Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Institutionele wijzigingen

Met de herziening van de verordening wordt beoogd procedures te stroomlijnen en de rechtszekerheid te vergroten, alsmede alle taken van het Bureau duidelijk te omschrijven, met inbegrip van het kader voor samenwerking en convergentie van praktijken tussen het Bureau en de nationale en regionale IE-bureaus in de EU.

 

Naamswijziging

BHIM-logo
EUIPO-logo
 

Voor 23 maart

Na 23 maart

 

Naamswijzigingen door aanpassing aan het Verdrag van Lissabon

De terminologie van de verordening is aangepast aan het Verdrag van Lissabon. Bijgevolg zijn alle verwijzingen naar de Europese Gemeenschap vervangen door verwijzingen naar de Europese Unie of ook wel de Unie. Dit betekent met name dat de term "Gemeenschapsmerk" nu vervangen is door "Uniemerk". Met de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening werden bestaande Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmerkaanvragen automatisch Uniemerken en Uniemerkaanvragen. De Gemeenschapsmerkenverordening is nu de Uniemerkenverordening geworden.

 

Samenwerkingsactiviteiten

Met de wijzigingsverordening werd een stevig regelgevingskader ingevoerd voor de bestaande samenwerking tussen het Bureau en de bureaus van de lidstaten. Een ander belangrijk aspect van het nieuwe kader is dat het voorziet in raadpleging van vertegenwoordigers van gebruikers over samenwerkingsprojecten, met name in de fases van afbakening van projecten en van evaluatie van projectresultaten.

 

Gebieden van samenwerking

De wijzigingsverordening bevat een niet-uitputtende lijst van gebieden waar het Bureau en de bureaus van de lidstaten samenwerken, zoals:

  • het opzetten van gemeenschappelijke normen en praktijken;
  • het creëren van gemeenschappelijke databanken en portalen;
  • het delen van gegevens en informatie en het uitwisselen van technische kennis en bijstand;
  • meer bewustmaking van het merkenstelsel en de bestrijding van namaak.

Andere institutionele veranderingen:

  • De voorzitter van het BHIM wordt uitvoerend directeur van EUIPO en in het Engels wordt "Administrative Board" vervangen door "Management Board" (dit verandert niets aan de Nederlandse vertaling "raad van bestuur").
  • Er komt voor het eerst een vertegenwoordiger van het Europees Parlement in de raad van bestuur en in het begrotingscomité.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.