Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Inschrijven met
FastTrack

Wilt u uw merk of model beschermen?

MERK MODEL

Uw merk
inschrijven
Wat kan
een merk zijn?
Wat zijn
de voordelen?

Met een Uniemerk worden u exclusieve rechten toegekend in alle huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Eén enkele inschrijving volstaat. De bescherming geldt voor een periode van tien jaar en kan onbeperkt worden vernieuwd, telkens voor een periode van tien jaar.

We bieden u een snelle en betrouwbare manier aan om uw Uniemerken in te schrijven.

U kunt uw aanvraag zonder hulp van een deskundige op het gebied van handelsmerken in drie eenvoudige stappen maken en indienen met behulp van een formulier dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en natuurlijke personen in de Europese Economische Ruimte begeleidt bij het invullen.

 
 

Uw model
inschrijven
Wat kan
een model zijn?
Wat zijn
de voordelen?

We bieden u een snelle en betrouwbare manier aan om uw Uniemodellen in te schrijven.

U kunt uw aanvraag aanmaken en indienen in vier stappen. U hebt het volgende nodig:

 • Uw naam en adres
 • Uw model (zeven aanzichten)
 • Is uw model nieuw? Controleer hier of uw model beschikbaar is.
 • Wat doet uw bedrijf? Verkoopt u producten? Biedt u diensten aan? Zoek hier de juiste termen op.
 • De basistaks voor de inschrijving en publicatie van een model is 350 EUR.

Dien in vier stappen een aanvraag in voor inschrijving van een Gemeenschapsmodel

Onze Fast Track (versnelde procedure) voor de inschrijving van uw model

Logo-aanvraag in Fast Track
 
 • U kunt in 10 minuten een aanvraag opstellen en indienen.
 • Wij leiden u stapsgewijs door de aanvraagprocedure.
 • Lees meer over Fast Track.
 • U kunt alleen per creditcard of via uw betaalrekening betalen. Bankoverschrijvingen worden niet aanvaard.

EUIPO biedt aanvragers van een Gemeenschapsmodel de mogelijkheid hun modellen sneller te doen inschrijven. Deze versnelde procedure heet ‘Fast Track’.

Na ontvangst door EUIPO wordt uw aanvraag door onze specialisten gecontroleerd. Voldoet de aanvraag aan bepaalde normen en vertoont zij geen tekortkomingen, dan wordt zij sneller afgehandeld en kan uw model binnen twee werkdagen ingeschreven zijn.

Lees voor meer informatie over normen op het gebied van onze dienstverlening het 'Handvest voor de dienstverlening' op onze kwaliteitspagina.

 

Wat zijn de voorwaarden voor Fast Track?

Als u uw model via Fast Track wilt laten inschrijven, moet u:

 • gebruikmaken van ons vierstappen-onlineaanvraagformulier
 • gebruikmaken van DesignClass om de producten aan te geven waarop uw model betrekking heeft;
 • relevante bijlagen bijvoegen als u aanspraak op voorrang wilt maken;
 • betalen via uw betaalrekening of aan de hand van uw creditcard;
 • de ID-nummers uit de EUIPO-databank gebruiken als u een vertegenwoordiger bent.

Wat kan een model zijn?
Een model is de verschijningsvorm van uw product of verpakking. Een ingeschreven model beschermt uw investering in de verschijningsvorm van uw product en voorkomt dat andere ondernemingen deze kunnen namaken. Het merk voegt waarde toe aan uw bedrijf en onderscheidt het van andere bedrijven, overal in de Europese Unie!

 

Voorwaarden voor Fast Track

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) biedt aanvragers van merken de mogelijkheid aanvragen sneller te laten onderzoeken en publiceren.

Wanneer wij een aanvraag ontvangen, beoordelen onze medewerkers eerst of het gaat om een geldig merk. Hoe complexer de aanvraag, hoe meer tijd de beoordeling kost. Aanvragen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen daarom sneller worden behandeld en eerder de eerste stap van de inschrijvingsprocedure bereiken, te weten de publicatie van de aanvraag. Wij noemen deze versnelde procedure 'Fast Track'.


De onderzoekstermijn is korter met Fast Track.

 

Wat zijn de voordelen?

 • Fast Track is sneller. Uw aanvraag kan in vergelijking met normale aanvragen in minder dan de helft van de tijd worden gepubliceerd.
 • Fast Track is veiliger. Bij een Fast Track-aanvraag selecteert u waren en diensten uit een database van termen die reeds door EUIPO en door alle nationale bureaus voor intellectuele eigendom in de Europese Unie aanvaard zijn. Deze database wordt de geharmoniseerde database (HDB) genoemd. Hierdoor wordt de kans op onvolkomenheden in de aanvraag veel kleiner. U bent er dus zeker van de juiste keuzes te maken.

Lees voor meer informatie over onze dienstverleningsnormen het 'Handvest voor de dienstverlening' op onze kwaliteitspagina.

 

Hoe kan ik voldoen aan de voorwaarden voor Fast Track?

Voor een succesvolle aanvraag via Fast Track zijn er twee hoofdvoorwaarden:

 • U moet de waren en diensten waarop uw merk van toepassing is selecteren uit een reeds door EUIPO aanvaarde termendatabase. Het vijfstappenformulier is opgezet om u te begeleiden bij uw keuzes, zodat uw aanvraag verwerkt kan worden via Fast Track.
 • U moet vooraf betalen: onze onderzoekers kunnen pas na betaling met uw aanvraag aan de slag. Afhankelijk van snelle betaling en vooropgesteld dat er geen onvolkomenheden zijn op het moment van indiening en tijdens het onderzoek van de aanvraag, wordt uw aanvraag verder verwerkt via Fast Track.

Als u via uw lopende rekening betaalt, moet u ermee instemmen dat uw rekening onmiddellijk wordt gedebiteerd. Als u via een bankoverschrijving betaalt, moet u de overschrijving onmiddellijk na indiening van de aanvraag uitvoeren. 

Het kan gebeuren dat aanvragen op het moment van indiening aan de voorwaarden van Fast Track voldoen, maar dat dit in een later stadium niet meer het geval is. Dit kan het gevolg zijn van een onvolkomenheid, zoals het feit dat het merk dat u wilt inschrijven onvoldoende onderscheidend is. Mocht uw aanvraag niet langer aan de voorwaarden voor Fast Track voldoen, wordt u daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

 

Fast Track: overzicht van de voorwaarden

 1. De aanvrager moet woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte (EER). Is dit niet het geval, dan moet de aanvrager een erkende vertegenwoordiger aanwijzen.
 2. Het merk mag geen collectief merk noch certificeringsmerk zijn.
 3. Verzoek in uw aanvraag niet om een nationaal of Europees onderzoek.
 4. Wat betreft aanspraken op voorrang of anciënniteit:
  • er mag geen aanspraak op voorrang/anciënniteit bestaan, of
  • indien aanspraak op voorrang/anciënniteit wordt gemaakt, kunnen de merken waarop de aanspraak gebaseerd is, worden geïmporteerd uit de database TMView tijdens de aanvraagprocedure, of
  • indien aanspraak op voorrang/anciënniteit wordt gemaakt en het/de desbetreffende merk(en) niet in TMView voorkomt/voorkomen, moet het bijbehorende certificaat worden bijgevoegd.
 5. Indien aanspraak op tentoonstellingsvoorrang wordt gemaakt, kunt u een aanvraag via Fast Track doen op voorwaarde dat het desbetreffende certificaat als bijlage wordt ingediend.
 6. Het merk moet een van de volgende soorten merken betreffen: woordmerk/beeldmerk/driedimensionaal merk/klankmerk.
 7. Gaat het om een beeldmerk/driedimensionaal merk, dan kunnen geen kleuraanspraken worden gemaakt.
 8. Als het merk een beeldmerk, driedimensionaal merk of klankmerk betreft, moeten relevante en geldige bijlagen worden bijgevoegd.
 9. Alle termen in de lijst van waren en diensten moeten worden geselecteerd uit de database van reeds door EUIPO aanvaarde termen.
 10. De betaling moet worden uitgevoerd via een van de aanvaarde betaalmethoden. Betaling via de lopende rekening van een derde partij is echter niet geoorloofd met Fast Track.
 11. De volgende voorwaarden gelden voor het betalen van taksen:
  • Creditcard: geen specifieke eisen.
  • Bankoverschrijvingen: de aanvrager moet (1) de door het formulier gegenereerde transactiecode en het merknummer gebruiken om het dossier te identificeren, (2) het bedrag onmiddellijk overmaken en (3) bij voorkeur een afzonderlijke betaling uitvoeren voor elke ingediende aanvraag.
  • Houders van een lopende rekening (betaalrekening) moeten Nu debiteren op het betaalformulier kiezen.
 12. Wanneer de taal van de aanvraag niet een van de vijf EUIPO-talen is (Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans), moet de aanvrager instemmen met de door EUIPO verstrekte vertaling in een tweede taal die gekozen kan worden uit een van de vijf aanvaarde talen.

EUIPO moet betalingen via bankoverschrijving, voorzien van de desbetreffende transactiecode, binnen negen dagen na indiening van de aanvraag hebben ontvangen. Gebeurt dat niet, dan kunnen wij onze termijnen voor Fast Track niet langer garanderen.

Lijst van voorwaarden afdrukken
 

Alle verwijzingen naar termijnen zijn ter illustratie en zijn niet bindend voor EUIPO.

Wat zou een Uniemerk kunnen zijn?

Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden (waaronder namen van personen) of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, de vorm van waren of van de verpakking van waren, of geluiden.

Per 1 oktober 2017 wordt als gevolg van de wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 de zogeheten “vereiste inzake grafische voorstelling” afgeschaft.

Praktisch gezien betekent dit dat, zolang uw merk onder een van de categorieën merken valt die door het Bureau worden aanvaard en kan worden weergegeven in een van de aanvaarde vormen, u een aanvraag voor dat merk kunt indienen zonder het grafisch voor te stellen.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Welk soort merk wilt u beschermen?

Afhankelijk van wat u wilt beschermen (een woord, een figuur, een kleur, etc.), hebt u verschillende opties voor uw merk. Bekijk uw opties.

De tekens waaruit een merk bestaat, moeten de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming.

Om in aanmerking te komen voor inschrijving, moet uw merk onderscheidend zijn en mag het niet beschrijven wat u verkoopt.

 
 

Uw merk moet onderscheidend zijn

Consumenten moeten uw teken als zodanig herkennen, bijvoorbeeld als een aanduiding van de oorsprong. Het moet u onderscheiden van andere bedrijven in de markt zodat u uw merkidentiteit en -waarde kunt beschermen en opbouwen.

Uw merk mag niet beschrijven wat u verkoopt

Uw merk mag niet een teken monopoliseren dat puur een beschrijving is van de waren en/of diensten die u levert. Dergelijke tekens moeten voor iedereen beschikbaar blijven, zowel voor u als voor uw concurrenten.

 

Nog niet helemaal duidelijk? Het volgende voorbeeld maakt het helemaal duidelijk.

Niet-onderscheidend
De consument zal de fles op dit plaatje niet zien als een onderscheidend teken dat het ene bedrijf onderscheidt van het andere. Dit teken moet voor alle bedrijven beschikbaar blijven.

Wijn

Te beschrijvend
In dit geval ziet de consument de fles niet als onderscheidend en het woord ‘wijn’ doet niets anders dan de inhoud van de fles beschrijven. De consument zal het interpreteren als een productbeschrijving.

Voorbeeld van hoe uw merk hoort te zijn: onderscheidend en niet te beschrijvend

Joe
Bloggs

Merk dat kan worden ingeschreven
Hoewel in dit voorbeeld de fles op zich niet onderscheidend is, zorgt de vermelding van een onderscheidende naam op het etiket ervoor dat de consument het interpreteert als een specifiek handelsmerk.

 

EUIPO zal uw merkaanvraag afwijzen als die onvoldoende aan deze en andere eisen voldoet. Als u wilt, kunt u lezen op welke andere gronden uw merk afgewezen kan worden (zogenaamde "absolute gronden").

Als u twijfelt, win dan professioneel advies in. Wij verstrekken geen dergelijk advies.

 

Welke soorten merken kan ik inschrijven?

U kunt drie soorten  merken inschrijven: individuele merken, certificeringsmerken en collectieve merken.

Een individueel merk onderscheidt de waren en diensten van een bepaald bedrijf van de waren en diensten van een ander bedrijf.

Dit betekent echter niet dat een individueel merk in het bezit moet zijn van één enkele persoon: individuele merken kunnen in het bezit zijn van één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen. Dit betekent dat er meerdere aanvragers zijn.

De basistaks voor aanvraag van een individueel merk begint bij 850 EUR (elektronische indiening).

Collectieve merken onderscheiden de waren en diensten van een groep van bedrijven of leden van een vereniging van de waren en diensten van concurrenten. Collectieve merken kunnen gebruikt worden voor het versterken van het consumentenvertrouwen in de producten en diensten die onder het collectieve merk worden aangeboden. Vaak worden deze merken gebruikt om producten te identificeren die een bepaald gemeenschappelijk kenmerk bezitten.

Alleen verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverleners of handelaars, evenals openbare rechtspersonen, kunnen aanvragen voor collectieve merken indienen.

De aanvraagtaks voor collectieve merken bedraagt 1 500 EUR (bij elektronische indiening).

Certificeringsmerken deden bij EUIPO hun intrede op 1 oktober 2017. Zij vormen een nieuw soort merk op EU-niveau, hoewel ze in bepaalde nationale systemen al jaren bestaan. Zij worden gebruikt om aan te geven dat waren of diensten voldoen aan de certificeringsvereisten van een certificeringsinstelling of -organisatie; zij zijn een teken van gecontroleerde kwaliteit.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties, kan Uniecertificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

De aanvraagtaks voor certificeringsmerken bedraagt 1 500 EUR (bij elektronische indiening).

Volledig overzicht van taksen voor merken 

 

 

Definitie van een model

Modelbescherming is van grote waarde voor ondernemingen van allerlei omvang, niet enkel voor de grotere bedrijven.

Uit onderzoek van EUIPO blijkt dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die modellen bezitten 17% hogere inkomsten per werknemer hebben dan kmo’s die geen enkele IE-rechten houden.

De definitie van modellen is in de Europese Unie goed vastgelegd:

"de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan".

Artikel 3 van de modellenverordening

 

Voorbeelden van modellen

Vrijwel alle industriële of handgemaakte producten komen in aanmerking voor modelbescherming (behalve computerprogramma's)

Zoek een voorbeeld van productverpakkingen

Productverpakkingen

RCD 002710731-0001
Zoek een voorbeeld van product / reeks producten

Een product / reeks producten

RCD 002490193-0001
Zoek een voorbeeld van samengestelde producten

Samengestelde producten

RCD 000408166-0001
Zoek een voorbeeld van onderdelen van producten

Onderdelen van producten

RCD 229752-0001
 
Zoek een voorbeeld van computerpictogrammen

Computerpictogrammen

RCD 003001494-0002
Zoek een voorbeeld van lettertypes

Lettertypes

RCD 004007441-0016
Zoek een voorbeeld van tekeningen en artwork

Grafische ontwerpen

RCD 004547370-0002
 
Zoek een voorbeeld van presentatievormen

Presentatievormen

RCD 002213793-0001
Zoek een voorbeeld van versiering

Versiering

RCD 001446066-0009
Zoek een voorbeeld van webdesign

Webdesign

RCD 003465632-0001
Zoek een voorbeeld van kaarten

Kaarten

003567155-0001
 

Een beetje theorie

Intellectuele eigendom

Het idee achter intellectuele eigendom (IE) is eenvoudig en bestaat al lang. We worden overal omringd door intellectuele eigendom.

Gedachten en ideeën op zich zijn nog geen intellectuele eigendom: intellectuele eigendom omschrijft en beschermt innovaties en creaties van de mens.

 • Merken laten de consument zien waar een product vandaan komt.
 • Modellen specificeren hoe producten eruit zien.
 • Auteursrechten hebben betrekking op artistieke creaties, zoals boeken, muziek, schilderijen, beeldhouwwerken en films.
 • Octrooien beschermen technische innovaties op alle terreinen van de technologie.

Intellectuele eigendom beloont innovators en maakt het mogelijk dat iedereen profijt kan hebben van deze creaties.

 

Metrokaart intellectuele eigendom: ontwerpers geven vaak een draai aan een oud idee om iets nieuws, bruikbaars en unieks te scheppen. Kaart downloaden – deze kan handig zijn voor de inschrijving van uw IE-rechten.


Aanpassing van het idee van een metrokaart om de tijdlijn van de procedurestappen voor intellectuele eigendom weer te geven

 

Meer IE-bronnen

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.