Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie


De inhoud van deze pagina is alleen beschikbaar in het English, Español, Deutsch, Français en Italiano.

Kamers van beroep

“Wij streven vastberaden naar versterking van de rol van de kamers van beroep als een kwalitatief hoogstaand, doeltreffend, samenhangend en modern orgaan voor de beslechting van geschillen over intellectuele eigendom.”
João Negrão, president van de kamers van beroep

De kamers van beroep zijn bevoegd zich uit te spreken over beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van EUIPO aangaande Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen. De beslissingen van de kamers van beroep kunnen op hun beurt worden aangevochten voor het Gerecht, en tegen de uitspraken daarvan kan dan weer hogere voorziening kan worden ingesteld bij Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) wat rechtsvragen betreft. De kamers van beroep zijn onafhankelijk en zijn bij hun beslissingen niet gebonden aan enige instructie.

 

Verordening

De kamers van beroep vallen onder de GUMV. Deze verordening is van toepassing op de behandeling van beroepen op grond van zowel de Uniemerken- als de Modellenverordening.

 

Reglement voor de procesvoering

Het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep bestaat uit een alomvattende reeks voorschriften voor beroepsprocedures met betrekking tot zowel Uniemerken als ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

 

Presidium

Het presidium is verantwoordelijk voor de regels en de organisatie van de kamers van beroep, met inbegrip van het toewijzen van leden aan de verschillende kamers en het specificeren van de regels voor de toewijzing van zaken aan de kamers. Het bestaat uit de president van de kamers van beroep – die ook voorzitter van het presidium is – alsook de voorzitters van de afzonderlijke kamers en leden die per kalenderjaar worden gekozen door alle leden van de kamers (met uitzondering van de president en de voorzitters van de afzonderlijke kamers).

Het presidium neemt hier elk jaar een besluit over. Er zijn momenteel vier kamers van beroep die zich uitsluitend bezighouden met merken en één kamer van beroep voor modellen. Voorts kan de grote kamer iedere zaak behandelen, of deze nu betrekking heeft op merken of op modellen.

Besluiten van het presidium

 

Leden van de kamers van beroep

De president van de kamers van beroep wordt benoemd door de Raad van de Europese Unie. De president heeft leidinggevende en organisatorische bevoegdheden en zit het presidium en de grote kamer van beroep voor. De voorzitters van de kamers van beroep worden eveneens benoemd door de Raad van de Europese Unie. Zij hebben leidinggevende en organisatorische verantwoordelijkheden voor hun eigen kamer en benoemen de rapporteur in iedere beroepszaak. De leden van de kamers van beroep worden door de raad van bestuur van het Bureau benoemd.

 

Actieplan van de kamers van beroep voor 2021-2026

Kwaliteitsvolle merken- en modellendiensten verlenen aan bedrijven die bescherming zoeken voor de resultaten van hun investeringen in innovatie is van essentieel belang en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) streeft ernaar dit te verwezenlijken. In dit verband spelen de kamers van beroep (KvB’s), door te voorzien in onafhankelijke, doeltreffende en professionele geschillenbeslechting, een belangrijke rol in het stelsel van intellectuele eigendom.

Het actieplan voor 2021-2026 van de KvB’s vormt in dat opzicht een interne routekaart, waarin het traject wordt uitgestippeld dat de kamers de komende jaren zullen volgen, en wordt bepaald hoe zij hun toekomstige uitdagingen zullen aanpakken en vooral hoe zij zullen bijdragen aan het SP2025. In die zin beoogt het plan de activiteiten van de KvB’s verder te ontwikkelen door een reeks initiatieven voor de komende vijf jaar te presenteren met het oog op de verwezenlijking van een vernieuwde visie voor de kamers van beroep als een kwalitatief hoogstaand, doeltreffend, samenhangend en modern orgaan voor de beslechting van geschillen over intellectuele eigendom.

Het actieplan is erop gericht:

  • ervoor te zorgen dat de kamers van beroep in staat zijn het hoofd te bieden aan een toenemend aantal steeds complexere beroepsprocedures, en tijdig kwalitatief goede beslissingen te nemen, ten behoeve van de gebruikers;
  • de kwaliteit te verbeteren door een consistentere en coherentere besluitvormingspraktijk te ontwikkelen die nog meer in overeenstemming is met de rechtspraak van het Gerecht en het Hof van Justitie, teneinde gebruikers een hogere mate van voorspelbaarheid en rechtszekerheid te bieden met betrekking tot de algemene werkzaamheden van EUIPO;
  • de aandacht te doen uitgaan naar het tijdig nemen van kwalitatief hoogstaande beslissingen en tegelijkertijd verantwoording aan het publiek kunnen geven – hierbij schuilt een bijkomende uitdaging in de noodzaak om de transparantie te vergroten en de verantwoordingsplicht voor alle activiteiten van de kamers van beroep te waarborgen;
  • bij te dragen aan de bevordering en verspreiding van het gebruik van alternatieve geschillenbeslechting bij EUIPO, teneinde de partijen geschikte mechanismen en instrumenten aan te reiken om in een vroeg stadium deskundige en snelle oplossingen voor hun conflicten te vinden, zodat bedrijven – en met name kmo’s – worden ondersteund;
  • samen te werken met externe partners, zoals beroepsinstanties van nationale IE-bureaus, Europese en nationale rechtbanken en gebruikersverenigingen, om een voortdurende uitwisseling van deskundigheid en kennis mogelijk te maken, alsmede de verdere uitbreiding van gemeenschappelijke praktijken op het gebied van merken en modellen te vergemakkelijken.

In het kader van deze doelstellingen is het actieplan opgebouwd rond 5 aandachtsgebieden en 19 onderling verbonden kerninitiatieven voor acties die in nauwe samenwerking met interne en externe partners zullen worden uitgevoerd.

 

 

 

Productiviteit van de kamers van beroep

 

 

 

Publicaties van de kamers van beroep

Jaaroverzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie/Gerecht* Toon Verberg
 
Jaaroverzicht van de beslissingen van de Kamers van Beroep* Tonen Verbergen
 
Onderzoeksrapporten rechtspraak KvB** Tonen Verbergen
 
Studies van de Kamers van Beroep*** Tonen Verbergen


* De samenvattingen en/of hoofdpunten dienen alleen ter informatie en geven niet altijd de exacte formuleringen van de beslissingen/arresten weer. De links in verwijzingen naar jurisprudentie leiden naar de eSearch Case Law-database van het Bureau, waar beslissingen en arresten, inclusief eventuele vertalingen, gemakkelijk te vinden zijn.

** Deze rapporten zijn het resultaat van besprekingen binnen de consistentiekringen en de algemene consistentievergadering van de kamers van beroep en weerspiegelen de standpunten op de vermelde datum. Dit zijn werkdocumenten, die niet mogen worden beschouwd als teksten met bindende werking voor de kamers van beroep. Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***Deze studies geven de mening weer van de deskundigen die ze hebben opgesteld. Doel ervan is informatie te verstrekken en beter inzicht te bieden in de marktrealiteit en de wettelijke en economische regelgeving en praktijken in de lidstaten met betrekking tot specifieke kwesties. In geen geval mogen ze worden beschouwd als advies van de kamers van beroep of als teksten die enige bindende werking hebben voor de kamers van beroep.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.