Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Beroep

 

Door een beroepschrift in te vullen en in te dienen. Dit moet worden gedaan binnen twee maanden na de datum van kennisgeving van de beslissing waartegen u beroep wilt instellen.
NB: Het beroepschrift moet worden ingediend in de taal van de procedure (d.w.z. de taal van de betwiste beslissing).

Het beroep moet ook een "uiteenzetting van de gronden" omvatten, waarin u de redenen vermeldt waarom de oorspronkelijke beslissing volgens u onjuist is. Deze uiteenzetting hoeft niet tegelijk met het beroepschrift te worden ingediend, maar wel binnen vier maanden na de kennisgeving van de betwiste beslissing.

U kunt gebruikmaken van de nieuwe functie eAppeal, waarmee gebruikers online beroep kunnen instellen. Dit nieuwe instrument biedt de gebruikers heldere aanwijzingen, een verbeterde, gebruiksvriendelijke interface en een lager risico op fouten.
 
Meer informatie over hoe een beroepschrift in te dienen.
Voor meer informatie logt u in op uw user area.
Zie voor aanvullende informatie de toelichting bij het beroepsformulier.


Verdere informatie over de beroepstaksen in het geval van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen.


Nee.


Het beroepschrift wordt ingediend in de taal van de procedure waarin de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, werd genomen.


Nee, deze termijnen zijn door de lidstaten van de Europese Unie vastgesteld in het EU-recht (de Uniemerkenverordening), en de kamers van beroep kunnen deze niet wijzigen.
De enige mogelijkheid is dat u bij het Bureau een aanvraag tot herstel in de vorige toestand (restitutio in integrum) indient, waarbij de rechten die u bent kwijtgeraakt, in ere worden hersteld. De voorwaarden zijn vrij streng – zo moet u aantonen dat u al het mogelijke hebt gedaan om de wettelijke termijnen te eerbiedigen. Voorts gelden er enkele aanvullende vereisten (zie de Guidelines, Part A, General Rules, Section 8, Restitutio in Integrum), en moet een taks worden betaald.
 
Zie voor nadere informatie   Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), artikel 104, ook beschikbaar op de website van het Bureau, rubriek Rechten & Uitvoering, Nieuwe Uniemerkenverordening.
 
Zie voor nadere informatie Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.


Ja. De persoon die beroep instelt, is de "appellant"; de andere partij is de "verweerder". De verweerder mag binnen twee maanden na kennisgeving opmerkingen plaatsen bij de uiteenzetting van de gronden van de appellant.
Als de verweerder opmerkingen indient, kan de appellant in uitzonderingsgevallen, op verzoek van de kamer van beroep, een met redenen omkleed verzoek indienen om repliek te geven. Na indiening van de repliek heeft de verweerder op zijn beurt de mogelijkheid om een dupliek in te dienen.


Dat hangt ervan af. Zo kunnen bijvoorbeeld termijnen die bij de verordening zijn vastgesteld en waarvoor de kamer van beroep geen beoordelingsmarge heeft (zoals de termijn voor het indienen van een beroepschrift of een uiteenzetting van de gronden) niet worden verlengd. In die gevallen is restitutio (herstel in de vorige toestand) de enige mogelijkheid.
De termijnen die door de kamer van beroep worden vastgesteld en de bij de verordening vastgestelde termijnen waarvoor een zekere beoordelingsmarge geldt, kunnen echter wel worden verlengd (bijv. extra tijd voor ingediende stukken of opmerkingen).
Wel zijn er enkele voorwaarden van toepassing. Verlenging is alleen mogelijk als het desbetreffende verzoek voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn wordt ingediend en ontvangen. De partijen moeten elk verzoek om verlenging motiveren en met redenen omkleden. Bij het ontbreken van redenen of van een motivering voor de verlenging, wordt het verzoek afgewezen. Wanneer het verzoek gezamenlijk wordt ingediend door twee partijen, moeten beide partijen het ondertekenen.
Over het algemeen worden verzoeken om verlenging van een reeds verlengde termijn afgewezen, tenzij aantoonbaar sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die verdere verlenging rechtvaardigen.


Ja. De persoon die beroep instelt, is de "appellant"; de andere partij is de "verweerder". De verweerder mag opmerkingen plaatsen bij de uiteenzetting van de gronden van de appellant. De kamer van beroep stelt de termijn hiervoor gewoonlijk op twee maanden vanaf de kennisgeving van de uiteenzetting van gronden.
Als de verweerder opmerkingen indient, kan de appellant in uitzonderingsgevallen worden gevraagd daarop te repliceren (wederom binnen twee maanden na kennisgeving van het antwoord). De verweerder mag een dupliek indienen.

Meer informatie over uw rechten bewaken.


In uitzonderlijke gevallen kan het gebruik van een versnelde beroepsprocedure gerechtvaardigd zijn. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de zaak zo dringend is dat elke vertraging gepaard gaat met een ernstig risico van schade. Dit soort procedures verloopt sneller, er wordt voorrang gegeven aan de behandeling ervan (dit gebeurt dus niet in chronologische volgorde), en in principe moeten de partijen zich elk beperken tot één reeks opmerkingen.
Indien een partij een versnelde beroepsprocedure wil aanvragen, dient zij daartoe een afzonderlijk document in. De aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken die de urgentie van de zaak staven.


Ja. Dit wordt een "incidenteel beroep" genoemd, dat moet worden ingesteld binnen de termijn voor het indienen van opmerkingen in reactie op de uiteenzetting van de gronden. Het incidenteel beroep moet via een afzonderlijk document worden ingediend.

Meer informatie over vorderingen tot nietigverklaring vindt u in de Guidelines, Examination of Design Invalidity Applications.


Alle beslissingen worden de dag nadat ze aan de partijen zijn meegedeeld, in de oorspronkelijke taalversie beschikbaar gesteld in eSearch Case Law. Ongeveer een maand later wordt in de databank een officieuze Engelse vertaling toegevoegd.

Zie voor meer informatie het onderdeel over de kamers van beroep.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.