Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Aanvraag- en inschrijvingsprocedure

 

De snelste en eenvoudigste manier om een ingeschreven Gemeenschapsmodel aan te vragen is online.

Een aanvraag kan echter ook per fax worden verstuurd, per post worden ingediend of persoonlijk tijdens de openingstijden worden afgegeven bij de receptie van EUIPO.
Indien de aanvraag per fax wordt ingediend, kan de kwaliteit van de voorstelling van het model tamelijk slecht zijn (vooral wanneer er foto's worden gebruikt) aangezien deze technologie niet toereikend is voor de overdracht van beelden.
Indiening per fax dient daarom in het algemeen te worden vermeden. Als u toch op deze manier een aanvraag wilt indienen, moet u binnen een maand na ontvangst van de fax een papieren kopie van de voorstelling naar EUIPO sturen. De onderzoeker wacht maximaal één maand op de bevestigingskopie alvorens de aanvraag verder te verwerken.
De inschrijvingsaanvraag moet worden ingediend onder gelijktijdige betaling van de verschuldigde taksen.
U moet een aanvraagformulier (beschikbaar op de website van EUIPO) invullen en een duidelijke voorstelling van het model toevoegen. Dat kan een tekening of een foto zijn.
Tegelijk met de aanvraag moeten de verschuldigde taksen worden betaald. De taksen verschillen afhankelijk van het verzoek, bijvoorbeeld of om opschorting van publicatie wordt verzocht.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag:


Elke natuurlijke of rechtspersoon uit eender welk land ter wereld mag een aanvraag indienen.
Aanvullende informatie is te vinden op de pagina over eigendom op onze website.
Nadere informatie vindt u in de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 2, Formaliteiten, paragraaf 2.


De classificatie van Locarno is het internationale indelingssysteem voor industriële modellen dat door de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO) wordt beheerd. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft een lijst van waren samengesteld, bekend als de "EuroLocarnolijst" – gebaseerd op de Locarno-classificatie – om waren te kunnen indelen die in de ingeschreven Gemeenschapsmodellen (IGM's) en de IGM-aanvragen worden aangegeven.
Aanvragers wordt ten zeerste aangeraden gebruik te maken van de termen van de Locarno-classificatie of van EuroLocarno wanneer zij hun waren in een aanvraag van een model aanduiden. Zo kunnen vertragingen bij de inschrijvingsprocedure worden voorkomen, omdat de ingediende termen anders eerst moeten worden vertaald.
 
Nadere informatie over de classificatie van Locarno (modellen).


Wanneer een eigenaar de eerste aanvraag indient voor een bepaald model, kan hij/zij gedurende zes maanden vanaf de datum van de eerste indiening het recht van voorrang inroepen in de aanvraag voor een Gemeenschapsmodel die hij/zij indient bij EUIPO. Wanneer u het recht van voorrang inroept en iemand anders na u een aanvraag indient, krijgt uw aanvraag voorrang boven die andere.


Ja. Iedereen die een modelaanvraag heeft ingediend in een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, kan het recht van voorrang inroepen. De daaropvolgende indiening bij EUIPO moet binnen zes maanden na de eerste aanvraag plaatsvinden. De documentatie met betrekking tot het ingeroepen recht van voorrang dient een voorstelling van het vorige model te bevatten.
Zelfs als de inschrijving van een Gemeenschapsmodel wordt afgewezen, kan bij EUIPO een aanvullende aanvraag worden ingediend waarin het recht van voorrang van de vorige aanvraag wordt ingeroepen.

Nadere informatie over tips en optimale werkwijzen voor het indienen van een model.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Voor traditionele aanvragen geldt geen beperking: een aanvrager kan in één meervoudige aanvraag zoveel modellen indienen als hij/zij wenst, met als enige voorwaarde dat de voortbrengselen waarop het model van toepassing is tot dezelfde Locarno-klasse behoren. Het moet met andere woorden om dezelfde soort waren gaan. Deze voorwaarde geldt niet wanneer een aanvraag betrekking heeft op versiering.

