Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

SME Fund 2022

Het KMO/MKB-fonds 2022 is inmiddels gesloten. U kunt echter nog steeds de terugbetaling van uw actieve vouchers aanvragen.

Op dit moment bereiden we het KMO/MKB-fonds voor 2023 voor Meld u aan voor meer informatie.

 

Het SME FundKMO/MKB-fonds verleent financiële steun aan kleine enof middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU voor de bescherming van hun intellectuele-eigendomsrechten. Kmo’s kunnen vouchers aanvragen waarmee ze aanspraak kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling. Het terugbetalingsaanbod is ruim:
 
 • 90 % van de kosten voor pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan); 
 • 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op EU-niveau; 
 • 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op nationaal en regionaal niveau; 
 • 50 % van de basistaksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanwijzingstaksen en latere aanwijzingstaksen buiten de EU –; aanwijzingstaksen uit EU-landen zijn niet inbegrepen, en administratiekosten die door het bureau van oorsprong in rekening worden gebracht evenmin; 
 • 50 % van de aan octrooitoekenning voorafgaande taksen (bv. voor indiening, zoekopdrachten en onderzoek), en de taksen voor toekenning en publicatie van het octrooi op nationaal niveau. 
Het maximaal terugbetaalbare bedrag per kmo is:
 
750 EUR voor octrooigerelateerde activiteiten en 1 500 EUR voor de overige activiteiten.


U kunt een aanvraag indienen van 10 januari 2022 tot 16 december 2022. Het MKB-Fonds 2022 beschikt over beperkte middelen. Indien de financiële middelen op zijn, sluit de periode voor het indienen van aanvragen vóór de genoemde datum.


Elke in de Europese Unie gevestigde kmo kan een subsidie aanvragen. De eigenaren, gemachtigde werknemers of vertegenwoordigers van kmo’s kunnen een aanvraag indienen. Onder “vertegenwoordiger” wordt verstaan een derde natuurlijke of rechtspersoon die door de kmo naar behoren is gemachtigd om haar wettelijk te vertegenwoordigen. Alle subsidieterugbetalingen worden rechtstreeks gestort op de bankrekening van de in de aanvraag vermelde kmo.


Uw onderneming moet een geldige kmo zijn die in de EU is gevestigd. Controleer aan de hand van de officiële Europese definitie van een kleine of middelgrote onderneming of uw onderneming in aanmerking komt. In het algemeen worden kmo’s als volgt ingedeeld:
 
Ondernemingscategorie Aantal werknemers Jaaromzet Jaarlijks balanstotaal
Middelgroot <250 ≤ 50 miljoen EUR ≤ 43 miljoen EUR
Klein <50 ≤ 10 miljoen EUR ≤ 10 miljoen EUR
Micro <10 ≤ 2 miljoen EUR ≤ 2 miljoen EUR


Nee, tenzij ze een economische activiteit uitoefent. Zie voor nadere bijzonderheden de door de Europese Commissie vastgestelde definitie van een kleine of middelgrote onderneming.


Ja, maar alleen de kmo zelf komt in aanmerking voor de subsidie als deze wordt toegekend.
 
Als uw kmo gebruikmaakt van de diensten van een vertegenwoordiger of wanneer u als vertegenwoordiger optreedt namens een kmo, moet u het document “verklaring op erewoord” (model) invullen. Dit document moet worden ondertekend door een gemachtigd werknemer van de kmo en als pdf-bestand worden opgeslagen. U moet dit bestand uploaden tijdens de aanvraagprocedure. Het staat kmo’s vrij om een juridische entiteit als vertegenwoordiger bij het Mkb-Fonds te benoemen, mits de naam en de handtekening van een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van deze entiteit in de verklaring op erewoord worden opgenomen.


Ja, een vertegenwoordiger kan namens uw kmo de inschrijving van merken, modellen en octrooien aanvragen en daarvoor de nodige taksen betalen. Deze vertegenwoordiger kan ook het daaropvolgende “verzoek om terugbetaling” indienen. Het terug te betalen bedrag wordt echter rechtstreeks gestort op de bankrekening van de kmo als de begunstigde van het subsidiebesluit.


Ja. Ook al hebt u subsidie voor een IE-activiteit gekregen uit het MKB-fonds 2021, kunt u toch een nieuwe aanvraag indienen voor 2022. Het maakt daarbij niet uit of u al met een dienst bent begonnen, noch of u al kosten vergoed hebt gekregen. Deze initiatieven staan los van elkaar. Kleine en middelgrote ondernemingen in de EU kunnen elk jaar subsidie uit het MKB-fonds aanvragen, zolang zij voldoen aan de voorwaarden die in de oproep tot het indienen van voorstellen zijn vastgesteld. Dat geldt ook voor ondernemingen waaraan in het verleden subsidies zijn toegekend of geweigerd. Bij het indienen van hun aanvraag moeten begunstigden ook aangeven of zij in hetzelfde begrotingsjaar voor dezelfde activiteiten nog andere EU-financiering hebben aangevraagd of gekregen.


Neem de volgende checklist zorgvuldig door voordat u een aanvraag indient om ervoor te zorgen dat u de documentatie die u moet uploaden bij de hand hebt.
 
CHECKLIST
 
 • Uw bedrijf/onderneming moet een in de EU gevestigde kleine of middelgrote onderneming (kmo) zijn. 
 • Voordat u het aanvraagformulier invult, moet u kennis hebben genomen van de oproep tot het indienen van voorstellen
 • Als u een vertegenwoordiger bent of gebruik wilt maken van de diensten van een vertegenwoordiger, moet u het document “verklaring op erewoord” (model) invullen. Dit document moet worden ondertekend door een gemachtigd werknemer van de kmo en in pdf-formaat bij het aanvraagformulier worden gevoegd. 
 • Houd de bankgegevens van uw bedrijf bij de hand, samen met een bankafschrift waarop het volgende is vermeld: de naam van de het bedrijf als rekeninghouder, het volledige IBAN-nummer met landcode en de BIC-/SWIFT-code. 
 • Zorg dat u beschikt over het btw-certificaat of bewijs van het nationale inschrijvingsnummer van uw bedrijf, dat door de bevoegde nationale autoriteit is afgegeven. 
 • Denk eraan dat u geen subsidie uit het KMO/MKB-fonds kunt aanvragen als u voor dezelfde activiteit of een deel daarvan al EU-financiering hebt ontvangen.


Subsidies worden uitgekeerd in de vorm van vouchers die voor diverse IE-activiteiten kunnen worden gebruikt.
 
 1. Voucher 1 (maximaal 1 500 EUR) kan zowel voor een IP Scan als voor de inschrijving van merken en/of modellen worden gebruikt. 
 2. Voucher 2 (maximaal 750 EUR) kan worden gebruikt voor de inschrijving van octrooien. 
Controleer de lijst met de betrokken taksen.
 
Uw kmo kan derhalve in aanmerking komen voor maximaal 2 250 EUR.


Uw kmo kan als begunstigde van de subsidie zelf om terugbetaling vragen, of een vertegenwoordiger kan dit namens uw kmo doen. Terugbetaalde bedragen zullen altijd rechtstreeks op de bankrekening van uw kmo worden gestort.


Nee, uw kmo moet eerst subsidie aanvragen en wachten tot EUIPO een subsidiebesluit neemt.


Nee, u moet een positief subsidiebesluit en de bijbehorende voucher(s) afwachten.


Ja, het KMO/MKB-fonds heeft 25 miljoen EUR ter beschikking voor IP Scans en merk- of modelaanvragen, en 1 miljoen EUR voor de inschrijving van octrooien. In de loop van 2022 zijn subsidies beschikbaar volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt” totdat alle beschikbare middelen zijn opgebruikt.Dit hangt af van de behoeften van de kmo. Vraag een IP Scan aan voor meer informatie.
 
Om te beginnen moet u bepalen waar u uw producten of diensten wilt verkopen, verspreiden, exploiteren of in licentie geven. Werkt uw bedrijf grensoverschrijdend of is het beperkt tot één regio of land? Werkt u online? Vergeet niet dat geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten territoriaal beperkt zijn, wat betekent dat u uw rechten op een bepaald grondgebied moet registreren. U kunt uw rechten op nationaal, regionaal of EU-niveau registreren.
 
Merk op dat u er ook voor kunt kiezen uw merk of model te registreren in verschillende lidstaten. Als u bijvoorbeeld in twee landen actief moet zijn, kunt u uw rechten in beide lidstaten registreren via twee verschillende procedures.
 
Als uw product of dienst in veel lidstaten zal worden verkocht, verspreid, geëxploiteerd of in licentie gegeven, dan kunt u overwegen om bescherming op EU-niveau aan te vragen met behulp van het Uniemerken- of Gemeenschapsmodellen-stelsel.
 
Als u een land buiten de EU moet aanwijzen, kunt u bovendien gebruikmaken van de stelsels van Madrid of Den Haag, die beschikbaar zijn via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).
 
Aarzel in geen geval om gebruik te maken van de pro-bonodienst en/of de dienst IP Scan.


Gedetailleerde informatie over het Mkb-Fonds Ideas Powered for Business vindt u in de oproep tot het indienen van voorstellen.

Als u vragen hebt, kunt u onze rubriek met veelgestelde vragen raadplegen of online met ons chatten in het Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. Wij staan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur (GMT+1) tot uw beschikking.

U kunt ons ook een e-mail sturen in een officiële EU-taal naar keuze: information@euipo.europa.eu.


 

ACTIVITEITEN DIE VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

 

Prediagnostische IE-diensten (IP Scan)


 
Prediagnostische IE-diensten vormen een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van de strategie inzake intellectuele eigendom van uw kmo. Aangewezen IE-deskundigen van nationale bureaus voor intellectuele eigendom analyseren het ondernemingsmodel, de producten en/of de diensten van uw kmo om een IE-strategie op maat te ontwikkelen.
 
Deze dienst kan u helpen beslissen voor welke IE-rechten u een aanvraag kunt indienen, hoe de IE-portefeuille van uw onderneming kan worden ontwikkeld en hoe u de toekomst kunt plannen als u reeds IE-rechten hebt geregistreerd.
 
Kmo’s die een prediagnostische IE-dienst (IP Scan) willen aanvragen, moeten gevestigd zijn in een land waar een erkende aanbieder van prediagnostische IE-diensten beschikbaar is, zoals gepubliceerd in de oproep tot het indienen van voorstellen.
 
Een IP Scan is geen juridische dienst en vormt geen voorlopige aanvraag, nieuwheidsonderzoek of onderzoek naar de stand van de techniek. Zie de IP Scan-webpagina voor meer informatie over de IP Scan en de voordelen van deze dienstverlening.


Een IP Scan kan betrekking hebben op alle IE-rechten: octrooien, merken, modellen, gebruiksmodellen, plantenrassen en geografische aanduidingen, maar ook niet-geregistreerde of niet-registreerbare activa, zoals ondernemingsgeheimen, auteursrechten, niet-ingeschreven modellen, bedrijfsnamen, domeinnamen enz.


In het kader van het KMO/MKB-fonds worden IP Scans niet in alle EU-lidstaten aangeboden. Om na te gaan of deze dienst in uw land wordt aangeboden, hetzij door het nationale IE-bureau, hetzij door een daartoe gemachtigde externe partner, kunt u de volgende lijst raadplegen.
 
Opgemerkt zij dat sommige nationale IE-bureaus gelijkaardige prediagnostische IE-diensten aanbieden die buiten het toepassingsgebied van het KMO/MKB-fonds vallen. Als u belangstelling hebt voor een IP Scan, kunt u contact opnemen met uw nationaal IE-bureau voor nadere informatie.
 
Om na te gaan of deze activiteit in uw land wordt aangeboden en al dan niet onder het KMO/MKB-fonds valt, kunt u de onderstaande tabel raadplegen.
 
Nationale IE-bureaus die IP Scans aanbieden die onder het KMO/MKB-fonds vallen Nationale IE-bureaus die een activiteit aanbieden die vergelijkbaar is met een IP Scan maar die niet onder het KMO/MKB-fonds valt
België Denemarken
Bulgarije Frankrijk
Cyprus Kroatië
Duitsland Hongarije
Finland Luxemburg 1
Ierland Luxemburg 2
Letland Oostenrijk
Litouwen Polen
Portugal Slowakije
Tsjechië Slovenië
Zweden Spanje
   

 
Nadere informatie over het aanbod in specifieke landen vindt u door naar de homepage van het KMO/MKB-fonds te gaan en een land te kiezen uit de “landenselectie”.


Uw nationale IE-bureau zal een IE-deskundige aan u toewijzen. Eerst wordt u gevraagd een zelfbeoordelingsenquête in te vullen. Vervolgens zal de IE-deskundige op basis van gesprekken bepalen welke IE-ondernemingsstrategie voor uw onderneming het meest geschikt is. Het verslag van de IE-deskundige zal dan door een nationaal IE-bureau aan een ‘kwaliteitscontrole’ worden onderworpen. Uw nationaal IE-bureau zal u een ‘betalingsbewijs’ verstrekken. Daarmee kunt u terugbetaling van de kosten aanvragen via uw Mkb-Fonds-accountpagina.
 
Houd er rekening mee dat de tijd die nodig is om de IP Scan uit te voeren, per geval kan verschillen. Het kan een paar weken tot enkele maanden duren voordat het proces is voltooid.


Zodra de subsidie is toegekend en u de bijbehorende voucher hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met uw nationaal IE-bureau en een IP Scan aanvragen.
 
De IP Scan wordt niet in alle EU-lidstaten aangeboden in het kader van het Mkb-Fonds. Sommige nationale IE-bureaus bieden vergelijkbare prediagnostische IE-diensten aan die buiten het toepassingsgebied van het Mkb-Fonds vallen. Kijk onder “Wie voert de IP Scan uit?” om te zien of deze dienst in uw land beschikbaar is.


 

Registratie van merken en modellen


 
Nee. Voor vernieuwingen geldt geen vergoedingsregeling.


Uw kmo kan de terugbetaling aanvragen van:
 
 • 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op EU-, nationaal en regionaal niveau; 
 • 50 % van de basistaksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanwijzingstaksen en latere aanwijzingstaksen buiten de EU; aanwijzingstaksen uit EU-landen zijn niet inbegrepen, en administratiekosten die door het bureau van oorsprong in rekening worden gebracht evenmin; 
 • 50 % van de aan octrooitoekenning voorafgaande taksen (bv. voor indiening, zoekopdrachten en onderzoek), en de taksen voor toekenning en publicatie van het octrooi op nationaal niveau. 
Controleer de maxima en de lijst van taksen waarop de oproep tot het indienen van voorstellen betrekking heeft.
 
Het gekozen territoriale niveau van bescherming hangt af van de bedrijfsstrategie en de groeiplannen van de kmo. Als de kmo niet goed weet wat zij moet aanvragen en waar, kan een prediagnostische IE-dienst (IP Scan) deze beslissing vergemakkelijken.
 
