Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Opposities

Online kunt u oppositie instellen tegen een Uniemerk of internationale inschrijving, de bijbehorende bijlagen versturen en de benodigde betaalgegevens opgeven via de EUIPO-website.

Zodra het onlineformulier is ingediend, wordt een oppositienummer aan uw aanvraag toegewezen.

Het systeem voert automatisch een voorlopige controle op uw oppositie uit als onderdeel van de ontvankelijksheidscontrole om eventuele tekortkomingen bij de verstrekte informatie vast te stellen. Onderzoekers van EUIPO zullen echter een volledige controle uitvoeren bij opposities waarvoor de ontvankelijkheid niet automatisch kan worden onderzocht.

Raadpleeg onze Richtsnoeren voor meer informatie over de ontvankelijkheidscontrole. 

 

Stappen voor het invullen van een formulier voor een oppositie inter partes:

 • Algemene informatie

  De onlineversie van de oppositie is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

  • Referentie
  • Soort actie
  • Opposant(en)
  • Vertegenwoordigers
  • Betwiste entiteit
  • Gronden en basis voor oppositie
  • Argumenten en bewijzen
  • Betaling van taks
  • Ondertekening

  U kunt uw oppositie alleen indienen als u de verplichte velden hebt ingevuld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een rode asterisk (*).

  Voer uw referentie in

  Deze rubriek is optioneel.

  De opposant of vertegenwoordiger die handelt namens de opposant mag een eigen referentienummer aanmaken. Dit nummer mag niet meer dan 30 tekens lang zijn en kan een willekeurige combinatie van letters, cijfers en/of symbolen zijn. Spaties zijn niet toegestaan.

  Selecteer het soort actie

 • Opposant(en)

  Deze sectie is verplicht. U moet de gegevens opgeven van ten minste één opposant.

  Als de opposant al een aanvraag voor een Uniemerk of een modelaanvraag heeft ingediend of oppositie heeft ingesteld bij EUIPO, beschikt deze over een EUIPO-identificatienummer. Als dit nummer bij u bekend is, vult u het in het tekstveld in, selecteert u het uit de lijst voor automatisch aanvullen en klikt u op ‘Importeren’. De resterende velden worden automatisch ingevuld.

  Als de opposant niet beschikt over een EUIPO-identificatienummer, moet u alle vereiste informatie van de opposant invullen door eerst het type opposant te selecteren in het vervolgkeuzemenu ‘Nieuwe opposant aanmaken’. De opposant kan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon zijn. De onderstaande verplichte velden moeten worden ingevuld:

  Voor natuurlijke personen (soort aanvrager: Perso(o)n(en))

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Nationaliteit
  • Land
  • Straatadres
  • Plaats

  Voor rechtspersonen (soort aanvrager: Bedrijf/onderneming)

  • Wettelijke benaming
  • Rechtsvorm
  • Land van registratie
  • Land
  • Straatadres
  • Plaats

  Rechtspersoon
  Als de opposant een rechtspersoon is, moet naast zijn officiële naam ook de rechtsvorm worden opgegeven, bijvoorbeeld ‘Incorporated’, ‘Sociedad Anónima’, ‘Naamloze Vennootschap’, enzovoorts. De rechtsvorm mag op de gebruikelijke wijze worden afgekort, bijvoorbeeld ‘Inc.’, ‘S.A.’, ‘nv’, enzovoorts. Bovendien moet het land waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, worden opgegeven.

  Natuurlijke persoon
  Als de opposant een natuurlijke persoon is, moeten de achternaam, voornaam en nationaliteit worden opgegeven.

  Wij raden u ten zeerste aan zoveel mogelijk contactinformatie op te geven (postcode en telefoonnummers).

  Als de oppositie meer dan één opposant betreft, kunnen aanvullende opposanten worden toegevoegd door het type opposant te selecteren in hetzelfde vervolgkeuzemenu. Zodra de opposanten zijn aangemaakt, kunt u deze bekijken, bewerken en verwijderen door te klikken op de bijbehorende actieknoppen in de tabel met opposanten.

  Vergeet niet op ‘+ toevoegen’ te klikken om de geselecteerde of nieuw aangemaakte opposant aan uw formulier toe te voegen.

 • Vertegenwoordiger

  Als geen van de opposanten een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft in de Europese Economische Ruimte (EER), moeten zij zich in alle procedures voor EUIPO laten vertegenwoordigen door een erkende gemachtigde.

  Op de website van EUIPO vindt u een lijst van vertegenwoordigers.

  Ook als de opposant een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft in de Europese Economische Ruimte (EER), mag hij een vertegenwoordiger aanwijzen.

  Als aan deze vertegenwoordiger al een EUIPO-identificatienummer is toegewezen, vult u dit nummer in het tekstveld in, selecteert u het uit de lijst voor automatisch aanvullen en klikt u op ‘Importeren’. De resterende velden worden automatisch ingevuld.

  Als de vertegenwoordiger niet over een identificatienummer beschikt, moeten alle velden handmatig worden ingevuld. Als u een nieuwe vertegenwoordiger wilt aanmaken, moet u het type vertegenwoordiger selecteren in het vervolgkeuzemenu onder ‘Nieuw aanmaken’. Een nieuwe vertegenwoordiger kan een advocaat of een werknemer-vertegenwoordiger zijn.

  Advocaat
  Als de vertegenwoordiger een advocaat is, moeten de achternaam en voornaam worden opgegeven. Een advocaat kan worden gekoppeld aan een bestaand samenwerkingsverband van vertegenwoordigers. Als het identificatienummer van het samenwerkingsverband u al bekend is, vult u dit nummer in het tekstveld in, selecteert u het uit de lijst voor automatisch aanvullen en klikt u op ‘+ toevoegen’. De naam van het samenwerkingsverband wordt geladen in het formulier. U kunt het veld ‘Naam samenwerkingsverband’ ook handmatig invullen. U kunt naar het identificatienummer van een samenwerkingsverband zoeken door te klikken op de link ‘eSearch plus raadplegen’.

  Werknemer-vertegenwoordiger
  Als de vertegenwoordiger een directe medewerker van de opposant is, volstaat het om zijn of haar voor- en achternaam op te geven. Als hij of zij werkt voor een bedrijf (met een werkelijke en feitelijke vestiging in de Europese Economische Ruimte) dat economisch met de opposant is verbonden, moeten de naam van het bedrijf en de aard van de economische verbondenheid worden opgegeven.

  Wij raden u ten zeerste aan voldoende contactinformatie op te geven, waaronder naam, adres, telefoonnummer en een e-mailadres.

  Verder is er de optie een EUIPO-vertegenwoordiger toe te voegen. Bij het selecteren van deze optie verschijnt de melding dat EUIPO de informatie nader zal beoordelen alvorens de betrokkene in de door EUIPO bijgehouden lijst van erkende gemachtigden op te nemen.

  Nadat de gegevens over de vertegenwoordiger zijn ingevuld, klikt u op ‘+ toevoegen’ om de informatie aan uw aanvraag toe te voegen.

 • Betwiste entiteit

  U moet opgeven of uw oppositie gericht is tegen een aanvraag voor een Uniemerk (Uniemerkaanvraag) of een internationale inschrijving.

  Geef het nummer op van de Uniemerkaanvraag of de internationale inschrijving die u wilt aanvechten en klik op de knop 'Importeren'. Als de Uniemerkaanvraag of de internationale inschrijving 'Open voor oppositie' is, worden de gegevens automatisch ingevuld. Als de Uniemerkaanvraag of de internationale inschrijving niet 'Open voor oppositie' is, wordt een melding weergegeven en kan de oppositie niet worden ingesteld.

  De taal van de oppositieprocedure moet worden gekozen in overeenstemming met artikel 146 van de Uniemerkenverordening. Het moet een van de twee talen zijn waarin de betwiste aanvraag is opgesteld, mits deze een van de vijf officieel erkende talen van EUIPO is. Zodra de Uniemerkaanvraag is geselecteerd, worden de geaccepteerde oppositietalen weergegeven (als de eerste taal niet een van de vijf officieel erkende talen van EUIPO is, wordt deze niet als optie weergegeven).

  Het veld 'Omvang oppositie' verwijst naar de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht. Standaard is het veld 'Alle waren en diensten' geselecteerd.

  Als de oppositie slechts is gericht tegen een selectie van de waren en diensten van de Uniemerkaanvraag of de internationale inschrijving, selecteert u de tweede optie 'Tegen een aantal van de waren en diensten in de aanvraag, namelijk:' en geeft u aan welke worden aangevochten. U kunt volledige klassen en/of voorwaarden uit een klasse verwijderen. Om een volledige klasse te verwijderen, klikt u op het kruisje linksboven van de klasse. Om een deel van de klasse te verwijderen, selecteert u de te verwijderen items door deze aan te klikken of gebruik te maken van de muisoptie ‘slepen en neerzetten’. Bij deze bewerking verschijnt er een nieuwe knop ‘geselecteerde woorden verwijderen’. Klik hierop om de selectie van de klasse te verwijderen. Om terug te keren naar de oorspronkelijke versie, klikt u op ‘opnieuw instellen’.

 • Gronden voor oppositie

  Wanneer een artikel wordt geselecteerd om gronden toe te voegen, wordt het mogelijk de basis voor oppositie toe te voegen.

  Een oppositie moet ten minste één 'basis voor oppositie' bevatten.

  In onderstaande tabel wordt uiteengezet op welke gronden de basis voor oppositie betrekking heeft:

  Grond

  Basis voor oppositie

  Artikel 8, lid 1, onder a),
  en artikel 8, lid 1, onder b)

  Uniemerkaanvraag, inschrijving van/aanvraag voor een nationaal merk, internationale inschrijving, internationale aanvraag, algemeen bekend merk (artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs)

  Artikel 8, lid 5

  Uniemerkaanvraag, inschrijving van/aanvraag voor een nationaal merk, internationale inschrijving, internationale aanvraag

  Artikel 8, lid 3

  Uniemerkaanvraag, inschrijving van/aanvraag voor een nationaal merk buiten de EU, internationale inschrijving, internationale aanvraag, algemeen bekend merk (artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs), niet-geregistreerd merk

  Artikel 8, lid 4

  Niet-geregistreerd merk, ander in het economisch verkeer gebruikt teken

  Grond

  Type afbeelding

  Artikel 8, lid 6

  Woord

  Na het selecteren van de juiste basis voor oppositie, moet u alle aangegeven verplichte velden invullen en op ‘+ Opslaan’ klikken.

  De ingevoerde informatie zal vervolgens in een tabel worden weergegeven zoals hierna aangegeven. Een basis voor oppositie kan worden verwijderd door de actie 'Verwijderen' aan te klikken, aangegeven door een kruisje (x) in de tabel naast het desbetreffende element. U kunt meer dan één basis voor oppositie in dezelfde oppositie opnemen, en wel door te klikken op '+’ in de tabel naast het element waaraan u een aanvullende basis wenst toe te voegen.

 • Argumenten en bewijzen

  .

 • Ondertekening

  Deze rubriek is verplicht.

  U moet de elektronische oppositie 'ondertekenen' voordat u dit definitief indient door uw voornaam, achternaam en hoedanigheid in te vullen in de desbetreffende velden van het elektronische formulier.

  U hebt de mogelijkheid een tweede ondertekenaar toe te voegen door 'Tweede ondertekenaar' te selecteren. Maximaal twee handtekeningen zijn toegestaan. Door de ondertekeningsinformatie te verstrekken geeft u aan dat u de gegevens hebt gecontroleerd en het aanvraagformulier wenst te ondertekenen en in te zenden.

 • Betaling van taks

  Deze rubriek is verplicht.

  EUIPO moet de oppositietaks binnen de oppositietermijn ontvangen.

  Als deze taks ontvangen wordt na het verstrijken van de oppositietermijn maar de betalingsopdracht aan de bank binnen de laatste tien dagen van de oppositietermijn is gegeven, kan krachtens de voorwaarden in artikel 8 van de Merkentaksenverordening de oppositie behouden blijven op voorwaarde dat:

  • de opposant bewijs levert dat de betalingsopdracht is gegeven binnen de laatste tien dagen van de oppositietermijn, EN
  • de opposant een toeslag betaalt van 10 % op de oppositietaks (dubbele voorwaarde).

  Deze toeslag hoeft echter niet te worden betaald als de persoon kan aantonen dat de betalingsopdracht aan de bank eerder is gegeven dan tien dagen vóór het verstrijken van de betalingstermijn. Als de oppositietaks niet is ontvangen binnen de oppositietermijn, of als de hierboven vermelde bepaling niet van toepassing is, wordt de oppositie geacht niet te zijn ingesteld.

  EUIPO stuurt u geen betalingsverzoek.

  De taksen moeten in euro worden voldaan.

  Meer informatie over aan EUIPO verschuldigde taksen en betalingen voor merken.

 • Het formulier indienen

  Uw oppositieformulier wordt gecontroleerd op afwijkende gegevens of ontbrekende informatie. Als er problemen worden geconstateerd, wordt een foutmelding weergegeven.

  Zodra de informatie in het formulier is gevalideerd, wordt u doorgestuurd naar de bevestigingspagina met alle aanvraaggegevens die u gaat indienen. Voordat u dat doet, kunt u de gegevens nog wijzigen.

   

 • Opslaan, afdrukken en opnieuw instellen

  U kunt het oppositieformulier in uw ‘User Area’ opslaan. Tijdens het invullen van uw aanvraagformulier kunt u uw invoer op ieder gewenst moment als concept opslaan. Klik in de rechterkolom van het formulier op ‘Concept opslaan’. Het concept kan worden geraadpleegd in het gedeelte ‘Concepten’ in uw User Area.

  Met ‘Formuliergegevens in XML opslaan’ kunt u de informatie in XML-formaat exporteren en later weer gebruiken met behulp van de optie ‘Gegevens vanuit XML importeren’.

  U kunt uw formulier op elk moment tijdens het aanvraagproces afdrukken (optie ‘Printen’). We raden u ten zeerste aan uw oppositieformulier door te nemen voordat u deze indient. Houd er rekening mee dat u in dit stadium uw oppositie nog niet hebt ingesteld. De afgedrukte kopie wordt daarom niet in aanmerking genomen als bewijs van indiening.

  Opnieuw instellen: klik op ‘Formulier leegmaken’ als u opnieuw met uw aanvraag wilt starten. Alle eerder ingevulde velden worden gewist en alle informatie wordt verwijderd.

  Om uw oppositieformulier definitief in te dienen, klikt u op 'Volgende’. U wordt geleid naar het betaalplatform; na het invoeren van de betaalgegevens ontvangt u een bevestiging dat de procedure succesvol is afgerond. Vervolgens wordt het oppositienummer weergegeven. Dit moet u bij toekomstige mededelingen aan EUIPO als referentie opgeven, evenals datum en tijdstip (Midden-Europese tijd) van de indiening. Met de knop ‘Ontvangstbewijs downloaden’ wordt een pdf gegenereerd met het ontvangstbewijs voor de aanvraag, betalingsinstructies (indien nodig) en het oppositieformulier zelf.

  Wij raden u ten zeerste aan het ontvangstbewijs van de aanvraag af te drukken of op te slaan, aangezien EUIPO hiervan geen verdere kopieën zal verstrekken. Alleen gebruikers van e-communicatie ontvangen hiervan een kopie in het Mededelingen-postvak van hun User Area.

  We raden u ook aan te controleren of het aantal bijgevoegde bestanden overeenkomt met het aantal bestanden dat u hebt geüpload.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.