Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Taksen en betalingen

 

Voor de registratie van een Uniemerk moet een aanvraag worden ingediend. Per aanvraag is een afzonderlijke taks verschuldigd.
Het bedrag van de taks hangt af van het volgende:
  • of de aanvraag elektronisch is ingediend;
  • of het om een individueel Uniemerk, een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk gaat;
  • hoeveel klassen van waren en/of diensten in uw aanvraag zijn opgenomen (gewoonlijk zijn er twee taksen mogelijk: de basistaks en de klassetaks).
Meer informatie over de taksstructuur kunt u vinden in de rubriek Taksen en betalingen op de website. U kunt tevens op basis van het aantal klassen en de wijze waarop u uw aanvraag indient uw exacte taks berekenen met behulp van de takscalculator.
De basistaks en, voor zover van toepassing, de klassetaksen moeten binnen een maand te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag worden betaald om de voorlopige indieningsdatum aan te houden. Indien de taks niet binnen een maand wordt betaald, vervalt de voorlopige indieningsdatum.


Een indieningsdatum wordt toegekend wanneer de aanvraag aan de volgende vereisten voldoet:
  • de aanvraagtaks is betaald;
  • de aanvraag is een verzoek tot inschrijving van een Uniemerk;
  • de aanvraag bevat gegevens op grond waarvan de aanvrager geïdentificeerd kan worden;
  • de aanvraag bevat een afbeelding van het merk;
  • de aanvraag bevat een opgave van de waren of diensten.
Als aan een van de bovenstaande vereisten niet wordt voldaan, doet het Bureau de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling toekomen, waarin de aanvrager wordt verzocht om binnen twee maanden na kennisgeving van de schriftelijke ingebrekestelling de ontbrekende informatie alsnog over te leggen. Deze termijn kan niet worden verlengd. De indieningsdatum wordt gewijzigd in de datum waarop alle verplichte informatie is verstrekt, met inbegrip van de betaling.

Raadpleeg voor verdere uitleg de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven.


De toegestane betaalwijzen zijn, in de meeste gevallen, overschrijvingen, afschrijvingen van betaalrekeningen bij het Bureau en (uitsluitend voor bepaalde onlinediensten) debetkaarten of kredietkaarten.
Bij elektronische indiening van een aanvraag is betaling per kredietkaart of debetkaart voor de meeste gebruikers de aanbevolen methode, tenzij u regelmatig of vaak gebruikmaakt van het Uniemerkensysteem. In dat geval wordt aangeraden een betaalrekening te openen.
Als u via overschrijving wilt betalen, dient u de transactiecode te gebruiken die op het afschrift staat vermeld. U kunt echter ook het vooringevulde formulier gebruiken en indienen bij uw bank.
Meer informatie over de betalingswijzen vindt u in de rubriek Taksen en betalingen op onze website.


Dit kunt u online doen door het formulier te downloaden en in te vullen.

Er moet minstens 1000 EUR op de rekening worden gestort. Zie voor nadere informatie over de procedure de voordelen van inschrijving voor het Premiumgebruikersprogramma en de User Area.
 
Zie ook Besluit nr. EX-21-5 van de directeur van het Bureau van 18/09/2017 inzake betaalwijzen voor taksen en kosten, waarin de verwaarloosbare bedragen voor taksen en kosten worden bepaald.


Het grootste voordeel van het betaalrekeningensysteem is dat u aanvragen en verzoeken waaraan termijnen zijn verbonden, zoals opposities of beroepen, kunt indienen tot op de allerlaatste dag van de termijn. Mits het saldo op de betaalrekening toereikend is, wordt de betaling dan beschouwd als voldaan op die dag.
Doorgaans is de betaaldatum de datum van ontvangst van het verzoek tot afschrijving, zelfs als het bedrag pas in een later stadium van de betaalrekening wordt afgeschreven.
Het Bureau raadt terugkerende gebruikers ten stelligste aan een betaalrekening te openen bij EUIPO.

Lees hier wat de voordelen zijn van inschrijving voor het Premiumgebruikersprogramma.


Als u gebruikmaakt van een betaalrekening, wordt het bedrag standaard direct van uw rekening afgeschreven, via 'Nu afschrijven'. Als u liever pas aan het eind van de gestelde periode van een maand betaalt, dient u het vakje 'Later afschrijven' aan te vinken. Hebt u uw aanvraag al ingediend, selecteer dan onder de elektronische berichten het bericht 'Verzoek om nu af te schrijven' (uitsluitend voor houders van een betaalrekening), waarbij u het aanvraagnummer vermeldt en verzoekt om onmiddellijke afschrijving van uw betaalrekening.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nee, maar de datum van indiening zal niet meer de datum van ontvangst van uw aanvraag zijn, maar de datum van ontvangst van uw betaling.


Nee, het dossier wordt gesloten en u zult een volledig nieuwe aanvraag moeten indienen.


Nee, taksen voor Uniemerken zijn verschuldigd op het moment van de aanvraag en verschuldigde taksen worden niet terugbetaald.
Zie voor meer informatie over het terugbetalen van taksen de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven.


Als u een aanvullende lijst toevoegt, als bijlage bij de online-aanvraag of door toezending per fax op dezelfde dag, krijgt u van ons een schriftelijke kennisgeving om de taks voor een papieren aanvraag te betalen (+ 150 EUR). De aanvullende lijst van waren en diensten wordt beschouwd als niet ingediend zolang de taks voor deze papieren aanvraag niet betaald is. Dit is met name van belang voor indieners die in hun online-aanvraag geen waren en diensten opnemen, aangezien zij de indieningsdatum voor het gehele merk zouden kunnen verliezen.
Als de betaling van de taks voor een papieren aanvraag (+ 150 EUR) binnen een maand na indiening van de aanvraag volgt, wordt de oorspronkelijke indieningsdatum aangehouden. Wordt de betaling echter op een latere datum uitgevoerd, maar nog steeds binnen de termijn van twee maanden zoals gesteld in de kennisgeving, dan wordt de indieningsdatum gewijzigd in de datum waarop de volledige taks is betaald.
EUIPO raadt aanvragers ten stelligste aan hun waren en diensten in het daartoe bestemde veld van het onlineformulier in te vullen. Als u dit niet doet, resulteert dit niet alleen in extra kosten, maar ook in een tekortkoming waardoor de verwerking van uw merk wordt vertraagd. Het kan eveneens leiden tot een wijziging van de indieningsdatum van uw aanvraag. Bij het opstellen van uw lijst kan het handig zijn om van de Opbouwfunctie voor waren en diensten gebruik te maken.

Raadpleeg voor meer informatie over merkentaksen onze rubriek 'Taksen en betalingen'.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.