Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Ideas Powered for Business SME Fund

Oproep tot het indienen van voorstellen - GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt gesteund door de Europese Commissie en EUIPO.

Dienst 1 - pre-diagnostische IE-diensten (“IP scan”): Deze dienst kan u helpen te beslissen voor welke IE-rechten een aanvraag in te dienen, hoe uw IE-portfolio te ontwikkelen als u al geregistreerde rechten hebt en hoe uw strategie te plannen voor de toekomst;

Dienst 2 - taksen voor aanvragen voor merken en modellen: Als u overweegt een merk of een model te registreren op EU-, regionaal (in de Benelux) of nationaal niveau.

 

Elke kmo kan een subsidie krijgen van maximaal 1 500 euro ter ondersteuning van deze diensten.

Dit is een initiatief van het Ideas Powered for Business-programma van EUIPO, met steun van de Europese Commissie en in samenwerking met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele eigendom van de EU.

Bekijk op deze pagina:

 

Oproep tot het indienen van voorstellen

We raden u sterk aan de officiële informatie over deze oproep tot het indienen van voorstellen te lezen alvorens uw aanvraag in te dienen. Download de informatie hieronder. N.B.: Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet uw onderneming voldoen aan de officiële definitie van een kleine of middelgrote onderneming.

Raadpleeg zo nodig de Gebruikersgids van de Europese Commissie bij de definitie van kmo’s (beschikbaar in alle EU-talen).

 

Download PDF

Let op: de gezaghebbende informatiebron is de Engelse versie. In het geval van een conflict tussen vertaalde versies en de Engelse versie, heeft deze laatste voorrang.

 

RECTIFICATIE 

Deze rectificatie heeft betrekking op de toevoeging van een nieuwe periode voor indieningen die loopt van 1.10.2021 tot en met 31.10.2021.

Nadere bijzonderheden over deze aanpassing van de oproep tot het indienen van voorstellen zijn weergegeven in de rectificatie.

 

PDF downloaden

Let op: de gezaghebbende informatiebron is de Engelse versie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de vertaalde versies en de Engelse versie, heeft deze laatste voorrang.

 

We raden u ook aan de onderstaande documenten te bekijken voordat u met het aanvraagproces begint:

 

 

Verklaring op erewoord Toon Verberg

Deze verklaring garandeert dat begunstigden voldoen aan de regels en zich niet in een situatie bevinden die hen zou uitsluiten van EU-financiering (bijvoorbeeld faillissement).

Download PDF

 

Lijst van de vaste bedragen/vergoedingen per EU-land voor beide diensten Toon Verberg

Deze lijst kan wijzigen tussen de verschillende vensters. Elke update van deze lijst zal hier worden aangekondigd, het is dus zeer belangrijk dat aanvragers deze lijst regelmatig raadplegen.

Download PDF

 

Model van het subsidiebesluit Toon Verberg

Subsidies worden verleend bij besluit van het Bureau (subsidiebesluit). Ter informatie vindt u hier een model van een dergelijk besluit.

Download PDF

 

 

Wilt u uw aanvraag laten indienen door een vertegenwoordiger (een derde)? Dan moet u bovendien de onderstaande verklaring downloaden, invullen en ondertekenen en deze vervolgens naar uw vertegenwoordiger sturen zodat hij/zij deze samen met de aanvraag kan uploaden en namens u kan indienen.

 

Verklaring op erewoord – Vertegenwoordiger namens de aanvrager Toon Verberg

Vertegenwoordiger: een derde, zij het een natuurlijke of rechtspersoon, die door de kmo naar behoren is gemachtigd om de kmo in deze procedure wettelijk te vertegenwoordigen en die het elektronische aanvraagformulier (eForm) invult en indient namens de aanvrager.

PDF downloaden

 

 


Tijdschema en regels

U kunt alleen subsidie aanvragen tijdens een open venster en via het elektronische aanvraagformulier (eForm). Aanvragen die buiten de vijf aangegeven perioden worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

 

  PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 PERIODE 6
Budget beschikbaar per fase GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN GESLOTEN
Begin aanvraagperioden 11/01/2021 01/03/2021 01/05/2021 01/07/2021 01/09/2021 01/10/2021
Uiterste termijn voor aanvragen 31/01/2021 31/03/2021 31/05/2021 31/07/2021 30/09/2021 31/10/2021

Aanvragers ontvangen een schriftelijke kennisgeving van het resultaat en een kennisgeving van het subsidiebesluit in geval van toekenning

februari - maart 2021 april - mei 2021 juni - juli 2021 augustus - september 2021 oktober – november 2021 november 2021

 

Zoals vermeld in punt 1.5 van de oproep tot het indienen van voorstellen, wordt er per periode een indicatief budget uitgetrokken. Als niet alle middelen voor een specifieke periode worden gebruikt, kunnen deze naar latere periodes worden overgedragen.

Als het per periode toegekende geraamde budget volledig is besteed vóór de uiterste termijn, kan de aanvraagperiode eerder worden gesloten. Het tijdschema wordt zo nodig geactualiseerd en we raden u aan het regelmatig te raadplegen.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: COVID-19 Het voorlopige tijdschema en de budgetramingen kunnen worden aangepast indien nodig in verband met de COVID-19-uitbraak.

 

Regels voor indiening

U kunt slechts één aanvraag per periode indienen voor dienst 1 (pre-diagnostische IE-diensten) of dienst 2 (merk- en/of modelregistratie) of een combinatie van beide.

Als u een dienst ontvangt in de ene periode en een andere dienst wilt aanvragen in een volgende periode, kunt u niet opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde dienst. Als u reeds dienst 1 hebt ontvangen, kunt u dus alleen dienst 2 aanvragen. U kunt niet twee keer dezelfde dienst aanvragen.

Als uw aanvraag in de ene periode wordt afgewezen, kunt u wel nog een aanvraag indienen in een andere periode. Als u echter tijdens een periode meer dan één aanvraag indient, nemen wij alleen de eerste versie van uw aanvraag in aanmerking. Alle daarna door u verstuurde versies worden automatisch als niet-ontvankelijk beschouwd.

 

Vragen en antwoorden

Als u nog vragen hebt over de indieningsprocedure, de regels, het tijdschema of een ander aspect van de regeling, kunt u contact met ons opnemen via ons informatiecentrum.

Wij wijzen erop dat wij alle antwoorden op vragen die wij van potentiële aanvragers ontvangen, zullen publiceren in de Vraagbaak. We maken deze vragen en antwoorden openbaar om ervoor te zorgen dat alle aanvragers eerlijk worden behandeld en toegang krijgen tot dezelfde informatie.

 

Hoe een aanvraag in te dienen

Wij raden u ten zeerste aan niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van het formulier: aanvragen die als eerste worden ontvangen, krijgen voorrang!

 

  

 

 

Resultaten, kennisgevingen en hoe u betaling kunt aanvragen

U wordt individueel in kennis gesteld van de resultaten van de beoordeling na goedkeuring van het toekenningsbesluit per periode.

De formele kennisgeving van onze beslissing zal per e-mail worden verzonden naar de in het eForm aangegeven contactpersonen. Daarom is het belangrijk dat u het/de correcte e-mailadres(sen) van uw contactperso(o)n(en) verstrekt.

  • Als uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, ontvangt u een kennisgevingsmail met de redenen voor ons negatieve besluit.
  • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een bevestiging en een bijlage met het door EUIPO ondertekende subsidiebesluit.

Als u een positief besluit ontvangt, wordt u begunstigde van de regeling (het mkb-fonds). Het positieve besluit gaat in op de datum van kennisgeving en vermeldt uw verplichtingen uit hoofde van de regeling.

 

Als u bericht hebt gekregen over een positief besluit, hebt u dertig dagen om:

  • Een pre-diagnostische IE-dienst aan te vragen. Pre-diagnostische IE-diensten zijn beschikbaar via de nationale bureaus die deze dienst aanbieden.
  • Uw merk en/of model aan te vragen en te betalen. Aanvragen voor merken en modellen kunnen worden ingediend bij de nationale bureaus voor intellectuele eigendom (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (voor België, Nederland en Luxemburg; regionaal niveau) of bij EUIPO (voor bescherming in alle lidstaten van de EU).

 

Verzoeken om vergoeding door EUIPO

Nadat de dienst(en) is/zijn verricht, moeten de begunstigden een elektronische betalingsaanvraag indienen via de in het subsidiebesluit vermelde link.

Op voorwaarde van goedkeuring van de bij de aanvraag ingediende informatie en documentatie, zal de betaling binnen een maand geschieden. De begunstigden worden hiervan per e-mail in kennis gesteld.

 

Checklist voor aanvragers

Ga na of u op alle volgende vragen met JA kunt antwoorden, alvorens een aanvraag in te dienen:

Ja Nee

Is uw onderneming een kleine of middelgrote onderneming die gevestigd is in de Europese Unie?
 
Hebt u de oproep tot het indienen van voorstellen gelezen vóór het invullen van het aanvraagformulier?
 
Hebt u de bankgegevens van uw bedrijf bij de hand en hebt u een bankafschrift (voorbeeld) met de volgende gegevens: bedrijfsnaam als rekeninghouder; IBAN-nummer (voorbeelden); en BIC/SWIFT-code?
 
Hebt u de verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige voor uw bedrijf?
 
Weet u welke dienst(en) u van plan bent aan te vragen (dienst 1/dienst 2 of beide, zoals beschreven in de oproep tot het indienen van voorstellen)?
 
Weet u welke IE-rechten (merken en/of modellen) u van plan bent aan te vragen (dienst 2)
 
Beseft u dat u deze diensten niet kunt aanvragen als u al nationale of EU-financiering voor dezelfde diensten of een deel daarvan hebt ontvangen?
 

Kunt u al deze vragen met JA beantwoorden? Ga dan naar het aanvraagformulier (binnen de aanvraagperiode):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.