Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Nietigheid en vervallenverklaring (doorhaling)

 

De Uniemerkenverordening (UMV) voorziet in twee soorten procedures die onder de generieke term "doorhalingsprocedures" vallen.
Enerzijds kunnen de rechten van de houder van een Uniemerk vervallen worden verklaard en anderzijds kan een Uniemerk nietig worden verklaard. Het verschil is dat vervallenverklaring van toepassing is vanaf de datum van het verzoek daartoe, terwijl door een nietigverklaring de inschrijving met terugwerkende kracht uit het register van Uniemerken wordt verwijderd.


De rechten van de houder van een Uniemerk kunnen in de volgende gevallen vervallen worden verklaard:
  • bij afwezigheid van normaal gebruik. Bij wet is bepaald dat een Uniemerk binnen vijf jaar na inschrijving ervan in normaal gebruik moet worden genomen in de Europese Unie. Bovendien mag het gebruik niet langer dan vijf jaar worden onderbroken;
  • wanneer het merk door toedoen of nalaten van de houder de gebruikelijke benaming is geworden van een product of dienst waarvoor het is ingeschreven en de houder niet voldoende maatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen;
  • indien, als gevolg van het gebruik dat de houder ervan heeft gemaakt, een merk misleidend is geworden wat betreft de aard, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.


Er zijn twee soorten nietigheidsgronden: absolute en relatieve. Absolute nietigheidsgronden zijn de weigeringsgronden die tijdens de inschrijvingsprocedure ambtshalve zijn onderzocht. Relatieve nietigheidsgronden betreffen de oudere rechten die overeenkomstig het 'voorrangsbeginsel' voorrang hebben op het Uniemerk.
Een Uniemerk kan in de volgende gevallen nietig worden verklaard door absolute gronden in te roepen:
  • het Uniemerk is ingeschreven ondanks het feit dat er een absolute weigeringsgrond is (in het bijzonder als het niet-onderscheidend of beschrijvend was);
  • de aanvrager handelde bij indiening van de aanvraag te kwader trouw. Dit betreft hoofdzakelijk gevallen waarin de aanvrager illegale bedoelingen had bij de indiening van de aanvraag voor het merk.
Een Uniemerk kan in de volgende gevallen nietig worden verklaard door relatieve gronden in te roepen:
  • om dezelfde redenen als die waarom oppositie kan worden ingesteld;
  • er bestaat een ander, ouder recht in een lidstaat op grond waarvan het gebruik van het betreffende merk kan worden verboden. Dit betreft met name een recht op een naam, een recht op een afbeelding, een auteursrecht en een recht van industriële eigendom zoals een recht van industrieel ontwerp.
Meer informatie over het bewaken van uw rechten.

Meer informatie is te vinden in de Richtsnoeren, Deel D, Doorhaling, Afdeling 1, Procedure tot doorhaling.

 


Een verzoek om doorhaling is alleen ontvankelijk als het Uniemerk in kwestie in het register van Uniemerken is ingeschreven. Inschrijvingen worden gepubliceerd in het Uniemerkenbulletin (deel B). Een vordering tot vervallenverklaring om redenen van niet-gebruik is alleen ontvankelijk als het Uniemerk op de datum van indiening van het verzoek meer dan vijf jaar ingeschreven is geweest.
Voor het indienen van een aanvraag om doorhaling geldt geen uiterste termijn. Als de houder van een ouder recht echter het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, heeft hij/zij niet langer het recht een vordering tot nietigverklaring op relatieve gronden (beperking vanwege gedogen) in te dienen.

Meer informatie over verzoeken om doorhaling is te vinden in de Richtsnoeren, Deel D, Doorhaling, Afdeling 1, Procedure tot doorhaling.


Er zijn twee aparte formulieren voor de twee soorten procedures (nietigverklaring en vervallenverklaring), die beschikbaar zijn op de website van EUIPO en online ingediend kunnen worden.


Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt pas geacht ingediend te zijn als een taks is betaald.

Raadpleeg het gedeelte over taksen voor meer informatie over de taksen die zijn verschuldigd bij een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring.


Aanvragers die hun woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke handelsvestiging niet in de EER (Europese Economische Ruimte) hebben, moeten zich voor het Bureau laten vertegenwoordigen. Raadpleeg eSearch plus voor de lijst van vertegenwoordigers van het Bureau.


Het verzoek moet worden ingediend in een van de twee talen van het betreffende Uniemerk, mits dit talen zijn die het Bureau gebruikt. Indien dit niet het geval is (d.w.z. indien de eerste taal geen taal is die het Bureau bezigt), mag alleen de tweede taal van het Uniemerk worden gebruikt. De regels betreffende proceduretaal worden in detail uitgelegd in de Richtsnoeren, Deel A, Algemene voorschriften, Afdeling 4, Proceduretaal.

Meer informatie over verzoeken om doorhaling is te vinden in de Richtsnoeren, Deel D, Doorhaling, Afdeling 1, Procedure tot doorhaling.


Een aanvraag om doorhaling kan op basis van een aantal verschillende gronden worden ingediend. Tenzij er een taks voor nietigverklaring en een taks voor vervallenverklaring wordt betaald, is het echter niet mogelijk om één en hetzelfde verzoek te baseren op zowel gronden voor nietigverklaring als op gronden voor vervallenverklaring, aangezien nietigverklaring en vervallenverklaring worden gezien als twee verschillende procedures met verschillende kenmerken.

Zie voor meer informatie Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een merk van de Europese Unie.


De partij die in een doorhalingsprocedure in het ongelijk wordt gesteld, draagt de taksen en kosten van de andere partij. Er is echter een grens gesteld aan de terug te betalen kosten, hetgeen betekent dat de persoon die de kosten draagt, niet meer hoeft te betalen dan een bepaalde bovengrens.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel D, Doorhaling , Afdeling 1, Procedure tot doorhaling.
Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel C, Oppositie, Afdeling 1, Procedurele kwesties.


De taks wordt niet terugbetaald als een verzoek om doorhaling wordt ingetrokken. De partij die de doorhalingsprocedure onderbreekt door het betreffende verzoek in te trekken, moet ook de kosten terugbetalen die voor de andere partijen tot dat moment zijn ontstaan (binnen de wettelijke grenzen), tenzij uit billijkheidsoverwegingen een andere beslissing wordt genomen.

Zie voor meer informatie de Guidelines, Part D, Cancellation, Section 1, Proceedings.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.