Kmo’s die in dit verband begeleiding nodig hebben, kunnen ook een beroep doen op de pro-bonodienst (gratis consultatie).


Ja. Om terugbetaling te kunnen aanvragen moet u wel in bezit zijn van een btw-nummer of een fiscaal identificatienummer (FIN).


Nee. De kosten voor inschrijving van een gebruiksmodel komen niet in aanmerking voor terugbetaling. In de oproep tot het indienen van voorstellenis uiteengezet voor welke kosten in verband met de inschrijving van merken, modellen of octrooien u terugbetaling kunt aanvragen.


Nee, het Mkb-Fonds dekt geen PCT-octrooiaanvragen.


Nee, om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet u uw octrooi in een van de lidstaten van de Europese Unie laten inschrijven.


Nee, het Mkb-Fonds dekt geen inschrijvingen bij het EOB.


Het MKB-Fonds 2022 vergoedt alleen de onderzoekskosten die deel uitmaken van de aanvraagprocedure voor een octrooi. Onderzoekskosten die vóór de aanvraagprocedure worden betaald, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.


Nee, het Mkb-Fonds dekt geen taksen uit hoofde van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty, PCT) of Europese octrooiaanvragen. Voor een gedeeltelijke terugbetaling moet u een nationale octrooiaanvraag indienen bij het bureau voor intellectuele eigendom van één of meerdere EU-lidstaten. De taksen voor internationale aanvragen worden niet terugbetaald.
 


Er staat geen limiet op het aantal IE-rechten (merken, modellen of octrooien) dat uw kmo kan inschrijven. Het totale bedrag van een eventuele subsidie is echter beperkt tot maximaal 2 250 EUR:
 
 • 1 500 EUR voor een gedeeltelijke dekking van een IP Scan, alsmede uitgaven voor taksen op merken en modellen;
 • 750 EUR om de kosten van nationale octrooitaksen gedeeltelijk te dekken. 
Controleer de maxima en de lijst van taksen waarop de oproep tot het indienen van voorstellen betrekking heeft.


Nationale merken en modellen kunnen worden ingeschreven bij alle nationale IE-bureaus in de EU (die nationale bescherming bieden), bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (dat regionale bescherming biedt in België, Nederland en Luxemburg) of bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO, dat bescherming biedt in alle lidstaten van de EU).
 
Buiten de EU kunnen merken en modellen
bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) worden ingeschreven.
 
Octrooiaanvragen kunnen worden ingediend bij alle nationale IE-bureaus in de EU.


De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom biedt twee mogelijkheden voor de online-inschrijving van merken en modellen. Zie voor merken de veelgestelde vragen over het systeem van Madrid voor de internationale inschrijving van merken. Voor modellen kunt u de vraagbaak over het systeem van Den Haag voor de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid raadplegen.


Voor vergoeding komen taksen in aanmerking die verband houden met aanvragen (waaronder basistaksen, aanwijzingstaksen en daaropvolgende aanwijzingstaksen) in het kader van het internationale merkensysteem (het systeem van Madrid) of het internationale modellensysteem (het systeem van Den Haag). Aanwijzingstaksen van EU-landen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Hetzelfde geldt voor administratiekosten die het bureau van oorsprong in rekening brengt.


Nee, dergelijke kosten komen niet in aanmerking voor terugbetaling uit het Mkb-Fonds.


Aanwijzingstaksen zijn verschuldigd wanneer een overeenkomstsluitende partij wordt aangewezen. Deze taksen worden in rekening gebracht door het land waar de internationale bescherming wordt aangevraagd.
 
Taksen voor latere aanwijzing zijn verschuldigd wanneer bijkomende landen of regio’s worden toegevoegd aan uw bestaande internationale merkinschrijving (bijv. om het geografische beschermingsgebied uit te breiden).
 
Ja, aanwijzingstaksen en taksen voor latere aanwijzing komen in aanmerking voor terugbetaling.


Nee, de terugbetaling geldt niet voor aanwijzingen van EU-lidstaten. U kunt een aanvraag bij een nationaal of regionaal bureau voor intellectuele eigendom in de Europese Unie indienen – of bij EUIPO als u uw merk of model in de hele Europese Unie wilt beschermen.


Nee, de terugbetaling geldt niet voor de aanwijzing van de Europese Unie. U moet uw aanvraag bij EUIPO indienen als u uw merk of model in de hele Europese Unie wilt beschermen.


 

AANVRAAGPROCEDURE EN VEREISTE INFORMATIE


 
Hieronder volgt een overzicht van de procedure voor subsidieaanvragen. In de procedure wordt ervan uitgegaan dat de kmo-eigenaar, -werkgever of -vertegenwoordiger de oproep tot het indienen van voorstellen op de webpagina voor de subsidie heeft gelezen.
 
STAP 1
 
U dient eerst een KMO/MKB-fonds-account aan te maken en in te loggen. Houd alle nodige documenten bij de hand, waaronder een btw-certificaat, een bankafschrift van uw bedrijf en een ondertekende verklaring op erewoord (indien u een vertegenwoordiger bent). Vul het onlineaanvraagformulier voor subsidie in en dien het vervolgens in. Bij het indienen van het formulier kunt u twee vouchers aanvragen, afhankelijk van de activiteiten die u kiest:
 
voucher 1 (1 500 EUR) kan worden gebruikt voor IP Scans en voor de inschrijving van merken en modellen; 
voucher 2 (750 EUR) kan worden gebruikt voor de inschrijving van octrooien. 
Het nemen van uw subsidiebesluit kan 15 werkdagen in beslag nemen. Besluiten worden ondertekend door EUIPO en gaan vergezeld van de voucher(s) die u kunt gebruiken voor de vermelde IE-activiteiten. Vraag geen activiteiten aan voordat u het positieve subsidiebesluit hebt ontvangen, anders worden de betaalde taksen niet terugbetaald. U hebt maximaal vier maanden de tijd om een aanvraag voor activiteiten in te dienen, maar deze termijn kan met nog eens twee maanden worden verlengd als u daarom verzoekt in de laatste dertig dagen van de oorspronkelijke periode van vier maanden. Zie de rubriek “Gebruik van de voucher” voor meer informatie.
 
STAP 2
 
Benodigde activiteiten aanvragen en betalen:
 
90 % van de kosten voor pre-diagnostische IE-diensten (IP Scan); 
75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op EU-niveau; 
75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op nationaal en regionaal niveau; 
50 % van de basistaksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanwijzingstaksen en latere aanwijzingstaksen buiten de EU; aanwijzingstaksen uit EU-landen zijn niet inbegrepen, en administratiekosten die door het bureau van oorsprong in rekening worden gebracht evenmin; 
50 % van de aan octrooitoekenning voorafgaande taksen (bv. voor indiening, zoekopdrachten en onderzoek), en de taksen voor toekenning en publicatie van het octrooi op nationaal niveau. 
Controleer de maxima en de lijst van taksen waarop de oproep tot het indienen van voorstellen betrekking heeft.
 
 
STAP 3
 
Nadat u voor uw activiteiten hebt betaald, logt u in op uw account. Vul vervolgens het formulier “verzoek om terugbetaling” in en dien het in. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het volledige terugbetaalde bedrag in mindering gebracht op uw voucher(s). EUIPO stort het bedrag binnen één maand op de in uw aanvraag vermelde bedrijfsbankrekening. Zie de rubriek “Gebruik van de voucher” om meer te weten te komen over vervaldata, uitvoeringstermijnen en meer.


In de accountzone van het KMO/MKB-fonds kunnen gebruikers:
 • een aanvraag indienen voor specifieke activiteiten in het kader van het KMO/MKB-fonds 2022 door het aanvraagformulier in te vullen;
 • het terugbetalingsformulier invullen voor een verzoek om gedeeltelijke terugbetaling van betaalde activiteiten;
 • het saldo van hun vouchers controleren;
 • de activerings- en uitvoeringsvoorwaarden voor vouchers raadplegen.


 
Het is van groot belang dat de naam in het veld “Bedrijf” exact overeenstemt met de bedrijfsnaam op uw btw-/FIN-document en op uw bankafschrift. Zorg ervoor dat alle informatie overeenkomt.
 
Vergeet niet het IBAN-nummer van de bankrekening van uw bedrijf in te vullen en precies over te nemen van het bankafschrift van het bedrijf (inclusief de landcode).
 
Alle documenten moeten duidelijk leesbaar zijn. Als u een fysiek document moet scannen, gebruik dan een scanner en sla het document op in pdf-formaat. Foto’s van documenten die met een smartphone of digitale camera zijn genomen, worden niet aanvaard.


U kunt meer dan één e-mailadres opgeven en doet dit beter ook om er zeker van te zijn dat u alle berichten ontvangt. Als u kort na het indienen van uw aanvraag geen e-mails van het team van het KMO/MKB-fonds ontvangt, kijk dan even in uw map met ongewenste berichten of neem contact op met EUIPO.


De naam van uw bedrijf moet precies worden overgenomen van het btw-/FIN-certificaat en uw bankafschrift.


U kunt dit document raadplegen voor de juiste btw-nummerformaten voor EU-landen, inclusief de landencode.
 
Aanvragers die door hun bevoegde nationale autoriteit zijn vrijgesteld van belasting en over een gelijkwaardig fiscaal identificatienummer (FIN) beschikken, dienen het door die autoriteit afgegeven certificaat daaromtrent over te leggen waaruit blijkt dat hun bedrijf rechtsgeldig is geregistreerd. Indien de structuur van het fiscaal identificatienummer verschilt van de structuur van het btw-nummer, volg dan de volgende instructies bij het coderen van de informatie.
 
 • Als het fiscaal identificatienummer hetzelfde aantal cijfers heeft maar geen landcode bevat, moet het nummer worden voorafgegaan door de landcode.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is 12345678. Aanvragers moeten EU12345678 invullen.
 • Als het fiscaal identificatienummer de landcode bevat maar niet hetzelfde aantal cijfers heeft, moet het nummer worden gevolgd door de letter “X” totdat het vereiste aantal cijfers is bereikt.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is EU123456. Aanvragers moeten EU123456XX invullen.
 • Als het fiscaal identificatienummer geen landcode bevat en niet hetzelfde aantal cijfers heeft, moet het nummer worden voorafgegaan door de landcode en gevolgd door de letter “X” totdat het vereiste aantal cijfers is bereikt.Voorbeeld: de structuur van het btw-nummer is EU12345678 en het fiscaal identificatienummer is 123456. Aanvragers moeten EU123456XX invullen.


Op het bankafschrift of het bankcertificaat van uw bedrijf moeten de rekeninghouder (die moet overeenstemmen met de bedrijfsnaam), de naam van de bank, het volledige IBAN-rekeningnummer (inclusief de landcode) en de BIC-/SWIFT-code worden vermeld. Een stempel van de bank en de handtekening van de vertegenwoordiger van de bank zijn niet vereist (zie voorbeeld hier).


 

PROCEDURE VOOR SUBSIDIETOEKENNING


 
 1. Het kan tot 60 minuten duren voordat de bevestiging van uw aanvraag per e-mail arriveert. 
 2. Als u binnen 60 minuten geen e-mail ontvangt, ga dan na of u het juiste e-mailadres hebt opgegeven. Wij raden u aan om bij het indienen van de aanvraag meer dan één e-mailadres te verstrekken. 
 3. Controleer uw map met ongewenste berichten. Wij raden aan om mededelingen van ons aan uw lijst met veilige afzenders toe te voegen om dit probleem in de toekomst te voorkomen. 
 4. Als u, rekening houdend met bovenstaande preciseringen, nog steeds geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met information@euipo.europa.eu voor hulp. 

Dit e-mailbericht mag niet worden beschouwd als indicatie dat de aanvraag is goedgekeurd, maar uitsluitend als bevestiging dat de aanvraag is ingediend. Aanvragers worden met een afzonderlijke e-mail individueel in kennis gesteld van de resultaten van het beoordelingsproces, zoals vermeld in de oproep tot het indienen van voorstellen.


EUIPO onderzoekt alle aanvragen. Indien het comité verduidelijking nodig heeft over de verstrekte documenten of informatie, ontvangt u een kennisgeving per e-mail.


Als u na indiening van uw aanvraag besluit de procedure NIET voort te zetten, kunt u een e-mail sturen naar grants.smefund@euipo.europa.eu, waarbij u de ontvangstbevestiging van uw aanvraag voegt en waarin u het volgende vermeldt: “Ik wens mijn aanvraag voor subsidie uit het KMO/MKB-fonds in te trekken.”


Volg gewoon de instructies in de e-mail die u ontvangt en waarin om verduidelijking wordt gevraagd. Zorg ervoor dat u de gevraagde informatie verstrekt en zo nodig de nodige documenten bijvoegt. Wij zullen uw aanvraag dienovereenkomstig bijwerken.


Na onderzoek van uw aanvraag zal het beoordelingscomité u op de hoogte brengen van het resultaat, dat een van de volgende vormen kan aannemen: een subsidietoekenning, een verzoek om verduidelijking of een afwijzing. Deze kennisgevingen worden per e-mail en sms verzonden. U kunt ook via e-mail en sms meldingen ontvangen met betrekking tot het verstrijken van uw voucher(s).


 

GEBRUIK VAN DE VOUCHER


 
Zodra u het subsidiebesluit en eventuele bijbehorende vouchers hebt ontvangen, moet u ten minste één activiteit aanvragen en betalen voordat de geldigheid van de voucher(s) vervalt (vouchers zijn tot vier maanden geldig, maar deze termijn kan met nog eens twee maanden worden verlengd als daarom wordt verzocht in de laatste dertig dagen van de oorspronkelijke periode van vier maanden).
 
Zodra u de subsidie hebt ontvangen, voor ten minste één van de geselecteerde activiteiten hebt betaald en het terugbetalingsformulier (samen met het vereiste betalingsbewijs) hebt ingediend, worden uw vouchers geactiveerd. Daarna hebt u:
 
 • voor voucher 1: een uitvoeringsperiode van zes maanden na activatie om door voucher 1 gedekte aanvullende taksen te betalen en om terugbetaling daarvan te verzoeken (dit kunnen latere taksen of nieuwe IE-rechten zijn); 
 • voor voucher 2: een uitvoeringsperiode van twaalf maanden na activatie om aanvullende taksen in verband met eerder aangevraagde activiteiten te betalen en om terugbetaling daarvan te verzoeken. Binnen dezelfde termijn kunt u aanvullende activiteiten aanvragen, de desbetreffende taksen betalen en om terugbetaling verzoeken. 
Aanvragers beschikken ook over een respijtperiode van dertig dagen om terugbetaling van betaalde taksen aan te vragen nadat de uitvoeringstermijn is verstreken.


Ja, vouchers zijn vier maanden geldig. Deze termijn kan evenwel met twee maanden worden verlengd als daarom wordt verzocht in de laatste dertig dagen van de oorspronkelijke geldigheidsperiode van vier maanden. U moet binnen deze geldigheidstermijn voor ten minste één activiteit een aanvraag indienen en om terugbetaling verzoeken. Anders verloopt de voucher en hebt u geen recht op terugbetaling.


Indien de begunstigde van de subsidie de voucher niet gebruikt, wordt het toegewezen budget vrijgegeven; deze middelen zijn dan beschikbaar voor andere aanvragers.


Nee, een voucher kan per deelnemer slechts eenmaal per jaar worden toegekend. Dit staat los van het latere gebruik (of het verstrijken van de geldigheidsduur) van de voucher. U kunt in 2023 echter weer een nieuwe aanvraag indienen.


Aanvankelijk hebben vouchers een geldigheidsduur van vier maanden, die evenwel met twee maanden kan worden verlengd als u meer tijd nodig hebt om ze te gebruiken. Om de geldigheidsduur van een voucher te verlengen, dient u naar uw accountzone van het KMO/MKB-fonds te gaan om een verlenging aan te vragen. Dit kan alleen in de laatste dertig dagen van de initiële periode van vier maanden.


Per deelnemer kan slechts één subsidiebesluit per voucher per jaar worden toegekend. Als uw voucher verlopen is, kunt u dezelfde voucher niet nogmaals aanvragen tijdens de MKB-Fondscampagne 2022. U kunt in 2023 echter weer een nieuwe aanvraag indienen.


Nee, binnen de hierboven genoemde termijnen kunt u op elk moment aanvragen indienen voor activiteiten en de bijbehorende terugbetaling. Zie de bovenstaande FAQ’s ter zake.


Voucher 1 en voucher 2 zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen tegelijkertijd of op verschillende tijdstippen worden aangevraagd binnen het toepassingsgebied van het KMO/MKB-fonds 2022 (tussen 10 januari 2022 en 16 december 2022). Elke voucher kan slechts één keer worden aangevraagd.


U krijgt nog steeds een terugbetaling. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen goedgekeurde en afgewezen aanvragen met betrekking tot de subsidieprocedure.


Uw bureau voor intellectuele eigendom zal EUIPO ervan op de hoogte brengen dat uw kmo een IP Scan is gestart. Dit activeert de voucher. U zult een bericht ontvangen waarin de activering van de voucher wordt bevestigd.


 

HET TERUGBETALINGSPROCES


 

Zodra een betalingsaanvraag is ingediend, voert EUIPO zijn beoordeling uit, die de volgende elementen omvat:

 • een beoordeling van de uitgevoerde activiteiten (om na te gaan of deze overeenkomen met de in de oproep tot het indienen van voorstellen omschreven en in het subsidiebesluit vastgestelde activiteiten);
 • een evaluatie van de subsidiabiliteit van de gedeclareerde taksen, met inbegrip van de controle van de bewijsstukken.

Daarom is het belangrijk om de juiste informatie en bewijsstukken te verstrekken bij het indienen van betalingsaanvragen (zoals hierboven uitgelegd).

Indien het verzoek onvolledig is of verduidelijking behoeft, neemt EUIPO contact op met de begunstigde en informeert hem/haar over wat er moet worden ingediend om de aanvraag te vervolledigen.

Zodra de betalingsaanvraag en de begeleidende documenten zijn goedgekeurd, wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening van de begunstigde (vermeld in de aanvraag voor het Mkb-Fonds of gewijzigd in de betalingsaanvraag). EUIPO stelt de begunstigde er elektronisch van op de hoogte (op het e-mailadres dat in de aanvraag voor het Mkb-Fonds is opgegeven en in het subsidiebesluit is vastgesteld) dat de betaling is uitgevoerd. Indien de betalingsaanvraag kosten omvat die niet voor terugbetaling in aanmerking komen, zullen de redenen daarvoor naar behoren worden toegelicht in de desbetreffende kennisgeving.Ga eerst naar de pagina van het Mkb-Fonds (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/online-services/sme-fund) en log u in op uw Mkb-Fonds-account met uw EUIPO-referenties.

Klik vervolgens in het menu aan de linkerkant op “Terugbetalingsformulier” voor de vouchers die u zijn toegekend en kies het referentienummer van de voucher waarvoor u de aanvraag wilt doen.

Selecteer ten slotte alle activiteiten waarvoor u een terugbetaling wenst en vul de vereiste gegevens in. • Voor een terugbetaling in verband met een IP Scan:

U moet de datum invullen waarop u de pre-diagnostische IE-dienst (“IP Scan”) bij uw nationale bureau voor intellectuele eigendom hebt aangevraagd, het betaalde bedrag en de datum van de betaling.

U moet ook het “betalingsbewijs IP Scan-rapport” indienen – dit wordt verstrekt door het nationale bureau voor intellectuele eigendom en bevestigt dat de dienst is uitgevoerd, met vermelding van het betaalde bedrag en de datum van de betaling.

 • Voor een terugbetaling in verband met Uniemerk- en/of modelinschrijvingen:

U moet de aanvraag van een inschrijvingsnummer, de datum van indiening (datum van de aanvraag) en de afrekening van de taksen (basis- en andere taksen) met betrekking tot de inschrijving invullen. Gebruik de knop “Nog een toevoegen” voor elke aangevraagde inschrijving.

