Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Nietigheid

 

Vorderingen tot nietigverklaring kunnen bij EUIPO worden ingediend door elke natuurlijke of rechtspersoon en door een daartoe bevoegde overheidsinstantie. Voor een verzoek tot nietigverklaring is een taks verschuldigd.
 
Meer informatie over vorderingen tot nietigverklaring vindt u in de Richtsnoeren, Onderzoek van verzoeken tot nietigverklaring van modellen.


Raadpleeg voor meer informatie over de taks voor de vordering tot nietigverklaring het gedeelte over taksen en betalingen.


Voor procedures tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodellen geldt dat aanvragers die hun woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke handelsvestiging niet in de EER (Europese Economische Ruimte) hebben, zich voor het Bureau moeten laten vertegenwoordigen. Raadpleeg eSearch plus om de door het Bureau bijgehouden lijst van vertegenwoordigers in te zien.


De talenregeling voor procedures tot nietigverklaring van modellen is anders dan die voor merken.
De vordering tot nietigverklaring moet worden ingediend in de proceduretaal, te weten de taal waarin de aanvraag tot inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmodel is gesteld (taal van indiening), op voorwaarde dat dit een van de vijf werktalen van EUIPO is (artikel 98 van de modellenverordening; artikel 29 van de modellenuitvoeringsverordening).
Indien de taal van indiening niet een van de vijf werktalen van EUIPO is, moet de tweede taal, die is vermeld in de aanvraag tot inschrijving van het bestreden Gemeenschapsmodel, als proceduretaal worden gebruikt (artikel 98, lid 4, van de modellenverordening; artikel 29, lid 1, van de modellenuitvoeringsverordening).
Zie voor meer informatie de richtsnoeren betreffende onderzoek van vorderingen tot nietigverklaring van modellen.


Vorderingen tot nietigverklaring worden ontvangen door EUIPO, dat met de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel bevoegd is om geschillen betreffende ingeschreven Gemeenschapsmodellen te beslechten. Geschillen betreffende niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen daarentegen worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel.
Zodra EUIPO en de bevoegde nationale rechtbanken (rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel) of Europese gerechtshoven een aantal beslissingen hebben genomen, vormt zich vanzelf en geleidelijk jurisprudentie, die ten behoeve van iedereen wordt gedocumenteerd en toegelicht.
Gebruik eSearch Case Law voor het raadplegen van jurisprudentie.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.