Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

SME Fund


Het Ideas Powered for Business SME Fund is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om het Europese midden- en kleinbedrijf (mkb) financieel te ondersteunen met IE-vouchers voor de bescherming van zijn intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), te weten merken en modellen. Het fonds zal 20 miljoen EUR aan subsidies toewijzen, en doet dat in zes fasen (perioden) van januari t/m december 2021.
 
Begunstigden ontvangen een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) en van de aanvraagtaks voor merken en modellen.
 
Dienst 1: 75 % korting op pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) die worden aangeboden door deelnemende nationale IE-bureaus. 

Dienst 2: 50% korting op de basistaks voor de aanvraag van nationale, regionale en Uniemerken en -modellen. 

Per mkb-bedrijf is een maximaal vergoedingsbedrag van 1 500 EUR beschikbaar.

Nee. Mkb-bedrijven/kmo’s moeten eerst subsidie aanvragen en het besluit daarover afwachten. Nadat het subsidiebesluit is ontvangen, kunnen de mkb-bedrijven/kmo’s de diensten aanvragen (merken en/of modellen en/of een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) of een combinatie van beide) die zij in het aanvraagformulier voor subsidies (eForm1) hebben aangegeven. Tot slot kunnen ze de bijbehorende terugbetaling aanvragen.

Een bevoegde werknemer of de CEO van mkb-bedrijven in de EU kan de aanvraag voor een subsidie van het Ideas Powered for Business SME Fund indienen.
 
Alle mkb-bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie mogen subsidie aanvragen in de vorm van een IE-voucher. Mkb-bedrijven die een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) willen aanvragen, moeten gevestigd zijn in het land waar een erkende pre-diagnostische IE-aanbieder beschikbaar is, zoals gepubliceerd in de oproep tot het indienen van voorstellen.
 
Controleer de officiële Europese definitie van een mkb-bedrijf om na te gaan of uw bedrijf in aanmerking komt.

Het mkb-bedrijf moet gevestigd zijn in de Europese Unie.
 
De factoren aan de hand waarvan wordt bepaald of een onderneming een mkb-bedrijf is, zoals vastgelegd in EU-aanbeveling 2003/361, luiden als volgt.


Nee, tenzij zij een economische activiteit uitoefenen. Zie de door de Europese Commissie bepaalde definitie van een kmo.

Ja, maar als subsidie wordt toegekend, kan deze alleen door de kmo worden gebruikt.

De eerste van zes aanvraagperioden gaat, overeenkomstig het volgende tijdschema, in op 11 januari 2021:De mkb-bedrijven kunnen alleen subsidie aanvragen in de vorm van een IE-voucher tijdens een open periode en uitsluitend met gebruikmaking van het daarvoor bestemde onlineformulier. Aanvragen die buiten de zes aangegeven perioden worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

 

Ja. Als een mkb-bedrijf een dienst aanvraagt in de ene periode, kan het een aanvraag voor de andere dienst indienen in een daaropvolgende periode.

Ieder mkb-bedrijf kan een maximumvergoeding krijgen van in totaal 1 500 EUR voor dienst 1 of dienst 2 of een combinatie van beide diensten:

Dienst 1: 75 % korting op pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) die worden aangeboden door deelnemende nationale IE-bureaus.
Dienst 2: 50 % korting op de basistaks voor de aanvraag van nationale, regionale en Uniemerken en -modellen.

Voorbeeld 1. Dienst 1: Het mkb-bedrijf moet eerst de totale kosten van de pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) betalen. Als dit 1 000 EUR kost, staat een terugbetaling van 75 % gelijk aan 750 EUR. In dit geval zou het mkb-bedrijf dus 750 EUR vergoed krijgen.Voorbeeld 2. Dienst 2: Het mkb-bedrijf moet eerst de totale kosten van de basistaks voor de aanvraag van de merken en modellen betalen. Als het mkb-bedrijf twee nationale modellen wil registreren die elk 250 EUR kosten en tegelijkertijd twee Uniemerken wil registreren die elk 850 EUR kosten, komen de totale kosten van alle aanvragen op 2 200 EUR. De terugbetaling van 50 % staat dan gelijk aan 1 100 EUR. In dit geval betaalt het mkb-bedrijf 2 200 EUR en krijgt het 1 100 EUR terugbetaald.Voorbeeld 3. Dienst 1 en dienst 2 gecombineerd: Als het mkb-bedrijf gebruik wil maken van beide in de voorbeelden 1 en 2 genoemde diensten, zouden de kosten neerkomen op 1 000 EUR voor dienst 1 en 2 200 EUR voor dienst 2, waarmee de totale kosten 3 200 EUR zouden bedragen. In dit geval krijgt het mkb-bedrijf het maximumsubsidiebedrag van 1 500 EUR vergoed.

