Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Uitbreiding van de EU

 

Indien de Europese Unie in de toekomst wordt uitgebreid, geldt een Uniemerk of Gemeenschapsmodel dat reeds ingeschreven of aangevraagd is vóór de toetreding van nieuwe landen, zonder bijkomende formaliteiten of taksen automatisch ook in de nieuwe lidsta(a)t(en).
 
Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 9, Uitbreiding.

Nee. Het is niet mogelijk de geldigheid van uitgebreide Uniemerken (ongeacht of ze al zijn ingeschreven dan wel of de aanvraag tot inschrijving nog in behandeling is) aan te vechten op basis van absolute gronden die louter wegens de toetreding van nieuwe lidstaten van toepassing zijn. Als een bestaand ingeschreven Uniemerk bijvoorbeeld bestaat uit een woord dat in de taal van een van de nieuwe lidstaten een beschrijvend karakter heeft, vormt dit geen grond voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring zoals vastgelegd in de Uniemerkenverordening.

Nadere informatie over merken in de Europese Unie.

Nee. Uniemerken die vóór de toetreding van nieuwe lidstaten zijn aangevraagd of ingeschreven, worden niet in de nieuwe talen vertaald of gepubliceerd. Het is echter wel zo dat vanaf de toetredingsdatum de officiële talen van de nieuwe lidstaten officiële EU-talen worden en dat daarom alle Uniemerken waarvoor op of na die datum een aanvraag tot inschrijving wordt gedaan, in de nieuwe officiële talen worden vertaald.

Ja. Houders van oudere nationale rechten kunnen krachtens hun nationale wetgeving het gebruik van (alleen) uitgebreide Uniemerken op het grondgebied van een nieuwe lidstaat verbieden onder twee voorwaarden: ten eerste moeten de oudere rechten in de nieuwe lidstaat zijn ingeschreven, aangevraagd of verkregen vóór de datum van toetreding van die staat, en ten tweede moeten de oudere rechten te goeder trouw zijn verkregen. Deze bepaling garandeert het eenheidskarakter van het Uniemerkenstelsel, aangezien een Uniemerk geldig blijft voor alle lidstaten van de EU maar alleen niet kan worden gebruikt op het grondgebied van de “nieuwe lidstaat” waar het oudere, conflicterende recht bestaat.

Zie voor meer informatie Decision No 2013-3 of the Presidium of the Boards of Appeal of 05/07/2013 on the amicable settlement of disputes, ‘Decision on Mediation’ (Besluit nr. 2013-3 van het Presidium van de kamers van beroep van 05.07.2013 betreffende de minnelijke schikking van geschillen, “Besluit inzake bemiddeling”).

Overeenkomstig het terugtrekkingsakkoord dat de EU en het VK hebben gesloten (lees het laatste nieuws hier), heeft het VK de EU op 1 februari 2020 verlaten.

Het akkoord voorzag in een overgangsperiode waarin het recht van de Unie (met inbegrip van de Uniemerkenverordening (UMV), de Gemeenschapsmodellenverordening (GMV) en de bijbehorende uitvoeringsinstrumenten) van toepassing bleef op en in het Verenigd Koninkrijk. Deze overgangsperiode is geëindigd op 31 december 2020.

Raadpleeg voor meer informatie:
  •  

De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie