Wij zijn EUIPO

Vraagbaak Wijzigingen per 1 oktober 2017

Deze vraagbaak is tot stand gekomen aan de hand van vragen die ons informatiecentrum van gebruikers heeft ontvangen.

De vragen en antwoorden op deze pagina zijn onderverdeeld in vier rubrieken: informatie en bronnen; afschaffen van de vereiste inzake grafische voorstelling; certificeringsmerken en procedurele wijzigingen.

Gebruikers wordt verzocht het algemene gedeelte van onze website te raadplegen voor de wijzigingen.

Per 1 oktober zullen alle wijzigingen die van toepassing worden als gevolg van de hervorming van de wetgeving zijn verwerkt in de door het Bureau opgestelde richtsnoeren inzake handelsmerken.

Als u meer vragen hebt of als u meer informatie nodig hebt over de wijzigingen per 1 oktober, neemt u dan contact met ons op.

 • Informatie en bronnen

 • Waar vind ik een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2017?

  Wij hebben een speciale rubriek op onze website opgezet met informatie over de belangrijkste wijzigingen (waaronder procedurele wijzigingen, de afschaffing van de vereiste inzake de grafische voorstelling en Uniecertificeringsmerken). Per 1 oktober 2017 hebt u toegang tot onze volledig geactualiseerde richtsnoeren voor het onderzoek, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.

 • Waar vind ik de relevante wetsteksten?

 • Afschaffing van de vereiste inzake de grafische voorstelling en soorten merken

 • Wat zijn de praktische gevolgen van de afschaffing van de vereiste inzake de grafische voorstelling?

  De afschaffing van de vereiste van een grafische voorstelling betekent dat bepaalde soorten handelsmerken die alleen in elektronische vorm kunnen worden weergegeven (bv. multimediamerken) voortaan ook zijn toegestaan. Tevens wordt het hierdoor gemakkelijker om Uniemerken die niet visueel zijn (klankmerken) of die bewegend beeld bevatten (bewegingsmerken) in te dienen met gebruikmaking van elektronische weergavemiddelen in plaats van grafische objecten. Sommige vereisten waaraan de weergave van een Uniemerk moet voldoen, blijven gehandhaafd. Voor de afbeelding moet zijn gebruikgemaakt van algemeen beschikbare technologie die op een duidelijke, exacte, zelfstandige, eenvoudig toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve wijze in het register kan worden gereproduceerd. Verder is het gebruik van voorbeelden of monsters niet toegestaan.

  Zo zou bijvoorbeeld in het geval van geuren - mocht er ooit 'algemeen beschikbare technologie' worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om geuren in te dienen, voor dergelijke merken de categorie 'overige' worden gebruikt. Het is echter moeilijk voorstelbaar dat deze mogelijkheid zich in de nabije toekomst aandient. Bijgevolg heeft de afschaffing van de grafische voorstelling geen grote gevolgen voor dergelijke aanvragen.

 • Wat zijn de nieuwe “soorten” handelsmerken?

  De uitvoeringsverordening bij de Uniemerkverordening (UMUV) bevat specifieke voorschriften en vereisten voor de meest gebruikte soorten handelsmerken. Dit zijn de volgende:

  SOORTEN HANDELSMERKEN

  Woord

  Kleur
  (één kleur en combinatie)

  Beeld

  Klank

  Vorm

  Beweging

  Positie

  Multimedia

  Patroon

  Hologram

  Slechts een, het multimediamerk, is helemaal nieuw en wordt omschreven als “een handelsmerk dat bestaat uit een combinatie van beeld en geluid, of dat een dergelijke combinatie omvat.” Van de overige hierboven vermelde merktypen bestond een aantal al als zodanig (bv. beeld- en klankmerken), een aantal viel eerder onder een bredere categorie (bv. patroonmerken) en 3D-merken heten voortaan 'vormmerken'.

  Op onze website vindt u informatie over de soorten handelsmerken en de technische eisen waaraan deze moeten voldoen om ze in te dienen (de bestandsindelingen). Bovendien zal onze tool voor elektronische indiening per 1 oktober ook alle soorten handelsmerken omvatten.

 • Kan ik in verband met een beeldmerk ook voor kleur rechten doen gelden?

  Nee. Vanaf 1 oktober 2017 accepteert EUIPO geen handelsmerkbeschrijving voor beeldmerken. Zo ook worden kleurindicaties niet in aanmerking genomen voor Uniebeeldmerken en spelen deze geen rol in het aanvraagproces. Dit is in overeenstemming met het “wat-je-ziet-is-wat-je-krijgt”-karakter van de afschaffing van de vereiste inzake de grafische voorstelling, waarvan het de bedoeling is dat de handelsmerken die in het register van Uniemerken worden opgenomen duidelijker en toegankelijker worden en gemakkelijker te vinden zullen zijn.

  Aangezien in sommige landen wordt gevraagd naar een schriftelijke kleurindicatie om zich te beroepen op voorrang, zal EUIPO een optioneel veld in het elektronische indieningsformulier invoegen waar kleuren kunnen worden vermeld. Deze beschrijving zal zichtbaar zijn in het aanvraagformulier voor Uniemerken zodat deze kunnen worden gebruikt in de desbetreffende landen. De beschrijving wordt echter niet door het EUIPO onderzocht en wordt evenmin in het register van Uniemerken opgenomen.

 • Is het verplicht om een verwijzing naar een kleurcode op te nemen voor de weergave van een kleurmerk (enkele kleur of combinatie)?

  Ja. Per 1 oktober 2017 is voor een handelsmerk dat uit slechts één kleur of een combinatie van kleuren bestaat een reproductie van de kleur en een verwijzing naar een algemeen erkende kleurcode, zoals Pantone, Hex, RAL, RGB of CMYK, vereist.

 • Welke rol speelt de beschrijving bij merken met een kleurcombinatie?

  Voor een handelsmerk dat uitsluitend uit een combinatie van kleuren bestaat (zonder contouren) is een reproductie van de kleurcombinatie vereist die de systematische schikking van de kleurcombinatie op een uniforme en vooraf vastgestelde wijze laat zien. Er mag ook een nadere beschrijving van de systematische kleurschikking worden toegevoegd. Deze beschrijving moet echter wel overeenstemmen met de weergave en mag geen bredere betekenis krijgen.

 • Hoe geef ik een klankmerk weer na 1 oktober 2017?

  Dit kan op twee manieren: door middel van een geluidsbestand waarop het geluid te horen is of door middel van een exacte weergave in muzieknoten. Andere weergavemanieren, zoalssonogrammen, de beschrijving van de klank in woorden of door middel van klanknabootsing, worden niet geaccepteerd. Nadere gegevens over de technische vereisten voor het indienen van een klankmerkaanvraag vindt u hier.

 • Voor welke soorten merken is een beschrijving vereist?

  Voor geen enkel handelsmerk geldt nog de verplichting om een beschrijving bij te voegen. Een beschrijving blijft echter optioneel voor het positiemerk, het patroonmerk, het kleur(combinatie)merk en het bewegingsmerk. De beschrijving moet overeenkomen met de weergave en mag geen bredere betekenis krijgen.


 • Uniecertificeringsmerken

 • Wat is een Uniecertificeringsmerk en wie kan deze registreren?

  Het certificeringsmerk is een derde soort Uniemerk, dat onlangs op grond van de Uniemerkverordening in het leven is geroepen; de andere twee zijn het individuele handelsmerk en het collectieve handelsmerk.

  Een certificeringsmerk geeft aan dat waren en diensten voldoen aan bepaalde bewaakte kwaliteitsnormen, die staan vermeld in een gebruiksreglement (“regulations governing the use”), dat samen met het merk moet worden ingediend.

  Het Uniecertificeringsmerk kan worden aangevraagd door elke publieke of private entiteit die zich aan het gebruiksreglement houdt. Eigenaren van dit soort merk mogen echter geen bedrijf voeren dat waren of diensten levert van het soort dat door het merk wordt gecertificeerd. Ook moeten eigenaren een verklaring indienen dat aan deze vereiste wordt voldaan.

  Het online aanvragen van een Uniecertificeringsmerk kost 1500 EUR. Meer informatie over Uniecertificeringsmerken vindt u in onze specifieke webrubriek.

 • Wat is het verschil tussen een collectief Uniemerk en een Uniecertificeringsmerk?

  Het collectieve Uniemerk geeft aan dat de door dat merk beschermde waren en diensten afkomstig zijn van leden van een vereniging en alleen door hen mag worden gevoerd.

  Het Uniecertificeringsmerk kan echter worden aangevraagd door een ieder die zich aan het gebruiksreglement houdt.

  De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen individuele en collectieve merken en certificeringsmerken.

   

  Certificering

  Collectief

  Individueel

  Formaliteiten

  Expliciet als zodanig aangevraagd

  Gebruiksreglement

  Expliciet als zodanig aangevraagd

  Gebruiksreglement

  Indien niet aangevraagd als certificering/collectief

  Bevoegdheid

  Natuurlijke personen

  Rechtspersonen

  De aanvrager mag geen bedrijf voeren dat waren of diensten levert van het gecertificeerde soort

  Bepaalde verenigingen

  Publieke rechtspersonen (geen natuurlijke personen)

  Natuurlijke personen

  Rechtspersonen

  Onderzoek absolute gronden

  Aanvullende vereisten

  Plaats van herkomst kan niet worden gecertificeerd*

  Aanvullende vereisten

  7(1)(c) uitzondering plaats van herkomst

  Artikel 7 volledige tekst

  Gebruik

  Eigendom van de houder

  Gebruikt door gecertificeerde ondernemingen en personen

  Eigendom van een vereniging

  Gebruikt door leden

  Normaal gesproken eigendom van en gebruikt door de houder

  Functie

  Maakt onderscheid tussen waren en diensten die door de houder zijn gecertificeerd en niet-gecertificeerde waren en diensten

  Maakt onderscheid tussen waren en diensten van ledenvereniging

  Indicatie van commerciële oorsprong

  Te betalen rechten

  1500 EUR (bij aanvraag online) voor de eerste klasse; 50 EUR voor de tweede klasse en 150 EUR voor elke daaropvolgende klasse

  1500 EUR (bij aanvraag online) voor de eerste klasse; 50 EUR voor de tweede klasse en 150 EUR voor elke daaropvolgende klasse

  850 EUR (bij aanvraag online) voor de eerste klasse; 50 EUR voor de tweede klasse en 150 EUR voor elke daaropvolgende klasse

  * Ingevolge artikel 83 van de Uniemerkverordening kunnen met een Uniecertificeringsmerk waren of diensten die ten aanzien van plaats van herkomst zijn gecertificeerd, niet worden onderscheiden.

 • Wanneer kan ik een Uniecertificeringsmerk aanvragen?

  Aanvragen kunnen op elk gewenst tijdstip na 1 oktober 2017 vanaf 00:00 uur Midden-Europese zomertijd (CEST) worden ingediend.

 • Kan ik een collectief merk laten omzetten naar een certificeringsmerk?

  Nee. de Uniemerkverordening noch de secundaire wetgeving voorziet in de mogelijkheid om collectieve merken om te zetten in certificeringsmerken als de datum van indiening van het collectieve merk vóór 1 oktober 2017 ligt. Het Bureau kan derhalve geen gehoor geven aan verzoeken om het soort merk te wijzigen.

 • Hebt u richtsnoeren voor de vereisten en processen voor bescherming door een Uniecertificeringsmerk?

  Artikel 17 van de uitvoeringsverordening bij de Uniemerkverordening licht de voorschriften toe die gelden voor het gebruik van Uniecertificeringsmerken.


 • Procedurele wijzigingen

 • Hoe kan ik een verzoek indienen met als doel dat een verkregen onderscheidend vermogen wordt beschouwd als een subsidiaire vordering?

  Verkregen onderscheidend vermogen als subsidiaire vordering is nieuw ingevoegd in artikel 2, lid 2 UMUV en is bedoeld om een aanvrager in staat te stellen om diens recht van beroep op “intrinsiek onderscheidend vermogen” volledig uit te oefenen voordat hij wordt geacht om verkregen onderscheidend vermogen aantoonbaar te maken. Vanaf 1 oktober 2017 zal dit kunnen worden gedaan met de aanvraag van het Uniemerk of uiterlijk in antwoord op het eerste bezwaar. Het kan niet in eerste instantie voor de kamers van beroep worden gedaan. Via een optie op het elektronische indieningsformulier kunnen aanvragers verkregen onderscheidend vermogen aangeven als subsidiaire vordering.

 • Wanneer moet ik een beroep op voorrang indienen?

  Per 1 oktober 2017 moeten beroepen op voorrang op dezelfde datum worden ingediend als de aanvraag voor het Uniemerk. Waar dit vereist is, moet de documentatie ter staving van dit beroepbinnen drie maanden na de datum van indiening zijn ingediend. Voorts geldt dat indien de ondersteunende documentatie niet is gesteld in een van de talen van het Bureau, het Bureau nu de optie heeft om te verzoeken om een vertaling. Aanvragers dienen zich er tevens van bewust te zijn dat beroepen op voorrang in het indieningsstadium niet langer inhoudelijk worden onderzocht. In dit stadium zal het Bureau alleen nagaan of is voldaan aan alle formele vereisten, namelijk het nummer, de datum en het land van de vermeende eerste indiening en de beschikbaarheid van officiële onlinebronnen om de voorrangsgegevens (of de indiening van voorrangsdocumenten en vertalingen) te controleren.

  De huidige vereiste om een afschrift van de betreffende inschrijving met certificering van de bevoegde autoriteit in te dienen is geschrapt en op grond van artikel 6 UMUV hoeft nu slechts “een afschrift” van de betreffende inschrijving te worden ingediend. Echter, op grond van artikel 39 van de Uniemerkverordening [uitgezonderd artikel 34 van deze verordening] had de uitvoerend directeur de vereisten voor de relevante documentatie reeds afgezwakt. Derhalve zijn er geen aanmerkelijke wijzingen in de praktijk ten aanzien van beroepen op anciënniteit.

 • Welke onlinebronnen worden door het Bureau geaccepteerd?

  Het Bureau erkent alle databases van de nationale en regionale Europese bureaus die zich bezighouden met intellectuele-eigendomsrechten. TMview is acceptabel als portal via welke toegang tot de nationale bureaus wordt verkregen. Voor geografische informatie kunnen opposanten en aanvragers van doorhaling voortaan gebruikmaken van EU-databases (bv. E-Bacchus, E-Spirits en E-Door). Algemene referenties zoals databases en bronnen zijn afdoende en het gebruik van een rechtstreekse hyperlink is optioneel.

 • Zijn de taalregels van het Bureau gewijzigd?

  Nee. Een aanvraag voor een Uniemerk kan nog steeds worden ingediend in elk van de officiële EU-talen als eerste taal. Daarnaast moet er worden gekozen voor een tweede taal uit een van de vijf talen van het Bureau: Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. De taalregels zijn gedurende de volledige aanvraag- en onderzoeksprocedure tot aan de inschrijving van toepassing, behalve voor opposities en aanvullende verzoeken. Een oppositie of verzoek om doorhaling kan worden ingediend:

  • naar het eigen oordeel van de opposant/aanvrager van doorhaling in de eerste of tweede taal van de aanvraag van een Uniemerk indien de eerste taal een van de vijf talen van het Bureau is;
  • in de tweede taal indien de eerste taal geen taal van het Bureau is.
 • Wat zijn de nieuwe vereisten en normen voor vertalingen?

  Per 1 oktober 2017 kunnen de meeste bewijstypen in elke gewenste officiële EU-taal ingediend blijven worden. Voor zover de taal die wordt gebruikt voor bewijsmateriaal ter onderbouwing (uitgezonderd bewijsdocumenten van indiening, inschrijving en vernieuwing of van relevante wettelijke bepalingen) niet de proceduretaal is, wordt voortaan alleen een vertaling verlangd op verzoek van het Bureau - uit eigen beweging of na een gemotiveerd verzoek van de andere partij. Bewijs van verkregen onderscheidend vermogen of reputatie zou binnen deze categorie vallen.

  Niettemin moet bewijsmateriaal ter onderbouwing (bewijsdocumenten van indiening, inschrijving en vernieuwing of van relevante wettelijke bepalingen) nog steeds worden ingediend in de proceduretaal (of in die taal worden vertaald) binnen de voor de onderbouwing geldende termijn.

  Voorts is de “norm voor vertalingen” op grond van artikel 25 UMUV minder stringent dan voorheen. Voor zover een partij heeft aangegeven dat alleen bepaalde delen van het document relevant zijn, hoeven alleen die delen te worden vertaald.

  Deze wijzigingen hebben grote voordelen voor gebruikers van het systeem voor Uniemerken. Ze maken de procedure efficiënter en eenvoudiger en leiden tot minder kosten.

 • Hoe moet ik bewijs aanleveren?

  Bewijs dat bij indieningen wordt bijgevoegd moet duidelijk zijn omschreven en geïndexeerd en er moet duidelijk naar worden verwezen. De nieuwe regels met betrekking tot bijlagen zijn grotendeels een weerspiegeling van de regels van het Gerecht (C.2, Bijlagenschema en C.3., Bijlagen).

 • Op welke manier wordt er voortaan anders met het Bureau gecommuniceerd?

  De kanalen waarlangs door en met het Bureau gecommuniceerd kan worden, zijn aangepast aan de ontwikkelingen in de informatietechnologie. In het bijzonder:

  • Verouderde communicatievormen zijn geschrapt, namelijk overhandiging en deponering in een postbus bij het Bureau;
  • ‘Mededeling langs elektronische weg’ wordt ruim gedefinieerd, zodat daaronder nu ook faxen en in potentie vele andere soorten media worden begrepen. De uitvoerend directeur bepaalt in hoeverre en onder welke technische voorwaarden die media mogen worden gebruikt en gebruikers zullen te zijner tijd worden geïnformeerd over alle eventuele wijzigingen;
  • De specifieke vermelding van communicatie ‘per telefax en door andere technische middelen’ – die faxen omvat – wordt verwijderd uit de secundaire wetgeving (maar zie het voorgaande punt over ‘mededeling langs elektronische weg’);
  • ‘Koerier’ wordt expliciet geïntroduceerd als middel voor communicatie door en met het Bureau, naast communicatie per post.
 • Kan ik nog faxen?
  • Sinds 1 oktober 2017 valt de fax, samen met de User Area (e-filing), onder de definitie van communicatie via ‘elektronische middelen’. Dit betekent dat de gereduceerde taks voor Uniemerkaanvragen en -vernieuwingen via elektronische middelen zoals bedoeld in bijlage I bij de Uniemerkenverordening van toepassing is op de fax.
  • Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fax niet langer geaccepteerd voor het indienen van Uniemerkaanvragen -of -vernieuwingen, behalve als back-upsysteem indien e-filing niet mogelijk is door een technisch mankement. In dergelijke gevallen kunnen aanvragers zich per fax verzekeren van een indieningsdatum, indien zij: (i) in het geval van Uniemerkaanvragen dezelfde aanvraag binnen drie werkdagen opnieuw inzenden via e-filing; (ii) in het geval van Uniemerkvernieuwingen de vernieuwingsaanvraag uiterlijk drie werkdagen vóór het verstrijken van de oorspronkelijke of verlengde wettelijke termijn voor vernieuwing inzenden per fax. Dit is uiteengezet in Besluit nr. EX-17-4 van de directeur.