Iedere kmo kan een maximumvergoeding krijgen van in totaal 1 500 EUR voor dienst 2 of een combinatie van dienst 1 en dienst 2. Wanneer u dienst 1 aanvraagt, bedraagt de maximumvergoeding van 75% van de subsidiabele kosten als volgt:Er kan slechts één aanvraag worden ingediend voor dienst 1 of dienst 2 of een combinatie van beide, met een maximale tegemoetkoming in de kosten van 1 500 EUR per aanvrager.
Indien u een dienst aanvraagt in de ene periode, kunt u wel een aanvraag voor de andere dienst indienen in een daaropvolgende periode.
 

Als aanvragers in aanmerking komen, worden de aanvragen per aanvraagperiode behandeld op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, dus op basis van de datum en tijd van indiening van de aanvraag.

Dit zijn de stappen die de mkb-bedrijven moeten volgen om subsidie aan te vragen:
 
1. ANadat u de oproep tot het indienen van voorstellen op onze webpagina over subsidies hebt gelezen, vult u het online aanvraagformulier voor subsidies (eForm1) in en dient u dit samen met de vereiste documenten in. Neem onze checklist in vraag 9 zorgvuldig door voordat u een aanvraag indient. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een subsidiebesluit dat is ondertekend door EUIPO. Bewaar dit goed, want u hebt dit later nodig! Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd, dan wordt u geïnformeerd over de redenen voor het negatieve besluit.
 
2. Vervolgens vraagt u, binnen 30 dagen na ontvangst van het subsidiebesluit, uw merk en/of model en/of pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) aan en betaalt u hiervoor. 

Merken en modellen kunnen worden aangevraagd bij elk nationaal IE-bureau in de EU (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (dat België, Nederland en Luxemburg omvat; regionaal niveau), of bij EUIPO (dat alle EU-lidstaten omvat).
 
Pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan) zijn beschikbaar bij de nationale bureaus die deze dienst aanbieden (zie onderstaande lijst).
 
3. Tot slot dient u, nadat u voor de diensten hebt betaald, uw formulier voor betalingsverzoek (eForm2) in via de link in uw subsidiebesluit. Dit moet vóór 31 mei 2022 gebeuren. Op voorwaarde dat de ingediende informatie en documenten worden goedgekeurd, wordt de betaling binnen één maand gedaan.

De aanvrager moet, voordat hij/zij de aanvraag indient, de volgende checklist zorgvuldig doornemen, zodat hij/zij zeker weet dat hij/zij over de benodigde documenten beschikt.

CHECKLIST 
 • Mijn bedrijf/onderneming is een in de EU gevestigd mkb-bedrijf.
 • Ik heb de oproep tot het indienen van voorstellen gelezen alvorens het aanvraagformulier in te vullen.
 • Ik heb de bankgegevens van mijn bedrijf bij de hand en een bankafschrift waarop het volgende is vermeld: naam van het bedrijf als rekeninghouder, IBAN-code en BIC/SWIFT-code.
 • Ik heb de btw-verklaring van mijn bedrijf.
 • Ik weet welke dienst(en) ik wil aanvragen (dienst 1, dienst 2 of beide), zoals bedoeld in vraag 1 hierboven en in de oproep tot het indienen van voorstellen.
 • Ik weet welke IE-rechten (merken en/of modellen) ik wil aanvragen (dienst 2).
 • Ik begrijp dat ik geen diensten kan aanvragen als ik al nationale of EU-financiering voor dezelfde of een deel van dezelfde diensten heb ontvangen.

Het is van groot belang dat de in het veld “Bedrijfsnaam” ingevulde naam overeenkomt met die in het bijgevoegde btw-/belastingdocument en het bankafschrift.

Een andere veelvoorkomende fout is om niet het volledige IBAN-nummer in het formulier te vermelden. Dit nummer moet exact hetzelfde zijn als dat op het bankafschrift (en moet de landcode bevatten).

Zorg ervoor dat alle bijgevoegde documenten goed leesbaar zijn.

U kunt meer dan één e-mailadres opgeven om er zeker van te zijn dat u alle berichten ontvangt.

Vul dezelfde naam in als de naam die wordt vermeld in de btw-verklaring. Deze naam moet ook overeenkomen met die van de rekeninghouder in het bijgevoegde bankafschrift.

Bekijk dit document en vul het btw-veld in het online-aanvraagformulier in (inclusief de landcode) met inachtneming van de structuur die wordt getoond in het voorbeeld voor uw land.
Aanvragers die door hun bevoegde nationale autoriteit worden vrijgesteld van belasting en houder zijn van een gelijkwaardig fiscaal identificatienummer, moeten het door hun bevoegde nationale autoriteit afgegeven betreffende certificaat overleggen waaruit blijkt dat hun bedrijf rechtsgeldig is geregistreerd.
Indien de structuur van het fiscaal identificatienummer verschilt van de structuur van het btw-nummer, dient u de volgende instructies te volgen bij het coderen van de informatie.
 • Als het fiscaal identificatienummer hetzelfde aantal cijfers heeft maar geen landcode bevat, moet het nummer worden voorafgegaan door de landcode.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is 12345678. Aanvragers moeten EU12345678 invullen.
 • Als het fiscaal identificatienummer de landcode bevat maar niet hetzelfde aantal cijfers heeft, moet het nummer worden gevolgd door de letter “X” totdat het vereiste aantal cijfers is bereikt.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is EU123456. Aanvragers moeten EU123456XX invullen.
 • Als het fiscaal identificatienummer geen landcode bevat en niet hetzelfde aantal cijfers heeft, moet het nummer worden voorafgegaan door de landcode en gevolgd door de letter “X” totdat het vereiste aantal cijfers is bereikt.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is 123456. Aanvragers moeten EU123456XX invullen.

Op het bankafschrift moeten zijn vermeld: de naam van de rekeninghouder (die moet overeenkomen met de bedrijfsnaam), de naam van de bank, het IBAN-nummer en de BIC/SWIFT-code. Een stempel van de bank en handtekening van de vertegenwoordiger van de bank zijn niet vereist. Hier is een voorbeeld te zien.

Houd er rekening mee dat het tot 60 minuten kan duren voordat u de bevestiging ontvangt.
Controleer of u het juiste e-mailadres hebt opgegeven. Het is raadzaam meer dan één e-mailadres in te vullen.
Controleer uw map met spam of ongewenste e-mail.
Hebt u de ontvangstbevestiging nog steeds niet ontvangen, neem dan contact op met information@euipo.europa.eu.

Dit e-mailbericht mag niet worden beschouwd als een indicatie dat de aanvraag ontvankelijk is, maar uitsluitend dat het is ingediend. Aanvragers worden individueel in kennis gesteld van de resultaten van het beoordelingsproces, zoals vermeld in punt 4.5 van de oproep tot het indienen van voorstellen.

Zodra de periode is afgelopen, zal het evaluatiecomité alle aanvragen beoordelen. Indien het comité meer informatie nodig heeft, wordt u hierover per e-mail in kennis gesteld.

Als u na het indienen van uw aanvraag besluit NIET verder te gaan, stuur dan een e-mail naar grants.smefund@euipo.europa.eu met de ontvangstbevestiging van uw aanvraag in de bijlage en met de vermelding “Ik wil mijn aanvraag voor subsidie in het kader van het mkb-fonds intrekken”.
 

Ja. Vanaf de dag dat u het subsidiebesluit ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om de diensten die u in de aanvraag hebt vermeld, aan te vragen. Anders mag u geen verzoek tot terugbetaling voor de dienst(en) indienen.

Dienst 1: Pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan)

Een IE-pre-diagnose staat centraal in het opbouwen van een IE-strategie van een mkb-bedrijf. IE-deskundigen kijken naar het bedrijfsmodel, de producten en/of diensten en de groeiplannen van het mkb-bedrijf om een IE-strategie te formuleren.
 
Deze dienst kan het mkb-bedrijf helpen beslissen welke IE-rechten het wil aanvragen, hoe het zijn IE-portefeuille moet ontwikkelen als het al geregistreerde rechten heeft, en hoe zijn strategie voor de toekomst eruit moet komen te zien.

De IP Scan is geen juridische dienst.

Alle intellectuele-eigendomsrechten (octrooien, merken, modellen, gebruiksmodellen, plantenrassen, geografische aanduidingen) vallen onder de pre-diagnostische IE-dienst (IP scan), met inbegrip van de niet-geregistreerde/niet-inschrijfbare rechten (bv. handelsgeheimen, ©, niet-geregistreerde modellen) en bedrijfsnamen, domeinnamen, enz.

In het kader van het mkb-fonds worden pre-diagnostische IE-diensten (“IP Scans”) niet in alle lidstaten aangeboden. Om na te gaan of deze dienst in uw lidstaat wordt aangeboden, hetzij door het nationale IE-bureau, hetzij door een externe partner van het IE-bureau in uw lidstaat, kunt u de volgende link raadplegen: LIJST

Sommige nationale IE-bureaus kunnen op pre-diagnostische IE-diensten (“IP Scan”) aanbieden die buiten het toepassingsgebied van het mkb-fonds vallen. Neem contact op met uw nationale IE-bureau voor meer informatie.

Zodra u in kennis bent gesteld van de subsidietoekenning, kunt u contact opnemen met uw nationale IE-bureau en een aanvraag indienen voor pre-diagnostische dienst 1 (“IP scan”).
 Nadat u de factuur hebt ontvangen en voor de dienst hebt betaald, kunt u uw verzoek om terugbetaling indienen via de link in bijlage IV bij het subsidiebesluit.


Dienst 2: Aanvragen van merken en modellen


Het mkb-bedrijf kan een terugbetaling van 50 % van de basistaks voor de aanvraag van merken en/of modellen (nationaal, regionaal en/of EU) aanvragen.
 
Merken en modellen kunnen worden aangevraagd bij elk nationaal IE-bureau in de EU (nationaal niveau), bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (dat België, Nederland en Luxemburg omvat; regionaal niveau), of bij EUIPO (dat alle lidstaten van de EU omvat).
 
Het gekozen territoriale niveau van bescherming hangt af van de bedrijfsstrategie en de groeiplannen van het mkb-bedrijf. Als het mkb-bedrijf niet goed weet wat het moet aanvragen en waar, kan een pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) deze beslissing vergemakkelijken

De kmo of de vertegenwoordiger van de kmo.

 • Voor merkaanvragen: de basistaks die wordt betaald op het moment van de aanvraag, met uitzondering van bijkomende categorieën goederen en diensten.
 • Voor modelaanvragen: de basistaks die wordt betaald op het moment van de aanvraag, zonder eventuele aanvullende publicatie‑ of opschortingstaksen.

De basistaks moet worden betaald wanneer u een Gemeenschapsmodel aanvraagt. De taks omvat geen aanvullende publicatie‑ of opschortingstaksen. Voor één aanvraag bedraagt de taks 230 EUR, waarvan 50 % kan worden vergoed in het kader van het MKB-fonds. Dus als u subsidie aanvraagt voor één ingeschreven Gemeenschapsmodel, ontvangt u 115 EUR. Alle andere gemaakte kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.


Ja, de vertegenwoordiger kan namens de kmo een of meerdere merk- en/of modelaanvragen indienen. Daarna kan de vertegenwoordiger ook een verzoek om terugbetaling indienen namens de kmo. Het terug te betalen bedrag wordt echter overgemaakt naar de bankrekening van de kmo (d.w.z. de begunstigde van het subsidiebesluit).

Er is geen limiet aan het aantal IE-rechten (merken en modellen) dat een kan aanvragen. Het krijgt echter 50 % van de basisaanvraagtaks terugbetaald, met een maximum van 1 500 EUR.

Aangezien er maar één aanvraag per dienst mag worden ingediend, moet deze aanvraag alle IE-rechten omvatten.

Ja, u moet de diensten binnen 30 dagen na ontvangst van het subsidiebesluit aanvragen. Om de subsidie te ontvangen moet u de terugbetaling voor alle merken en/of modellen in één keer aanvragen.

Nee, u moet eerst een succesvol subsidiebesluit hebben ontvangen voordat u uw merk of model kunt aanvragen. Na ontvangst kunt u uw merk en/of model en/of pre-diagnostische IE-dienst (IP Scan) binnen 30 kalenderdagen aanvragen en betalen.

