Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Bemiddeling

 

Bemiddeling is een verzoeningsproces tussen partijen bij een geschil. De bemiddelaar treedt op als neutrale tussenpersoon tussen de partijen en vergemakkelijkt een schikking tussen hen. De bemiddelaar heeft geen bevoegdheid om de zaak te beslissen als de bemiddeling mislukt. De partijen behouden de controle over de wijze waarop de procedure wordt afgehandeld en over de uitkomst ervan. De partijen kunnen niet verplicht worden tot bemiddeling, maar moeten daarmee vrijwillig instemmen. Zij kunnen zich te allen tijde uit de bemiddeling terugtrekken. Evenzo kan geen schikking aan de partijen worden opgelegd, maar moeten deze daarmee vrijwillig instemmen. Bemiddeling is een vertrouwelijke procedure.
Arbitrage is een procedure waarbij een arbiter het recht toepast om een geschil tussen de partijen te beslechten. De arbiter doet een beslissende uitspraak. Deze procedure is op rechten gebaseerd, in tegenstelling tot de bemiddelingsprocedure, die op belangen is gebaseerd. Terwijl bij arbitrage alleen het recht in ogenschouw wordt genomen en wordt toegepast, wordt bij bemiddeling gekeken naar de bredere (met name zakelijke) belangen van de partijen.

Meer informatie over bemiddeling.
Meer informatie met betrekking tot bemiddelingsregels.


De kamers van beroep behandelen ongeveer 2500 zaken per jaar. Een gemiddelde zaak duurt anderhalf jaar en sommige zaken leiden tot een beroep in cassatie. Dit proces kan duur en tijdrovend zijn. In veel zaken bestaat echter, ondanks reële juridische geschillen, de mogelijkheid om te komen tot een schikking waarbij de zakelijke belangen van beide partijen in stand blijven. Bemiddeling is weliswaar een snel en goedkoper alternatief voor een rechtsgeding, maar moet worden uitgevoerd door competente bemiddelaars die goed thuis zijn op het terrein van de intellectuele eigendom. Bovendien is de vertrouwelijke behandeling van het geschil gegarandeerd, omdat het geschil uit de openbaarheid wordt gehaald. Bemiddeling heeft van oudsher een hoog slagingspercentage.

Meer informatie met betrekking tot bemiddelingsregels.


Bemiddeling bij EUIPO is momenteel alleen mogelijk in de beroepsfase van procedures tussen twee of meer partijen. De verliezende partij moet, binnen twee maanden na kennisgeving van de bestreden beslissing, beroep instellen en de beroepstaks betalen om de opschortende werking van het beroep in werking te stellen. Het beroep is alleen ontvankelijk als de appellant een uiteenzetting van de gronden indient binnen vier maanden nadat de bestreden beslissing is meegedeeld. Er is geen verlenging of opschorting mogelijk van de termijnen voor het instellen van het beroep, het betalen van de beroepstaks of het indienen van de uiteenzetting van de gronden van het beroep.

Beide partijen moeten het verzoek tot bemiddeling ondertekenen of op andere wijze aantonen dat de instemming van de wederpartij is verkregen. De beroepsprocedure wordt vervolgens opgeschort voor de duur van de bemiddeling.

Meer informatie over bemiddeling.


Er moet eerst een beslissing zijn genomen inzake een Uniemerk of een model tijdens een procedure inter partes bij EUIPO. Tegen die beslissing moet vervolgens beroep zijn ingesteld voordat de bemiddeling kan aanvangen. Het onderwerp van de bemiddeling kan zich echter uitstrekken tot voorbij de reikwijdte van de beroepsprocedure bij EUIPO en ook parallelle geschillen tussen dezelfde partijen betreffen op het gebied van merken, modellen of andere IE-rechten. Er zijn vele mogelijkheden, maar het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de twee partijen met strijdige belangen op geheel verschillende markten actief zijn. Zij zouden kunnen afspreken dat zo te houden. De sleutel tot succesvolle bemiddeling is de aandacht verleggen van juridische argumenten naar zakelijke belangen. Bemiddeling bij beroepen ex parte (d.w.z. dat de gedaagde partij bij een bestreden beslissing EUIPO zelf is) is niet mogelijk.

Raadpleeg voor meer informatie Kamers van beroep van EUIPO, bemiddeling, instructies voor partijen..


Op dit moment is bemiddeling alleen beschikbaar voor beroepen. Dit zou in de toekomst echter kunnen veranderen.
Raadpleeg voor meer informatie kamers van Beroep van EUIPO, bemiddeling, instructies voor partijen.


Er wordt door EUIPO geen taks geheven voor bemiddeling, mits de bemiddeling plaatsvindt op het kantoor van EUIPO in Alicante.
Indien de bemiddeling plaatsvindt op het kantoor van EUIPO in Brussel, wordt een taks in rekening gebracht voor de reis-, verblijfs- en onderhoudskosten van de bemiddelaars.

Meer informatie over bemiddelingsprocedures en taksen.

Meer informatie over bemiddelingsregels.

Raadpleeg voor de kosten en/of administratieve bijdragen het formulier Bemiddeling in Brussel en stuur dit (of equivalente informatie) naar de bemiddelaar.

Zie voor meer informatie over administratieve bijdragen in verband met bemiddeling Besluit nr. EX-11-04 van de voorzitter van het Bureau van 01.08.2011.


In beginsel worden de bemiddelingsprocedures gevoerd in de taal van de beroepsprocedure. Het staat de partijen echter vrij om een voor hen geschikte andere taal overeen te komen (op voorwaarde dat een bemiddelaar beschikbaar is die deze taal beheerst).

Meer informatie over bemiddeling.


Het bemiddelingsteam bestaat uit gekwalificeerde bemiddelaars die afkomstig zijn uit verschillende afdelingen van het Bureau, niet alleen uit de kamers van beroep. Zij zijn allemaal zeer ervaren senior medewerkers van het Bureau die een speciale opleiding hebben gevolgd bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) en/of het Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) in Londen, en die verschillende taalprofielen hebben.

Meer informatie over bemiddeling.


De volledige lijst van bemiddelaars en hun cv's staan op de website, zodat partijen desgewenst om een bepaalde persoon als bemiddelaar kunnen vragen. De partijen kunnen zich bij hun keuze van bemiddelaar laten assisteren door de griffie van de kamers van beroep. De partijen geven wellicht de voorkeur aan iemand die een bepaalde achtergrond en ervaring heeft of in staat is de bemiddeling in een specifieke taal uit te voeren. Het is belangrijk in te zien dat bemiddeling een vrijwillig proces is en dat het niet de taak van de bemiddelaar is om te oordelen of beslissingen te nemen, maar om beide partijen te helpen zelf tot een schikking te komen. Als de zaak bijzonder complex is of als hij of zij dat nodig acht, kan de aangewezen bemiddelaar de assistentie inroepen van een andere bemiddelaar of EUIPO-medewerker. De bemiddelaar zal in een dergelijk geval de partijen eerst om toestemming vragen. De partijen kunnen ook zelf medebemiddelaars benoemen wanneer de complexiteit of andere omstandigheden dit rechtvaardigen.

Meer informatie over bemiddeling.


In beginsel wordt verwacht dat zaken met bemiddeling in één dag zijn opgelost, misschien na één voorbereidende bijeenkomst. Als na één dag geen resultaat is bereikt, kan het heel moeilijk zijn om tot een schikking te komen, al kunnen bijzonder complexe zaken meer tijd vergen.

Meer informatie over bemiddeling.


Het is belangrijk dat de partijen zelf deelnemen, aangezien het bij bemiddeling niet om zuiver juridische kwesties gaat, maar om zakelijke belangen. Aangezien bemiddeling een vrijwillig proces is, kan elke partij zich te allen tijde terugtrekken. Wanneer bemiddeling tot overeenstemming tussen beide partijen heeft geleid, moet de formele schikkingsovereenkomst uiteraard op de normale wijze worden opgesteld door hun juristen. Het is daarom van wezenlijk belang dat erkende gemachtigden (vertegenwoordigers) de betrokken partijen bijstaan.


Omdat bemiddeling een tamelijk flexibel proces is, is het moeilijk vooraf aan te geven welke precieze vorm een bepaalde bemiddeling zal aannemen. In de meeste gevallen is er een eerste contact tussen de partijen en de bemiddelaar, waarbij wordt gesproken over het tijdschema en de plaats van de bemiddeling, en over de noodzaak om vooraf documenten uit te wisselen. De partijen ondertekenen daarna gewoonlijk een bemiddelingsovereenkomst en zenden deze zo spoedig mogelijk naar de bemiddelaar.
In de meeste gevallen vindt de bemiddeling plaats op het kantoor van EUIPO in Alicante en komen de partijen daar alleen of met hun wettelijke vertegenwoordigers naartoe. Bemiddeling duurt in normale gevallen één dag en bestaat uit een afwisseling van gezamenlijke sessies (waarbij de bemiddelaar en beide partijen in het vertrek aanwezig zijn) en individuele sessies (waarbij de bemiddelaar de partijen afzonderlijk spreekt). De bedoeling van de gezamenlijke sessie is om een lijst van op te lossen zaken op te stellen, terwijl in de individuele sessies deze kwesties en mogelijke oplossingen of compromissen worden uitgediept.
Alles wat tijdens de individuele sessies met de bemiddelaar wordt gedeeld, is vertrouwelijk en mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet worden bekendgemaakt aan de wederpartij. De procedures worden gewoonlijk afgesloten met meer gezamenlijke sessies en het opstellen van een schikkingsovereenkomst. De zaak wordt vervolgens teruggeleid naar de oorspronkelijk aangewezen kamer van beroep voor een formele beslissing, waarmee de beroepsprocedure ten einde komt.

Raadpleeg voor meer informatie kamers van beroep van EUIPO, bemiddeling, instructies voor partijen.


EUIPO moedigt partijen en hun erkende gemachtigden aan naar Alicante te komen. U kunt echter de bemiddelingsprocedure ook laten plaatsvinden op het kantoor van EUIPO in Brussel, tegen betaling van een taks.

Raadpleeg voor meer informatie de bemiddelingsregels.


Het staat de partijen te allen tijde vrij om zich uit het bemiddelingsproces terug te trekken. Zij kunnen niet worden gedwongen tot een schikking te komen. Partijen moeten echter wel hun uiterste best doen om tot een schikking te komen. Wanneer een partij zich terugtrekt, wordt de bemiddeling onmiddellijk beëindigd. De bemiddelaar kan de bemiddeling ook beëindigen wanneer een patstelling of impasse is ontstaan. In deze gevallen wordt de beroepsprocedure hervat vanaf het punt dat was bereikt vóór de bemiddeling. De bemiddelaar is nooit betrokken bij de beroepsprocedure en is verplicht de inhoud van de bemiddeling vertrouwelijk te houden. Door EUIPO worden geen dossiers of andere gegevens met betrekking tot de bemiddeling bewaard.

Raadpleeg voor meer informatie kamers van beroep van EUIPO, bemiddeling, instructies voor partijen.


Dat is in veel gevallen inderdaad het geval en als de partijen zelfstandig tot een schikking kunnen komen, hebben zij geen bemiddelaar nodig. De ervaring leert echter dat houders van rechten eerder bereid zijn tot een minnelijke schikking wanneer zij worden samengebracht om zich te concentreren op de belemmeringen voor een overeenkomst op basis van hun reële zakelijke belangen. In veel beroepsprocedures lijkt dit te laat te gebeuren.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.