Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Tips en optimale werkwijzen voor het indienen van een model

Wij hebben een reeks tips samengesteld om te vermijden dat u bij het aanvragen van een Gemeenschapsmodel fouten maakt die kunnen leiden tot een gebrek.

Er is sprake van een gebrek wanneer een aanvraag vormfouten bevat, zoals wanneer u vergeet te betalen, of wanneer de afbeeldingen van uw model niet voldoen aan bepaalde vereisten voor de inschrijving. Vormfouten kunnen gemakkelijk worden vermeden, en de ervaring leert ons dat ze zich meestal voordoen in drie verschillende fases van de online-indiening.

 

Weergaven uploaden

1. Alle weergaven moeten met een en hetzelfde model overeenstemmen.

In dit voorbeeld heeft de gebruiker twee weergaven van stoelen met verschillende kenmerken ingediend als één model (model 1). Ze kunnen niet worden aanvaard omdat het niet om een en hetzelfde model gaat.

Model 1 / Weergave 1

Model 1 / Weergave 2

Model 1 / Weergave 1

Model 2 / Weergave 1

Fout

Verschillende kenmerken zorgen ervoor dat de verschijningsvorm anders is, zodat ze als afzonderlijk model moeten worden ingediend.

 

In dit voorbeeld heeft de gebruiker de twee stoelen ingediend als twee afzonderlijke modellen (model 1 en model 2), zodat de indiening kan worden aanvaard.

Juist

Elk van de bovenstaande weergaven komt overeen met een verschillend model. Een meervoudige aanvraag* mag verschillende modellen bevatten. Elk model mag dan worden afgebeeld met meerdere weergaven (1 tot 7 weergaven).

* Een meervoudige aanvraag is een aanvraag die meerdere modellen omvat. Een meervoudige aanvraag indienen is goedkoper dan een afzonderlijke aanvraag voor elk afzonderlijk model.

 

2. Extra elementen die geen deel uitmaken van het model, zoals toelichtingen, cijfers of pijltjes, mogen niet worden opgenomen.

Fout

Weergave van het model met tekst, symbolen en aanduidingen.

Juist

Afzonderlijk geüploade weergave van een model. In het veld van de beschrijving kan extra informatie worden gegeven.

 

3. Het model moet tegen een neutrale achtergrond worden afgebeeld.

Fout

Er zijn vreemde voorwerpen op de afbeelding zichtbaar.

Juist

Het model heeft een neutrale achtergrond.

 

4. Elke afbeelding mag slechts één weergave van het model bevatten.

Fout

Twee weergaven van een model op dezelfde afbeelding.

Juist

Eén weergave per afbeelding.

 

5. Indien het model kleur bevat, mag deze in geen enkele weergave afwijken.

Fout

Hetzelfde product in een andere kleur wordt als een ander model beschouwd.
Ook de combinatie van weergaven in kleur en in zwart-wit is niet toegestaan.

 

Juist

De kleur in de weergaven van het model is dezelfde.

 

6. Vergrote weergaven moeten als afzonderlijke afbeeldingen worden geüpload.

Fout

Vergrote weergave in dezelfde afbeelding.

Juist

Vergrote weergave in afzonderlijke afbeelding.

 

7. Visuele disclaimers moeten in alle weergaven waarin de disclaimer verschijnt consequent worden getoond.

Soms willen gebruikers de inschrijving van een bepaald onderdeel van een product aanvragen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van visuele disclaimers om het onderdeel dat zij niet willen inschrijven, uit te sluiten.

Fout

De visuele disclaimer wordt niet in alle weergaven consequent getoond.

 

Juist

De visuele disclaimers worden in de verschillende weergaven consequent getoond.

 

8. In ten minste één weergave moet de hele reeks artikelen of een complex product in zijn geheel worden afgebeeld.

Fout

Er ontbreekt een algemeen overzicht van een reeks artikelen of een complex product.

 

Juist

Een reeks correct weergegeven artikelen, met inbegrip van een algemeen overzicht.

 

9. De productaanduiding moet overeenstemmen met de afbeelding van het model.

In dit voorbeeld heeft de gebruiker een weergave van een stoel met een verkeerde productaanduiding ingediend. 'Versiering' kan worden gebruikt om patronen te registreren, maar niet voor stoelen. Dit wordt dus niet aanvaard.

Fout

De productaanduiding stemt niet overeen met de geüploade weergave van het model. Dit model moet met de productaanduiding 'stoelen' worden ingeschreven in klasse 06.01.

Juist

De productaanduiding stemt overeen met de geüploade weergave van het model.

 

10. De productaanduiding moet specifiek genoeg zijn, zodat het product in een klasse en een subklasse van de Locarno-classificatie kan worden ingedeeld.

Fout

De productaanduiding is niet specifiek genoeg om in een klasse te worden ingedeeld.

Juist

De functie van het product is duidelijk aangegeven met een klasse en een subklasse. 

Beroep op voorrang

Een persoon die een aanvraag voor een nationaal, internationaal of Gemeenschapsmodel heeft ingediend, geniet voor het indienen van de aanvraag voor een Gemeenschapsmodel met betrekking tot hetzelfde model een recht van voorrang voor een termijn van zes maanden, die ingaat op de indieningsdatum van de eerste aanvraag.

Het recht van voorrang heeft tot gevolg dat de voorrangsdatum beschouwd wordt als de datum van indiening van de modelaanvraag voor de vaststelling van de rangorde van de rechten.

  • Voorrang inroepen kan alleen op basis van een eerdere aanvraag van een model of een gebruiksmodel.
  • De eerdere aanvraag moet een eerste indiening zijn.
  • De houder van de eerdere aanvraag en de aanvrager van het Gemeenschapsmodel moet dezelfde persoon zijn.
  • Een gewaarmerkte kopie van de eerdere aanvraag moet ten laatste drie maanden na de indieningsdatum van het beroep op voorrang worden ingediend.
  • Indien de eerdere aanvraag niet in een van de vijf talen van het Bureau is gesteld, moet de aanvrager een vertaling indienen.
 

Vragen om opschorting

Tijdens het indienen van een modelaanvraag kunt u verzoeken om de publicatie ervan voor een periode van 30 maanden op te schorten. Het model wordt daarom als vertrouwelijk behandeld totdat u het openbaar maakt. Als u besluit het ingeschreven Gemeenschapsmodel helemaal niet te publiceren, komt de inschrijving na afloop van de opschortingstermijn van 30 maanden te vervallen.

  • Houd er rekening mee dat de opschorting enkel op het moment van indiening kan worden aangevraagd.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.