Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Inschrijvingsprocedure

U hebt zojuist een model ingediend. Wat gebeurt daarna? Moet u verder nog iets doen?

Nadat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) uw aanvraag heeft ontvangen, wordt deze onderzocht door onze onderzoekers. Als u uw model online hebt ingediend, is de route naar inschrijving eenvoudig. De meeste online-inzendingen worden binnen een paar dagen ingeschreven.

Het volgende betreft aanvragen die direct bij EUIPO zijn ingediend. Het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) verzorgt het merendeel van de formele controles van de bij de WIPO ingediende internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen.


Onderzoekscriteria

Vormvereisten

Alle aanvragen ondergaan een formaliteitenonderzoek. Als een onderzoek een probleem vindt, wordt u of uw vertegenwoordiger (als u er een benoemd hebt) daarover ingelicht, zodat u het kunt verhelpen. U krijgt normaliter twee maanden de tijd om te reageren op het bezwaar van de onderzoeker (een zogenaamde schriftelijke ingebrekestelling). Als die tijd onvoldoende is, kunt u om verlenging vragen. In het algemeen staat EUIPO een eerste verlengingsverzoek automatisch toe. Een tweede verzoek om uitstel wordt echter alleen toegewezen als het voldoende en juist onderbouwd is.


Hier zijn enkele voorbeelden van mogelijke problemen:

Oplossing

De afbeelding die u hebt ingediend, is niet geschikt voor reproductie, d.w.z. uit de afbeelding blijkt niet duidelijk waarvoor bescherming wordt aangevraagd. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om (per post) een duidelijke afbeelding te sturen van het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd. De datum waarop EUIPO de afbeelding ontvangt, is de datum van indiening.

De afbeeldingen die u hebt ingediend, zijn onderling niet consistent. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om:

  • De inconsistente afbeelding(en) uit uw aanvraag te verwijderen of
  • Uw aanvraag om te zetten in een meervoudige aanvraag voor verschillende modellen en de betreffende taksen te voldoen
U bent een bedrijf zonder zetel of werkelijke en feitelijke vestiging in de Europese Unie of u bent een ingezetene van een land buiten de Europese Unie en u hebt geen vertegenwoordiger benoemd. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om een vertegenwoordiger te benoemen.

De taksen die u hebt betaald, dekken niet alle door u aangevraagde modellen. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om de niet-betaalde taks te betalen of enkele modellen in te trekken.

U hebt geen product aangegeven of de opgave is onjuist. Oplossing Verbergen

U wordt verzocht om het product aan te geven of de aard en het doel van de producten te specificeren, zodat zij correct kunnen worden geclassificeerd. Wij raden u aan het classificatie-instrument Eurolocarno te gebruiken.


Als uw antwoord het probleem niet oplost, zal de onderzoeker uw modelaanvraag hetzij volledig afwijzen, hetzij, bij een meervoudige aanvraag, sommige modellen ervan. De controleur neemt dan een beslissing waartegen u in beroep kunt gaan als u het ermee oneens bent.

Wat wij controleren

Het inhoudelijke onderzoek van EUIPO beperkt zich tot twee zaken:

  1. Is uw model een model?
    Stelt uw model een product of een gedeelte ervan voor? Als een onderzoeker vindt dat dit niet het geval is, zal hij of zij daar melding van maken. Een model dat een levende plant voorstelt, zou bijvoorbeeld tot zo'n melding leiden.
  2. Bevat het model een element dat in strijd is met de openbare orde of de goede zeden?
    De concepten 'openbare orde' en 'goede zeden' kunnen van land tot land verschillen. Maar gezien het unitaire karakter van een IGM kan een model al worden afgewezen wanneer het wordt beschouwd als strijdig met de openbare orde in ten minste een deel van de Europese Unie.

Als een onderzoeker van mening is dat uw model een van deze twee regels schendt, zal hij u een schriftelijke ingebrekestelling sturen, waarin u de keus krijgt om het model in te trekken of de afbeelding ervan te wijzigen. U kunt ook opmerkingen indienen. Als u besluit een gewijzigde afbeelding van het model in te dienen, is deze afbeelding toelaatbaar mits de 'identiteit van het model' gehandhaafd blijft. U kunt vanzelfsprekend niet een compleet ander model indienen. U mag slechts onbeduidende kenmerken verwijderen of buiten de aanvraag laten, d.w.z. kenmerken die een geïnformeerde gebruiker vermoedelijk niet zouden opvallen.

Als u niet reageert of het door de onderzoeker opgemerkte probleem niet oplost, deelt hij u mee dat het model wordt afgewezen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan.

Uitgesloten van onderzoek

Het Bureau zal niet ambtshalve onderzoeken of uw model nieuw is en of het eigen karakter bezit. Derden kunnen om nietigverklaring van uw model verzoeken. De nietigverklaringsprocedure kan bij een model pas worden ingesteld nadat het is ingeschreven, niet tijdens de inschrijvingsprocedure.

Bewijs van inschrijving

Als er geen probleem wordt gevonden of als u alle voorkomende problemen oplost, wordt uw model ingeschreven. Het wordt tevens gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad. Als u om opschorting van uw model hebt verzocht, worden alleen het modelnummer, de datum van indiening, de datum van inschrijving en de namen van de aanvrager en zijn vertegenwoordiger gepubliceerd. De afbeelding van het model zelf wordt niet gepubliceerd.

Er wordt online een inschrijvingsbewijs afgegeven nadat het ingeschreven Gemeenschapsmodel volledig is gepubliceerd. U krijgt bericht dat u het bewijs kunt downloaden vanaf de dag na de publicatie. Er wordt geen papieren inschrijvingsbewijs afgegeven. Wel zijn op verzoek niet-gewaarmerkte en gewaarmerkte afschriften van de inschrijving verkrijgbaar.

Hoe kunt u een beslissing van het Bureau aanvechten?

Partijen die bij een definitieve beslissing in het ongelijk zijn gesteld, kunnen beroep instellen. Als u beroep wilt instellen, kunt u ons papieren formulier gebruiken. Eventueel kunt u ook de toelichting raadplegen. U kunt dit alles ook online doen via uw user area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.