Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

 

Direct aan EUIPO verschuldigde taksen

Lijst van direct aan EUIPO verschuldigde taksen
Takscode Taksbeschrijving Bedrag
F-001 Basistaks voor de aanvraag voor een individueel Uniemerk (artikel 31, lid 2, UMV) 1 000 EUR
F-001 Basistaks voor de aanvraag voor een individueel Uniemerk langs elektronische weg (artikel 31, lid 2, UMV) 850 EUR
F-002 Taks voor de tweede klasse van waren en diensten voor een individueel Uniemerk (artikel 31, lid 2, UMV) 50 EUR
F-002 Taks voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een individueel Uniemerk (artikel 31, lid 2, UMV) 150 EUR
F-001 Basistaks voor de aanvraag voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikelen 31, lid 2, artikel 74, lid 3, en artikel 83, lid 3, UMV) 1 800 EUR
F-001 Basistaks voor de aanvraag voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk langs elektronische weg (artikel 31, lid 2, en artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV) 1 500 EUR
F-002 Taks voor de tweede klasse van waren en diensten voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 31, lid 2, en artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV) 50 EUR
F-002 Taks voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 31, lid 2, en artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV) 150 EUR
F-003 Taks voor nationale rechercheverslagen
*12 EUR vermenigvuldigd met het aantal centrale bureaus voor industriële eigendom, zoals bedoeld in artikel 43, lid 2, UM (momenteel 60 EUR, overeenkomend met 5 bureaus)
60 EUR*
F-005 Oppositietaks (artikel 46, lid 3, UMV) 320 EUR
F-012 Basistaks voor de vernieuwing van een individueel Uniemerk (artikel 53, lid 3, UMV) 1 000 EUR
F-012 Basistaks voor de vernieuwing van een individueel Uniemerk langs elektronische weg (artikel 53, lid 3, UMV) 850 EUR
F-012 Taks voor de vernieuwing van de tweede klasse van waren en diensten voor een individueel Uniemerk (artikel 53, lid 3, UMV) 50 EUR
F-012 Taks voor de vernieuwing van elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een individueel Uniemerk (artikel 53, lid 3, UMV) 150 EUR
F-012 Basistaks voor de vernieuwing van een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 53, lid 3, en artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV) 1 800 EUR
F-012 Basistaks voor de vernieuwing van een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk langs elektronische weg (artikel 53, lid 3, en artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV) 1 500 EUR
F-012 Taks voor de vernieuwing van de tweede klasse van waren en diensten voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 53, lid 3, en artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV) 50 EUR
F-012 Taks voor de vernieuwing van elke klasse van waren en diensten boven de tweede voor een collectief Uniemerk of een Uniecertificeringsmerk (artikel 53, lid 3, en
artikel 74, lid 3, of artikel 83, lid 3, UMV)
150 EUR
F-016 Toeslag voor laattijdige betaling van de vernieuwingstaks of voor te late indiening van het verzoek tot vernieuwing (artikel 53, lid 3, UMV): 25 % van de taks waarvoor de vernieuwingstermijn is verstreken, met een maximum van 1 500 EUR 25%
(max. 1 500 EUR)
F-017 Taks voor de vordering tot vervallen- of nietigverklaring (artikel 63, lid 2, UMV) 630 EUR
F-018 Beroepstaks (artikel 68, lid 1, UMV) 720 EUR (merken)
800 EUR (modellen)
F-019 Taks voor een aanvraag tot herstel in de vorige toestand (artikel 104, lid 3, UMV) 200 EUR
F-020 Taks voor het verzoek tot omzetting van een aanvraag voor een Uniemerk of van een Uniemerk (artikel 140, lid 1, tevens in samenhang met artikel 202, lid 1, UMV): (a) in een aanvraag voor een nationaal merk; (b) in een aanwijzing van lidstaten in het kader van het Protocol van Madrid 200 EUR
F-023 Taks voor de aanvraag tot inschrijving van een licentie of een ander recht met betrekking tot een ingeschreven Uniemerk (artikel 26, lid 2, UMV), of een aanvraag voor een Uniemerk (artikel 26, lid 2, UMV): (a) verlening van een licentie, (b) overdracht van een licentie, (c) instelling van een zakelijk recht, (d) overdracht van een zakelijk recht, (e) gedwongen tenuitvoerlegging
(200 EUR per inschrijving, maar wanneer er bij dezelfde aanvraag of tegelijkertijd meerdere verzoeken worden ingediend, mag het totale bedrag niet meer bedragen dan 1 000 EUR)
200 EUR
(max. 1 000 EUR)
F-024 Taks voor doorhaling van de inschrijving van een licentie of een andere recht (artikel 29, lid 3, UMV) (200 EUR per doorhaling, maar wanneer bij dezelfde aanvraag of tegelijkertijd meerdere verzoeken worden ingediend, mag het totale bedrag niet meer bedragen dan 1 000 EUR) 200 EUR
(max. 1 000 EUR)
F-025 Taks voor de wijziging van een ingeschreven Uniemerk (artikel 54, lid 4, UMV) 200 EUR
F-026 Taks voor het verstrekken van een afschrift van de aanvraag voor een Uniemerk* (artikel 114, lid 7, UMV), een afschrift van het inschrijvingsbewijs* (artikel 51, lid 2, UMV), of een uittreksel uit het register (artikel 111, lid 7, UMV)
Niet-gewaarmerkt afschrift of uittreksel: (10 EUR)
Gewaarmerkt afschrift of uittreksel: (30 EUR)
*Kosteloos online
10 EUR
30 EUR
F-027 Taks voor inzage van de dossiers (artikel 114, lid 6, UMV): 30 EUR
F-028 Taks voor het verstrekken van afschriften van dossierstukken* (artikel 114, lid 7, UMV):
Niet-gewaarmerkt afschrift (10 EUR)
Gewaarmerkt afschrift (30 EUR, plus 1 EUR per bladzijde boven de 10 bladzijden)

10 EUR

30 EUR
plus 1 EUR per bladzijde, boven de 10 bladzijden

F-029 Taks voor mededeling van gegevens uit een dossier (artikel 114, lid 9, UMV) 10 EUR
F-030 Taks voor de verificatie van de proceskosten die moeten worden vergoed (artikel 109, lid 8, UMV) 100 EUR
F-033 Taks voor voortzetting van de procedure (artikel 105, lid 1, UMV) 400 EUR
F-034 Taks voor de verklaring van afsplitsing van een ingeschreven Uniemerk (artikel 56, lid 4, UMV) of een aanvraag voor een Uniemerk (artikel 50, lid 3, UMV) 250 EUR
W-001 Taks voor de indiening van een internationale aanvraag bij het Bureau (artikel 184, lid 4, UMV) 300 EUR
Lijst van direct aan EUIPO verschuldigde taksen
Takscode Taksbeschrijving Bedrag
Individuele taks voor een internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen.
Het bedrag van de taks onder B.I.1 of B.I.2 bedraagt het equivalent in Zwitserse franken van de volgende bedragen, zoals vastgesteld door de directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom overeenkomstig regel 35, lid 2, van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid
M-001 Voor een individueel merk 820 EUR
M-002 Extra taks voor de tweede klasse van waren en diensten 50 EUR
M-002 Extra taks voor elke klasse van waren en diensten in de internationale inschrijving boven de tweede 150 EUR
M-001 Voor een collectief merk of een certificeringsmerk 1 400 EUR
M-002 Extra taks voor de tweede klasse van waren en diensten 50 EUR
M-002 Taks voor elke klasse van waren en diensten boven de tweede 150 EUR
Individuele taks voor de vernieuwing van een internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen
Het bedrag van de taks waarnaar wordt verwezen onder B.II.1 bedraagt het equivalent in Zwitserse franken van de volgende bedragen, zoals vastgesteld door de directeur-generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom overeenkomstig regel 35, lid 2, van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid
M-012 Voor een individueel merk 820 EUR
M-012 Extra taks voor de tweede klasse van waren en diensten 50 EUR
M-012 Extra taks voor elke klasse van waren en diensten in de internationale inschrijving boven de tweede 150 EUR
M-012 Voor een collectief merk of een certificeringsmerk 1 400 EUR
M-012 Extra taks voor de tweede klasse van waren en diensten 50 EUR
M-012 Extra taks voor elke klasse van waren en diensten in de internationale inschrijving boven de tweede 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.