Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Specifieke verklaring inzake gegevensbescherming en privacy met betrekking tot de procedure voor directe terugkoppeling in “Hulp en vraagbaak”


De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens berust bij de directeur Klantendienst, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.
 
De verwerking is onderworpen aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De informatie in deze mededeling wordt verstrekt overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

1. Waarvoor is de verwerking bedoeld?
Er is een directe terugkoppelingsfunctie die bedoeld is voor het meten van de klanttevredenheid over de inhoud van de rubriek “Hulp en vraagbaak” op de website van EUIPO. Hier kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over de antwoorden in deze rubriek. Wanneer u niet tevreden bent, wordt u verzocht uw contactgegevens te verstrekken (d.w.z. naam, telefoonnummer en e-mailadres).   Wanneer u uw contactgegevens heeft verstrekt om te worden benaderd voor een follow-up, zal EUIPO contact met u opnemen via telefoon of e-mail voor meer informatie.
 
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De volgende gegevens worden verwerkt:
  • Tevredenheidsscores en reacties op de vragenlijsten
  • Gebruikersgegevens die automatisch op de website van EUIPO worden verzameld bij de beantwoording van de vragenlijst (bijv. taal, datum en tijd)
  • Indien ingelogd, gebruikersgegevens die al in ons systeem staan, waaronder persoonsgegevens - PER ID, land, type gebruiker en subtype gebruiker
  • Contactgegevens die naar aanleiding van een expliciet verzoek uitdrukkelijk door gebruikers zijn verstrekt voor een follow-up: naam, e-mailadres en telefoonnummer 

3. Wie heeft toegang tot de gegevens en aan wie worden ze bekendgemaakt?
Toegang tot uw gegevens is voorbehouden aan specifiek gemachtigde interne personeelsleden (werkzaam bij de klantendienst) van EUIPO die persoonlijk betrokken zijn bij het analyseren van uw gegevens. Persoonsgegevens worden nooit, voor geen enkel doel, gedeeld met derden.
 
4. Hoe beschermen en beveiligen wij uw informatie?
Alle persoonsgegevens in het kader van de procedures voor directe terugkoppeling worden overeenkomstig de veiligheidsnormen van het Bureau bewaard in beveiligde IT-tools (ShareDox/Survey system) en in specifieke elektronische mappen die alleen voor gemachtigde ontvangers toegankelijk zijn.
 
Uitsluitend aan bovengenoemde ontvangers wordt, op individuele basis, een passend niveau van toegang verleend. De databank is beveiligd met een wachtwoord in een systeem van eenmalige aanmelding.
 
5. Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren, wijzigen of schrappen?
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, af te schermen en te wissen in gevallen zoals vermeld in de artikelen 13, 14, 15 en 16 van Verordening (EG) nr. 45/2001, door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke (de directeur Klantendienst) en uw aanvraag uitdrukkelijk toe te lichten op het volgende e-mailadres: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor het verwerken van deze gegevens?
Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en met name overeenkomstig artikel 5, onder a) en onder d).
 
Algemene informatie is te vinden in het EUIPO-beleid inzake persoonsgegevens. Als u nog vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de informatie die u hebt verstrekt, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.
 
7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking: drie jaar voor demografische gegevens (omdat deze als registergegevens worden beschouwd), vijf jaar voor gekoppelde tevredenheidsgegevens van gebruikers die aan het onderzoek hebben deelgenomen, en voor onbepaalde tijd voor anonieme tevredenheidsgegevens.
 
8. Contactgegevens
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke (de directeur Klantendienst) op het volgende e-mailadres: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
U kunt bij de functionaris voor gegevensbescherming van EUIPO terecht met alle vragen over Bescherming van persoonsgegevens:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Beroepsprocedure:
Klachten kunnen, indien het conflict niet door de verwerkingsverantwoordelijke en/of de functionaris voor gegevensbescherming kan worden opgelost, te allen tijde worden ingediend bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: edps@edps.europa.eu
Meest recente pagina 18-04-2018
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie