Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Verzoek om optreden

 

Volgens de douaneverordening, Verordening (EU) nr.  608/2013, moet een verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten (Application for Action, AFA) worden ingediend bij een bevoegde douanedienst die door de lidstaat is aangewezen om namens de houder van een recht op te treden aan de grens. Het voornaamste doel van het AFA is de douane te verzoeken om goederen waarvan het vermoeden bestaat dat ze inbreuk maken op uw intellectuele-eigendomsrechten (IER's) vast te houden.
 
Het kan gebeuren dat de douane verdachte goederen vasthoudt waarop geen geldig AFA van toepassing is. In dat geval is de houder van het recht, zodra deze is geïdentificeerd, gerechtigd om binnen vier werkdagen na de kennisgeving een ex-officio AFA in te dienen. Het ex-officio AFA is een kortere versie van het AFA (er is geen informatie met betrekking tot de productindentificatie, zoals afbeeldingen, nodig).


De EDB helpt u om in vier stappen AFA's voor douaneautoriteiten op te stellen met behulp van het IER en de eerder in de databank ingevoerde productinformatie. AFA's kunnen alleen via de EDB worden ingediend wanneer alle verplichte velden van het AFA zijn ingevuld. De verplichte velden in de EDB zijn vastgesteld in douaneverordening (EU) nr.  608/2013.
 
Als er verplichte informatie ontbreekt bij het aanmaken van een AFA, genereert de tool, om de gebruiker te helpen, automatisch een link naar het bijbehorende veld in het systeem, waar de ontbrekende informatie kan worden ingevuld.
 
Het voornaamste voordeel is dat de informatie in een via de EDB ingediend AFA op een gestructureerde manier arriveert in de douanedatabank COPIS, in plaats van als bijlage, zodat de informatie kan worden opgezocht en kan worden gebruikt in de verschillende door de douane gebruikte risicoanalysesystemen.
 
Onafhankelijk van de taal waarin de houder van het recht of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger het AFA opstelt, wordt het document aangemaakt in alle talen van de lidstaten waar het AFA van toepassing zal zijn en wordt het verzonden in de taal van de ontvangende douane en in het Engels, Frans en Duits, zodat er geen taalproblemen ontstaan.


Een AFA van de Unie is alleen mogelijk ten aanzien van intellectuele-eigendomsrechten die zijn gebaseerd op Uniewetgeving die van toepassing is in de hele Unie, zoals het Uniemerk, het Gemeenschapsmodel of internationale merken waarvoor de EU wordt aangewezen, evenals geografische aanduidingen voor landbouwproducten. Voor het indienen van een AFA van de Unie moet u dus een van de bovengenoemde IE-rechten bezitten. Wanneer u om douaneoptreden in meer dan één lidstaat wilt verzoeken, kunt u een AFA van de Unie indienen en de lidstaten selecteren waar het AFA van toepassing is.
 
Indien u een nationaal IE-recht wilt gebruiken, zult u een nationaal AFA moeten indienen in de betrokken lidstaat. Beide typen AFA's kunnen worden ingediend via de EDB.Wanneer u reeds een AFA van de Unie hebt ingediend buiten de EDB, is het niet nodig om dat nog een keer te doen via de EDB.
 
Het is echter belangrijk om de informatie over uw bedrijf, producten en IER('s) in te vullen en te delen met de politieautoriteiten die toegang hebben tot de tool (omdat AFA's alleen aan de douaneautoriteiten worden gestuurd).
 
Wanneer u alle productinformatie in de EDB hebt ingevuld, kunt u een nieuw AFA aanmaken wanneer het AFA dat u reeds hebt ingediend is verlopen. Het voordeel hiervan is dat de informatie in een via de EDB ingediend AFA op een gestructureerde manier arriveert in de douanedatabank COPIS.


Ja, u kunt om wijziging van uw AFA verzoeken. Verordening (EU) nr.  608/2013 biedt deze mogelijkheid, al bestaat hiervoor geen standaardformulier voor houders van een recht. In geval van een wijziging dient u uw wijziging te sturen naar de douaneautoriteiten van de lidstaat die het AFA heeft toegewezen, die de wijziging dienovereenkomstig zullen afhandelen.
 
Klik hier voor de contactgegevens van EU-douaneautoriteiten.
 
Onder de tab ‘Gegevensbank van de politie en douane’ in de EDB zijn ook de contactgegevens van de voor AFA's bevoegde douane- en politiediensten te vinden:Het land van herkomst, dat het ‘land van indiening’ wordt genoemd, is de lidstaat waar het verzoek is ingediend en door de nationale douaneautoriteiten is toegewezen.
 
Alle andere lidstaten, buiten het land van indiening waar om het douaneoptreden wordt verzocht, worden de ‘toepasselijke landen’ genoemd.
 
Wanneer een AFA door het land van indiening is toegewezen, is het AFA ook geldig in alle geselecteerde toepasselijke lidstaten waar door de verzoeker om douaneoptreden wordt verzocht, met als enige voorwaarde dat het toepasselijke land kan verzoeken om vertaling van het AFA indien er geen vertaling is verstrekt. Het AFA zal worden aangemaakt in de talen van deze lidstaten en in het Engels.


Bedrijven die betrokken zijn bij een inbreuk zijn bedrijven die in het verleden zijn geïdentificeerd als plegers van een inbreuk of die verdacht worden van betrokkenheid bij het proces van het plegen van inbreuk op een IER. Hun functies kunnen de volgende zijn: importeur, maker, vervoerder, verzender, exporteur, tussenpersoon, commissionair, distributeur, leverancier en handelaar. Deze informatie is nodig om te voldoen aan douaneverordening (EU) nr.  608/2013, maar wordt om redenen van gegevensbescherming niet in de EDB opgeslagen.


Ja, bij het indienen van een verzoek kunnen alleen bedrijven die betrokken zijn bij de inbreuk worden toegevoegd, in de derde stap, ‘Uw producten selecteren’. De informatie die wordt opgegeven in de tabel ‘Bij de inbreuk betrokken bedrijf toevoegen’ zal om redenen van gegevensbescherming niet worden opgeslagen in de databank. Deze informatie wordt wel opgenomen in de pre-AFA en zal langs elektronische weg worden toegezonden aan klanten.

De laatste stap van het indienen van een AFA is het bekijken van het volledige AFA, inclusief bijlagen, in de geselecteerde taal (de taal van het land van indiening of het Engels). De bedoeling hiervan is u de gelegenheid te bieden om het volledige AFA-document op het scherm te zien voordat u het verzendt.
 
De afgedrukte versie van het pre-AFA is beschikbaar in de vierde stap van het AFA-proces.
U kunt uw verzoek bekijken of downloaden voordat u het bij de douane indient.U kunt elk aantal afzonderlijke documenten met aanvullende informatie uploaden (in pdf-formaat) in ‘Begeleidende documenten’.
 

Het wordt echter niet aanbevolen om buitensporig veel afzonderlijke documenten bij te voegen, omdat de hier geüploade informatie niet is vertaald voor de handhavingsinstanties en ook niet kan worden opgezocht in de pdf-bestanden.
 
Een bestand zal zichtbaar zijn voor de autoriteiten die toegang tot het EDB hebben en als u het hebt geselecteerd binnen de criteria voor het delen van informatie over het product. Ook wordt het bestand langs elektronische weg in het AFA geladen. Om het systeem niet te zwaar te belasten, wordt het bestand niet eerst bekeken in het pre-AFA-document in de EDB. Druk de in de productdocumentportfolio bijgevoegde documenten daarom af en stuur ze samen met een uitgeprinte kopie van het AFA op.
 
Licentieovereenkomsten en/of volmachten die u aan het AFA hebt gekoppeld toen u het AFA aanmaakte in de EDB zullen ook zichtbaar zijn in het AFA in COPIS.
 
Houd er rekening mee dat de bijlagen niet zullen worden vertaald. De douaneautoriteiten van een lidstaat kunnen verzoeken om vertaling van deze bijlagen, maar het AFA zal niet van toepassing zijn in hun land, tenzij het wordt ingediend.
 
Alle andere in ‘Bedrijfsinformatie’ bijgevoegde documenten zijn voor de douane alleen toegankelijk in de EDB, maar worden niet met het AFA meegezonden, tenzij deze documenten de in stap 1 bij het AFA gevoegde volmacht of (een) licensieovereenkomst(en) is (zijn).

 


Toegewezen is de eindstatus van een pre-AFA, wat betekent dat het AFA met succes is toegewezen en is aangemaakt in het douanesysteem. Het pre-AFA is beschikbaar voor alle landen waarop het verzoek van toepassing is.
Een pre-AFA kan de volgende statussen hebben:
  • Ontwerp: het pre-AFA is opgeslagen als ontwerp en is nog niet naar de douane verzonden. Wanneer een pre-AFA de status van ontwerp heeft, zijn de acties Bewerken en Verwijderen beschikbaar. 
  • Aangemaakt: het pre-AFA is aangemaakt en verzonden naar de douane. 
  • Gevalideerd: het pre-AFA is door het douanesysteem gevalideerd. 
  • Pre-AFA afgewezen:het pre-AFA is niet gevalideerd door het douanesysteem. 
  • Pre-AFA ingediend: het pre-AFA en de bijlagen zijn met succes ontvangen door de douane. Volgens Verordening (EU) nr.  608/2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane moeten de douaneautoriteiten van het afgevende land binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek de houder van het recht in kennis stellen van hun besluit tot toewijzing of afwijzing. 
  • Bijlage(n) bij het pre-AFA niet beschikbaar: er is een probleem in het douanesysteem met het ophalen van de bijlage(n). 
  • AFA toegewezen: het AFA is met succes aangemaakt in het douanesysteem. Het AFA-ID is beschikbaar.


Op grond van douaneverordening (EU) nr.  608/2013 is het verplicht om de ondertekende (papieren) versie van het pre-AFA toe te zenden aan de douaneautoriteiten van het land van indiening.
Wanneer u uw pre-AFA via de EDB indient bij de douane, zult u per e-mail een kennisgeving ontvangen met uw pre-AFA-ID, plus een link naar de contactgegevens van de voor AFA's bevoegde douanediensten in de lidstaten. In de EDB kunt u het pre-AFA afdrukken, zodat u het kunt ondertekenen en aan de douaneautoriteiten van het land van indiening kunt toesturen.
Wettelijk vertegenwoordigers dienen ook een volmacht mee te sturen met de papieren versie.


Wanneer het land van indiening Italië is, moet een ondertekende papieren versie van het pre-AFA naar de Italiaanse douane worden gestuurd.
 
In Italië wordt de aan de douane toegezonden pre-AFA in het Italiaanse systeem (Falstaff) geladen en wordt een eenmalig wachtwoord per e-mail verzonden aan het in het pre-AFA vermelde contactpunt (het in de EDB aangewezen contactpunt). Daarna kan inzage in het pre-AFA in Falstaff worden verkregen door het pre-AFA-ID en het via e-mail ontvangen eenmalige wachtwoord in te voeren om de elektronische handtekening te plaatsen.
 
Op hetzelfde scherm wordt de optie geboden om dit eenmalige wachtwoord opnieuw aan te maken. Gedetailleerde informatie over het Italiaanse systeem is te vinden via de volgende link in de video ‘02 — Come recuperare il codice della PreAFA – scarica il video’:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

In Spanje wordt het pre-AFA geüpload in de Sede Electronica van de Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria).

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Klik op Formulier om een verzoek tot optreden in verband met een inbreuk op een merk in te dienen (in het Spaans: Formulario de solicitud de intervención de marcas). Vervolgens verstrekt u, met uw digitale certificaat, uw pre-AFA-ID. Vergeet niet op Ondertekenen Verzenden te klikken (in het Spaans: Firmar Enviar) om de procedure af te ronden.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.