Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Elementaire vragen

 

Het merkenstelsel van de Europese Unie bestaat uit één enkele inschrijvingsprocedure die de eigenaar van het betreffende merk een uitsluitend recht verleent in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Het Bureau raadt u aan de controlelijst op de website door te nemen voordat u een aanvraag voor een Uniemerk indient.
Overige informatie:


Het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (UMV) strekt zich uit tot bepaalde gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met EU-lidstaten. In de onderstaande lijst beschrijft het Bureau samen met de Europese Commissie de Unierechtelijke situatie voor een aantal van de relevante gebieden.

Onderdeel van het grondgebied van de EU1

Geen onderdeel van het grondgebied van de EU2

Åland

Noord-Cyprus

Martinique

Faeröer

Guadeloupe

Groenland

Saint-Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Frans-Guyana

Nieuw-Caledonië

Réunion

Frans-Polynesië

Azoren

Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden

Madeira

Wallis en Futuna

Ceuta en Melilla

Saint-Pierre en Miquelon

Canarische Eilanden

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (NL)

N.B.: Deze lijst dient uitsluitend ter informatie en heeft slechts een indicatief, niet-bindend en niet-uitputtend karakter.Een nationaal merk biedt alleen bescherming in de lidstaat van inschrijving, terwijl een Uniemerk de houder ervan een uitsluitend recht in alle huidige en toekomstige EU-lidstaten biedt.
Het staat de aanvragers volledig vrij te bepalen of zij een nationale, regionale, uniale of internationale inschrijving van hun merk willen verkrijgen.
Nadere informatie over de voordelen van inschrijving van een merk in de Europese Unie.


Alle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, kunnen houder van een Uniemerk zijn.
Klik hier voor meer informatie over ownership.
Ook kunt u de Richtsnoeren, Deel  B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, Paragraaf 2.1 raadplegen.


Product/waar: ieder goed dat kan worden verhandeld.

Dienst: de verrichting van activiteiten ten bate van menselijke behoeften.

Uw aanvraag voor een Uniemerk dient een afbeelding te bevatten van het merk dat u wilt inschrijven en een lijst van de waren en/of diensten die onder het merk vallen. (Zie voor nadere informatie Artikel 31, UMV voor alle voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen, of de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, Paragraaf 4.)

U kunt uw lijst van waren en diensten opstellen aan de hand van de volgende online-instrumenten van EUIPO.


Ja, een nationale inschrijving is mogelijk. In de EU kunt u merken op vier niveaus inschrijven. Uw keuze hangt af van de behoeften van uw bedrijf.
Verdere informatie over merken in de Europese Unie.


De wezenlijke functie die ze vervullen is verschillend.
  • Een model is in wezen bedoeld om de vorm van een product te bepalen.
  • Een merk wordt ook op het product zelf toegepast (zie voorbeelden). De belangrijkste functie van een merk is om een bepaalde commerciële oorsprong identificeerbaar te maken met betrekking tot specifieke waren en/of diensten.
EUIPO biedt op het e-learning portal cursussen op het gebied van intellectuele eigendom (IE) op alle niveaus aan.


Ja, een merk mag altijd worden gebruikt, zelfs vóór het indienen van een aanvraag. Gebruik garandeert echter niet dat het merk ingeschreven wordt.


Het EU-merkenrecht "verplicht" de eigenaar van een ingeschreven merk ertoe om dat merk normaal te gebruiken.
Verdere informatie over bewijs van gebruik en normaal gebruik is te vinden in de Richtsnoeren, Deel  C, Oppositie, Afdeling 6, Bewijs van gebruik, Paragraaf 1.1, De functie van bewijs van gebruik.


Uniemerkbescherming wordt verkregen door inschrijving. De Uniemerkaanvraag stelt de aanvrager evenwel in staat om opposities in te dienen tegen latere aanvragen voor merken die gelijk zijn aan, of overeenstemmen met, het merk van de aanvrager en betrekking hebben op identieke of verwante waren en/of diensten (zie de veelgestelde vragen over opposities in rubriek 8).
Bovendien mag een Uniemerkaanvraag worden overgedragen, met zakelijke rechten worden bezwaard, worden onderworpen aan gedwongen tenuitvoerlegging, worden betrokken in insolventieprocedures en door derden onder licentie worden gebruikt. Alle wijzigingen van het register zijn te vinden in de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen.


Nee, er is geen rechtsgrondslag op basis waarvan het gebruik van dergelijke aanduidingen verplicht zou zijn. Het staat de houder van het merk echter vrij om van deze aanduidingen gebruik te maken.


Wanneer u die elementen wilt schrappen maar uw aanvraag al hebt ingediend, moet u een verzoek tot wijziging van het Uniemerk indienen. Wanneer het merk al is ingeschreven, is aan de wijziging een taks van 200 EUR verbonden.


Om mogelijke conflicten te voorkomen is het van belang dat u vóór het indienen van uw aanvraag onderzoekt of uw merk nog niet eerder is ingeschreven. U kunt naar ingeschreven merken zoeken met behulp van de onlinetools van het Bureau in twee EUIPO-databanken: eSearch plus en TMview.
 


U kunt de stand van zaken van lopende aanvragen online volgen via de gebruikerspagina en/of eSearch plus.
De bij EUIPO ingediende aanvragen worden online gepubliceerd op eSearch plus, een databank die uitgebreide informatie biedt over merken, modellen, houders, vertegenwoordigers en bulletins.
Het inschrijvingsproces is ingedeeld in vier fasen. Meer informatie.


Alle informatie over de duur en stiptheid van de procedures is te vinden in het Dienstverleningshandvest van EUIPO. Het Bureau publiceert elk kwartaal een verslag over de prestaties van verschillende indicatoren, waaronder stiptheid.


Een Uniemerk-inschrijving is tien jaar geldig en kan onbeperkt vernieuwd worden.
Meer informatie over het beheer van uw Uniemerk.
Rapporten en studies over intellectuele eigendom zijn te vinden op de website van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten.

Links naar rapporten en studies over intellectuele eigendom.


EUIPO werkt samen met de bureaus voor intellectuele eigendom in de lidstaten van de Europese Unie, de internationale organisaties en de gebruikersgroepen aan de harmonisering van de praktijken en instrumenten in de Europese Unie. Daarvoor heeft EUIPO het Europees Netwerk voor merken en modellen gevormd.


Op internet worden domeinnamen gebruikt om websites te identificeren. Elk domein is voorzien van een achtervoegsel dat aangeeft onder welk topniveaudomein het domein valt. Het topniveaudomein is het deel van een webadres dat volgt na de laatste punt.
Meer informatie over het .eu topniveaudomein en varianten in andere scripts.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.