Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Help bedrijven met
uw IE-deskundigheid

Dit is voor u een prachtige kans om kleine en middelgrote ondernemingen tijdens deze crisis ondersteuning te bieden, hun kennis en gebruik van IE in belangrijke mate te helpen verbeteren en tegelijkertijd duidelijker te maken wat hun behoeften zijn.

Wilt u zich aanmelden als verlener van pro-Deodiensten of wilt u meer weten? Lees de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling om te zien hoe het werkt en bekijk het onderstaande aanmeldingsformulier.

Belangrijke opmerking: Lees de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het verlenen van pro-Deodiensten op het gebied van intellectuele eigendom (IE) aan kleine en middelgrote ondernemingen.

a) Verklaring op erewoord voor wie aan de toelatingseisen voldoet:

Alleen voor natuurlijke personen Alleen voor rechtspersonen

(‘de persoon’)

(1) verklaart dat de bovengenoemde persoon:

1 Rechtspersonen dienen geregistreerd te zijn en natuurlijke personen dienen hun kantoor of plaats van tewerkstelling te hebben in een lidstaat van de EU/EER.

2 Dit geldt voor alle lidstaten van de EU/EER.

De ondertekenaar verklaart dat de bovengenoemde persoon op verzoek onverwijld de noodzakelijke bewijsstukken ter staving van bovenstaande verklaringen kan overleggen.
Indien de verklaring namens een rechtspersoon wordt ingediend, verklaart de ondertekenaar dat hij of zij de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.
De bovengenoemde persoon kan van deelname worden uitgesloten, indien zou blijken dat de verklaringen of inlichtingen die zijn verstrekt als voorwaarde voor deelname aan deze procedure vals of onjuist zijn.


NB: Vertegenwoordigers die zijn ingeschreven op de lijsten als bedoeld in artikel 120, lid 1, onder b), Uniemerkenverordening of artikel 78, lid 4, Gemeenschapsmodellenverordening worden geacht aan bovengenoemde vereisten te voldoen en zijn daarom niet verplicht om de verklaring op erewoord in te dienen.

b) Deelnameformulier

U kunt meer dan één optie kiezen.

3 De pro-Deodiensten inzake IE mogen niet worden verward met de dienst voor alternatieve geschillenbeslechting. EUIPO biedt een speciale niet-juridische dienst aan in verband met COVID-19 om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in staat te stellen een geïnformeerd besluit te nemen over de meest geschikte regeling voor de beslechting van geschillen bij EUIPO. Deze speciale niet-juridische dienst wordt dienst voor alternatieve geschillenbeslechting (AGB) genoemd. Kmo's kunnen hierom verzoeken in de volgende EUIPO-procedures: de oppositieprocedure (na de afkoelingsperiode) voor kmo’s die niet worden vertegenwoordigd; de doorhalingsprocedure; de nietigverklaringsprocedure; de beroepsprocedure. De AGB valt buiten het kader van dit initiatief voor pro-Deodiensten inzake IE.
De AGB voor kmo’s is bedoeld om kleine en middelgrote ondernemingen te informeren over de volgende regelingen voor geschillenbeslechting bij EUIPO of elders: bemiddeling, verzoening, begeleide onderhandelingen, vroegtijdige neutrale evaluatie en (niet-bindend) deskundigenonderzoek. Voor al uw vragen over de AGB kunt u een e-mail sturen naar ADR-Info@euipo.europa.eu. Een mogelijke uitkomst van de AGB voor kmo’s is dat kmo’s wordt aangeraden om een beroep te doen op de pro-Deodienst inzake IE of juridisch advies in te winnen.
De pro-Deodiensten inzake van IE kunnen evenwel de beroepsmatige vertegenwoordiging van kmo’s in het kader van bovengenoemde regelingen voor geschillenbeslechting omvatten, alsook advisering over mogelijke regelingen voor geschillenbeslechting tijdens de afkoelingsperiode (in de oppositieprocedure) en in het kader van vertegenwoordiging van de partijen.


U kunt meer dan één optie kiezen.

U kunt meer dan één optie kiezen.

U kunt meer dan één optie kiezen.

U kunt meer dan één optie kiezen.

U kunt meer dan één optie kiezen.

Contactgegevens:








Ik bevestig hierbij dat ik de voorwaarden voor de dienstverlening heb gelezen en dat ik deze aanvaard (zie de Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling).

Ik bevestig dat de inlichtingen in dit formulier, voor zover mij bekend, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn en dat zij te goeder trouw zijn verstrekt. Ik ben als enige verantwoordelijk voor eventuele fouten, omissies of valse verklaringen en voor de in dit formulier verstrekte inlichtingen. Ik zorg ervoor dat EUIPO geenszins als verantwoordelijk hiervoor kan worden beschouwd. Indien er zich wijzigingen in de verstrekte inlichtingen voordoen, moet ik EUIPO onmiddellijk hiervan op de hoogte stellen. Ik begrijp en aanvaard dat EUIPO niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door de verlener van pro-Deodiensten. Ik zorg er eveneens voor dat EUIPO niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die de dienstverlener aan derden veroorzaakt tijdens of als gevolg van de pro-Deodienstverlening. Ik ben mij ervan bewust dat ik uitgesloten kan worden van het initiatief voor pro-Deodiensten op het gebied van IE, indien de verklaringen of inlichtingen die zijn verstrekt als voorwaarde voor deelname aan deze procedure vals of onjuist blijken te zijn.

Ik erken dat de inschrijving op de lijst van verleners van pro-Deodiensten op het gebied van IE geen enkele vorm van kwaliteitserkenning of certificering door EUIPO inhoudt.

De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als reclame voor juridische diensten volgens de beroepsgedragsregels van de lidstaten van de EU/EER.

Ik stem ermee in kosteloos diensten op het gebied van IE aan te bieden zoals omschreven in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling en in de voorwaarden in dit formulier. Na de pro-Deodienstverlening is de kleine of middelgrote onderneming er als enige verantwoordelijk voor om voor eventuele nadere bezoldigde diensten rechtstreeks contact op te nemen en te onderhandelen met de verleners van pro-Deodiensten. (Zie de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen op basis van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie).

Ik aanvaard dat er contact met mij wordt opgenomen voor informatie en voor klanttevredenheidsdoeleinden.

Ik aanvaard dat de geanonimiseerde resultaten en bijzonderheden van ontvangen feedback worden gepubliceerd.

Ik ga ermee akkoord dat mijn naam (voor- en achternaam) of, indien van toepassing, de naam van mijn advocatenkantoor wordt bekendgemaakt op de lijst van verleners van pro-Deodiensten op de websites van EUIPO, teneinde gebruikers te informeren welke dienstverleners aan dit initiatief deelnemen. Deze toestemming schept voor het EUIPO geen verplichting om de gegevens op zijn website te bewaren.

Zodra dit formulier wordt gevalideerd/ingediend, worden alle gegevens hierin beheerd volgens de voorwaarden die zijn vervat in de privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens.



 
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie