Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Aanvraag- en inschrijvingsprocedure

 

Elke natuurlijke of rechtspersoon uit eender welk land ter wereld kan een aanvraag indienen.
Meer informatie.


Aanvragen voor een Uniemerk kunnen enkel bij EUIPO worden ingediend. Indiening kan op de volgende manieren:
 • e‑filing — online aanvragen via de User Area,
 • per post,
 • per speciale koeriersdienst.


Nee. Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend (bijv. met de online tools van EUIPO die worden vermeld bij de vraag "Hoe kan een aanvraag voor een Uniemerk worden ingediend?"), per post of per koerier. Documenten voor een specifiek dossier die via e-mail zijn verstuurd, worden niet geaccepteerd.


Een aanvraag voor een Uniemerk kan worden ingediend in een van de 23 officiële talen van de Europese Unie als de "eerste taal".
Daarnaast moet een tweede taal worden gekozen uit de volgende vijf talen van het Bureau: Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. De tweede taal moet een andere zijn dan de eerste gekozen taal en wordt gebruikt als de taal voor een eventuele oppositie- of doorhalingsprocedure.


De datum van indiening zal later worden dan de datum waarop de aanvraag in werkelijkheid door het Bureau is ontvangen, of zal helemaal worden afgewezen. EUIPO zal een schriftelijke ingebrekestelling laten uitgaan met het verzoek om alsnog binnen twee maanden aan de vereisten te voldoen. Deze termijn is niet verlengbaar. Zodra aan dit verzoek is voldaan wordt de datum van indiening van de aanvraag de datum waarop alle verplichte informatie is verstrekt, met inbegrip van de betaling. Als niet aan alle vereisten is voldaan (zie artikel 31 van de Uniemerkenverordening voor alle voorwaarden waaraan een inschrijving moet voldoen, of de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 4 voor alle details) wordt de Uniemerkaanvraag niet behandeld als een aanvraag voor een Uniemerk ("geacht niet te zijn ingediend") en worden alle reeds betaalde taksen gerestitueerd.


Op onze pagina  Formulieren en indiening staan al onze online formulieren, alsmede de pdf-formulieren voor diensten die nog niet online beschikbaar zijn.
Gelieve voor het indienen van al uw correspondentie omtrent een specifiek dossier gebruik te maken van een van de volgende opties:
 • User Area
 • post
 • speciale koeriersdienst
 • persoonlijk afgeven (*)
Vergeet niet om het dossiernummer te vermelden.
* Persoonlijk afgeven: u wordt verzocht om voor elk dossier dat u wilt indienen ons bewijs van aflevering van een document in te vullen en mee te brengen, in tweevoud. NB Sinds 1 oktober 2017 is het niet langer mogelijk om documenten in verband met een Uniemerk persoonlijk af te geven. Ieder document dat persoonlijk wordt afgegeven wordt geacht niet te zijn ontvangen.
In geval van tegenstrijdigheden of discrepanties tussen de Engelse versie van deze publicatie en andere taalversies daarvan, geldt de Engelse versie.
Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over de nieuwe Uniemerkenverordening.


Aan een Uniemerkaanvraag wordt uitsluitend een indieningsdatum toegekend als de aanvraag voorzien is van een lijst van waren en diensten. Die lijst moet zijn geclassificeerd volgens de Overeenkomst van Nice. Waren zijn in de Nice-classificatie ondergebracht in de klassen 1 tot en met 34, en diensten in de klassen 35 tot en met 45. Elke klasse wordt aangeduid met een klasseomschrijving, die algemene informatie geeft over het type waren of diensten dat onder die klasse valt.
Het is van groot belang dat u uw aanvraag voor waren en diensten zorgvuldig afstemt op uw onderneming; dit is immers rechtstreeks van invloed op de mate van bescherming die uw Uniemerk geniet.
Meer informatie over de Nice-classificatie is te vinden op de website van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), http://www.wipo.int


Bij het indienen van een elektronische aanvraag kunnen gebruikers vooraf goedgekeurde termen voor het opstellen van een lijst van waren en diensten selecteren. Die termen zijn ontleend aan de geharmoniseerde database (HDB) en worden automatisch voor classificatiedoeleinden aanvaard. Het gebruik van deze vooraf goedgekeurde termen draagt bij aan een soepel inschrijvingsproces voor uw merk. In de HDB zijn de termen verzameld die door alle bureaus in de EU voor classificatiedoeleinden worden aanvaard.
Alvorens een aanvraag in te dienen kunt u als gebruiker:
 • de HDB doorzoeken met behulp van de TMclass tool van het Bureau;
 • gebruikmaken van de Opbouwfunctie voor waren en diensten, voor begeleiding bij het samenstellen van uw lijst van waren en diensten aan de hand van terminologie uit de HDB.


Ja; ieder teken dat voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de Uniemerkenverordening kan als handelsmerk worden ingeschreven. Inschrijving van de naam en/of het logo van uw onderneming betekent dat uw merk en reputatie beter beschermd zijn. Met inschrijving kunt u voorkomen dat derden merken gebruiken of inschrijven die identiek zijn aan of verwarrend veel lijken op die van uw onderneming.
 


In geval van een geschil over een internetdomeinnaam kunt u WIPO ADR (Alternative Dispute Resolution) raadplegen.


Nee. De oorspronkelijke lijst van waren en diensten in een Uniemerkaanvraag kan niet worden uitgebreid, enkel beperkt. Met andere woorden, u kunt geen producten of klassen aan de oorspronkelijk ingediende aanvraag toevoegen, tenzij u een nieuwe aanvraag indient voor hetzelfde merk, waarin u de aanvullende klassen opneemt.


Op het moment van indiening dekt de basistaks voor de aanvraag slechts één klasse. Als u meer dan één klasse van waren of diensten wilt opnemen, betaalt u een taks voor elke aanvullende klasse. Meer informatie.
Als u een nieuwe klasse van waren en/of diensten wilt toevoegen nadat uw Uniemerkaanvraag is geregistreerd, moet u een nieuwe Uniemerkaanvraag indienen met de nieuwe klassen die u wilt opnemen.
Meer informatie over klassen van waren en/of diensten.


Er kunnen slechts kleine wijzigingen worden aangebracht, op voorwaarde dat deze het merk niet wezenlijk veranderen.
De praktijk van het Bureau ten aanzien van wijzigingen aan de merkafbeelding is zeer strikt. Raadpleeg voor nadere informatie de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, Paragraaf 15.


Om te zorgen dat uw aanvraag snel beoordeeld wordt, dient u het volgende te doen.
 • Betaal vooraf. Als u via uw betaalrekening betaalt, moet u ermee instemmen dat het bedrag onmiddellijk wordt afgeschreven. Als u via een bankoverschrijving betaalt, moet u de overschrijving onmiddellijk na indiening van de aanvraag uitvoeren. Gebruik daarbij de transactiecode die op het afschrift staat vermeld.
 • Gebruik het vooringevulde formulier dat u bij uw bank kunt indienen (te vinden in uw ontvangstbevestiging na indiening van uw aanvraag).
 • Zorg dat u voldoet aan de voorwaarden voor Fast Track* door de juiste waren en diensten te selecteren (raadpleeg voor meer informatie de Geharmoniseerde database).

* Als er tijdens de onderzoeksprocedure geen bezwaren worden ontdekt, zal uw aanvraag sneller worden behandeld.

Meer informatie met betrekking tot het volledige registratieproces, waaronder het proces tot aan de openbaarmaking.

 


Ja, dat kan. Als u echter van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) uw aanvraag indient, zal het Bureau u een kennisgeving sturen met het verzoek om binnen een bepaalde termijn een vertegenwoordiger te benoemen.
Aanvullende informatie:


Het Bureau zal uw merkaanvraag afwijzen als die onvoldoende aan bepaalde eisen voldoet, ook wel absolute gronden genoemd.

Zie artikel 7 van de Uniemerkenverordening voor een overzicht van de absolute weigeringsgronden. Merkaanvragen die in dit stadium niet worden geweigerd, worden gepubliceerd. Zie hier de volledige route naar inschrijving.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen absolute weigeringsgronden en relatieve weigeringsgronden. Die laatste worden uitsluitend onderzocht wanneer, na publicatie van de Uniemerkaanvraag, een derde partij een of meer opposities indient op grond van een of meer tegenstrijdige oudere rechten, zoals een bestaand merk.

EUIPO doet geen onderzoek naar relatieve gronden om een aanvraag ambtshalve te weigeren. Dergelijke gronden kunnen alleen door derden naar voren worden gebracht in oppositie- of doorhalingsprocedures, na inschrijving van het Uniemerk. Bepaal de betreffende taksen en bekijk de verschillen via de tab "oppositie" op de pagina voor de Inschrijvingsprocedure.


Ja. Het Bureau weigert een Uniemerkaanvraag indien er in enig deel van de Europese Unie een weigeringsgrond bestaat. Indien het merk bijvoorbeeld een aanduiding van het product in een officiële taal van een lidstaat van de Europese Unie is, zal het Bureau de Uniemerkaanvraag weigeren.
Oudere rechten waarop een beroep wordt gedaan in een oppositie of in een vordering tot nietigverklaring, laten de inschrijving van een Uniemerk niet onverlet, zelfs niet indien ze in slechts één lidstaat van de Europese Unie bestaan. Gevallen waarin een aanvraag moet worden geweigerd omdat het merk in een niet-onderscheidende, beschrijvende of generieke term bestaat in slechts één taal van de Europese Unie (en niet een van de grote, internationale handelstalen van de Unie), komen echter niet zo vaak voor. De oppositie- of nietigverklaringsprocedure bij EUIPO biedt in dergelijke gevallen voldoende ruimte voor een minnelijke schikking.

Nadere informatie over het gebruik en de verdediging van uw Uniemerk.


Een Uniemerkaanvraag die geweigerd is, of een Uniemerk dat nietig of vervallen is verklaard, kan worden omgezet in een nationale merkaanvraag in iedere lidstaat van de Europese Unie waarin de weigeringsgrond niet van toepassing is. Voor de daaropvolgende nationale merkaanvraag geldt dezelfde datum van indiening als voor de Uniemerkaanvraag.


De procedure van omzetting kan worden toegepast op Uniemerken en op internationale inschrijvingen.

Als een Uniemerk ophoudt te bestaan, kan het worden omgezet naar merken die geldig zijn in bepaalde lidstaten. Omzetting komt met name van pas bij het overwinnen van mogelijke problemen met het eenheidskarakter van het Uniemerk.

Indien een Uniemerk bijvoorbeeld in slechts één land of bepaalde landen een inschrijvingsprobleem ondervindt vanwege absolute gronden of vanwege een oppositie die is gebaseerd op een eerder recht in slechts één land of bepaalde landen, kan de aanvrager verzoeken het Uniemerk om te zetten in individuele, nationale handelsmerken in de andere landen, waar deze gronden niet van invloed zijn.

Internationale inschrijvingen kunnen worden omgezet in nationale handelsmerken in de EU-lidstaten en in een aanwijzing van contractpartijen bij de Schikking van Madrid of het Protocol van Madrid van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO).

Zie voor nadere informatie de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 2, Conversie.


Omzetting van internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen, mag niet worden verward met "transformatie", wat een juridisch kenmerk is dat geïntroduceerd is door het Protocol van Madrid teneinde de gevolgen van de afhankelijkheidstermijn van vijf jaar krachtens de Schikking van Madrid te verzachten.
Transformatie maakt het mogelijk dat een centraal aangevochten merk wordt omgezet in een directe Uniemerkaanvraag, maar niet dat een EU-aanwijzing wordt omgezet in een nationale aanvraag.
Zie voor nadere informatie over de beginselen van en formaliteiten omtrent omzetting de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 2, Conversie en Deel M, Internationale merken.


Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag als Fast Track verwerkt wordt, moet u bij indiening van uw aanvraag betalen, of onmiddellijk daarna als u via een bankoverschrijving betaalt (zie nadere informatie over bankoverschrijvingen en het overzicht van voorwaarden voor Fast Track). Daarnaast moet u gebruikmaken van de database van reeds door EUIPO aanvaarde termen voor classificatie (de HDB).
 


Het vijfstappenformulier is speciaal voor Fast Track ontworpen en bevat verplichte velden en standaardopties om ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel mogelijk wordt verwerkt.

Ons Uitgebreid formulier geeft aan wanneer uw aanvraag een Fast Track-aanvraag is en wanneer niet. Wanneer uw aanvraag aan geen van de voorwaarden voor Fast Track voldoet, geeft het formulier dit aan. U kunt dan besluiten de in het formulier aangegeven correcties aan te brengen of door te gaan volgens de procedure voor een normale aanvraag. Reguliere aanvragen worden normaliter acht tot elf weken na ontvangst van de betaling gepubliceerd.

Wanneer uw Uniemerkaanvraag aan de voorwaarden voor Fast Track voldoet, verschijnt er een Fast Track-logo boven de tijdlijn van uw merk in eSearch plus.


Het kan gebeuren dat aanvragen op het moment van indiening aan de voorwaarden van Fast Track voldoen, maar dat dit in een later stadium niet meer het geval is. Dit kan het gevolg zijn van een gebrek dat aan het licht komt tijdens het onderzoek van absolute gronden, zoals overschrijding van de betalingstermijn, een verzoek om beperking van waren en diensten of andere tekortkomingen zoals een probleem bij de vertegenwoordiger.

Bekijk alle voorwaarden voor Fast Track.


Aanvragers of vertegenwoordigers mogen in de daarvoor bestemde ruimte van het aanvraagformulier hun eigen referentie van maximaal 20 karakters opgeven, zoals: initialen, een reeks letters, cijfers, enz. Een dergelijke referentie kan handig zijn om de verschillende aanvragen die u hebt ingediend, van elkaar te onderscheiden.

Een "ID-nummer" is een nummer dat door het Bureau wordt toegewezen om aanvragers en vertegenwoordigers te kunnen identificeren.

Een aanvrager of vertegenwoordiger die eenmaal een "ID-nummer" van EUIPO heeft ontvangen, hoeft in toekomstige aanvragen alleen nog maar zijn/haar naam en dat ID-nummer te vermelden.

Als geen ID-nummer is toegewezen, moeten alle velden voor aanvragers/vertegenwoordigers worden ingevuld.


U kunt de ID-nummers achterhalen door uw merk op te zoeken in de onlinedatabases van EUIPO, eSearch plus of TMview.


U kunt een aanvraag indienen door: Als uw aanvraag eenmaal is gevalideerd, zal het systeem een nummer voor uw Uniemerkaanvraag aanmaken.
 


Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:
 • de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen; en
 • kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt de materie waarop de bescherming betrekking heeft, duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.
De tekens moeten worden weergegeven in een vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen beschikbare technologie die op een duidelijke, nauwkeurige, op zichzelf staande, gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve wijze in het register kan worden gereproduceerd. Meer informatie over de bestandsformaten die EUIPO accepteert bij de indiening van een aanvraag voor een merk. U kunt ook verwijzen naar Besluit nr EX-17-6 van de directeur van het Bureau van 22 september 2017 inzake technische specificaties voor bijlagen die via gegevensdragers worden ingediend.

De Uniemerkenuitvoeringsverordening (UMUV) bevat specifieke voorschriften en vereisten voor de meest gebruikte soorten merken.

Meer voorbeelden van merken en soorten daarvan zijn te vinden op onze website.


Op het ontvangstbewijs zal alleen worden vermeld dat er een aanvraag voor een beeldmerk is ingediend. Dit is omdat de term "beeldmerk" "samengestelde" of "gestileerde" merken, "woord + logo", enz. omvat (zie onze website voor Voorbeelden van beeldmerken). Overeenkomstig de praktijk van EUIPO is een merk een beeldmerk als het bestaat uit:
 • uitsluitend beeldelementen,
 • een combinatie van woordelementen en beeld- of anderszins grafische elementen,
 • woordelementen in een niet-standaard lettertype,
 • woordelementen in kleur,
 • woordelementen op meer dan één regel,
 • letters uit een alfabet van buiten de EU,
 • tekens die niet met een toetsenbord gereproduceerd kunnen worden,
 • combinaties van de bovenstaande opties.
In het aanvraagformulier is "beeldmerk met woordelementen" toegevoegd om het voor de aanvrager mogelijk te maken het juiste sleutelwoord te kiezen.
Nadere informatie over wetgevingsteksten in verband met Uniemerken.


Nee, de combinatie van beide wordt als één geheel gezien en als één geheel beschermd. Zie onze website voor voorbeelden.


Beeldmerk.


Het is niet meer mogelijk om de kleuren aan te geven die worden gebruikt in een Uniebeeldmerk.


Voor geen enkel soort Uniemerk geldt nog de verplichting om een beschrijving bij te voegen. Volgens artikel 3 van de Uniemerkenuitvoeringsverordening (UMUV) zijn beschrijvingen optioneel voor positiemerken, patroonmerken, combinatiekleurmerken en bewegingsmerken. Wanneer de afbeelding vergezeld gaat van een beschrijving, moet die beschrijving voor deze merken overeenstemmen met de afbeelding en de reikwijdte ervan niet te buiten gaan.


Ja, u kunt uw aanvraag op elk moment intrekken, maar eventuele betaalde taksen worden niet terugbetaald, tenzij de intrekking wordt ontvangen op dezelfde dag als die waarop de aanvraag is ingediend (GMT +1). Er zijn geen extra kosten verbonden aan het intrekken van een aanvraag. U kunt direct een verzoek tot intrekking indienen via eSearch plus door het soort e-actie te selecteren onder 'acties en berichten' van het Uniemerk.De verklaring moet worden opgesteld in duidelijke en ondubbelzinnige taal, zoals 'Hierbij trek ik de Uniemerkaanvraag met nummer XYZ in'.
Aangezien het Bureau niet beschikt over een papieren formulier voor het intrekken van een Uniemerkaanvraag, kunt u ook een bericht vanuit uw User Area of een brief sturen (e-mails worden niet geaccepteerd).


Er zijn drie soorten Uniemerken: individuele, collectieve en certificeringsmerken.


Een collectief merk kan elk soort merk zijn (bijv. woord, beeld, 3D, enz.), mits dit merk toebehoort aan een publiekrechtelijke rechtspersoon of een vereniging en wordt gebruikt om de waren en diensten van de leden van de vereniging te onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen. Alleen verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverleners of handelaars en publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvragen voor collectieve Uniemerken indienen.


Nee, "collectief" betekent niet dat het merk door meerdere personen (medeaanvragers/medehouders) wordt gehouden, noch dat het meer dan één land aanwijst/omvat (het stelsel van het Uniemerk omvat automatisch alle landen van de EU).

In de Uniemerkenverordening (UMV) zijn specifieke bepalingen opgenomen voor de bescherming van collectieve merken. Het feit dat het collectieve merk een aanduiding is waarmee de geografische oorsprong van de waren en diensten wordt aangegeven, vormt geen obstakel voor de inschrijving. Anders is het bij een individueel Uniemerk, waarbij een dergelijke geografische aanduiding niet kan worden ingeschreven.

Een aanvrager van een collectief merk moet binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag voorschriften voor het gebruik van het merk indienen.
Nadere informatie is te vinden in de artikelen 74 tot en met 82 van de Europese Uniemerkenverordening (UMV) en in de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 4, Absolute weigeringsgronden, Hoofdstuk 15, Collectieve Uniemerken.


Ja, de basistaks voor een digitale Uniemerkaanvraag is lager dan de basistaks voor een collectief Uniemerk dat op papier wordt ingediend.

Zie voor nadere informatie over de verschillende kosten de pagina met informatie over rechtstreeks aan EUIPO te betalen taksen.


Het is mogelijk de voorrang in te roepen van een of meer eerdere aanvragen voor een handelsmerk, te weten een nationale (of Benelux-) aanvraag die is ingediend in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of die lid is van de Wereldhandelsorganisatie, een staat waarvoor de Commissie wederkerigheid heeft bevestigd, of een aanvraag voor een Uniemerk.

Het "recht van voorrang volgens het verdrag" is een recht voor beperkte duur, dat in werking treedt op het moment van eerste regelmatige aanvraag van een handelsmerk. Een regelmatige nationale aanvraag is een aanvraag waarvan de datum van indiening in het desbetreffende land kan worden vastgesteld, ongeacht het verdere lot van die aanvraag (artikel 4, lid 3, van het Verdrag van Parijs). Dit recht van worden ingeroepen gedurende de zes maanden volgend op de eerste indiening.

Een verklaring van voorrang kan worden ingediend tezamen met de Uniemerkaanvraag of in een afzonderlijke mededeling die op dezelfde datum als de Uniemerkaanvraag wordt ingediend. Zie voor nadere informatie over de beginselen en formaliteiten omtrent een "recht van voorrang volgens het verdrag" de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, Paragraaf 15 Recht van voorrang (volgens het verdrag) en het desbetreffende gedeelte van de Vraagbaak over de hervorming van de wetgeving.


Een verklaring van voorrang moet altijd tezamen met de aanvraag voor het Uniemerk worden ingediend, met vermelding van de datum, het nummer en het land van de eerdere aanvraag.

Er zij op gewezen dat het Bureau de verklaring van voorrang zal publiceren "zoals ingediend", waarmee wordt bedoeld dat het Bureau de geldigheid ervan niet zal bevestigen.

Zie voor de vorm waarin bewijsmateriaal (kopie van de desbetreffende eerste aanvraag, taal en termijnen) ter onderbouwing van voorrang of anciënniteit moet worden ingediend, Besluit nr. EX-05-5 van de Voorzitter van het Bureau van 01/06/2005.

Een nadere toelichting is te vinden in Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten.
In het Uitgebreid formulier wordt uitgelegd hoe u een verklaring van voorrang aan uw online aanvraag kunt toevoegen.


Indien een aanvrager waren of diensten onder het aangevraagde merk heeft geëxposeerd op een officieel erkende tentoonstelling, kan de aanvrager binnen zes maanden na de eerste tentoonstelling voorrang in geval van tentoonstelling inroepen. Er moeten dan bewijsstukken van het tentoonstellen worden ingediend.
Zie voor nadere informatie over de beginselen en formaliteiten omtrent een verklaring van voorrang in geval van tentoonstelling de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, Paragraaf 16, Voorrang in geval van tentoonstelling.


Als aanvragers of houders van een Uniemerk reeds in het bezit zijn van een eerdere identieke, nationale of internationale merkinschrijving die in een of meerdere lidstaten met betrekking tot gelijke waren en diensten van kracht is, kunnen ze een beroep doen op de anciënniteit van dat merk bij de Uniemerkaanvraag of binnen twee maanden na de aanvraag ervan of op ieder ogenblik na de inschrijving van het Uniemerk, waarbij ze hun eerdere rechten behouden zelfs als ze de inschrijving van hun oudere merk niet verlengen.
Zie voor nadere informatie over de beginselen en formaliteiten omtrent een anciënniteitsvordering de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, Paragraaf 17, Anciënniteit.


De documentatie ter onderbouwing van de vordering moet in principe worden ingediend binnen drie maanden na de datum van de vordering.
Zie voor de vorm waarin bewijsmateriaal ter onderbouwing van voorrang of anciënniteit moet worden ingediend, Besluit nr. EX-05-5 van de Voorzitter van het Bureau van 01/06/2005.
Een nadere toelichting is te vinden in de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten.
In het Uitgebreid formulier wordt uitgelegd hoe u een anciënniteitsvordering aan uw online aanvraag kunt toevoegen.


Het recht van voorrang heeft tot gevolg dat de voorrangsdatum beschouwd wordt als de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag voor de vaststelling van de rangorde van de rechten.
Het enige rechtsgevolg van de anciënniteit krachtens de Uniemerkenverordening bestaat erin dat wanneer de houder van het Uniemerk afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, hij of zij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.
Een vordering van anciënniteit kan alleen worden gedaan voor een eerdere inschrijving, niet voor een eerdere aanvraag.


Dat is de datum waarop het Uniemerk wordt ingevoerd in het register van Uniemerken (alvorens groen licht wordt gegeven voor publicatie van de inschrijving in het Uniemerkenbulletin). Op het inschrijvingsbewijs is deze datum te vinden na het woord "Registered" (Ingeschreven) links onderaan op bladzijde 1.
Het inschrijven van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht. Op het aan het Uniemerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan zodra de inschrijving van het merk gepubliceerd is.

Zie voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor het Uniemerk de webpagina over de Inschrijvingsprocedure.


De procedure voor het inschrijven van een Uniemerk bestaat uit drie delen:
 1. onderzoek van de aanvraag;
 2. oppositie (uitsluitend wanneer er tegen uw aanvraag voor een Uniemerk oppositie is ingediend);
 3. inschrijving.


Een merk van de Europese Unie (Uniemerk) is tien jaar geldig. De geldigheid ervan kan onbeperkt worden verlengd, telkens voor een periode van tien jaar. Zes maanden voor de vervaldatum van de inschrijving zal EUIPO de eigenaar, diens vertegenwoordiger of (een) andere ingeschreven rechthebbende(n) schriftelijk meedelen dat de inschrijving aan vernieuwing toe is. Verzuim van kennisgeving ervan laat het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving onverlet en valt niet onder de aansprakelijkheid van het Bureau.
U kunt om vernieuwing verzoeken met behulp van het desbetreffende verzoeksformulier.

Meer informatie over vernieuwing van Uniemerken is te vinden in:


Er kan een vordering van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen worden ingediend wanneer een merk wordt ingeschreven dat niet op zichzelf als merk onderscheiden wordt, maar wel onderscheidend vermogen heeft gekregen als gevolg van het gebruik ervan op de markt.
 
Om te kunnen worden ingeschreven, moet een merk ‘intrinsiek onderscheidend vermogen’ hebben, dat wil zeggen, het moet onderscheidend en niet-beschrijvend zijn en mag niet bestaan uit woorden of tekens die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn. Bij wijze van uitzondering op deze regel kan een teken wel worden ingeschreven indien de aanvrager bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk overlegt. In dat geval moet hij of zij aantonen dat minimaal een significant deel van het doelpubliek het teken als een merk waarneemt (dat wil zeggen dat zij de waren en diensten die in de aanvraag worden genoemd, identificeren als komende van een welbepaalde onderneming).
 
Het Bureau zal enkel het verkregen onderscheidende vermogen van een merk onderzoeken wanneer de aanvrager daarom uitdrukkelijk heeft verzocht. Het doet dit nooit uit eigen beweging. De vordering van verkregen onderscheidend vermogen moet worden ingediend als subsidiaire vordering of als primaire vordering.
 
Raadpleeg voor meer informatie onze Richtsnoeren voor merken.


Ingeval van een primaire vordering zal het Bureau beslissen over het onderscheidend vermogen van het teken zelf en tegelijkertijd over het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen. Over beide aspecten wordt in één enkele beslissing uitspraak gedaan. Tegen deze beslissing kunt u in beroep gaan.
 
Bij indiening van een subsidiaire vordering vindt het onderzoek van de aanvraag in twee fasen plaats. Eerst zal het Bureau uitsluitend een beslissing nemen over het onderscheidend vermogen van het teken zelf, en zodra deze beslissing definitief is, zal het uitsluitend de vordering van verkregen onderscheidend vermogen in behandeling nemen en hierover een formeel besluit nemen. Tegen elke beslissing kan afzonderlijk beroep worden aangetekend met inachtneming van de desbetreffende uiterste termijnen.
 
De aanvrager kan zelf besluiten welke vordering hij wenst in te dienen. Dit hangt van zijn of haar eigen belangen af: bijvoorbeeld de snelheid van de inschrijvingsprocedure, eventuele problemen met het verzamelen van bewijsstukken ter staving van de vordering van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, of zelfs het belang van een onherroepelijke beslissing over het intrinsiek onderscheidend vermogen van het merk.
 
Raadpleeg voor meer informatie onze Richtsnoeren voor merken.


Het Bureau onderzoekt vermeend verkregen onderscheidend vermogen van een merk enkel wanneer de aanvrager daarom uitdrukkelijk verzoekt.
 
Dergelijke vorderingen kunnen worden ingesteld bij de aanvraag voor inschrijving, of zolang de termijn voor indiening van opmerkingen in antwoord op het eerste bezwaarschrift van het Bureau nog niet is verstreken.
 
De vordering op zichzelf is niet voldoende; zij moet duidelijk en precies worden geïdentificeerd als primair of subsidiair. Indien de aard van de vordering niet duidelijk is, zal het Bureau een schriftelijke aanmaning sturen en de aanvrager een uiterste termijn geven, waarbinnen hij dit moet verduidelijken.
 
Raadpleeg voor meer informatie onze Richtsnoeren voor merken.


Indien de vordering samen met de aanvraag werd ingediend en het Bureau tekent bezwaar aan tegen het merk, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een bepaalde termijn relevante bewijsstukken en opmerkingen aangaande het bezwaar in te dienen.
 
Indien de aanvrager in antwoord op het eerste bezwaarschrift een primaire vordering indient, maar daarbij geen bewijsstukken overlegt, zal het Bureau hem verzoeken zulks alsnog binnen 2 maanden te doen.


Bij indiening van een subsidiaire vordering vindt het onderzoek van de aanvraag in twee fasen plaats. Zodra de eerste fase is afgerond, dat wil zeggen dat het besluit over een intrinsiek onderscheidend vermogen definitief is, met inachtneming van alle beroepsmogelijkheden, start het Bureau de tweede fase inzake het verkregen onderscheidend vermogen van het merk door de aanvrager mee te delen dat de procedure is hervat en geeft het een uiterste termijn voor de indiening van het bewijs van gebruik.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie