Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Internationale inschrijving

 

De Overeenkomst van 's-Gravenhage behelst een stelsel van internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid. De overeenkomst wordt beheerd door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), dat is gevestigd in Genève, Zwitserland.
Dit stelsel biedt de eigenaar van een tekening of model van nijverheid de mogelijkheid zijn tekening of model te laten beschermen op het grondgebied van alle partijen bij de overeenkomst door het indienen van één enkele aanvraag bij het Internationaal Bureau van de WIPO, in één taal tegen een eenmalige betaling van taksen in één munt (de Zwitserse frank).
De Overeenkomst van 's-Gravenhage omvat twee verschillende 'akten', de Akte van 's-Gravenhage van 1960 en de Akte van Genève van 1999. Deze omvatten verschillende reeksen wettelijke bepalingen. Een land is in beginsel vrij te kiezen bij welke akte het partij wenst te worden. Internationale intergouvernementele organisaties als de WIPO kunnen echter alleen partij worden bij de Akte van Genève. De Akte van Genève is volledig in werking getreden op 1 april 2004. De Europese Unie is op 24 september 2007 toegetreden tot de Akte van Genève, die met betrekking tot de EU van kracht is geworden op 1 januari 2008.

Ga voor meer informatie over de verdragsluitende partijen bij de Akte van Genève naar de website van de WIPO.


De toetreding van de EU tot de Akte van Genève houdt in dat aanvragers die het recht hebben om internationale aanvragen in te dienen, hetzij doordat zij onderdaan zijn van een lidstaat van de EU, hetzij doordat zij hun woonplaats, een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel of hun gewone verblijfplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat van de EU, een aanvraag mogen indienen voor de inschrijving van een tekening of model van nijverheid volgens het stelsel van 's-Gravenhage.
Een ander gevolg is dat de EU kan worden aangewezen in een internationale inschrijving. Als EUIPO geen weigering met betrekking tot een dergelijke internationale inschrijving uitspreekt, heeft deze inschrijving op het grondgebied van de EU dezelfde rechtsgevolgen als een Gemeenschapsmodel.


EUIPO heeft geen rol in de aanvankelijke procedure van internationale inschrijving. Dit betekent dat aanvragen voor internationale inschrijvingen rechtstreeks bij de WIPO moeten worden ingediend en daar worden verwerkt. Bovendien hoeft er, in afwijking van het Protocol van Madrid, geen nationale aanvraag of inschrijving of aanvraag voor of inschrijving van een Gemeenschapsmodel ten grondslag te liggen aan een internationale aanvraag.
Wanneer een aanvraag voor een internationale inschrijving ten onrechte bij EUIPO is ingediend, zal EUIPO de aanvraag niet doorzenden naar de WIPO, noch terugsturen naar de afzender.


Elke onderdaan van een staat die een verdragsluitende partij is of van een staat die lid is van een intergouvernementele organisatie die een verdragsluitende partij is, of elke persoon die zijn woonplaats, gewone verblijfplaats of een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel op het grondgebied van een verdragsluitende partij heeft, kan een aanvraag voor een internationale inschrijving indienen.


Voor een internationale aanvraag moet, naast de basistaks en de publicatietaks, taks worden betaald voor elke in de internationale inschrijving aangewezen verdragsluitende partij. De taks hangt af van de desbetreffende verdragsluitende partij. Alle taksen moeten in Zwitserse frank aan de WIPO worden betaald. Raadpleeg voor meer informatie de taksencalculator van de WIPO.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Nee. Een internationale aanvraag kan rechtstreeks door de aanvrager worden ingediend. Wel kan de aanvrager een vertegenwoordiger benoemen die namens hem optreedt.


Een internationale aanvraag kan worden ingediend in het Engels, het Frans of (sinds 1 april 2010) het Spaans, naar keuze van de aanvrager.
 
Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Afhankelijk van de in de internationale inschrijving aangewezen verdragsluitende partijen, kan de publicatie worden opgeschort. Sommige verdragsluitende partijen hebben verklaard dat, wanneer zij worden aangewezen, opschorting niet is toegestaan of het tijdvak van opschorting wordt verkort tot zes maanden. Het maximumtijdvak van opschorting op grond van de Akte van Genève is dertig maanden vanaf de datum van indiening of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, vanaf de datum van voorrang, de termijn die ook in de EU is toegestaan. Raadpleeg voor meer informatie over opschorting de website van de WIPO.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Nee. Internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, worden door de WIPO gepubliceerd in het Hague Express Bulletin.
Dit internationale bulletin is beschikbaar op de website van de WIPO en wordt wekelijks bijgewerkt.


Nee, internationale inschrijvingen worden niet door EUIPO ge(her)publiceerd. Alleen de WIPO publiceert internationale inschrijvingen, op haar website in het International Designs Bulletin.


Ja, het recht van voorrang van een aanvraag voor inschrijving van een Gemeenschapsmodel kan worden ingeroepen in een aanvraag voor een internationale inschrijving, en omgekeerd. De voorrangsperiode is zes maanden.


Om de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving op het grondgebied van de EU te herroepen of te annuleren, kunnen derden een procedure tot nietigverklaring starten volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, d.w.z. dat zij een vordering tot nietigverklaring bij EUIPO kunnen indienen of een tegenvordering tot nietigverklaring kunnen instellen bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel.


De WIPO onderzoekt slechts de vereiste formaliteiten. Het inhoudelijke onderzoek wordt, indien van toepassing, uitgevoerd door de bureaus van de aangewezen verdragsluitende partijen. In het geval van formele onregelmatigheden krijgt de aanvrager drie maanden de tijd om deze te herstellen.


Overeenkomstig artikel 106d van de Gemeenschapsmodellenverordening (ingevoerd bij wijzigingsverordening nr.  1891/2006) heeft een internationale inschrijving van een model waarin de EU wordt aangewezen, vanaf de datum van de inschrijving, dezelfde rechtsgevolgen als een ingeschreven Gemeenschapsmodel indien er geen kennisgeving van weigering heeft plaatsgevonden of indien een dergelijke weigering is ingetrokken.
 
Meer informatie met betrekking tot de inschrijvingsprocedure.


Binnen zes maanden na publicatie van een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, onderzoekt EUIPO of er gronden voor weigering zijn, d.w.z. of het onderwerp van de internationale inschrijving overeenstemt met de omschrijving van een model en niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden volgens artikel 9 van de Gemeenschapsmodellenverordening.
Wanneer EUIPO een grond voor weigering constateert, doet het een kennisgeving van weigering toekomen aan de WIPO, waarmee wordt voorkomen dat de internationale inschrijving rechtsgevolgen heeft op het grondgebied van de EU. De WIPO stuurt de kennisgeving van weigering door naar de houder van de internationale inschrijving, die daarop rechtstreeks kan reageren bij EUIPO.
Als EUIPO oordeelt dat de opmerkingen van de houder de gronden voor weigering wegnemen, trekt het de weigering in en stelt het de WIPO daarvan op de hoogte. In dit geval heeft de internationale inschrijving dezelfde rechtsgevolgen op het grondgebied van de EU als een ingeschreven Gemeenschapsmodel.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.