Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Vertegenwoordiging bij het Bureau

 

Iedereen kan een aanvraag voor een Uniemerk en Gemeenschapsmodel indienen. Zodra de aanvraag voor een Uniemerk is ingediend, dienen echter alle aanvragers die hun woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel niet in de EER (Europese Economische Ruimte) hebben, vóór of na ontvangst van een formele ingebrekestelling inzake het ontbreken van vertegenwoordiging voor het Bureau een vertegenwoordiger aan te wijzen.

Raadpleeg eSearch plus, de gratis onlinedatabank van het Bureau, om een erkende gemachtigde te vinden.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.


De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de lidstaten van de EU en de drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Het is het doel van de EER de interne markt van de EU uit te breiden naar landen in de EVA.
 
Meer informatie en de lijst van EER-landen.


Ja, een erkende EUIPO-gemachtigde uit de EER mag bij EUIPO optreden voor procedures met betrekking tot zowel merken (Uniemerken) als Gemeenschapsmodellen. Vertegenwoordigers zijn doorzoekbaar in de onlinetool van het Bureau.
Raadpleeg onze rubriek Formulieren en indiening voor meer informatie.

Zie voor meer informatie over erkende gemachtigden de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.


De uitdrukking "werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel" is ontleend aan artikel 3 van het Verdrag van Parijs. Men was van mening dat de oorspronkelijke bepaling, waarin enkel naar "vestiging" werd verwezen, te breed was en beperkt moest worden. Door het Franse woord sérieux ("werkelijk" in het Nederlands) te gebruiken hoopte men frauduleuze of fictieve vestigingen uit te sluiten.
Het woord "feitelijk" maakt duidelijk dat de vestiging, ook al moeten er bedrijfs- of handelsactiviteiten plaatsvinden (d.w.z. zij mag niet louter een opslagplaats zijn), niet per se de zetel hoeft te zijn. Natuurlijke of rechtspersonen die op deze wijze in de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd zijn, mogen zich voor het Bureau door een werknemer laten vertegenwoordigen.


Werknemers van rechtspersonen kunnen ook handelen voor andere rechtspersonen, mits deze twee rechtspersonen economisch met elkaar verbonden zijn. Er is sprake van economische verbondenheid in deze zin wanneer er economische afhankelijkheid is tussen beide rechtspersonen, ofwel omdat de partij bij de procedure afhankelijk is van de werkgever van de betrokken werknemer, of omgekeerd. Deze economische afhankelijkheid kan bestaan:
  • omdat de twee rechtspersonen deel uitmaken van dezelfde groep, of
  • omdat er beheersmechanismen van kracht zijn (T-512/15, § 33 e.v.).
De volgende situaties volstaan echter niet om te kunnen spreken van economische verbondenheid:
  • een band op grond van een licentieovereenkomst voor een merk;
  • een contractuele relatie tussen twee ondernemingen die gericht is op wederzijdse vertegenwoordiging of juridische bijstand;
  • een loutere leverancier-klantrelatie (bijvoorbeeld op basis van een exclusieve distributie- of franchiseovereenkomst).
Indien een werknemer-vertegenwoordiger zich wenst te beroepen op economische banden, moet hij/zij de desbetreffende rubriek in het officiële formulier aanvinken en zijn/haar naam en de naam en het adres van zijn/haar werkgever invullen. Het is raadzaam om de aard van de economische band aan te geven, tenzij deze duidelijk blijkt uit de ingediende documenten.

Zie voor meer en gedetailleerdere informatie over economische banden de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging, paragraaf 2.4.2, Vertegenwoordiging door werknemers van een rechtspersoon met economische banden.
 


Iedere natuurlijke persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • hij/zij heeft de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte); hij/zij heeft zijn/haar kantoor of werkplaats in de EER; en hij/zij is bevoegd om voor de centrale dienst voor de industriële eigendom van een EER-lidstaat natuurlijke en rechtspersonen te vertegenwoordigen op het gebied van merken/modellen. (NB: De centrale dienst voor de industriële eigendom hoeft zich niet in hetzelfde land te bevinden als de plaats waar hij/zij kantoor houdt of zijn/haar werkplaats heeft, maar moet zich wel op het grondgebied van de EER bevinden.


Om te worden opgenomen op de lijst van erkende gemachtigden moet u het aanvraagformulier invullen, ondertekenen, dateren en aan ons toezenden. U moet een certificaat van een nationaal bureau bijsluiten of verwijzen naar het blokcertificaat waarin u wordt genoemd als bevoegd gemachtigde.

Zie voor meer informatie over erkende gemachtigden voor modellen de Toelichting op het aanvraagformulier voor inschrijving op de speciale lijst van erkende gemachtigden.

Zie voor meer informatie over erkende gemachtigden de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.U kunt vertegenwoordigers met verblijfplaats in de EER (Europese Economische Ruimte) zoeken in onze publieke databank, eSearch plus.  Deze databank biedt rechtstreeks toegang tot informatie over alle soorten vertegenwoordigers (verenigingen, werknemers, juristen of erkende gemachtigden van EUIPO) en wordt dagelijks bijgewerkt.


Indien een nieuwe vertegenwoordiger is aangewezen, kan deze het Bureau schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat de vorige vertegenwoordiger de cliënt niet langer vertegenwoordigt. Hiervoor is geen autorisatie vereist, tenzij de nieuwe vertegenwoordiger een werknemer is. De wijziging wordt schriftelijk door het Bureau bevestigd en vervolgens door het Bureau gepubliceerd.

Meer informatie over het beheren van mijn ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Meer informatie over het beheren van mijn ingeschreven Uniemerk.

Meer informatie over het wijzigen van de persoonlijke gegevens van eigenaren.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging.Een ID-nummer is een identificatienummer dat wordt toegewezen aan iedere vertegenwoordiger die een aanvraag bij EUIPO indient.
Alle aanvragen staan vermeld in eSearch plus.
Het Bureau stelt zijn cliënten niet automatisch op de hoogte van dit nummer (behalve in het geval van een beslissing betreffende vermelding op de lijst van erkende gemachtigden), maar kan dit nummer op verzoek verstrekken.
U kunt dit nummer ook te weten komen door (een van) uw dossier(s) te raadplegen in eSearch plus. Gebruik in al uw berichten aan EUIPO uw ID-nummer, zodat het Bureau u snel als cliënt kan identificeren.
NB: door naar de User Area te gaan kunt u een webaccount aanmaken, waarna u een aanvraag kunt indienen op het volgende adres door middel van een Uitgebreid formulier.
Als uw aanvraag eenmaal is gevalideerd, zal het systeem een ID-nummer voor u aanmaken.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor merken/modellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.