Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

 

Openbaarmaking houdt in dat een model op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar wordt gesteld dat de belanghebbende kringen in de Europese Unie (EU) redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van het model. De datum en wijzen van openbaarmaking zijn van essentieel belang: door de openbaarmaking ontstaat een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, maar kan ook de nieuwheid van een ingeschreven model teniet worden gedaan als dit model niet binnen twaalf maanden na de openbaarmaking wordt aangevraagd. Om een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht te doen ontstaan, moet de openbaarmaking plaatsvinden op het grondgebied van de EU.


Openbaarmaking kan worden aangetoond met, bijvoorbeeld, een gedrukte en gedateerde bespreking, massale publiciteit, publicatie in het bulletin van een nationaal bureau voor de intellectuele eigendom, presentatie op een internationale tentoonstelling of een gedateerde mailing aan alle bedrijfsverenigingen in een bepaalde sector.


Openbaarmaking wordt niet in aanmerking genomen als het model na openbaarmaking "bij een normale gang van zaken" niet ter kennis is gekomen van "ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn".

Daarom moet het model ten minste bekend zijn bij de belanghebbende kringen van de betrokken sector in de Europese Unie en moet de datum van openbaarmaking zeker zijn.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Onderzoek van verzoeken tot nietigverklaring van modellen.


Met name de datum van de eerste openbaarmaking is van belang om te vermijden dat later in geval van juridische procedures bewijs omtrent de bekendmaking moet worden gezocht. Elk element dat bewijst dat bekendmaking aan de doelgroep heeft plaatsgevonden – en dat de doelgroep is bereikt – dient daarom bruikbaar en veilig te worden bewaard.


Openbaarmaking moet belanghebbende kringen in de Europese Unie in staat stellen op de hoogte te zijn van het model. Openbaarmaking in één lidstaat kan voldoende zijn, mits deze zodanig plaatsvindt dat het model ter kennis kan komen van de belanghebbende kringen van de betrokken sector in de Europese Unie. Dit zou voldoende moeten zijn om het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht te doen ontstaan. De openbaarmaking op internationale beurzen in de Europese Unie, waar alle belanghebbenden uit alle landen aanwezig zijn, zou bijvoorbeeld de vaststelling van het ontstaan van het recht minder moeilijk maken.

Meer informatie over geschillen.


Bescherming van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen bestaat sinds 6 maart 2002. Modellen die op of na deze datum voor het eerst openbaar zijn gemaakt, zijn beschermd. Er geldt geen bescherming voor modellen die vóór deze datum openbaar zijn gemaakt.


Nationaliteit kan nooit een belemmering zijn voor het verkrijgen van modelbescherming in Europa. Een model dat in de EU volgens de voorwaarden van bescherming en openbaarmaking is bekendgemaakt, is een recht dat toekomt aan de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het model openbaar heeft gemaakt, ongeacht diens nationaliteit.

Meer informatie over geschillen.


De houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel moet in een rechtsgeding de volgende gegevens aan een derde kunnen verstrekken om zijn recht aan te tonen in verweer of wanneer hij optreedt tegen namaak:
  1. bewijs van de datum en plaats van de eerste openbaarmaking van het model;
  2. bewijs dat het model betrekking heeft op het openbaar gemaakte model (met de belangrijkste kenmerken en in het bijzonder de kenmerken die het "eigen karakter" bepalen);
  3. bewijs dat de belanghebbende kringen in de Europese Unie op de hoogte hadden kunnen zijn van de openbaarmaking zelf. De moeilijkheid van het aantonen van de datum en de reikwijdte van de openbaarmaking mag niet worden onderschat. Zij is inherent aan het stelsel van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, dat los daarvan een eenvoudig te realiseren vorm van bescherming is;
  4. bewijs dat de vermeende namaker het beschermde model daadwerkelijk heeft gekopieerd.
Zie voor nadere informatie Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen .


Inbreukprocedures worden niet behandeld door EUIPO maar door de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel, die door de lidstaten worden aangewezen. Als uw model wordt gekopieerd, moet u bij een van deze rechtbanken optreden tegen de persoon die inbreuk op uw recht heeft gemaakt.

Lees meer over inschrijven om die situatie te vermijden.


Het is onjuist om te spreken van omzetting van het ene recht in het andere. Beide rechten kunnen in hetzelfde model aanwezig zijn.
Wel is het belangrijk erop te wijzen dat de verordening voorziet in een "respijttermijn" van één jaar, waarin u de markt kunt verkennen met de bescherming van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, om vervolgens inschrijving van het Gemeenschapsmodel aan te vragen. Dankzij de respijttermijn kunt u de nieuwheid van uw model gedurende dat jaar niet tenietdoen.
Als u echter uw aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel meer dan één jaar na de eerste openbaarmaking indient, kan uw ingeschreven Gemeenschapsmodel later nietig worden verklaard.
Het is dan ook niet mogelijk om de volle drie jaar bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel te genieten en vervolgens een aanvraag voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel in te dienen, aangezien dan niet aan het vereiste van nieuwheid wordt voldaan.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.