Nee, de subsidie is alleen beschikbaar voor nieuwe merk- en/of modelaanvragen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen succesvolle en niet-succesvolle merkaanvragen. Als de subsidieaanvraag (IE voucher) wordt goedgekeurd nadat het merk is aangevraagd en betaald, kan het mkb/de kmo de terugbetaling vragen van 50 % van de basistaks.

U kunt doorgaan en alleen een aanvraag indienen voor de diensten die u nodig hebt, zolang deze diensten maar zijn opgenomen in uw subsidietoekenning die aan alle vereisten voldeed.

Ja, de subsidie kan worden gebruikt voor een meervoudige IGM-aanvraag, maar houd er rekening mee dat alleen de basistaks subsidiabel is. Verlaagde en aanvullende taksen komen niet in aanmerking voor subsidie.
De totale taks voor een meervoudige modelaanvraag is als volgt opgebouwd:
 
 • een basistaks voor een enkelvoudig model of het eerste model van een meervoudige aanvraag (subsidiabel);
 • een verlaagde taks vanaf het tweede model (niet subsidiabel);
 • een openbaarmakingstaks per model (niet subsidiabel);
 • een eventuele opschortingstaks per model (niet subsidiabel).

Terugbetaling


 • U ontvangt per e-mail de bevestiging van de goedkeuring van het subsidiebesluit.
 • Na ontvangst van deze kennisgeving hebt u 30 dagen de tijd om de diensten aan te vragen en te betalen.
 • Gebruik voor het indienen van uw betalingsverzoek de link in uw subsidiebesluit.
 • U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw betalingsverzoek. Houd er rekening mee dat het tot 60 minuten kan duren voordat u de bevestiging ontvangt.
 • Op voorwaarde dat de ingediende informatie en documenten worden goedgekeurd, wordt de betaling binnen één maand gedaan.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Als begunstigde kan de kmo het verzoek om terugbetaling indienen. De vertegenwoordiger van de kmo kan dit ook namens de kmo doen. Het bedrag wordt echter altijd overgemaakt naar de bankrekening van de kmo.

Alle formulieren voor betalingsverzoek (eForm2) moeten uiterlijk 31 mei 2022 zijn ingediend. Betalingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en er zal dan ook geen terugbetaling plaatsvinden.

De subsidie wordt gestort op de bankrekening van de onderneming die vermeld staat op het aanvraagformulier (eForm1).

Bij het invullen van het (de) aangevraagde merk(en) en/of model(len) wordt het bedrag automatisch berekend.

Kennisgevingen


Het mkb-bedrijf ontvangt een e-mail waarin de ontvangst van zijn aanvraag wordt bevestigd.
 
Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt het mkb-bedrijf een subsidiebesluit dat is ondertekend door EUIPO. Wordt de aanvraag niet goedgekeurd, dan wordt het mkb-bedrijf geïnformeerd over de redenen voor het negatieve besluit.

Na de beoordeling van uw aanvraag stuurt het beoordelingscomité altijd een kennisgeving van één van de volgende uitkomsten: een subsidietoekenning, een verzoek om nadere informatie of een afwijzing.

Stuur het antwoord eenvoudigweg naar het e-mailadres dat is vermeld in de brief met het verzoek om nadere informatie die u hebt ontvangen. Verstrek de informatie waarom wordt verzocht en/of voeg de gevraagde documenten toe als bijlage, dan werken wij uw aanvraag bij.

De ingediende informatie wordt beoordeeld door het evaluatiecomité en u ontvangt een kennisgeving van de uitkomst.

Zodra u het subsidiebesluit hebt ontvangen, kunt u uw merk en/of model binnen 30 kalenderdagen aanvragen en betalen.
 
Nadat u voor deze diensten hebt betaald, kunt u uw verzoek om terugbetaling indienen via de link in bijlage IV bij het subsidiebesluit. Na indiening van dit verzoek ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw verzoek om terugbetaling. Houd er rekening mee dat het tot 60 minuten kan duren voordat u de bevestiging ontvangt. Als de ingediende informatie en documentatie worden goedgekeurd, wordt het terug te betalen bedrag binnen één maand overgemaakt. De begunstigden krijgen hierover per e-mail bericht.


Meest recente pagina 11-03-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie