Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Beroep

Wie kan een beroep instellen?

Iedereen die zich door een beslissing bezwaard acht, kan een beroep instellen.

Een beroep instellen tegen een beslissing aangaande een merk kost 720 EUR, en tegen een beslissing aangaande een model 800 EUR.

Tijdslimiet en vorm van een beroep

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een beroepschrift en een uiteenzetting van gronden. Klik op de tekstvakken hieronder voor meer informatie.

Beroepschrift

  • Kennisgeving van bestreden beslissing

  • 2 maanden

  • 4 maanden

Uiteenzetting van gronden

Herziening in eerste aanleg

Nadat de uiteenzetting van gronden is ontvangen, dient de griffie van de kamers het beroep (beroepschrift en uiteenzetting van de gronden) in eerste aanleg in. In ex-parteprocedures, d.w.z. zaken waarbij slechts één partij is betrokken, zal de afdeling waarvan de beslissing wordt betwist haar beslissing bijstellen indien zij het beroep aanvaardbaar en gegrond acht. Indien de afdeling het beroep niet aanvaardbaar of gegrond acht, wordt de zaak teruggestuurd naar de Kamers van beroep.

Sinds de inwerkingtreding van de Uniemerkenverordening vindt er in inter-parteszaken geen prejudiciële herziening meer plaats.

Ex-partezaken

Zodra de prejudiciële herziening in een ex-partezaak is afgerond, wordt het dossier voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde kamer, die een rapporteur zal aanstellen.

Inter-parteszaken

In inter-parteszaken verloopt de procedure enigszins anders. Overeenkomstig het reglement van de Kamers van beroep mag de verweerder na ontvangst van de uiteenzetting van gronden opmerkingen indienen. Nadat een antwoord is ingediend, kan de Kamer toestemming geven voor verdere indieningen door de partijen (repliek/dupliek).

Na het schriftelijke deel van het geding wordt het dossier voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde kamer, die een rapporteur zal aanstellen.

Bij beide soorten gedingen zal de rapporteur, indien hij of zij het de moeite waard acht, contact opnemen met de partijen om belangrijke kwesties met betrekking tot het beroep te verhelderen. Zoniet zal een beslissing worden opgesteld en zal deze door de Kamer worden behandeld. Zodra de Kamers van beroep een beslissing hebben genomen, zal deze aan de partijen worden bekendgemaakt.

Gerecht

Tegen de beslissingen van de Kamer kan voor het Gerecht een beroep worden ingesteld, en dit binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing. De gronden voor beroep zitten vervat in artikel 72, lid 2, van de Uniemerkenverordening en artikel 61, lid 2, van de Gemeenschapsmodellenverordening.

Tegen alle uitspraken van het Gerecht kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

 

Openstaande en afgesloten zaken van de Grote Kamer

Openstaande zaken van de Grote Kamer

Afgesloten zaken van de Grote Kamer

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.