Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Handleiding
merken

Strategie

Bescherming via een Uniemerk biedt u een geweldig potentieel om uw merknaam te vestigen en te beschermen, en geeft u toegang tot veel van de mogelijkheden die intellectuele eigendom te bieden heeft. Maar u moet dit potentieel zelf bewerkstelligen: hoe meer u er instopt, des te meer u eruit krijgt.

 

U kiest uw eigen strategie voor uw merk. Zij weerspiegelt de bredere belangen van uw bedrijf en uw intellectuele-eigendomsportefeuille. Bij het behartigen van deze belangen dient u vooral op drie punten te letten:

 

Gebruik uw merk

Zoals gezegd zijn er geen rechten zonder verplichtingen. Het recht dat u is verleend, is een machtig instrument dat u kan helpen naamsbekendheid in de markt op te bouwen. Het monopolie dat u hebt, moet echter een doel dienen, anders kan het u ontnomen worden. Met uw merk kunt u uw waren en/of diensten onderscheiden van die van uw concurrenten in de markt. Daarom moet u uw merk gebruiken. Als u dat niet doet, kunnen derden uw merk aanvechten op grond van niet-gebruik. Bij wet moet een Uniemerk binnen vijf jaar na inschrijving ervan in normaal gebruik worden genomen in de Europese Unie.

Uw merk kan ook worden doorgehaald als het een gangbare naam voor een waar of dienst is geworden gezien de manier waarop u er gebruik van maakt, of als het misleidend is geworden wat betreft de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Bescherm uw merk

Het feit dat u een merk bezit, wil niet zeggen dat derden het niet zullen aanvechten. Integendeel, derden die de tijdslimiet voor het indienen van observaties of instellen van oppositie overschreden hebben, krijgen een tweede kans om te proberen uw recht te laten doorhalen.

Misschien vindt u dat oneerlijk maar als u in hun schoenen stond, zou u er wellicht anders tegenaan kijken: stelt u zich voor dat u de tijdslimiet overschreden had voor het instellen van oppositie tegen een merk van een concurrent van u.

Het indienen van een verzoek om doorhaling betekent het begin van een procedure waarin de betrokken partijen argumenten uitwisselen. Als zij niet tot overeenstemming komen, nemen wij een beslissing.

Een verzoek om doorhaling kost 630 EUR. Er bestaan twee verschillende formulieren die u kunt gebruiken: het formulier voor nietigverklaring en het formulier voor vervallenverklaring. Het verschil tussen beide is dat een nietigverklaring het merk nietig maakt met terugwerkende kracht (het merk verdwijnt volledig uit het register van Uniemerken), terwijl een vervallenverklaring geldt vanaf de datum waarop het verzoek bij het Bureau wordt ingediend.

Ontwikkel uw merk

Uw IE-strategie zal zich in de loop der jaren ontwikkelen, en daarmee uw behoefte aan uitbreiding. Als uw ambities verder reiken dan de EU, moet u een uitbreiding van uw merk buiten de EU aanvragen.

Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. U kunt afzonderlijke aanvragen rechtstreeks bij ieder IE-kantoor buiten de EU indienen, of u kunt een internationale inschrijving aanvragen via het Protocol van Madrid.

Het Protocol van Madrid is een essentieel instrument voor wereldwijde merkbescherming. Het is een systeem voor internationale inschrijving dat wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) in Genève en door veel landen overal ter wereld is geratificeerd, waaronder vrijwel alle landen in Europa, de VS, Japan, Australië, China, Rusland en, sinds oktober 2004, de Europese Unie.

Het Protocol van Madrid vereist een basismerk, dat vervolgens uitgebreid wordt naar andere staten die partij zijn in het Verdrag en/of het Protocol van Madrid. Het is van belang dat u weet dat u juridisch gezien niet hoeft te wachten tot uw Uniemerkaanvraag is ingeschreven voor u een 'uitbreiding' van uw merk buiten de EU kunt aanvragen. Er zal echter wel gedurende vijf jaar een soort afhankelijkheid bestaan tussen het Uniemerk dat als basis dient en de internationale inschrijving. Mocht uw Uniemerkaanvraag, om welke reden dan ook, nooit tot inschrijving van het merk leiden, zal uw internationale inschrijving verloren gaan.

De internationale aanvraag moet worden ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Om EUIPO als het 'oorspronkelijk bureau' te kunnen gebruiken, moet de eigenaar/aanvrager ingezetene van een EU-lidstaat zijn dan wel zijn of haar verblijfplaats of statutaire vestiging of een werkelijke en feitelijke industriële of commerciële vestiging in de Europese Unie te hebben. Met andere woorden, niet alle eigenaars/aanvragers van een Uniemerk kunnen een aanvraag voor internationale inschrijving indienen op basis van een Uniemerk.

Voor de indiening van een internationale aanvraag moeten de officiële formulieren worden gebruikt: Aanvragers mogen geen andere formulieren gebruiken en evenmin de inhoud of opmaak van de formulieren wijzigen.

 • EUIPO stelt een tool voor elektronische indiening ter beschikking, die bestaat in alle officiële talen en dezelfde indeling heeft als het EUIPO-formulier EM 2. EUIPO raad het gebruik van deze tool ten stelligste aan omdat de tool de aanvrager begeleiding biedt waardoor er minder kans op tekortkomingen is en de aanvraag dus sneller kan worden onderzocht. De tool voor elektronische indiening is beschikbaar in alle officiële talen van de EU, maar er moet ook een taal van het Protocol van Madrid worden opgegeven (Frans, Engels of Spaans) omdat de aanvraag in die taal naar de WIPO zal worden doorgestuurd.
   
 • Het papieren EUIPO-formulier EM 2 (de EUIPO-versie van WIPO-formulier MM2) is beschikbaar in alle officiële talen van de EU.
   
 • WIPO-formulier MM2 in het Engels, Frans of Spaans.

Bij een internationale aanvraag moet een behandelingstaks van 300 EUR aan EUIPO worden betaald, terwijl de internationale taksen rechtstreeks aan de WIPO moeten worden betaald. Betalingen die aan de WIPO verschuldigd zijn maar aan EUIPO worden overgemaakt, worden terugbetaald aan de aanvrager.

Na controle van de inhoud en volledigheid van de aanvraag stuurt EUIPO de internationale aanvraag door aan de WIPO. EUIPO is verplicht de WIPO op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen die zich tijdens de afhankelijkheidstermijn (vijf jaar vanaf de datum van de internationale aanvraag) voordoen en die van invloed zijn op het Uniemerk.

U kunt meer landen aan uw internationale inschrijving toevoegen zodra deze door de WIPO ingeschreven is. Hoewel dit via EUIPO als het oorspronkelijke bureau kan worden gedaan, is het veel eenvoudiger om deze extra landen direct bij het Internationale Bureau van de WIPO aan te melden.

Wat zou een Uniemerk kunnen zijn?

Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden (waaronder namen van personen) of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, de vorm van waren of van de verpakking van waren, of geluiden.

Per 1 oktober 2017 wordt als gevolg van de wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 de zogeheten “vereiste inzake grafische voorstelling” afgeschaft.

Praktisch gezien betekent dit dat, zolang uw merk onder een van de categorieën merken valt die door het Bureau worden aanvaard en kan worden weergegeven in een van de aanvaarde vormen, u een aanvraag voor dat merk kunt indienen zonder het grafisch voor te stellen.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Welk soort merk wilt u beschermen?

Afhankelijk van wat u wilt beschermen (een woord, een figuur, een kleur, etc.), hebt u verschillende opties voor uw merk. Bekijk uw opties.

De tekens waaruit een merk bestaat, moeten de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming.

Om in aanmerking te komen voor inschrijving, moet uw merk onderscheidend zijn en mag het niet beschrijven wat u verkoopt.

 
 

Uw merk moet onderscheidend zijn

Consumenten moeten uw teken als zodanig herkennen, bijvoorbeeld als een aanduiding van de oorsprong. Het moet u onderscheiden van andere bedrijven in de markt zodat u uw merkidentiteit en -waarde kunt beschermen en opbouwen.

Uw merk mag niet beschrijven wat u verkoopt

Uw merk mag niet een teken monopoliseren dat puur een beschrijving is van de waren en/of diensten die u levert. Dergelijke tekens moeten voor iedereen beschikbaar blijven, zowel voor u als voor uw concurrenten.

 

Nog niet helemaal duidelijk? Het volgende voorbeeld maakt het helemaal duidelijk.

Niet-onderscheidend
De consument zal de fles op dit plaatje niet zien als een onderscheidend teken dat het ene bedrijf onderscheidt van het andere. Dit teken moet voor alle bedrijven beschikbaar blijven.

Wijn

Te beschrijvend
In dit geval ziet de consument de fles niet als onderscheidend en het woord ‘wijn’ doet niets anders dan de inhoud van de fles beschrijven. De consument zal het interpreteren als een productbeschrijving.

Voorbeeld van hoe uw merk hoort te zijn: onderscheidend en niet te beschrijvend

Joe
Bloggs

Merk dat kan worden ingeschreven
Hoewel in dit voorbeeld de fles op zich niet onderscheidend is, zorgt de vermelding van een onderscheidende naam op het etiket ervoor dat de consument het interpreteert als een specifiek handelsmerk.

 

EUIPO zal uw merkaanvraag afwijzen als die onvoldoende aan deze en andere eisen voldoet. Als u wilt, kunt u lezen op welke andere gronden uw merk afgewezen kan worden (zogenaamde "absolute gronden").

Als u twijfelt, win dan professioneel advies in. Wij verstrekken geen dergelijk advies.

 

Welke soorten merken kan ik inschrijven?

U kunt drie soorten  merken inschrijven: individuele merken, certificeringsmerken en collectieve merken.

Een individueel merk onderscheidt de waren en diensten van een bepaald bedrijf van de waren en diensten van een ander bedrijf.

Dit betekent echter niet dat een individueel merk in het bezit moet zijn van één enkele persoon: individuele merken kunnen in het bezit zijn van één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen. Dit betekent dat er meerdere aanvragers zijn.

De basistaks voor aanvraag van een individueel merk begint bij 850 EUR (elektronische indiening).

Collectieve merken onderscheiden de waren en diensten van een groep van bedrijven of leden van een vereniging van de waren en diensten van concurrenten. Collectieve merken kunnen gebruikt worden voor het versterken van het consumentenvertrouwen in de producten en diensten die onder het collectieve merk worden aangeboden. Vaak worden deze merken gebruikt om producten te identificeren die een bepaald gemeenschappelijk kenmerk bezitten.

Alleen verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverleners of handelaars, evenals openbare rechtspersonen, kunnen aanvragen voor collectieve merken indienen.

De aanvraagtaks voor collectieve merken bedraagt 1 500 EUR (bij elektronische indiening).

Certificeringsmerken deden bij EUIPO hun intrede op 1 oktober 2017. Zij vormen een nieuw soort merk op EU-niveau, hoewel ze in bepaalde nationale systemen al jaren bestaan. Zij worden gebruikt om aan te geven dat waren of diensten voldoen aan de certificeringsvereisten van een certificeringsinstelling of -organisatie; zij zijn een teken van gecontroleerde kwaliteit.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties, kan Uniecertificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

De aanvraagtaks voor certificeringsmerken bedraagt 1 500 EUR (bij elektronische indiening).

Volledig overzicht van taksen voor merken 

 

 

Voorbeelden van merken

Woordmerk

 

 

Beeldmerk

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: JPEG

 

Beeldmerk met woordelementen*

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: JPEG

 

Driedimensionaal merk

Het Bureau aanvaardt de volgende bestandsformaten: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Driedimensionaal merk met woordelementen*

Het Bureau aanvaardt de volgende bestandsformaten: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Positiemerk

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: JPEG

 

Patroonmerk

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: JPEG

 

Enkelvoudig kleurmerk

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: JPEG

 

Kleur(combinatie)merk

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: JPEG

 

Klankmerk

Aangezien een grafische afbeelding sinds 1 oktober 2017 niet langer verplicht is, kan voor het aanvragen van een geluidsmerk louter een geluidsbestand worden gebruikt dat het geluid weergeeft, of een nauwkeurige weergave van het geluid in muziekschrift.

Het Bureau aanvaardt de volgende bestandsformaten: JPEG, MP3 (maximaal 2 Mb)

 

Bewegingsmerk

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: MP4 (video), JPEG (voor reeksen van stilstaande beelden).

 

Multimediamerk

Dit is een nieuwe categorie van merken (vanaf 1 oktober 2017).

Het Bureau aanvaardt het volgende bestandsformaat: MP4 (maximaal 20 Mb)

 

Hologrammerk

Het Bureau aanvaardt de volgende bestandsformaten: JPEG, MP4 (maximaal 20 Mb)

 

* NB: De merksoorten met een asterisk zijn geen aparte categorieën volgens de Uniemerkenuitvoeringsverordening. Om praktische en technische redenen worden ze echter als afzonderlijke soorten behandeld bij de elektronische indiening.


 

Waren en diensten

Uw aanvraag voor een Uniemerk dient een afbeelding te bevatten van het merk dat u wilt inschrijven en een lijst van de waren en/of diensten die onder het merk vallen.

De presentatie van de lijst van waren en diensten dient aan bepaalde regels te voldoen:

 • De waren en diensten moeten zo nauwkeurig mogelijk gespecificeerd worden.
 • Ze moeten ingedeeld worden in één van de klassen van de Nice-classificatie.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft de Nice-classificatie voor het indelen van waren en diensten opgesteld. De Nice-classificatie verdeelt waren en diensten onder in 45 categorieën (of klassen).

Met uw indieningstaks van 850 EUR kunt u één klasse kiezen. U kunt een tweede klasse toevoegen voor een aanvullende taks van 50 EUR; voor drie of meer klassen moet u 150 EUR per klasse betalen.

 

Vind en classificeer uw waren en diensten

Wanneer u een aanvraag voor een merk doet met behulp van één van onze online aanvraagformulieren, het vijfstappenformulier en het uitgebreide formulier, kunt u in een lijst van waren en diensten zoeken, die bekend staat als de geharmoniseerde database.

Deze database bevat termen die al zijn aanvaard door EUIPO en door vrijwel alle nationale bureaus voor intellectuele eigendom in de Europese Unie en daarbuiten.

De snelste manier om uw merk gepubliceerd te krijgen

Door uw waren en diensten uit de geharmoniseerde database te kiezen, maakt u het ons mogelijk uw aanvraag soepeler te verwerken. Uw aanvraag zou ook in aanmerking kunnen komen voor Fast Track, de versnelde procedure van EUIPO voor publicatie van uw aanvraag.

U kunt ook gebruikmaken van onze ‘Opbouwfunctie voor waren en diensten' om uw lijst voor uw aanvraag voor te bereiden. Dit wordt voor merkendeskundigen aanbevolen, omdat zij soms verscheidene aanvragen tegelijk moeten indienen.

Een specificatie opstellen van waren en diensten is een afweging van allerlei factoren.

Denk groot

U, als bedrijf, levert wellicht meer waren en diensten dan u denkt. Hoewel u waarschijnlijk zeker bent over de markt waarin u zich nu bevindt, is het goed na te denken over hoe u uw merk in de toekomst wilt ontwikkelen. Als u nu snoep produceert, wilt u misschien over twee of vijf jaar andere producten erbij aanbieden (bijvoorbeeld ijsjes).

Wees realistisch

Het lijkt een goed idee om een groot aantal waren en diensten te claimen, maar denk eraan dat als u uw merk niet gebruikt voor alle waren en diensten waarvoor u het merk aanvraagt, uw Uniemerk kwetsbaar wordt voor aanvallen.

Als u uw specificatie beperkt, vermindert u het risico van conflicten met andere merken.

De plank op de steen symboliseert het evenwicht dat nodig is bij het kiezen van de waren en diensten voor uw merk

Wij willen u er aan herinneren dat lange lijsten van waren en/of diensten verschillende nadelen kunnen hebben, namelijk:

 • een hoger risico op problemen met betrekking tot de classificatie;
 • vertraging in de publicatie en inschrijving van het Uniemerk;
 • een hoger risico op conflicten met andere merken (opposities);
 • een hoger risico dat een merk uiteindelijk wordt doorgehaald wegens een gelijkenis met een ouder merk of wegens niet-gebruik van alle ingeschreven waren en/of diensten.

Denk eraan: na indiening van uw aanvraag kunt u niets meer toevoegen aan uw specificatie, dus denk goed na welke waren en/of diensten u kiest.

Eigendom

U moet uw gegevens op het aanvraagformulier vermelden.

 • Deze informatie wordt gebruikt om u te identificeren als de enige eigenaar van uw merk.
 • Mogelijk moeten wij contact met u opnemen als wij verdere informatie nodig hebben, tijdens of na de inschrijvingsprocedure.

Het is erg belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw telefoonnummer.

Welke informatie moet u opgeven?

Als u eerder een aanvraag bij ons ingediend hebt, hoeft u alleen maar het unieke identificatienummer op te geven dat aan u toegewezen is. Wij gebruiken dit nummer om uw gegevens op te halen. U hoeft deze dus niet opnieuw te typen.

U kunt uw identificatienummer vinden in eerdere correspondentie of met behulp van de applicatie eSearch

Als u voor het eerst een aanvraag indient, moet u uw gegevens opgeven. Die worden dan opgeslagen voor toekomstige correspondentie.

U moet vermelden of u uw aanvraag indient als onderneming of als persoon.

Pictogram dat wordt gebruikt wanneer de eigenaar een bedrijf is, bestaa uit een persoon en een gebouw

Bedrijf

Bedrijven moeten ons de volgende gegevens verstrekken:

 • volledige naam en rechtsvorm
 • land van registratie
 • adres
pictogram dat wordt gebruikt wanneer de eigenaar een persoon is

individuele persoon

Individuele personen moeten ons de volgende gegevens verstrekken:

 • voor- en achternaam
 • nationaliteit
 • adres

In beide gevallen is het erg belangrijk dat u ons ook uw e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien van toepassing) geeft, zodat we gemakkelijk contact met u kunnen opnemen.

Hoe gaat EUIPO met u communiceren?

De gemakkelijkste en snelste manier om met ons te communiceren is via uw online user area.

Ga naar de user area, de beheertool van EUIPO

Dit biedt u een beveiligd platform waar u elektronisch met ons kunt communiceren.

NB: wij accepteren per e-mail alleen informele berichten, geen officiële.

Is het verplicht om iemand te benoemen om u te vertegenwoordigen?

In principe hoeven aanvragers zich niet te laten vertegenwoordigen. Maar als de eigenaar zijn verblijfplaats of statutaire vestiging of een werkelijke en feitelijke bedrijfs- of handelsvestiging niet in de Europese Economische Ruimte heeft, dient hij een vertegenwoordiger te benoemen voor alle procedures bij EUIPO, behalve voor het indienen van de aanvraag. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Een vertegenwoordiger kan zijn:

een advocaat (of equivalent, afhankelijk van het land)

Een advocaat die bevoegd is op het grondgebied van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en kantoor houdt binnen de EEA. Tevens dient hij/zij in die lidstaat gerechtigd te zijn op te treden als vertegenwoordiger in kwesties in verband met merken en/of modellen.

een erkend gemachtigde

Een beroepsmatige vertegenwoordiger wiens naam op de lijst staat die EUIPO bijhoudt.

Werknemer van een natuurlijke persoon of rechtspersoon

Werknemers van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Europese Economische Ruimte een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft, kunnen handelen voor een andere rechtspersoon mits er economische banden tussen de twee rechtspersonen bestaan.

Route naar inschrijving

U kunt uw aanvraag zonder hulp van een deskundige op het gebied van handelsmerken in drie eenvoudige stappen maken en indienen met behulp van een formulier dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en natuurlijke personen in de Europese Economische Ruimte begeleidt bij het invullen.

Het aanvraagformulier bevat drie essentiële informatiegegevens

 • Eigendom - elke persoon en elk bedrijf kan een Uniemerk bezitten; de gegevens worden gepubliceerd en moeten actueel worden gehouden zodat er geen twijfel kan zijn over de eigendom van een merk.
 • Wat kan een Uniemerk zijn? - uw merk moet duidelijk worden weergegeven.
 • Waren en diensten - moeten worden gedefinieerd zodat andere marktpartijen begrijpen welke waren en diensten uw aanvraag betreft.

Aan de hand van de onderstaande links laten wij u zien hoe u een Uniemerk kunt aanvragen en laten inschrijven. Of uw aanvraag ook zal leiden tot inschrijving, is niet gegarandeerd, maar hoe beter u zich voorbereidt, des te groter zijn uw kansen.

Inschrijvingsprocedure

U hebt zojuist een merkaanvraag ingediend. Wat gebeurt er daarna?

Zodra uw merkaanvraag bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingediend is, verwerken wij deze om te controleren of uw merk ingeschreven kan worden. Er zijn verschillende stappen.

De tijdlijn omvat de 'onderzoekstermijn', de 'oppositietermijn' en dan de inschrijving. De onderzoekstermijn begint met de ontvangst van de aanvraag en eindigt met de publicatie van de aanvraag. De oppositietermijn begint met de publicatie van de aanvraag en eindigt wanneer de oppositietermijn afloopt. Daarna vindt de inschrijving plaats. Het ingeschreven merk wordt dan gepubliceerd.

Onderzoekstermijn

Oppositietermijn

Inschrijving

 • Ontvangst van de aanvraag

 • Publicatie van de aanvraag

 • Einde oppositietermijn

 • Publicatie van het ingeschreven merk

 

Wat gebeurt er tijdens de onderzoekstermijn?

Het volgende werkplan geeft u een overzicht van de acties die EUIPO ontplooit tijdens de onderzoekstermijn. Deze vinden vrijwel gelijktijdig plaats. U kunt de voortgang van de status van uw aanvraag online volgen door in te loggen op eSearch of via uw user area.

Het volgende geldt voor aanvragen die rechtstreeks bij EUIPO ingediend worden. Meer informatie over de weg naar inschrijving voor internationale aanvragen die de Europese Unie (EU) betreffen.

De tijdlijn omvat de volgende stappen: 'datum van indiening', 'classificatie', 'formaliteiten', 'absolute gronden', 'vertaling' en 'zoeken'. U vindt meer informatie over elke stap door erop te klikken. Zodra alle stappen zijn voltooid, wordt het merk gepubliceerd.

Oppositietermijn

 
 

Als wij een fout vinden of u moeten informeren over een bezwaar, sturen we een officieel bericht naar uw user area, waarin wij aangeven wat wij gevonden hebben. Daarna hebt u twee maanden de tijd om tekortkomingen op te lossen en te antwoorden. U mag om een eerste verlenging van twee maanden vragen om uw antwoord voor te bereiden. De eerste verlenging wordt gewoonlijk automatisch toegewezen, maar de tweede dient u te onderbouwen.

In sommige procedures benaderen onze onderzoekers de aanvragers (of hun vertegenwoordiger) per telefoon om eenvoudige bezwaren weg te nemen.

Als wij van mening zijn dat uw antwoord onze vragen niet volledig beantwoordt of als u niet antwoordt, doen wij een definitieve uitspraak waarin wij uw aanvraag of het beroep dat u instelt in uw aanvraag (zoals een beroep op voorrang) ten dele of geheel afwijzen. Ook kunnen wij de details van uw aanvraag wijzigen als daar reden voor bestaat (bijvoorbeeld door de beschrijving te wissen of een beroep op kleur toe te voegen). Als u ontevreden bent over de uitkomst of vindt dat er een fout is gemaakt, hebt u het recht beroep in te stellen.

Als uw aanvraag afgewezen wordt, kunt u uw aanvraag voor een Uniemerk altijd nog omzetten (IE-brug) in een nationale inschrijving, mits er geen conflict bestaat.

Als geen bezwaar wordt aangetekend, publiceren wij uw merk in 23 officiële talen van de EU. Dit betekent dat wij het feit bekendmaken dat u deze specifieke merkaanvraag hebt ingediend voor de genoemde waren en/of diensten.

Wat gebeurt er tijdens de oppositietermijn?

Vanaf de publicatiedatum hebben derden die menen dat uw merk niet ingeschreven dient te worden, drie maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Er zijn gewoonlijk twee redenen om bezwaar te maken:

De derde partij heeft een ouder recht (of meer dan één) en meent dat uw recht, als het ingeschreven zou worden, daarmee in conflict is.

Om te voorkomen dat uw merk ingeschreven wordt, moet de derde partij oppositie voeren tegen uw merk door een formulier in te vullen en een taks van 320 EUR te betalen. Als er oppositie ingediend wordt, wordt uw merk onderworpen aan – en moet u in het gelijk gesteld worden in – een oppositieprocedure. Oppositie kan ingediend worden binnen drie maanden na publicatie van een merk.
 

De oppositieprocedure

Een op vijf aanvragen voor een Uniemerk wordt geopponeerd door een eigenaar van een merk dat reeds op de markt is. Wij doen uitspraak in deze geschillen nadat beide partijen, de aanvrager en de opposant, hun bewijzen en argumenten hebben ingediend. De aanvrager kan het risico van oppositie minimaliseren door onderzoek te doen naar potentiële conflicten voordat hij de aanvraag indient.
 

Het volgende diagram geeft een overzicht van de verschillende stappen van de oppositieprocedure:

De tijdlijn begint met de publicatie van de aanvraag en eindigt met de publicatie van het merk, en omvat de volgende stappen: 'het instellen van de oppositie', 'de ontvankelijkheidscontrole', 'de afkoelingsperiode', 'het onderdeel hoor en wederhoor van de procedure', en 'het einde van de procedure'. U vindt meer informatie over elke stap door erop te klikken.

De afkoelingsperiode

Onderzoekstermijn

Inschrijving


 

Alle oppositie-uitspraken worden online gepubliceerd en alle geschade partijen zijn gerechtigd beroep aan te tekenen.

Als een oppositie is toegewezen, is het nog steeds mogelijk uw aanvraag voor een Uniemerk om te zetten (IE-brug) in een nationale inschrijving, mits er geen conflict bestaat.

De derde partij is van mening dat uw merk niet geaccepteerd had moeten worden

Deze derde partij kan naar goeddunken 'absolute gronden' aanvoeren. Absolute gronden zijn vereisten waaraan uw merk moet voldoen. Zo moet uw merk onderscheidend zijn, mag het geen beschrijving bevatten van de branche waarin u actief bent en moet het duidelijk worden weergegeven. Als een derde partij oppositie tegen uw merk wil voeren, dient deze partij een bericht van die strekking naar het Bureau te sturen, waarin uitgelegd wordt waarom zij meent dat het merk niet ingeschreven zou moeten worden. Dit noemen wij 'opmerkingen van derden' en die zijn gratis. Deze mogen echter alleen gebruikt worden wanneer er een gegronde reden is om het bestaan van het merk aan te vechten.

Zodra de opmerkingen ontvangen zijn, zendt het Bureau de persoon die de opmerkingen maakt (de 'opmerker') een ontvangstbevestiging en stuurt het de opmerkingen door aan de aanvrager. Daarna zal EUIPO geen contact meer opnemen met de opmerker. In het bijzonder wordt de opmerker niet geïnformeerd over de uitkomst van een mogelijke hertoetsing van de aanvraag. Opmerkers die op de hoogte willen blijven van het verdere verloop van de Uniemerkaanvraag, kunnen de status ervan volgen via eSearch.

Bewijs van inschrijving

Als geen oppositie ingesteld wordt of opmerkingen van belanghebbenden ingediend worden, wordt uw merk ingeschreven en de inschrijving gepubliceerd. De reden hiervoor is om eigenaren van andere merken en het algemene publiek te laten weten dat dit specifieke merk van u is.

De publicatie van de inschrijving is kosteloos en er wordt een inschrijvingsbewijs afgegeven.

Twee dagen na de publicatie wordt u uitgenodigd het bewijs te downloaden. Er wordt geen papieren inschrijvingsbewijs afgegeven. De eigenaar kan wel verzoeken om een gewaarmerkte of niet-gewaarmerkte kopie van het inschrijvingsbewijs. Dit kan nodig zijn als u aanspraak wilt maken op het recht van voorrang voor uw Uniemerk. Bepaalde rechtsgebieden accepteren een verwijzing naar onze databank eSearch,terwijl andere om een officieel document vragen, dat u kunt vinden via de link verzoek om inzage in het dossier.

Hoe kunt u een beslissing van het Bureau aanvechten?

Partijen die bij een definitieve beslissing in het ongelijk zijn gesteld, kunnen beroep instellen. De tool eAppeal biedt één enkele aanvraag voor het elektronisch indienen van een beroepschrift. Beroep aantekenen gaat nu sneller en gemakkelijker dan ooit. U hebt rechtstreeks toegang tot eAppeal via uw User Area, in de rubriek Onlinediensten, via onze rubriek Formulieren en indiening, en onder Acties en mededelingen na toegang tot het dossier te hebben gekregen in eSearchPlus.

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie