażin għandhom dritt għal appell.

Fejn oppożizzjoni tkun irnexxiet, xorta huwa possibbli li teqleb (pont tal-IP) trademark tal-UE tiegħek f'reġistrazzjonijiet nazzjonali, sakemm ma jeżisti l-ebda kunflitt.

Il-parti terza tqis li t-trademark tiegħek mhux suppost ġiet aċċettata

Dawn jistgħu jinvokaw kwalunkwe 'raġuni assoluta' li jqisu xierqa. Raġunijiet assoluti huma rekwiżiti li t-trademark tiegħek teħtieġ li tissodisfa bħal li tkun distintiva, mhux deskrittiva għan-negozju li tinsab fih u li tkun irrappreżentata b'mod ċar. Biex jopponu t-trademark tiegħek, dawn għandhom jibagħtu komunikazzjoni korrispondenti lill-Uffiċċju li tispjega għaliex jemmnu li t-trademark ma għandhiex tiġi rreġistrata. Din insejħulha 'osservazzjoni ta' parti terza' u hija mingħajr ħlas. Madankollu, din għandha tintuża biss meta teżisti raġuni serja biex tikkontesta t-trademark.

Meta jirċievi l-osservazzjonijiet, l-Uffiċċju joħroġ riċevuta lill-persuna li qiegħda tagħmel l-osservazzjonijiet (l-'osservatur'), u l-osservazzjonijiet jiġu kkomunikati lill-applikant. Wara dan, l-osservatur mhux sejjer jirċievi ebda komunikazzjoni oħra mill-EUIPO. B'mod partikolari, l-osservatur mhux se jkun infurmat dwar ir-riżultat ta' kwalunkwe rieżaminazzjoni tal-applikazzjoni. Madankollu, l-osservaturi li jixtiequ jkunu infurmati dwar id-destin ulterjuri tal-applikazzjoni għal trademark tal-UE kkonċernata sejrin ikunu jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni dwar l-istatus tagħha permezz ta' eSearch.

Prova tar-reġistrazzjoni

Jekk ħadd ma jippreżenta oppożizzjoni jew osservazzjonijiet ta' parti terza, it-trademark tiegħek tiġi rreġistrata u r-reġistrazzjoni tiġi ppubblikata. Dan isir sabiex sidien oħrajn ta' trademarks u l-pubbliku ġenerali jkunu jafu li din it-trademark partikolari hija tiegħek.

Il-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni hija mingħajr ħlas u jinħareġ ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

Inti mistieden tniżżel iċ-ċertifikat jumejn wara l-pubblikazzjoni. Ma sejra tinħareġ l-ebda kopja tal-karta taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Madankollu, jistgħu jintalbu kopji ċċertifikati jew mhux iċċertifikati taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Dan jista' jkun meħtieġ jekk inti tixtieq titlob pretensjoni ta' prijorità għat-trademark tal-UE tiegħek. Ċerti ġurisdizzjonijiet se jaċċettaw referenza għall-bażi ta' data tagħna (eSearch), filwaqt li oħrajn se jitolbu dokument aktar uffiċjali, li tista' tikseb permezz tat-talba għal spezzjoni tal-fajl.

Kif għandek tikkontesta deċiżjoni tal-Uffiċċju

Partijiet li huma affettwati ħażin minn deċiżjoni finali jistgħu jagħmlu appell. L-għodda eAppeal toffri applikazzjoni unika għall-preżentazzjoni ta' Avviż ta' Appell b'mod elettroniku. Is-sottomissjoni tal-appell issa hija aktar malajr u aktar faċli minn qatt qabel. Tista' taċċessa eAppeal direttament permezz tal-user area tiegħek, fit-taqsima ta' servizzi online, permezz tat-taqsima ta' Formoli u Preżentati, tagħna u taħt Azzjonijiet u Komunikazzjonijiet wara li taċċessa l-fajl f'eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.