Het is niet nodig om documenten te uploaden, aangezien de informatie beschikbaar is in de IE-tool van EUIPO.

 • Voor een terugbetaling in verband met de inschrijving of aanvraag van een nationaal merk, model en/of octrooi:

U moet de datum voor een aanvraag tot inschrijving, het aanvraagnummer en de afrekening van de taksen (basis- en andere taksen) met betrekking tot de inschrijving invullen.

U moet ook het document van het nationale bureau voor intellectuele eigendom indienen waarin de uitvoering, het betaalde bedrag en de afrekening van de taksen (basis- en andere taksen) met betrekking tot de aanvraag tot inschrijving worden bevestigd. Gebruik de knop “Nog een toevoegen” voor elke aangevraagde inschrijving.

 • Voor een terugbetaling in verband met een inschrijving van een internationaal merk/model bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO):

U moet de datum van de aanvraag, het aanvraagnummer, het/de aangewezen land(en) buiten de EU, en de taksen (in CHF) met betrekking tot de aanvraag tot inschrijving invullen.

U moet ook het door de WIPO verstrekte document indienen waarin de uitvoering, het betaalde bedrag, de datum van de betaling en het betalingsbewijs worden bevestigd.

De taksen die voor terugbetaling in aanmerking komen, zijn die welke zijn geregistreerd met behulp van de door WIPO beheerde systemen:

 • het internationale merkenstelsel (systeem van Madrid)
 • het internationale modellenstelsel (systeem van ‘s-Gravenhage)Nee, u moet wachten op een positief subsidiebesluit en uw voucher(s). Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) moeten wachten op een positief subsidiebesluit voordat zij met een activiteit op het gebied van intellectuele eigendom kunnen starten. Doen zij dat voordat zij een positief subsidiebesluit hebben ontvangen, dan wordt de taks (net als de daaropvolgende taksen) niet terugbetaald.


Iedere betaling wordt overgemaakt naar de bankrekening van de begunstigde die is opgegeven in de aanvraag of conform wijziging in de betalingsaanvraag.

De bankrekening moet toebehoren aan de begunstigde, dat wil zeggen de kmo, en niet aan een vertegenwoordiger.

Indien de bankrekening bij de aanvraag van de voucher(s) niet correct is, zal de begunstigde hiervan naar behoren op de hoogte worden gebracht in de kennisgeving van het resultaat, inclusief brief/brieven en voucher(s). Hiervoor moet de begunstigde bij zijn aanvraag tot terugbetaling een correcte bankrekening opgeven. Anders is EUIPO niet in staat de betaling uit te voeren.De termijn waarbinnen EUIPO betalingen moet uitvoeren, bedraagt 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag voor terugbetaling.

EUIPO zal de betalingstermijn opschorten wanneer een aanvraag om aanvullende informatie werd verzonden. Opschorting treedt in op de datum waarop EUIPO deze kennisgeving verzendt. De resterende betalingstermijn begint weer te lopen op de datum waarop de verzochte informatie dan wel de bijgewerkte documenten zijn ontvangen.

Indien de aanvraag taksen omvat die verband houden met merk- en modelbescherming buiten de EU, is het mogelijk dat de termijn van 30 dagen niet in acht wordt genomen. Dit komt omdat elementen die tijdens de beoordeling zijn geverifieerd, ook moeten worden bevestigd met de steun van de WIPO.Ja, maar alleen als uw voucher nog niet is verlopen. Als uw verzoek om terugbetaling wordt ingewilligd, wordt uw voucher geactiveerd en begint de uitvoeringsperiode. Tijdens de uitvoeringsperiode is het mogelijk om terugbetaling van andere in aanmerking komende kosten te vragen.


 • kosten die zijn gemaakt voordat de kmo een kennisgeving van de subsidie ontving;
 • honoraria van een advocaat (of vertegenwoordiger);
 • btw-kosten zoals vermeld in artikel 4, lid 5, van het subsidiebesluit (in het bijzonder die in verband met IP Scan-diensten);
 • verkeerde voucher: kosten voor activiteiten in verband met voucher 1 kunnen niet worden terugbetaald onder voucher 2 en vice versa (d.w.z. een Uniemerk kan niet worden terugbetaald als alleen octrooivoucher 2 is toegekend);
 • inschrijvingstaksen van de oorspronkelijke dienst voor internationale merk- of modelaanvragen. Taksen komen alleen in aanmerking wanneer wordt gebruikgemaakt van een nationaal IE-bureau, niet van de WIPO (d.w.z. een Italiaans merk/model kan niet worden terugbetaald als het via de WIPO is ingeschreven);
 • internationale inschrijvingen van merken of modellen waarbij niet wordt gebruikgemaakt van het WIPO-systeem. Taksen komen alleen in aanmerking wanneer wordt gebruikgemaakt van de door de WIPO beheerde systemen, niet via IE-bureaus buiten de EU (d.w.z. een internationaal merk/model in Colombia kan niet worden terugbetaald indien het is ingeschreven via het Colombiaanse nationale IE-bureau);
 • gebruiksmodeltaksen.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.