Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Termijnen en uiterste data

 

Termijnen van het Bureau kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:
  • termijnen zoals vastgesteld in de Uniemerkenverordening (UMV) en UMUV of de Gemeenschapsmodellenverordening en GMUV, die derhalve verplicht zijn;
  • termijnen zoals vastgesteld door het Bureau, die onder bepaalde omstandigheden kunnen worden verlengd.
Zie voor meer informatie over de termijnen voor Uniemerken de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 1, Communicatiemiddelen, Termijnen.
Zie voor meer informatie over de termijnen voor Gemeenschapsmodellen de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 1, Communicatiemiddelen, Termijnen.

Met uitzondering van de termijnen die uitdrukkelijk zijn aangegeven in de UMV of UMUV, bedragen de door het Bureau voorgeschreven termijnen tussen een maand en zes maanden, indien de betrokken partij haar woonplaats of zetel of een vestiging in de Europese Economische Ruimte (EER) heeft. Indien de betrokken partij niet haar woonplaats of zetel of een vestiging in de EER heeft, bedragen de termijnen tussen twee maanden en zes maanden. Over het algemeen geldt een termijn van twee maanden.
Met uitzondering van de termijnen die uitdrukkelijk zijn aangegeven in de GMV of GMUV, bedragen de door het Bureau voorgeschreven termijnen tussen een maand en zes maanden, indien de betrokken partij haar woonplaats of zetel of een vestiging in de Europese Economische Ruimte (EER) heeft. Indien de betrokken partij niet haar woonplaats of zetel of een vestiging in de EER heeft, bedragen de termijnen tussen twee maanden en zes maanden. Over het algemeen geldt een termijn van twee maanden.

Zowel in ex-parteprocedures als in procedures inter partes (waarbij twee of meer partijen betrokken zijn) moeten verzoeken tot verlenging worden ingediend voordat de termijnen vervallen.
Zie voor meer informatie aangaande Uniemerken wat betreft procedures inter partes en verlenging van termijnen de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties. Zie voor meer informatie betreffende Gemeenschapsmodellen over deze kwestie de Richtsnoeren, Onderzoek van verzoeken tot nietigverklaring van modellen, paragraaf 4.1.6.

Als de termijn verstreken is, kunt u twee dingen doen:
  • verzoeken om voortzetting van de procedure (krachtens artikel 105 UMV),in welk geval alleen aan bepaalde formele eisen moet worden voldaan;
  • verzoeken om herstel in de vorige toestand (krachtens artikel 104 UMV voor Uniemerken en krachtens artikel 67 GMV voor Gemeenschapsmodellen), in welk geval aan formele en inhoudelijke vereisten moet worden voldaan (zoals aantonen dat u al het mogelijke hebt gedaan).
Zie voor nadere informatie hierover de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 8, Herstel in de vorige toestand.

Een bezwaarschrift van oppositie moet binnen drie maanden na publicatie van de aanvraag van een Uniemerk in deel A van het Uniemerkenbulletin worden ingediend.

Een beroepschrift moet binnen twee maanden worden ingediend, gerekend vanaf de datum van kennisgeving van de betwiste beslissing. De redenen voor het beroep moeten binnen vier maanden vanaf dezelfde datum van kennisgeving worden meegedeeld.

Indien de Uniemerkaanvraag bij beslissing van het Bureau wordt afgewezen of het Uniemerk geen rechtsgevolgen meer heeft op grond van een beslissing van het Bureau of een rechtbank voor het Uniemerk, moet het verzoek tot omzetting worden ingediend binnen drie maanden na de dag waarop de beslissing definitief is geworden.

Het verzoek tot omzetting moet worden ingediend binnen drie maanden vanaf de datum waarop de Uniemerkaanvraag is ingetrokken of waarop het Uniemerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

Indien de aanvraag van een Uniemerk of Gemeenschapsmodel niet voldoet aan de eisen van de Uniemerkenverordening of Gemeenschapsmodellenverordening, verzoekt het Bureau de aanvrager de tekortkomingen te verhelpen of alsnog te betalen binnen twee maanden nadat de tekortkoming is meegedeeld.

Er bestaat geen termijn voor indiening van een aanvraag tot vervallenverklaring van de rechten van de houder van een Uniemerk of tot nietigverklaring van het merk.

Er bestaat geen termijn voor indiening van een aanvraag tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel.

De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie