Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Veelgestelde vragen

Algemene vraagstukken

1. Wat gebeurt er met mijn merk?

2. Verandert er iets in de manier waarop ik zaken doe met het Bureau?

3. Waar kan ik informatie krijgen over de merkenpraktijk volgens de wijzigingsverordening?

Taksen

4. Wat moet ik doen als ik een rekening krijg die ik niet herken?

5. Wat zijn de verschillen tussen het nieuwe en het oude taksenstelsel voor merken?

6. Als er teveel betaald is gezien de wijzigingen in het taksenstelsel, wordt het teveel betaalde dan teruggestort?

7. Nieuwe aanvragen - moet ik de 'oude' of de 'nieuwe' taksen betalen?

Verklaringen ingevolge artikel 28, lid 8, UMV

8. Wie kunnen een verklaring indienen ingevolge artikel 28, lid 8, UMV?

9. Wanneer kan de verklaring ingevolge artikel 28, lid 8, UMV worden ingediend?

10. Welk formulier heb ik nodig voor een verklaring ingevolge artikel 28, lid 8, UMV?

Vernieuwing

11. Welke datum geldt om te berekenen welke vernieuwingstaksen op een Uniemerk van toepassing zijn?

12. Als een merk onder de oude vernieuwingstaks valt, mag een houder dan de betaling vertragen en de nieuwe lagere taks betalen binnen de 'gratietermijn' van zes maanden?

13. Loopt de basistermijn af aan het einde van de maand of op de exacte datum?Algemene vraagstukken

1. Wat gebeurt er met mijn merk?

Met de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening worden bestaande Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmerkaanvragen automatisch Uniemerken en Uniemerkaanvragen. Gebruikers hoeven geen actie te ondernemen.

2. Verandert er iets in de manier waarop ik zaken doe met het Bureau?

Nee. Al onze online-applicaties worden bijgewerkt en zijn klaar voor gebruik op de dag dat de wijzigingsverordening in werking treedt. De nieuwe structuur voor de taksen komt tot uitdrukking in onze applicatie voor het online indienen van merken en in al onze andere applicaties die via onze website beschikbaar zijn. Onze taksencalculator en de volledige lijst van taksen worden bijgewerkt volgens de nieuwe structuur op de dag dat de wijzigingsverordening in werking treedt.

3. Waar kan ik informatie krijgen over de merkenpraktijk volgens de wijzigingsverordening?

Op 23 maart 2016, de datum waarop de wijzigingsverordening in werking treedt, wordt tevens een bijgewerkte versie van de richtsnoeren voor onderzoek van kracht waarin de veranderingen zijn verwerkt die door wijzigingen in de onderzoekspraktijk van het Bureau met betrekking tot merken zijn ingevoerd. Deze informatie komt beschikbaar via onze pagina voor de merkenpraktijk. Ook in de nieuwsbrief van het Bureau, Alicante News, staat de meest recente informatie over IE en het Bureau.

 

Taksen

4. Wat moet ik doen als ik een rekening krijg die ik niet herken?

Als u een brief of rekening ontvangt, controleer dan zeer zorgvuldig wat u aangeboden wordt en of de afzender bona fide is. Als u twijfels hebt, vraag dan juridisch advies of neem contact met ons op. Meer informatie over valse rekeningen is hier te vinden.

5. Wat zijn de verschillen tussen het nieuwe en het oude taksenstelsel voor merken?

Met de wijzigingsverordening van 23 maart 2016 is een algehele verlaging van aan het Bureau voor merken te betalen taksen ingevoerd, alsook een nieuw stelsel van één taks per klasse voor aanvragen en vernieuwingen. Alle taksen staan in bijlage I bij de wijzigingsverordening. Meer informatie isonline beschikbaar, waaronder enkele vergelijkende tabellen voor de oude en nieuwe taksen voor aanvragen, vernieuwingen, opposities, doorhalingen en beroepen.

6. Als er teveel betaald is gezien de wijzigingen in het taksenstelsel, wordt het teveel betaalde dan teruggestort?

Ja. De voorzitter heeft op 29 januari de planning voor terugbetaling van teveel betaalde taksen voor vernieuwingen online gepubliceerd. De wijze van terugbetaling hangt af van de gebruikte betalingswijze. Voor gedetailleerde uitleg over de terugbetaling van taksen verwijzen wij u naar deze online nieuwspublicatie.

7. Nieuwe aanvragen - moet ik de 'oude' of de 'nieuwe' taksen betalen?

De datum van indiening van een aanvraag voor een Uniemerk, oppositie, vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring (doorhaling) of beroep (met betrekking tot Uniemerken), zal bepalend zijn voor de taks die moet worden betaald (oud of nieuw stelsel).

Indien de datum van indiening van deze handelingen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening valt (d.w.z. voor 23 maart 2016), is het oude taksenstelsel van toepassing, zelfs indien de betaling na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening plaatsvindt. Dit geldt in voorkomend geval ook voor de berekening van toeslagen wegens laattijdige betaling. Indien de datum van indiening na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening valt (d.w.z. op 23 maart 2016 of daarna), is het nieuwe taksenstelsel van toepassing. Dit vloeit voort uit het principe dat de handeling, zodra hiervoor is betaald, van kracht wordt vanaf de datum van indiening, m.a.w. wanneer deze wordt geacht te zijn ingediend.

Bijvoorbeeld: indien de oppositietermijn van drie maanden loopt van 01-02-2016 tot 30-04-2016, en er op 01-03-2016 een oppositie wordt ingediend, zal de opposant het oude tarief van de taks moeten betalen (350 EUR). Indien in hetzelfde voorbeeld op 15-04-2016 een oppositie wordt ingediend, moet de opposant het nieuwe tarief betalen (320 EUR). De opposant mag de oppositie niet indienen op 01-03-2016 en wachten tot 30-04-2016 om het nieuwe tarief te betalen. De betaling vindt nog steeds plaats binnen de oppositietermijn van drie maanden, maar de datum van indiening van de oppositie (en de datum waarop deze van kracht wordt) ligt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

 

Verklaringen ingevolge artikel 28, lid 8, UMV

8. Wie kunnen een verklaring indienen ingevolge artikel 28, lid 8, UMV?

Houders van Uniemerken of internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen, die een volledige klasseomschrijving van de Classificatie van Nice bevatten en die vóór 22 juni 2012 zijn aangevraagd of toegewezen en zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 2015/2424 van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 september 2009 inzake het Uniemerk.

9. Wanneer kan de verklaring ingevolge artikel 28, lid 8, UMV worden ingediend?

Verklaringen ingevolge artikel 28, lid 8, UMV moeten worden ingediend vanaf 23 maart 2016 tot en met 24 september 2016.

10. Welk formulier heb ik nodig voor een verklaring ingevolge artikel 28, lid 8, UMV?

Het Bureau heeft een nieuw onlineformulier voor aantekeningen gemaakt, onder 'Aantekening Uniemerk', subtype 'Verklaring artikel 28, lid 8'. Het formulier is beschikbaar vanaf 23 maart 2016 in de rubriek voor formulieren en aanvragen. Gebruikers moeten inloggen om een onlineverzoek op te stellen. Eigenaren/houders die een verklaring op papier willen indienen, kunnen het gewone formulier voor aantekeningen gebruiken. Per Uniemerk kan slechts één formulier worden ingediend.
Zie voor meer informatie de uitgebreide vragen en antwoorden over verklaringen ingevolge artikel 28, lid 8, UMV.

 

Vernieuwing

11. Welke datum geldt om te berekenen welke vernieuwingstaksen op een Uniemerk van toepassing zijn?

De datum om vast te stellen welke vernieuwingstaks moet worden betaald, is de 'vervaldatum' van het merk. Alle Uniemerken met een vervaldatum vóór 23 maart 2016 vallen onder het 'oude' taksenstelsel, onafhankelijk van de betalingsdatum. Alle Uniemerken met een vervaldatum op of na 23 maart 2016 vallen onder het nieuwe taksenstelsel. Dit is bevestigd in mededeling nr. 2/2016 van de voorzitter van het Bureau van 20 januari 2016, meer informatie is online hier te vinden.

12. Als een merk onder de oude vernieuwingstaks valt, mag een houder dan de betaling vertragen en de nieuwe lagere taks betalen binnen de 'gratieperiode' van zes maanden?

Nee. De datum voor vaststelling welke vernieuwingstaksen moeten worden betaald, is de 'vervaldatum' van het merk. Dit blijft ook van toepassing als de houder besluit te wachten met betalen tot in de aanvullende 'gratieperiode' van zes maanden. In gevallen waar de vervaldatum vóór 23 maart 2016 ligt, ook al betaalt de houder de taks na de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening, worden de aanvullende opslagen voor late betaling (te weten 25% van de te laat betaalde vernieuwingstaks) berekend op basis van de taks die betaald had moeten worden op de vervaldatum van het merk.

13. Loopt de basistermijn af aan het einde van de maand of op de exacte datum?

De aanvraag tot vernieuwing en de betaling van de vernieuwingstaks kunnen volgens de Gemeenschapsmerkenverordening worden gedaan tot aan het einde van de maand waarin de inschrijving van het merk vervalt, en de aanvullende 'gratieperiode' voor vernieuwing begint te lopen vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand.

In de wijzigingsverordening is dit wetsartikel aangepast; de aanvraag tot vernieuwing en de betaling van de vernieuwingstaks moeten worden gedaan in de zes maanden voorafgaand aan de datum waarop de inschrijving vervalt (de 'vervaldatum') van het merk, en de aanvullende gratieperiode van zes maanden begint te tellen vanaf de dag volgend op de dag van de vervaldatum.

Het Bureau heeft evenwel overgangsbepalingen opgesteld voor die merken waarbij de basistermijn van zes maanden voor vernieuwing begint vóór inwerkingtreding van de nieuwe wijzigingsverordening op 23 maart 2016. Voor deze merken geldt de 'oude' berekeningsmethode, ook als de vervaldatum na 23 maart 2016 ligt. Dit betekent dat voor Uniemerken die op 22 september 2016 vervallen als eerste de nieuwe berekening voor vernieuwingstermijnen van toepassing zal zijn.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.