Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu


De inhoud van deze pagina is alleen beschikbaar in het English, Español, Deutsch, Français en Italiano.

Kamers van beroep

'Wij zetten ons in voor een doeltreffende oplossing van geschillen, gestroomlijnde beroepsprocedures en consistentie in ons handelen.'

De Kamers van beroep nemen beslissingen over beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van EUIPO aangaande Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De beslissingen van de Kamers van beroep kunnen weer worden aangevochten voor het Gerecht, tegen wiens uitspraken beroep in cassatie kan worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU). De Kamers van beroep zijn onafhankelijk en in hun beslissingen niet gebonden aan enige instructies.

Een Kamer van beroep die over een zaak besluit, bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. Twee van de leden moeten rechtsgeleerden zijn. Over specifieke zaken kan echter door de uitgebreide Kamer van beroep ('Grote Kamer') of door een enkel lid worden besloten.

De Grote Kamer bestaat uit negen leden, onder wie de voorzitter van de Kamers van beroep als voorzitter en de voorzitters van de verschillende kamers, aangevuld met gewone leden die uit een specifieke lijst worden gekozen. Een Kamer van beroep kan een zaak naar de Grote Kamer verwijzen, indien zij meent dat zulks gerechtvaardigd is wegens de juridische complexiteit, het belang van de zaak of door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien de Kamers van beroep uiteenlopende beslissingen hebben genomen over een rechtsvraag die in de betreffende zaak aan de orde werd gesteld. Om dezelfde redenen kan het presidium een zaak naar de Grote Kamer verwijzen.

De Kamer waaraan de zaak is toegewezen, kan deze doorschuiven naar een enkel lid, die rechtsgeleerde moet zijn, bijvoorbeeld wanneer de beslissing de procedure sluit na een intrekking, afwijzing, afstand of doorhaling van het betwiste of het oudere merk; de hoogte van de kosten bepaalt; uitsluitend de ontvankelijkheid van het beroep betreft of verband houdt met een beroep tegen beslissingen van de onderzoeker die zijn genomen overeenkomstig artikel 7 van de Uniemerkenverordening en de Kamer van beroep bevestigt het besluit (zie artikel 36 UMMV).

 

Verordening

De Kamers van beroep vallen onder de UMMV. Deze verordening is van toepassing op de behandeling van beroepen onder zowel de Uniemerken- als de Modellenverordening.

 

Presidium

Het presidium is verantwoordelijk voor de regels en de organisatie van de Kamers van beroep, met inbegrip van de toewijzing van leden aan de verschillende Kamers en de specificatie van de regels voor de toewijzing van zaken aan de Kamers. Het bestaat uit de voorzitter van de Kamers van beroep, die ook voorzitter van het presidium is, alsook de voorzitters van de afzonderlijke Kamers en leden die per kalenderjaar worden gekozen door alle leden van de Kamers (met uitzondering van de voorzitter en de voorzitters van de afzonderlijke Kamers).

Het presidium neemt elk jaar hierover een besluit. Er zijn momenteel vier Kamers van beroep die zich uitsluitend bezighouden met merken en één Kamer van beroep voor modellen. Voorts kan de Grote Kamer iedere zaak horen, of deze nu betrekking heeft op merken of op modellen.

 

Leden van de Kamers van beroep

De voorzitter van de Kamers van beroep wordt benoemd door de Raad van de Europese Unie. De voorzitter heeft leidinggevende en organisatorische bevoegdheden en is voorzitter van het presidium en van de grote Kamer van beroep. De voorzitters van de Kamers van beroep worden eveneens benoemd door de Raad van de Europese Unie. Zij hebben leidinggevende en organisatorische verantwoordelijkheden voor hun eigen Kamer en zijn verantwoordelijk voor de benoeming van de rapporteur in iedere beroepszaak. De leden van de Kamers van beroep worden door de raad van bestuur van het Bureau benoemd.

 

Conferenties kamers van beroep

De kamers van beroep houden samen met andere EUIPO-afdelingen regelmatig conferenties en seminars op het hoofdkantoor van EUIPO in Alicante:

Conferenties kamers van beroep Tonen Verbergen
 
Overzicht beslissingen van kamers van beroepTonenVerbergen
 
Studies van kamers van beroep * Tonen Verbergen


* Deze studies geven de mening weer van de deskundigen die ze hebben voorbereid. Doel ervan is informatie te verstrekken en beter inzicht te bieden in de marktrealiteit en de wettelijke en economische regelgeving en praktijken in de lidstaten met betrekking tot specifieke kwesties. In geen geval mogen ze worden beschouwd als het advies van de kamers van beroep of als een advies dat enige bindende werking heeft voor de kamers van beroep.

 

 

 

 

Meest recente pagina 30-06-2017
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie