Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Geschillen

Nu u een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) bezit, kan dat als basis dienen om potentieel strijdige rechten te 'betwisten' ..., maar het kan zelf ook 'betwist' of 'aangevallen' worden.

Deze aanvallen kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden: bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) of bij nationale rechtbanken. Hieronder leest u hoe u een procedure bij EUIPO instelt. Meer informatie over gerechtelijke procedures kunt u lezen in het gedeelte 'uw rechten bewaken'.

In tegenstelling tot merken, waar geschillen kunnen ontstaan voorafgaande aan inschrijving van het merk, kunnen modellen pas na inschrijving worden betwist. Zo'n betwisting heet in juridisch jargon een 'verzoek om nietigverklaring'. Hieronder wordt de nietigverklaringsprocedure uitgelegd vanuit het standpunt van zowel de nietigheidsaanvrager als de eigenaar van een IGM.


Instellen van nietigverklaringsprocedure

Hoe kunt u om nietigheid verzoeken?

Het is niet verplicht om het officiële formulier te gebruiken voor het indienen van een verzoek om nietigverklaring, maar het wordt wel sterk aanbevolen omdat het de verwerking van het verzoek vereenvoudigt en fouten voorkomt. Het verzoek, met inbegrip van de ondersteunende documenten, moet in tweevoud ingediend worden: één exemplaar wordt in het archief van het Bureau bewaard en het andere wordt aan de eigenaar van het IGM gestuurd, zonder kwaliteitsverlies door kopiëren.

Een verzoek om nietigverklaring kan per post worden ingediend bij EUIPO.

Als u niet precies weet hoe u het aanvraagformulier voor een nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel moet invullen, lees dan de uitleg die erop staat. U wordt ook geadviseerd juridisch advies in te winnen voordat u een verzoek om nietigverklaring indient.

De taks voor een verzoek om nietigverklaring is 350 EUR. Verzoeken gelden pas als gearchiveerd wanneer de taks volledig voldaan is.

De nietigheidsprocedure

Het EUIPO stuurt het verzoek om nietigverklaring naar de eigenaar van het IGM en geeft hem twee maanden de tijd om te reageren. Als de IGM-eigenaar besluit niet te reageren, doet EUIPO uitspraak op basis van het door de aanvrager ingediende verzoek. Als de IGM-eigenaar besluit te reageren, worden zijn observaties onmiddellijk doorgegeven aan de verzoeker om nietigheid.

Als EUIPO vindt dat er voldoende informatie is om uitspraak te doen, volgt er een uitspraak. Als dat niet het geval is, kan er een tweede correspondentieronde volgen.

Elk van beide partijen mag om uitstel vragen als de termijn van twee maanden onvoldoende is. In het algemeen wordt een eerste verzoek om uitstel automatisch ingewilligd. Verder uitstel wordt alleen toegestaan als het voldoende en juist onderbouwd is.

De tijdlijn beschrijft de nietigverklaringsprocedure; de eerste stap is de 'Kennisgeving van nietigverklaring', waarop de IGM-eigenaar twee maanden de tijd krijgt om te reageren. De volgende stap is de 'Kennisgeving van de observaties van de IGM-eigenaar aan de verzoeker om nietigverklaring'. Vanaf dit moment heeft de verzoeker om nietigverklaring twee maanden de tijd om te reageren.

 • 2 maanden
 • 2 maanden
 • Kennisgeving van nietigverklaring
 • Deadline voor reactie van IGM-eigenaar
 • Kennisgeving van observaties van IGM-eigenaar aan verzoeker om nietigheid
 • Deadline voor reactie van verzoeker om nietigheid

Gronden voor nietigheid

Artikel 25, lid 1), onder b), van de Gemeenschapsmodelverordening stelt dat er verschillende gronden ingeroepen kunnen worden. De meest gebruikte is dat het model niet nieuw is of geen eigen karakter heeft. Andere gronden kunt u vinden in de handleiding.

Iedereen kan een verzoek om nietigverklaring indienen. U hoeft geen ouder recht te BEZITTEN om zo'n verzoek in te dienen. U hoeft slechts te bewijzen dat het model niet nieuw is of geen eigen karakter heeft. Dat doet u door aan te tonen dat hetzelfde model of een gelijkend model (of dat nu van u is of niet) bestond vóór het model dat het verzoek om nietigverklaring betreft.


Bewijzen

U moet twee dingen bewijzen om een aanvraag voor een nietigverklaring op grond van onvoldoende nieuwheid of eigen karakter te laten slagen:

EUIPO zal de algemene indruk alleen beoordelen als er een ouder model is bekendgemaakt.

Bekendmaking van een ouder model

Dit vereist een afbeelding van het (de) oudere model(len), ondersteund door schriftelijk bewijs van bekendmaking.

De lijst hieronder bevat voorbeelden van daarvoor geëigende documenten. In de handleiding wordt uitgelegd hoe EUIPO deze beoordeelt en hoeveel gewicht eraan toegekend wordt.

 • Officiële publicaties: openbaarmaking van een ouder model in het bulletin van een IE-bureau waar ook ter wereld geldt in het algemeen als bekendmaking, evenals openbaarmaking in merk- en octrooibladen.

 • Tentoonstellingen en gebruik in economisch verkeer: een model leverbaar maken aan het publiek op een internationale tentoonstelling waar ook ter wereld staat gelijk aan bekendmaking, evenals gebruik in het economisch verkeer.

 • Bekendmaking op internet: in principe gelden bekendmakingen op internet als bekendmaking in de zin van het vorige punt. Op internet of in online databanken bekendgemaakte informatie wordt geacht openbaar te zijn vanaf de datum waarop de informatie geplaatst werd. Gezien de aard van internet kan het moeilijk te bepalen zijn op welke datum informatie aan het publiek beschikbaar gesteld werd: niet alle webpagina's vermelden wanneer ze gepubliceerd zijn.

 • Schriftelijke verklaringen, beëdigd of bevestigd (affidavits): in principe vormt een schriftelijke verklaring op zich onvoldoende bewijs voor de bekendmaking van een ouder model. Wel kan deze de juistheid van andere documenten bevestigen en/of verduidelijken.

Algemene indruk op de geïnformeerde gebruiker

EUIPO vergelijkt de beide modellen aan de hand van dezelfde criteria die gelden voor het uitvoeren van een onderzoek naar oudere rechten waarbij potentieel gelijkende rechten gevonden worden. U vindt nadere informatie over hoe u de algemene indruk kunt beoordelen in de richtsnoeren.

Beëindiging van nietigverklaringsprocedure

Een nietigverklaringsprocedure eindigt:

 • ofwel doordat een van de partijen (of beide) besluit(en) de procedure te beëindigen (omdat de partijen een minnelijke schikking hebben getroffen, omdat de verzoeker nietigverklaring van zijn verzoek intrekt of omdat de eigenaar afstand doet van het Gemeenschapsmodel);
 • of doordat EUIPO een uitspraak doet die de procedure beëindigt. Elke partij in een nietigverklaringsprocedure heeft het recht beroep aan te tekenen tegen een uitspraak waarvan hij schade ondervindt.

Een Gemeenschapsmodel dat nietig is verklaard, wordt geacht nooit bestaan te hebben.

Wie betaalt de kosten?

Welke partij de kosten draagt, hangt af van de uitspraak of van wie de procedure beëindigt.

Als EUIPO uitspraak doet, zijn er gewoonlijk twee mogelijke uitkomsten:

Het IGM wordt niet nietig verklaard.

De aanvrager betaalt afbeeldingskosten aan de IGM-eigenaar: doorgaans 400 EUR.

Het IGM wordt nietig verklaard.

De IGM-eigenaar betaalt kosten aan de aanvrager: doorgaans 750 EUR, bestaande uit 350 EUR voor de taks op het verzoek om nietigverklaring en 400 EUR voor afbeeldingskosten.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.