Nieuwe Uniemerkenverordening Wijzigingen per 1 oktober 2017

Op 23 maart 2016 is Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk ("de wijzigingsverordening") in werking getreden.

Bij de wijzigingsverordening zijn onder meer de volgende veranderingen doorgevoerd: de naam van het Bureau werd gewijzigd in Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie; de merken die door het Bureau worden beheerd, worden voortaan Uniemerken genoemd; en het taksenstelsel voor merken werd gewijzigd. Ook de onderzoeksprocedures, absolute weigeringsgronden, oppositie- en doorhalingsprocedures, relatieve weigeringsgronden en beroepsprocedures ondergingen wijzigingen. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hier.

De wijzigingsverordening bevat een aantal bepalingen die vanaf 1 oktober 2017 van toepassing zijn geworden, omdat ze verder ontwikkeld moesten worden met behulp van afgeleide wetgeving.

De afgeleide wetgeving omvat Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001.

De afgeleide wetgeving bevat gedetailleerde overgangsbepalingen waarin wordt beschreven wanneer de nieuwe procedurevoorschriften van toepassing zijn (tabel overgangsbepalingen).

Deze wetgevingshervorming is een erkenning voor het succes van het Uniemerkensysteem en bevestigt dat de basisbeginselen van dit systeem de tand des tijds hebben doorstaan en nog steeds aan de behoeften en verwachtingen van het bedrijfsleven voldoen. Anderzijds wilde men op dit succes voortbouwen door het systeem als geheel efficiënter en consistenter te maken en het aan te passen aan het internettijdperk.

Met de wijzigingsverordening wordt met name beoogd procedures te stroomlijnen en de rechtszekerheid te vergroten, alsook alle taken van het Bureau duidelijk te omschrijven, met inbegrip van het kader voor samenwerking en convergentie van praktijken tussen het Bureau en de bureaus voor intellectuele eigendom in de lidstaten.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Deze rubriek bevat enkel algemene informatie en is bedoeld om de Uniemerkenverordening onder de aandacht te brengen. De inhoud is niet wettelijk bindend.
We raden onze (potentiële) gebruikers sterk aan Verordening (EU) nr. 2015/2424 door te nemen. Deze is beschikbaar in alle talen van de EU.
De richtsnoeren van het Bureau blijven de belangrijkste referentie voor gebruikers van het Uniemerkensysteem en voor professionele adviseurs die er zeker van willen zijn dat zij beschikken over de meest recente informatie over EUIPO’s onderzoekspraktijken.

Informatie over de veranderingen die op 23 maart 2016 in werking zijn getreden, vindt u hier.