Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Certificeringsmerken en collectieve merken

Afgezien van individuele merken zijn er twee andere soorten merken die bij EUIPO ingeschreven kunnen worden: certificeringsmerken en collectieve merken. Op deze pagina vindt u informatie over beide soorten merken en over de hulpmiddelen voor het aanvragen hiervan.

Het collectieve Uniemerk geeft aan dat de waren of diensten die door dit merk worden beschermd, afkomstig zijn van leden van een vereniging en uitsluitend door hen mogen worden gebruikt.

Het Uniecertificeringsmerk daarentegen geeft aan dat de waren of diensten voldoen aan bepaalde kenmerken, zoals omschreven in het gebruiksreglement.

Confetti-poster van Toulouse-Lautrec, een voorbeeld van een merk als kunstwerk
 

Certificeringsmerken:

Het Uniecertificeringsmerk is een nieuw soort merk in het Uniemerkensysteem. Uniecertificeringsmerken zijn tekenen die dienen ter certificering van bepaalde kenmerken van de waren en diensten (bijvoorbeeld de kwaliteit ervan), en kunnen sinds 1 oktober 2017 worden aangevraagd.

In de Uniemerkenverordening worden Uniecertificeringsmerken omschreven als merken “op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd”. (artikel 83, lid 1, UMV)

Individuele Uniemerken en Uniecertificeringsmerken hebben niet alleen een verschillend doel, maar zijn ook wat betreft een aantal formelere aspecten verschillend. Een belangrijk verschil tussen een individueel merk en een certificeringsmerk is dat de houder van een certificeringsmerk (een natuurlijke of rechtspersoon, instelling, autoriteit of publiekrechtelijk lichaam) geen zakelijke activiteiten kan ontplooien waarbij de waren of diensten worden geleverd waarop de certificering betrekking heeft.

Uniecertificeringsmerken: neutraliteitsplicht

Indien u houder van een Uniecertificeringsmerk bent, kunt u de waren en diensten certificeren die anderen in hun bedrijf gebruiken, maar kunt u niet uw eigen waren en diensten certificeren en het merk zelf gebruiken. De houder van het Uniecertificeringsmerk heeft een neutraliteitsplicht met betrekking tot de belangen van de producenten van de waren of de verrichters van de diensten die door de houder gecertificeerd worden.

Uniecertificeringsmerken: geografische herkomst uitgesloten

Heel belangrijk om te weten is dat een Uniecertificeringsmerk niet gebruikt kan worden om de geografische herkomst van waren en diensten te certificeren. Het teken, de gebruiksreglementen en de lijst van waren en diensten vallen onder dit verbod.

In essentie komt het erop neer dat een Uniecertificeringsmerk specifieke kenmerken van bepaalde waren of diensten garandeert. Bij het aanvragen van een Uniecertificeringsmerk zijn vier dingen van belang:

:

 • Net als een individueel merk moet een Uniecertificeringsmerk een teken zijn dat kan worden weergegeven in het register van Uniemerken. Bovendien moeten op grond van het teken de gecertificeerde waren en diensten kunnen worden onderscheiden van andere en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.
 • Als u een Uniecertificeringsmerk aanvraagt, moet u dit zeer duidelijk aangeven (door in de aanvraag duidelijk het gewenste soort merk aan te geven).
 • U moet uw Uniecertificeringsmerk aanvragen met betrekking tot de waren en diensten die door u als houder van het merk zullen worden gecertificeerd (dit kunt u doen met behulp van de Opbouwfunctie voor waren en diensten).
 • In de aanvraag voor het Uniecertificeringsmerk moet u het bijbehorende gebruiksreglement opnemen. Het gebruiksreglement is een wezenlijk bestanddeel van het Uniecertificeringsmerk. Dit reglement moet binnen twee maanden na de aanvraag worden ingediend en moet met name omvatten:
  • de verklaring waarin de aanvrager aangeeft geen zakelijke activiteiten te verrichten waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft;
  • de kenmerken van de waren of diensten die worden gecertificeerd;
  • de voorwaarden waaraan het gebruik van het Uniecertificeringsmerk is onderworpen;
  • de maatregelen met het oog op testen en toezicht die door u als houder van het Uniecertificeringsmerk worden toegepast.

Ten behoeve van gebruikers heeft EUIPO een model opgesteld, dat hieronder in 23 talen beschikbaar is, aan de hand waarvan aanvragers van Uniecertificeringsmerken het gebruiksreglement kunnen opstellen.

Model voor het opstellen van een gebruiksreglement: Uniecertificeringsmerken

 

 

Voorbeelden van bij EUIPO ingeschreven certificeringsmerken:

017321738
Merk zonder tekst

Houder:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.

017285578
NORMPACK
Houder:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Klasse: 35

Houder:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Klassen: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Houder:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

De basistaks voor de aanvraag van een Uniecertificeringsmerk bedraagt 1 800 EUR, of 1 500 EUR indien de aanvraag online wordt gedaan.

 

Meer informatie over taksen

 

 

Collectieve merken:

Het collectieve Uniemerk duidt de commerciële herkomst van bepaalde waren en diensten aan door de consument erop te wijzen dat de producent van de waren of verrichter van de diensten tot een bepaalde vereniging behoort die het recht op het gebruik van het merk heeft.

In de Uniemerkenverordening worden collectieve merken omschreven als merken “op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen”. (artikel 74, UMV).

Collectieve Uniemerken kunnen gebruikt worden voor het versterken van het consumentenvertrouwen in de producten en diensten die onder het collectieve merk worden aangeboden. Ze worden vaak gebruikt om producten of diensten te identificeren van producenten die overeenkomstige belangen hebben.

Collectieve Uniemerken: wie kan ze aanvragen?

Collectieve Uniemerken mogen uitsluiten worden aangevraagd door verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen (mits deze op een soortgelijke manier zijn georganiseerd als verenigingen).

Collectieve Uniemerken: geografische herkomst

Het is mogelijk een collectief merk in te schrijven dat dient ter aanduiding van de geografische herkomst van de waren of diensten in kwestie. Het gebruiksreglement moet vervolgens het lidmaatschap van de vereniging die houder is van het merk, uitdrukkelijk openstellen voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn (artikel 75, lid 2, EUTMR).

Het gebruiksreglement maakt integraal deel uit van het collectieve merk, en moet binnen twee maanden na de aanvraag worden ingediend:

 • Het moet aangeven welke personen het merk mogen gebruiken en onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort. Ook kan erin worden vermeld onder welke voorwaarden het merk kan worden gebruikt.
 • Indien het collectieve merk de geografische aanduiding van de waren en diensten in kwestie beschrijft, moet het gebruiksreglement de specifieke toestemming bevatten om lid van de vereniging te worden voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn.

Ten behoeve van gebruikers heeft EUIPO een model opgesteld, dat hieronder in 23 talen beschikbaar is, aan de hand waarvan aanvragers van collectieve merken het gebruiksreglement kunnen opstellen.

Model voor het opstellen van een gebruiksreglement: Collectief Uniemerk

 

Voorbeelden van bij EUIPO ingeschreven collectieve merken:

Voorbeelden van bij EUIPO ingeschreven collectieve merken:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Klasse: 30

Houder:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Klasse: 31

Houder:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Klassen: 41 en 45

Houder:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Klasse: 42

Houder:
Association NB-Rail

 

De basistaks voor de aanvraag van een collectief Uniemerk van de Europese Unie bedraagt 1 800 EUR, of 1 500 EUR indien de aanvraag online wordt gedaan.

 

Meer informatie over taksen

 

 

Informatiebronnen

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.