Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Taksen

Het taksenstelsel van EUIPO zal veranderingen ondergaan ten opzichte van het door BHIM toegepaste taksenstelsel. In plaats van een basistaks die geldt voor maximaal drie klassen van waren en diensten komt er een stelsel van betaling per klasse.

Met de wijzigingsverordening worden er op het gebied van de taksen de volgende veranderingen ingevoerd:

  • een nieuw stelsel van een taks per klasse voor indienings- en vernieuwingstaksen;
  • een algehele verlaging van aan het Bureau te betalen taksen;
  • het opnemen van de bepalingen van de merkentaksenverordening in de basisverordening.
 

Betalen voor wat u nodig hebt

Het Gemeenschapsmerk bood bescherming voor drie klassen voor een bedrag van 900 EUR voor een elektronische aanvraag en 1 050 EUR voor een aanvraag op papier. Met de wijzigingsverordening gaat het Bureau over tot een stelsel van een taks per klasse. In de praktijk betekent dit dat aanvragers een lagere taks betalen als ze een aanvraag indienen voor slechts één klasse, dezelfde taks als ze twee klassen aanvragen en een hogere taks als ze drie of meer klassen aanvragen. De vernieuwingstaksen worden in alle gevallen aanzienlijk verlaagd en op hetzelfde niveau gebracht als de indieningstaksen. Ook zijn er verlagingen voor de oppositie-, doorhalings- en beroepstaksen.

 

Indieningstaksen (e-filing)

Gemeenschapsmerk (oude systeem) Taks Uniemerk (nieuwe systeem) Taks
Eén klasse 900 EUR voor maximaal drie klassen Eén klasse 850 EUR
Twee klassen Twee klassen 50 EUR toeslag
Drie klassen Drie klassen 150 EUR toeslag
Vier en meer klassen 150 EUR toeslag Vier en meer klassen 150 EUR toeslag
 

Vernieuwingstaksen (e-filing)

Gemeenschapsmerk (oude systeem) Taks Uniemerk (nieuwe systeem) Taks
Eén klasse 1 350 EUR voor maximaal drie klassen Eén klasse 850 EUR
Twee klassen Twee klassen 50 EUR toeslag
Drie klassen Drie klassen 150 EUR toeslag
Vier en meer klassen 400 EUR toeslag Vier en meer klassen 150 EUR toeslag
 

Nieuw certificeringsmerk van de Europese Unie

Binnen 21 maanden worden Uniecertificeringsmerken ingevoerd, zodat "de certificatie-instelling of -organisatie haar aangesloten leden de mogelijkheid kan bieden het merk te gebruiken als teken voor waren of diensten die aan de certificatievoorschriften voldoen" (artikel 74 ter van de Uniemerkenverordening). De inschrijvingskosten voor een Uniecertificeringsmerk zijn gelijk aan die voor een collectief Uniemerk, te weten 1 800 EUR (1 500 EUR bij e-filing), 50 EUR voor een tweede klasse, 150 EUR voor een derde (en elke volgende) klasse.

 

Andere taksen

Zoals reeds vermeld, dalen de aan het Bureau verschuldigde taksen over de hele lijn. Enkele voorbeelden:

M.b.t. een Uniemerk Taks (oud systeem) Uniemerk (nieuw systeem)
Oppositie 350 EUR 320 EUR
Doorhaling 700 EUR 630 EUR
Beroep 800 EUR 720 EUR
 

Nieuwe aanvragen

De datum van indiening van een aanvraag voor een Uniemerk, oppositie, vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring (doorhaling) of beroep (met betrekking tot Uniemerken), zal bepalend zijn voor de taks die moet worden betaald (oud of nieuw systeem).

Indien de datum van indiening van deze handelingen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening valt (d.w.z. voor 23/3/2016), is het oude takssysteem van toepassing, zelfs indien de betaling na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening plaatsvindt. Dit geldt in voorkomend geval ook voor de berekening van toeslagen wegens laattijdige betaling. Indien de datum van indiening na de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening valt (d.w.z. op 23/3/2016 of daarna), is het nieuwe takssysteem van toepassing. Dit vloeit voort uit het principe dat de handeling, zodra hiervoor is betaald, van kracht wordt vanaf de datum van indiening, m.a.w. wanneer deze wordt geacht te zijn ingediend.

Bijvoorbeeld: indien de oppositietermijn van drie maanden loopt van 1/2/2016 tot 30/4/2016 en er op 1/3/2016 een oppositie wordt ingediend, zal de opposant het oude tarief van de taks moeten betalen (350 EUR). Indien in hetzelfde voorbeeld op 15/4/2016 een oppositie wordt ingediend, moet de opposant het nieuwe tarief betalen (320 EUR). De opposant mag de oppositie niet indienen op 1/3/2016 en wachten tot 30/4/2016 om het nieuwe tarief te betalen. De betaling vindt dan wel nog steeds plaats binnen de oppositietermijn van drie maanden, maar de datum van indiening van de oppositie (en de datum waarop deze van kracht wordt) ligt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.