Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Inzage

De aanvrager/eigenaar van het Uniemerk, van het ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) of hun vertegenwoordiger kan te allen tijde tijdens of na de inschrijvingsprocedure een aanvraag voor inzage indienen.

Raadpleeg voor meer informatie onze richtsnoeren voor merken en modellen.

Inzage van dossiers kan ook worden aangevraagd door derden, mits:

 • de verlangde documenten geen uitsluiting van een EUIPO-functionaris betreffen, noch een bezwaar tegen zijn of haar deelname aan procedures;
 • de verlangde documenten niet worden gebruikt voor de voorbereiding van besluiten en adviezen;
 • de verlangde documenten niet als 'vertrouwelijk' zijn aangemerkt. Mocht dat wel het geval zijn, dan moet de aanvrager aantonen een gerechtvaardigd en doorslaggevend belang te hebben om de desbetreffende documenten in te zien;
 • de Uniemerkaanvraag reeds gepubliceerd is in deel A van het Uniemerkenbulletin, of de publicatie van het IGM niet opgeschort is. Indien de Uniemerkaanvraag nog niet is gepubliceerd of de publicatie van het IGM is opgeschort, kan de aanvrager voor inzage toch toestemming krijgen wanneer hij of zij aantoont dat:
  1. de Uniemerk- of IGM-aanvrager met de inzage heeft ingestemd;
  2. de Uniemerk- of IGM-aanvrager heeft verklaard dat hij of zij na inschrijving van het merk of het model zich zal beroepen op de aan de inschrijving verbonden rechten tegen de persoon die om inzage heeft gevraagd.
 • Gewenste soort documenten

  Gewaarmerkt afschrift
  Op een 'gewaarmerkt' afschrift staat een verificatiecode die kan worden gevalideerd met een specifieke verificatietool. Voor officiële handelingen worden doorgaans gewaarmerkte afschriften verlangd.

  Niet-gewaarmerkt afschrift
  Om niet-gewaarmerkte afschriften kan ook worden verzocht. Deze dienen gewoonlijk enkel ter informatie. Controleer, voordat u om inzage van een bestand vraagt, of het document niet online beschikbaar is via eSearch plus of via het online-inzageformulier.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.