Op onze website vindt u meer informatie over het model en de bijbehorende waren.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Het model moet worden weergegeven door minstens één aanzicht, maar er mogen tot zeven aanzichten per model worden ingediend, plus drie niet-beschermde aanzichten. Hetzelfde geldt voor meervoudige aanvragen, waarbij maximaal zeven aanzichten per aangevraagd model zijn toegestaan. Wanneer meer dan zeven aanzichten worden ingediend, neemt EUIPO de overige aanzichten niet in aanmerking voor inschrijving en publicatie. EUIPO houdt de volgorde aan waarin de aanzichten door de aanvrager zijn genummerd (artikel 4, lid 2, IGMUV).

Verdere informatie over tips en optimale werkwijzen voor het indienen van een model.
 
Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

Meer informatie vindt u op onze pagina Nu aanvragen.


EUIPO neemt maximaal zeven aanzichten in aanmerking. Wanneer u de modelaanvraag wilt gebruiken als basis voor het inroepen van een recht van voorrang in een volgende aanvraag die wordt ingediend in een ander inschrijvingssysteem, worden de overtollige aanzichten gearchiveerd in het aanvraagdossier van het Gemeenschapsmodel. Als u EUIPO vraagt om een gecertificeerde kopie van uw Gemeenschapsmodelaanvraag om deze te gebruiken als basis voor het inroepen van uw recht van voorrang, bevat deze kopie alle informatie met betrekking tot die aanvraag, met inbegrip van het teveel aan aanzichten.

Meer informatie vindt u op onze pagina Nu aanvragen.


Aanvragen worden voornamelijk gecontroleerd op formaliteiten. Er vindt geen diepgaand inhoudelijk onderzoek plaats. Er wordt alleen nagegaan of de aanvraag een model betreft en of het model niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden. In tegenstelling tot het systeem van Uniemerken bestaat er hier geen oppositieprocedure.
Als uit de controle blijkt dat alles in orde is en het model aan de formele vereisten voldoet, wordt het model ingeschreven en direct of na de termijn van opschorting (op verzoek van de houder of diens vertegenwoordiger) binnen 27 maanden na de datum van aanvraag of de voorrangsdatum gepubliceerd.
Voldoet de aanvraag niet aan de formele vereisten, dan wordt bezwaar aangetekend (gewoonlijk in de vorm van een schriftelijke ingebrekestelling waarin de te verhelpen tekortkoming en een antwoordtermijn worden vermeld). Dat kan leiden tot aanpassing van de aanvraag of tot weigering van de aanvraag als de bezwaren niet naar tevredenheid worden weggenomen. Uitblijven van een antwoord op de schriftelijke ingebrekestelling binnen twee maanden kan leiden tot weigering van de aanvraag, tot het schrappen van bepaalde aanzichten of tot nietigverklaring van het ingeroepen recht van voorrang.

Meer informatie met betrekking tot de Inschrijvingsprocedure.


Na inschrijving wordt de aanvraag gepubliceerd of wordt de publicatie opgeschort gedurende maximaal dertig maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag of vanaf de datum van het eerste ingeroepen recht van voorrang.
Het verzoek tot opschorting moet worden gedaan op het originele aanvraagformulier; latere verzoeken worden niet geaccepteerd.
De periode van geheimhouding geeft de aanvrager de gelegenheid zijn/haar marketingstrategie nader uit te werken of de productievoorbereidingen af te ronden zonder dat concurrenten op de hoogte zijn van het model in kwestie.
Bij inschrijving worden alleen basisgegevens gepubliceerd. De inhoud van het model (aanzichten, vermelding en classificatie van het product) blijft vertrouwelijk. Dit kan van cruciaal belang zijn in sectoren als de mode of de automobielindustrie, waar het noodzakelijk is om modellen af te schermen voor concurrenten terwijl de productie van het model als eindproduct wordt voorbereid. Indien de aanvrager op enig moment in de periode van dertig maanden de opschorting wil intrekken, kan hij/zij dat doen door EUIPO te verzoeken het model te publiceren. Dit geeft ontwerpers en ondernemingen een grote mate van controle over hun creaties.
Aan het einde van de opschortingstermijn is het de verantwoordelijkheid van de houder of diens vertegenwoordiger om om volledige openbaarmaking te verzoeken door de publicatietaksen te betalen. Als de houder dit niet binnen de termijn (uiterlijk 27 maanden na de datum van indiening of de eventuele voorrangsdatum) doet, wordt het ingeschreven Gemeenschapsmodel niet openbaar gemaakt en wordt het geschrapt.

Meer informatie over het aanvragen van opschorting.

Voor meer informatie, zie de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Ja, u moet ingelogd zijn om het e-filingformulier te kunnen gebruiken. Als u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt, kunt u zich hier aanmelden.


Ja. Het online-aanvraagformulier is beschikbaar in alle EU-talen.


Informatie over online-aanvragen vindt u in de rubriek Een model aanvragen op de website.


U kunt de aanvraag niet ondertekenen. U wordt alleen verzocht de naam op te geven van de persoon die de betaling van de aanvraagtaksen goedkeurt.
Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Ja. Documenten ter ondersteuning van het inroepen van een recht van voorrang kunnen als bijlage bij het elektronische aanvraagformulier worden gevoegd. Zij moeten in pdf-formaat worden aangeleverd. Bijlagen in andere bestandsformaten worden beschouwd als niet ingediend. Behalve aanzichten en voorrangsdocumenten mogen geen andere documenten of gegevens als bijlage worden verzonden.


EUIPO accepteert geen ontbrekende documenten die per e-mail worden nagezonden.
Zo nodig moet u ontbrekende documenten per gewone post nasturen onder vermelding van uw referenties en het elektronische nummer dat u via het online systeem hebt ontvangen. Indien mogelijk echter dient u correspondentie met EUIPO over uw elektronische aanvraag te vermijden totdat u de ontvangstbrief hebt ontvangen waarin het aanvraagnummer van het aangevraagde model wordt vermeld.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Ja. Wanneer EUIPO uw digitale aanvraag heeft ontvangen, hoort u een ontvangstbevestiging te krijgen. Op deze bevestiging is een referentienummer vermeld (bijv. e 0000000456982). Dit is niet het aanvraagnummer van het ingeschreven Gemeenschapsmodel. Het aanvraagnummer wordt u later toegezonden, samen met de brief waarin de afdeling Modellen de ontvangst van de aanvraag bevestigt. We raden u aan deze bevestigingsbrief af te drukken.

Als u geen elektronische bevestiging ontvangt, is de aanvraag waarschijnlijk niet op de juiste wijze verzonden of niet door EUIPO ontvangen. Neem zo snel mogelijk contact op met het informatiecentrum.


Ingeschreven Gemeenschapsmodellen zijn vijf jaar geldig vanaf de datum van indiening van de aanvraag. U kunt een ingeschreven Gemeenschapsmodel met perioden van vijf jaar vernieuwen, tot een maximum van 25 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
De vernieuwingstaks is afhankelijk van de periode waarvoor het ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt verlengd.

Zie voor meer informatie over de vernieuwingstaks de pagina over taksen en betalingen.

De aanvraag om vernieuwing moet worden ingediend binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt. Binnen deze termijn moeten ook de taksen worden betaald. Gebeurt dit niet, dan kunt u alsnog de aanvraag indienen en de taksen betalen binnen een extra termijn van zes maanden volgend op de laatste dag van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt, mits binnen deze extra termijn een toeslag wordt betaald.
De vernieuwing wordt ingeschreven en is geldig vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de bestaande inschrijving verstrijkt, mits de aanvraag om vernieuwing aan alle vereisten voldoet.

Meer informatie over het beheren van uw ingeschreven Gemeenschapsmodel.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.