Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Inschrijvingsprocedure

U hebt zojuist een merkaanvraag ingediend. Wat gebeurt er daarna?

Zodra uw merkaanvraag bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingediend is, verwerken wij deze om te controleren of uw merk ingeschreven kan worden. Er zijn verschillende stappen.

De tijdlijn omvat de 'onderzoekstermijn', de 'oppositietermijn' en dan de inschrijving. De onderzoekstermijn begint met de ontvangst van de aanvraag en eindigt met de publicatie van de aanvraag. De oppositietermijn begint met de publicatie van de aanvraag en eindigt wanneer de oppositietermijn afloopt. Daarna vindt de inschrijving plaats. Het ingeschreven merk wordt dan gepubliceerd.

Onderzoekstermijn

Oppositietermijn

Inschrijving

  • Ontvangst van de aanvraag

  • Publicatie van de aanvraag

  • Einde oppositietermijn

  • Publicatie van het ingeschreven merk

 

Wat gebeurt er tijdens de onderzoekstermijn?

Het volgende werkplan geeft u een overzicht van de acties die EUIPO ontplooit tijdens de onderzoekstermijn. Deze vinden vrijwel gelijktijdig plaats. U kunt de voortgang van de status van uw aanvraag online volgen door in te loggen op eSearch of via uw user area.

Het volgende geldt voor aanvragen die rechtstreeks bij EUIPO ingediend worden. Meer informatie over de weg naar inschrijving voor internationale aanvragen die de Europese Unie (EU) betreffen.

De tijdlijn omvat de volgende stappen: 'datum van indiening', 'classificatie', 'formaliteiten', 'absolute gronden', 'vertaling' en 'zoeken'. U vindt meer informatie over elke stap door erop te klikken. Zodra alle stappen zijn voltooid, wordt het merk gepubliceerd.

Oppositietermijn

 
 

Als wij een fout vinden of u moeten informeren over een bezwaar, sturen we een officieel bericht naar uw user area, waarin wij aangeven wat wij gevonden hebben. Daarna hebt u twee maanden de tijd om tekortkomingen op te lossen en te antwoorden. U mag om een eerste verlenging van twee maanden vragen om uw antwoord voor te bereiden. De eerste verlenging wordt gewoonlijk automatisch toegewezen, maar de tweede dient u te onderbouwen.

In sommige procedures benaderen onze onderzoekers de aanvragers (of hun vertegenwoordiger) per telefoon om eenvoudige bezwaren weg te nemen.

Als wij van mening zijn dat uw antwoord onze vragen niet volledig beantwoordt of als u niet antwoordt, doen wij een definitieve uitspraak waarin wij uw aanvraag of het beroep dat u instelt in uw aanvraag (zoals een beroep op voorrang) ten dele of geheel afwijzen. Ook kunnen wij de details van uw aanvraag wijzigen als daar reden voor bestaat (bijvoorbeeld door de beschrijving te wissen of een beroep op kleur toe te voegen). Als u ontevreden bent over de uitkomst of vindt dat er een fout is gemaakt, hebt u het recht beroep in te stellen.

Als uw aanvraag afgewezen wordt, kunt u uw aanvraag voor een Uniemerk altijd nog omzetten (IE-brug) in een nationale inschrijving, mits er geen conflict bestaat.

Als geen bezwaar wordt aangetekend, publiceren wij uw merk in 23 officiële talen van de EU. Dit betekent dat wij het feit bekendmaken dat u deze specifieke merkaanvraag hebt ingediend voor de genoemde waren en/of diensten.

Wat gebeurt er tijdens de oppositietermijn?

Vanaf de publicatiedatum hebben derden die menen dat uw merk niet ingeschreven dient te worden, drie maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Er zijn gewoonlijk twee redenen om bezwaar te maken:

De derde partij heeft een ouder recht (of meer dan één) en meent dat uw recht, als het ingeschreven zou worden, daarmee in conflict is.

Om te voorkomen dat uw merk ingeschreven wordt, moet de derde partij oppositie voeren tegen uw merk door een formulier in te vullen en een taks van 320 EUR te betalen. Als er oppositie ingediend wordt, wordt uw merk onderworpen aan – en moet u in het gelijk gesteld worden in – een oppositieprocedure. Oppositie kan ingediend worden binnen drie maanden na publicatie van een merk.
 

De oppositieprocedure

Een op vijf aanvragen voor een Uniemerk wordt geopponeerd door een eigenaar van een merk dat reeds op de markt is. Wij doen uitspraak in deze geschillen nadat beide partijen, de aanvrager en de opposant, hun bewijzen en argumenten hebben ingediend. De aanvrager kan het risico van oppositie minimaliseren door onderzoek te doen naar potentiële conflicten voordat hij de aanvraag indient.
 

Het volgende diagram geeft een overzicht van de verschillende stappen van de oppositieprocedure:

De tijdlijn begint met de publicatie van de aanvraag en eindigt met de publicatie van het merk, en omvat de volgende stappen: 'het instellen van de oppositie', 'de ontvankelijkheidscontrole', 'de afkoelingsperiode', 'het onderdeel hoor en wederhoor van de procedure', en 'het einde van de procedure'. U vindt meer informatie over elke stap door erop te klikken.

De afkoelingsperiode

Onderzoekstermijn

Inschrijving


 

Alle oppositie-uitspraken worden online gepubliceerd en alle geschade partijen zijn gerechtigd beroep aan te tekenen.

Als een oppositie is toegewezen, is het nog steeds mogelijk uw aanvraag voor een Uniemerk om te zetten (IE-brug) in een nationale inschrijving, mits er geen conflict bestaat.

De derde partij is van mening dat uw merk niet geaccepteerd had moeten worden

Deze derde partij kan naar goeddunken 'absolute gronden' aanvoeren. Absolute gronden zijn vereisten waaraan uw merk moet voldoen. Zo moet uw merk onderscheidend zijn, mag het geen beschrijving bevatten van de branche waarin u actief bent en moet het duidelijk worden weergegeven. Als een derde partij oppositie tegen uw merk wil voeren, dient deze partij een bericht van die strekking naar het Bureau te sturen, waarin uitgelegd wordt waarom zij meent dat het merk niet ingeschreven zou moeten worden. Dit noemen wij 'opmerkingen van derden' en die zijn gratis. Deze mogen echter alleen gebruikt worden wanneer er een gegronde reden is om het bestaan van het merk aan te vechten.

Zodra de opmerkingen ontvangen zijn, zendt het Bureau de persoon die de opmerkingen maakt (de 'opmerker') een ontvangstbevestiging en stuurt het de opmerkingen door aan de aanvrager. Daarna zal EUIPO geen contact meer opnemen met de opmerker. In het bijzonder wordt de opmerker niet geïnformeerd over de uitkomst van een mogelijke hertoetsing van de aanvraag. Opmerkers die op de hoogte willen blijven van het verdere verloop van de Uniemerkaanvraag, kunnen de status ervan volgen via eSearch.

Bewijs van inschrijving

Als geen oppositie ingesteld wordt of opmerkingen van belanghebbenden ingediend worden, wordt uw merk ingeschreven en de inschrijving gepubliceerd. De reden hiervoor is om eigenaren van andere merken en het algemene publiek te laten weten dat dit specifieke merk van u is.

De publicatie van de inschrijving is kosteloos en er wordt een inschrijvingsbewijs afgegeven.

Twee dagen na de publicatie wordt u uitgenodigd het bewijs te downloaden. Er wordt geen papieren inschrijvingsbewijs afgegeven. De eigenaar kan wel verzoeken om een gewaarmerkte of niet-gewaarmerkte kopie van het inschrijvingsbewijs. Dit kan nodig zijn als u aanspraak wilt maken op het recht van voorrang voor uw Uniemerk. Bepaalde rechtsgebieden accepteren een verwijzing naar onze databank eSearch,terwijl andere om een officieel document vragen, dat u kunt vinden via de link verzoek om inzage in het dossier.

Hoe kunt u een beslissing van het Bureau aanvechten?

Partijen die bij een definitieve beslissing in het ongelijk zijn gesteld, kunnen beroep instellen. De tool eAppeal biedt één enkele aanvraag voor het elektronisch indienen van een beroepschrift. Beroep aantekenen gaat nu sneller en gemakkelijker dan ooit. U hebt rechtstreeks toegang tot eAppeal via uw User Area, in de rubriek Onlinediensten, via onze rubriek Formulieren en indiening, en onder Acties en mededelingen na toegang tot het dossier te hebben gekregen in eSearchPlus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.