Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Register

 

Het Register van Uniemerken is een databank met informatie over alle aangevraagde en ingeschreven Uniemerken, zoals omschreven in artikel 111 van de Uniemerkenverordening (UMV).
Het Register van Gemeenschapsmodellen is een databank waarin informatie is opgenomen over de inschrijving van een Gemeenschapsmodel.
De registers worden voortdurend bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven in de gegevens van de Uniemerken en Gemeenschapsmodellen zoals die worden voorgeschreven door de Verordening, waaronder eigendomsgegevens, verlening van een licentie of een zakelijk recht en aanspraken op anciënniteit.
Het Bureau publiceert twee afzonderlijke bulletins, een voor Uniemerken en een voor Gemeenschapsmodellen. De aantekeningen en andere registergegevens die hierin zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor openbare inzage.
Daarnaast geeft het Bureau ook vademecums uit, waarin bepaalde thema's en aspecten in de bulletins voor een beter begrip nader worden toegelicht.
Er zijn twee vademecums beschikbaar: een voor Uniemerken en een voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

Link naar de Bulletins (Vademecum).


Een inschrijving in het Register is een aantekening van het Bureau.
Aantekeningen betreffen wijzigingen van informatie in het Register - bijwerking of wijziging van reeds ingevoerde informatie in de bestanden van aanvragen of inschrijvingen van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen.
De meest voorkomende aantekeningen zijn eigendomsoverdrachten/wijzigingen van eigenaar, benoeming van een vertegenwoordiger, wijzigingen in de naam en/of het adres van de houder, aanspraken op anciënniteit, licenties, enz.
Alle op te nemen aantekeningen worden vermeld in:
  • Artikel 111, lid 3, UMV voor Uniemerken;
  • Artikel 69, lid 3, GMUV voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen.
Een inschrijving in het Register is een aantekening van het Bureau. Aantekeningen betreffen voornamelijk wijzigingen in gegevens van eigenaren, licenties en zakelijke rechten. Meer informatie over het beheer van uw model en het actueel houden van de gegevens in het Register is beschikbaar onder het tabblad ‘Eigendom’ in het onderdeel ‘Beheer’ van de website.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Dit kunt u makkelijk online doen in uw User Area. Log gewoon in op uw User Area en wijzig uw persoonlijke gegevens via het optiemenu.

Nadere informatie over Hoe kan ik de persoonlijke gegevens van eigenaren wijzigen.

Raadpleeg voor meer informatie over registerbewerkingen de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving.


Verzoeken om overdracht vormen een uitzondering omdat daar kosten aan verbonden zijn. Raadpleeg het onderdeel Direct aan EUIPO verschuldigde taksen voor nadere informatie over de overdracht van een licentie (zie takscode F‑023).

Nadere informatie over Hoe kan ik de persoonlijke gegevens van eigenaren wijzigen.

Zie voor meer informatie over de overdracht van ingeschreven Gemeenschapsmodellen de Richtsnoeren, Onderzoek van aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen.


Deze beslissing wordt genomen op basis van de vraag of de nationale wetgeving waaronder de rechtspersoon valt de wijziging van de bedrijfsstatus beschouwt als een wijziging van de identiteit van het bedrijf (in welk geval ze wordt geregistreerd als een overdracht) of niet.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 3, Uniemerken en Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddeel, Hoofdstuk 1, Overdracht.


Indien een fusie een wijziging van de identiteit van de rechtspersonen in kwestie betreft, wordt de fusie geregistreerd als een overdracht. Indien de eigenaar of de aanvrager van een Uniemerk een ander bedrijf overneemt en er wat de houder of aanvrager van het merk betreft geen sprake is van een wijziging van identiteit, mag een eigendomsoverdracht niet worden verwerkt.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 3, Uniemerken en Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddeel, Hoofdstuk 1, Overdracht.


Het volstaat dat de partijen ermee instemmen een eigendomsoverdracht in het Register te laten opnemen. Een verzoek daartoe, ondertekend door beide partijen, is voldoende. Indien de partijen een gezamenlijke erkende gemachtigde voor EUIPO aanwijzen, mag deze vertegenwoordiger het verzoek voor hen ondertekenen. Er hoeft in deze gevallen geen aanvullend bewijs van overdracht, zoals een kopie van de akte van overdracht, te worden ingediend. In alle andere gevallen is bewijs van de overdracht (zoals een ondertekende kopie van de akte van overdracht) vereist.

Voor meer informatie over de formele en inhoudelijke vereisten inzake een verzoek om registratie van een eigendomsoverdracht wordt verwezen naar de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 3, Uniemerken en Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddeel, Hoofdstuk 1, Overdracht.


Ja, bij een afsplitsing of een gedeeltelijke overdracht is het mogelijk aanvragen of inschrijvingen op te splitsen.
Een gedeeltelijke overdracht is vrij van taksen, maar omvat een wijziging van houderschap van het merk. Daarentegen is een verzoek om afsplitsing van een merk onderworpen aan taksen, maar blijft het merk in handen van dezelfde houder. Het verzoek wordt geacht niet te zijn ingediend vooraleer de taks is betaald.
Opsplitsing kan niet worden aangevraagd voor een internationale aanvraag op grond van het Protocol van Madrid waarin de EU wordt aangewezen. EUIPO is niet bevoegd om een internationale aanwijzing op te splitsen.
 
Voor meer informatie over de taks voor de verklaring van afsplitsing van een Uniemerk, wordt verwezen naar de lijst van Direct aan EUIPO verschuldigde taksen.

Nadere gegevens over verzoeken om een gedeeltelijke overdracht van eigendom te registreren, zijn te vinden in de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 3, Uniemerken en Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddeel, Hoofdstuk 1, Overdracht.

Voor nadere informatie over opsplitsingen wordt verwezen naar de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving, paragraaf 5, Afsplitsing.


Het Register van Uniemerken en het Register van Gemeenschapsmodellen zijn publiek toegankelijk.

Daarnaast zijn de dossiers van Uniemerken op schriftelijk verzoek en tegen betaling van taksen beschikbaar voor inzage. Dossiers bevatten ook elementen die geen deel uitmaken van het register en die van belang kunnen zijn voor derden, zoals een beknopte beschrijving van het model als de aanvrager deze heeft verstrekt.

In het geval van een opgeschort model is inzage niet toegestaan voordat het model is gepubliceerd, tenzij de eigenaar daarin toestemt of één van de andere beperkte uitzonderingen waarin de regels voorzien, van toepassing is. Een model dat nooit wordt gepubliceerd, is nooit beschikbaar voor openbare inzage.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel E, Registerbewerkingen, Afdeling 5, Inzage in dossiers.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.