Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Uw rechten bewaken

Artikel 9 UMV bepaalt het volgende: 'De inschrijving van een Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht.’ Dit betekent dat de houder van dat Uniemerk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van het teken in het economische verkeer te verbieden voor dezelfde waren en/of diensten als die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven.

Uw merk handhaven is net zo belangrijk als uw merknaam ontwikkelen. Als u dit niet doet, kan de geldigheid van uw merk in twijfel worden getrokken en zal uw merknaam aan waarde verliezen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van uw ingeschreven merk. Om dat effectief te doen, moet u het volgende doen:

  • Zorg ervoor dat uw merk juist ingeschreven is voor de waren en diensten waar u in handelt.
  • Wees waakzaam. Een ingeschreven merk waarschuwt concurrenten dat u een recht hebt, maar als iemand zonder toestemming uw merk gebruikt of iets wat er erg op lijkt, moet u zelf actie ondernemen om hem te stoppen.

EUIPO is verantwoordelijk voor het inschrijven van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen.

EUIPO is geen handhavingsinstantie. Wij geven dus geen juridisch advies over handhaving van merken of modellen.

 

De registers

Zorg ervoor dat niemand een identiek of soortgelijk merk probeert te beschermen.

Zoek in merkenregisters naar merkaanvragen en -inschrijvingen die identiek zijn aan of overeenkomen met die van u.

Wij bieden een zoekfunctie voor Uniemerkaanvragen en -inschrijvingen, genaamd eSearch plus. Geregistreerde gebruikers kunnen een automatische waarschuwingsfunctie instellen en bericht ontvangen wanneer EUIPO een merkaanvraag ontvangt die mogelijk strijdig is.

TMview is een globale zoektool die toegang verschaft tot gegevens uit eerste hand over merken van ongeveer zestig bureaus voor intellectuele eigendom, waaronder alle nationale en regionale bureaus in de EU. Online toegang tot meer dan veertig miljoen merken, gratis beschikbaar via www.tmdn.org

Als u het zoekwerk niet zelf kunt uitvoeren, kunt u een beroep doen op de diensten van commerciële organisaties of juristen die werkzaam zijn op het gebied van merkenrecht.

Als u ontdekt dat een concurrent een merk heeft ingeschreven dat identiek is aan of sterk lijkt op dat van u, of om inschrijving van een dergelijk merk heeft verzocht, kunt u uw oudere recht inroepen om tegen de inschrijvingsaanvraag oppositie in te stellen of de inschrijving te laten doorhalen.

De markt

Let erop dat niemand uw merk in de markt gebruikt.

Dit kunt u doen door de pers, vaktijdschriften en internet te controleren en te zoeken naar ondernemingen die uw merk zonder toestemming gebruiken. Het kan zijn dat illegale kopieën van uw producten te koop worden aangeboden of dat concurrenten merken gebruiken die lijken op maar niet identiek zijn aan uw Uniemerk.

EUIPO heeft in samenwerking met een aantal marktplaatsen voor e-handel informatie verzameld over de daar beschikbare tools voor het beschermen van intellectuele eigendom, zodat u gemakkelijker actie kunt ondernemen en gebruikt kunt maken van de daar ter beschikking gestelde middelen. Meer informatie

U kunt overwegen inbreukbescherming aan te vragen bij uw nationale douaneautoriteit. Douaneambtenaren gebruiken deze databanken om potentiële inbreuken op te sporen en vervalste goederen in beslag te nemen.

U kunt ook informatie over uw producten en merken invoeren in de IP Enforcement Portal Deze database is bedoeld om handhavingsinstanties te helpen namaakwaren te herkennen. U kunt gratis informatie invoeren, bijvoorbeeld over de verpakking en etiketten of contactgegevens. Deze informatie wordt vervolgens door handhavingsinstanties gebruikt om namaakwaren van authentieke te kunnen onderscheiden.

U moet zelf actie ondernemen.

Bij EUIPO en nationale registers

Tegen een aanvraag oppositie instellen of een inschrijving van een identiek of sterk gelijkend merk laten doorhalen.

 

Oppositie

Zodra uw Uniemerkaanvraag een datum van indiening heeft, kunt u oppositie instellen tegen Uniemerken en nationale inschrijvingen in de Europese Unie die na die datum zijn ingediend.
Zoek om uw rechten te beschermen regelmatig naar Uniemerkaanvragen en nationale inschrijvingen en zoek op internet naar bewijs in de markt. Advocaten en commerciële organisaties die werkzaam zijn op het gebied van merkenrecht, kunnen u helpen met zoekwerk en advies.

 

Doorhaling

Ingeschreven Uniemerken en nationale merken in de Europese Unie kunnen worden doorgehaald. Als u denkt dat een bestaand ingeschreven merk niet is gebruikt ook al is het onderworpen aan de vereiste van gebruik, kunt u vragen dat het vervallen wordt verklaard. Als u meent dat een bestaande inschrijving in strijd is met uw oudere recht of als u meent dat een inschrijving ongeldig is, kunt u deze nietig doen verklaren. In plaats van een Uniemerk nietig te doen verklaren kan een merkhouder de overgang van het Uniemerk te zijnen behoeve vorderen indien het merk zonder zijn instemming op naam van zijn gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven.

Een verzoek om doorhaling kost 630 EUR. Een nietigverklaring maakt het merk nietig met terugwerkende kracht (het merk verdwijnt volledig uit het register van Uniemerken), terwijl een vervallenverklaring geldt vanaf de datum waarop het verzoek bij het Bureau wordt ingediend.

In de rechtszaal en in de zakenwereld

Treed op tegen inbreukplegers

Wij raden u aan een advocaat in de arm te nemen voordat u stappen zet in een geschil.

 

Breng de inbreukpleger op de hoogte – 'Vordering tot staking'-brieven

Zodra u een geval van inbreuk opmerkt, kunt u overwegen uw concurrent een brief te sturen over het geschil, met daarin een 'vordering tot staking'. Hiermee stelt u uw concurrent formeel in kennis van uw rechten en laat u weten dat hij verdere gerechtelijke stappen kan verwachten als hij uw rechten blijft schenden.

 

Onderhandelen

In sommige gevallen kunt u wellicht via bemiddeling en arbitrage tot een akkoord komen. Dergelijke diensten zijn erop gericht geschillen tussen legitieme ondernemers op te lossen, waarbij beide partijen een kosteneffectieve en praktische oplossing zoeken.

 

Civielrechtelijke maatregelen

Als uw pogingen om de vermeende inbreukpleger te waarschuwen of met hem te onderhandelen mislukken, zijn er andere wettelijke maatregelen voorhanden om inbreuk te bestrijden, zoals een kort geding of conservatoir beslag om wederrechtelijk gebruik van uw merk te voorkomen. In alle gevallen dienen civielrechtelijke procedures te worden ingesteld op nationaal niveau in de betreffende EU-rechtsgebieden. Een voordeel van het Uniemerk is dat één rechtbank gemachtigd is zo'n procedure in alle lidstaten in te stellen.

 

Strafrechtelijke maatregelen

Strafrechtelijke maatregelen gelden voor vervalsing of piraterij. Daarvoor moet u contact opnemen met nationale handhavings- en vervolgingsinstanties in het betreffende EU-rechtsgebied.

NB: De regelgeving voor strafrechtelijke handhaving van intellectuele eigendom is niet geharmoniseerd binnen de EU. Strafrechtelijke vervolging wordt op nationaal niveau ingesteld op grond van de betreffende nationale wetgeving. Daarom verschillen de mogelijkheden voor strafrechtelijke handhaving binnen Europa sterk en kan strafrechtelijke vervolging niet altijd in alle landen op dezelfde wijze worden ingesteld.

Als u gevraagd wordt het bestaan van uw Uniemerk in een gerechtelijke procedure te bewijzen, kunt u een gewaarmerkt of niet-gewaarmerkt afschrift van uw inschrijving verkrijgen door middel van eSearch plus of het onlineformulier voor inzage van het dossier.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.