Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Oppositie

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Het bestaan van oudere rechten vormt een relatieve grond voor weigering van inschrijving van een Uniemerk. Het Bureau onderzoekt dergelijke weigeringsgronden niet op eigen initiatief. Daarom wordt de aanvraag voor een Uniemerk in het Uniemerkenbulletin gepubliceerd en wordt er een termijn van drie maanden geboden waarin oppositie kan worden ingesteld ter bescherming van oudere rechten die door het toekomstige Uniemerk zouden kunnen worden aangetast.

Het Uniemerkenbulletin vormt dus het middel waarmee wordt bekendgemaakt dat een aanvraag voor een Uniemerk is ingediend, zodat de houders van oudere rechten een dergelijk recht kunnen beschermen.

Ook kunt u in uw User Area een waarschuwing instellen waarmee u een bericht ontvangt wanneer er aanvragen voor soortgelijke merken als die van u worden ingediend.

Meer informatie over zoeken is te vinden onder Vraagbaak over zoeken naar beschikbaarheid.


Bezwaarschriften die worden ingediend binnen een termijn van drie maanden na publicatie van de aanvraag voor een Uniemerk, worden door de oppositieafdeling behandeld. Na te hebben gecontroleerd of de taks op tijd is betaald, onderzoekt de oppositieafdeling of het bezwaarschrift aan de basiseisen voldoet. Als een gebrek wordt geconstateerd dat kan worden verholpen, wordt de opposant verzocht dit te doen.
Als deze fase ten einde is, wordt de aanvrager van het Uniemerk op de hoogte gebracht van de oppositie. Vervolgens vangt een periode van twee maanden aan waarin beide partijen contact met elkaar kunnen opnemen om tot een minnelijke schikking te komen. Dit wordt de afkoelingsperiode genoemd.

Raadpleeg de pagina Uw rechten bewaken in het gedeelte "Merken na inschrijving" van onze website voor meer informatie over uw rechten.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


De "afkoelingsperiode" beslaat de twee maanden na het instellen van de oppositie en gaat vooraf aan de start van de contradictoire fase (waaraan zowel de opposant als de aanvrager deelnemen). Aangezien de contradictoire fase nog niet is gestart, wordt geen van de partijen in de kosten veroordeeld indien partijen tot overeenstemming komen waardoor de oppositie wordt beëindigd.
Bovendien restitueert het Bureau de oppositietaks indien de bereikte overeenstemming is gebaseerd op het beperken van de lijst van waren en diensten van het Uniemerk door die waren en diensten uit te sluiten waarop de oppositie betrekking heeft, of op het intrekken van de aanvraag voor een Uniemerk.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties.


Opposities tegen Uniemerkaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend binnen drie maanden na de publicatie van de Uniemerkaanvraag in het Uniemerkenbulletin.
Ook kunt u opposities op een gemakkelijke manier met het onlineformulier instellen. Zodra het onlineformulier is ingediend, wordt een oppositienummer aan uw aanvraag toegewezen.
Oppositie wordt pas geacht naar behoren ingediend te zijn nadat de taksen voor het instellen van oppositie zijn betaald.

Meer informatie over het instellen van oppositie tegen een Uniemerk of internationale inschrijving.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


Als u oppositie wilt instellen, moet het Bureau binnen de termijn voor het indienen van een oppositie een betaling ontvangen hebben.
Meer informatie over taksen voor het instellen van oppositie.


Aanvragers die hun woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke handelsvestiging niet in de EER (Europese Economische Ruimte) hebben, moeten zich voor het Bureau laten vertegenwoordigen. Raadpleeg eSearch plus voor de lijst van vertegenwoordigers van het Bureau.
 


De oppositieafdeling van EUIPO gebruikt de vijf talen van het Bureau (Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans). Het bezwaarschrift mag uitsluitend in een van deze talen worden ingediend, waarbij de gekozen taal overeen dient te komen met een van de twee door de aanvrager van het Uniemerk gekozen talen, zoals aangegeven bij publicatie van de aanvraag in het Uniemerkenbulletin. Deze taal wordt vervolgens gedurende de gehele oppositieprocedure gebruikt.


Indien het bezwaarschrift wordt ingediend in een van de talen van het Bureau (Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans) maar die niet overeenkomt met de taal van de Uniemerkaanvraag waartegen oppositie wordt ingesteld, krijgt de opposant één maand de tijd om een vertaling in de juiste taal te verstrekken.

Meer informatie over de proceduretaal is te vinden in de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 4, Proceduretaal.


Er kan oppositie worden ingesteld binnen drie maanden na de publicatie van de aanvraag voor een Uniemerk. De officiële publicatiedatum is de datum waarop de aanvraag is gepubliceerd in deel A1 van het Uniemerkenbulletin. Het bezwaarschrift en de betaling van de taks voor het instellen van de oppositie moeten binnen deze termijn door het Bureau worden ontvangen.

Meer informatie over het instellen van een oppositie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties.
Meer informatie over taksen voor het instellen van oppositie.


Een natuurlijke of rechtspersoon kan oppositie instellen op basis van zoveel merken als noodzakelijk wordt geacht, mits hij/zij de houder is.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 0, Inleiding.


Nee. de opposant moet een enkele natuurlijke of rechtspersoon zijn en hij/zij moet de oppositie baseren op merken waarvan hij/zij de houder is. Dit betekent dat als de oppositie tegen een aanvraag voor een Uniemerk gebaseerd is op meerdere merken waarvan verschillende ondernemingen (verschillende natuurlijke of rechtspersonen) houder zijn, elke persoon afzonderlijk oppositie moet instellen.
De enige omstandigheid waaronder meerdere personen als opposanten op hetzelfde bezwaarschrift kunnen worden vermeld, is dat ze medehouders zijn van de opponerende merken.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 0, Inleiding.Ja. De taal van de procedure wordt vastgesteld wanneer de opposant een van de talen van het Bureau kiest. Deze moet overeenkomen met een van de twee in de Uniemerkaanvraag aangegeven talen. Alle correspondentie met het Bureau, evenals documenten waarop de opposant zijn/haar rechten baseert, moeten worden opgesteld of vertaald in de taal van de procedure.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties.


Het Bureau betekent de oppositie nadat het heeft vastgesteld dat de oppositie overeenkomstig de Uniemerkenverordening (UMV) ontvankelijk is. Dit betekent echter niet dat het bezwaarschrift "volledig" is. Als de partijen na het verstrijken van de afkoelingsperiode niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen, beschikt de opposant over een periode van twee maanden om zijn dossier volledig te maken door het bewijs aan te leveren waarop zijn argumenten en rechten zijn gebaseerd. Het Bureau stuurt vervolgens de ontvangen documenten naar de aanvrager zodat deze binnen een periode van twee maanden zijn opmerkingen kan indienen.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties.


Voor merken in alle lidstaten van de Europese Unie geldt de verplichting dat zij binnen een termijn van vijf jaar na inschrijving ervan daadwerkelijk en normaal op de markt moeten worden gebruikt. De Uniemerkenverordening (UMV) biedt de aanvrager dan ook de gelegenheid te verzoeken dat de opposant bewijs levert van het gebruik van de merken waarop de oppositie is gebaseerd, gesteld dat deze merken meer dan vijf jaar ingeschreven zijn. Het verzoek om bewijs van gebruik moet "onvoorwaardelijk" zijn en worden voorgelegd in een separaat document.
De waren en diensten waarvoor geen bewijs van gebruik is geleverd, worden van de oppositie uitgesloten. Met andere woorden: de oppositieprocedure mag alleen worden voortgezet met betrekking tot de merken en de waren en diensten waarvoor bewijs van daadwerkelijk en normaal gebruik is geleverd. Als er in het geheel geen bewijs van gebruik wordt geleverd ten aanzien van de waren en diensten waarvoor het oudere merk of de oudere merken was of waren ingeschreven, wordt de oppositie afgewezen.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 6, Bewijs van gebruik.


Het overgelegde bewijs moet bestaan uit "opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het opponerende merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie berust". Bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteunende documenten en zaken zoals verpakkingen, labels, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, advertenties in kranten en verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 6, Bewijs van gebruik.
 


De beslissing over het toebedelen van kosten wordt in geval van een uitspraak ten gronde daarin opgenomen. In alle overige gevallen waarin de oppositieafdeling van EUIPO de zaak sluit, wordt een beslissing over de kosten bij de kennisgeving gevoegd. Indien de kosten beperkt zijn tot de kosten van vertegenwoordiging en de oppositietaks, wordt de beslissing die de omvang van de kosten vaststelt, opgenomen in de beslissing betreffende de verdeling van de kosten overeenkomstig de maximumbedragen van artikel 18 van de Uniemerkenuitvoeringsverordening.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties.


Het bewijs moet bestaan uit "opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het opponerende merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie berust". Bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteunende documenten en zaken zoals verpakkingen, labels, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, advertenties in kranten en verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd. Het bewijs moet op gestructureerde wijze worden geleverd en moet een inhoudsopgave bevatten.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.