Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Internationale inschrijving

 

Het Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken is een verdrag dat wordt beheerd door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (World Intellectual Property Organization, WIPO) in Genève. Het is van kracht sinds april 1996 en is geratificeerd door vele landen in de wereld, waaronder de meeste Europese landen, de Verenigde Staten, Japan, Australië, China, Rusland en sinds oktober 2004 ook de Europese Unie (EU).
Het Protocol van Madrid biedt houders van merken de mogelijkheid om hun merken in meerdere landen te beschermen door één aanvraag rechtstreeks bij hun nationale of regionale merkenbureau in te dienen.

Voor meer informatie over het Protocol van Madrid kunt u terecht op het gedeelte Strategie, onder de tab "Ontwikkeling".Aangezien EUIPO het bureau van de Europese Unie is in het kader van het inschrijven van merken met rechtsgevolgen in de gehele Europese Unie (EU), is EUIPO het contactpunt voor de WIPO bij alle internationale aanvraagprocedures op basis van een Uniemerk of waarin de EU wordt aangewezen. EUIPO kan optreden als bureau van oorsprong indien een internationale aanvraag op een Uniemerk is gebaseerd, of als aangewezen bureau indien de EU is aangewezen in een internationale aanvraag waarvan de oorsprong elders ligt. De rol van EUIPO in het internationale systeem is vergelijkbaar met de rol van de nationale bureaus.


De WIPO beheert, via haar Internationaal Bureau, het Protocol van Madrid en de Schikking van Madrid (deze twee verdragen vormen samen het zogeheten Systeem van Madrid). Bij ontvangst van een internationale aanvraag van een bureau van oorsprong controleert het Internationaal Bureau met name of aan alle inschrijvingsvereisten is voldaan en of de waren en diensten correct zijn geclassificeerd. Is dit het geval, dan gaat het Internationaal Bureau over tot inschrijving van het merk in het internationale register en publicatie in de International Gazette. Het Internationaal Bureau brengt vervolgens de bureaus van de aangewezen landen op de hoogte van de internationale inschrijving.
Het Internationaal Bureau onderzoekt niet of het merk op zich in aanmerking komt voor bescherming, noch of er al een identiek of vergelijkbaar merk is ingeschreven; dat is de taak van de bureaus van de aangewezen landen.


Ja, het is mogelijk om in een internationale aanvraag de Europese Unie aan te wijzen als grondgebied waar u bescherming voor uw merk wenst. EUIPO is het bureau van de EU dat een merk administreert dat op het gehele grondgebied van de EU geldig is.
 


Als u een internationale aanvraag wilt indienen, moet u het formulier in het Engels, Frans of Spaans op de website van de WIPO gebruiken.


De volgende informatie is te vinden op de website van de WIPO.


Wanneer de EU wordt aangewezen in een internationale aanvraag, is het doorgaans niet nodig om een vertegenwoordiger bij EUIPO aan te wijzen. Toch zijn de normale regels inzake vertegenwoordiging van toepassing in geval van voorlopige afwijzing of, meer in het algemeen, als de internationale houder rechtstreeks met het Bureau moet communiceren (bijv. documenten moet opsturen) (zie nadere bijzonderheden over vertegenwoordiging).

Als de houder van de internationale inschrijving geen woonplaats in de EER (Europese Economische Ruimte) heeft, wordt deze verzocht een vertegenwoordiger voor de EER aan te wijzen. Als er geen vertegenwoordiger wordt aangewezen, wordt de voorlopige afwijzing omgezet in een definitieve afwijzing in dezelfde termen.

Zie voor meer informatie de Richtsnoeren, Deel M, Internationale merken.


Lees meer over de internationale inschrijvingsprocedure, ook wel het Systeem van Madrid genoemd.


In een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, moet een van de officiële talen van EUIPO (Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans) als tweede taal worden opgegeven. Als geen tweede taal wordt gekozen, zal EUIPO bezwaar maken tegen de aanvraag en de herpublicatie uitstellen totdat de tweede taal naar behoren is opgegeven.
 


Het onderzoek van formaliteiten beperkt zich tot de vraag of er een tweede taal is aangegeven, of de aanvraag handelt om een collectief merk of certificeringsmerk (in welk geval het reglement van het gebruik van het merk mede ingediend moet worden), of de beperkte lijsten voor de EU-aanwijzing binnen het bereik van de hoofdlijst van het internationale register vallen, of er sprake is van beroepen op anciënniteit en of de lijst van waren en/of diensten voldoet aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid zoals beschreven in de Richtsnoeren, Deel B, Onderzoek, Afdeling 3, Classificatie.
Als er een weigeringsgrond is, moet EUIPO de WIPO binnen zes maanden na de herpublicatie een kennisgeving van voorlopige weigering sturen. Als de voorlopige weigering slechts een deel van de waren en diensten betreft, en de houder hierop geen actie onderneemt, worden alleen die waren en diensten geweigerd en worden de overige waren en diensten aanvaard.


Op verzoek van de houder van de internationale inschrijving binnen een termijn van één maand na kennisgeving door de WIPO aan EUIPO van de aanwijzing, stelt EUIPO krachtens artikel 195 van de Uniemerkenverordening voor elke internationale inschrijving een rechercheverslag van de Europese Unie op met vermelding van soortgelijke Uniemerken en internationale inschrijvingen die de EU aanwijzen.
 


Onmiddellijk na ontvangst publiceert EUIPO de internationale inschrijving automatisch opnieuw in het Uniemerkenbulletin in deel M, dat geheel gewijd is aan internationale inschrijvingen (raadpleeg eSearch plus, gedeelte Daily publication (Dagelijkse publicatie)).
 


De eerste mededeling wordt via de WIPO naar de houder gezonden. Daarna vindt de communicatie rechtstreeks tussen EUIPO en de houder of diens vertegenwoordiger plaats.
EUIPO heeft 18 maanden om de WIPO in te lichten over alle mogelijke gronden voor weigering van de EU-aanwijzing. De periode van 18 maanden vangt aan op de dag waarop EUIPO van de aanwijzing in kennis is gesteld. Als een bezwaar niet wordt weerlegd, ontvangt de houder een definitieve beslissing. Tegen de definitieve beslissing kan beroep worden ingesteld bij de kamers van beroep. Wanneer de beroepsprocedure is uitgeput en de beslissing definitief is, wordt een kennisgeving van weigering aan de WIPO gezonden.
Als er geen weigeringsgronden zijn, zal het Bureau de WIPO een tussentijdse verklaring afgeven. Deze verklaring wordt naar de houder verzonden, gepubliceerd in de International Gazette en ingeschreven in het internationale register.


Beroepen op anciënniteit en de recherche worden door EUIPO tegelijkertijd afgehandeld. Anciënniteit van een ingeschreven ouder merk kan worden ingeroepen via een apart officieel formulier (MM17) dat bij de internationale aanvraag moet worden gevoegd.
Het anciënniteitsonderzoek wordt gebaseerd op de documenten die door de aanvrager worden verstrekt. Anciënniteit van een ingeschreven ouder merk kan worden ingeroepen via een apart officieel formulier (MM17) dat bij de internationale inschrijving moet worden gevoegd.


Wanneer de EU wordt aangewezen in een aanvraag voor internationale inschrijving, heeft EUIPO het recht om bescherming van het merk te weigeren binnen 18 maanden na ontvangst van de aanvraag van de WIPO. Bescherming kan worden geweigerd op een van de (absolute of relatieve) gronden waarop een aanvraag voor inschrijving die rechtstreeks bij EUIPO wordt ingediend, kan worden geweigerd.
 


Bezwaarschriften kunnen worden ingediend binnen de termijn van drie maanden die begint één maand volgend op de datum van herpublicatie in het Uniemerkenbulletin in deel M, dat geheel gewijd is aan internationale inschrijvingen (raadpleeg eSearch plus, gedeelte Daily publication (Dagelijkse publicatie)).
Opposities die vóór deze termijn zijn ingesteld, worden geacht te zijn ingesteld op de eerste dag van de oppositietermijn.
Als oppositie wordt ingesteld, zal EUIPO de ontvankelijkheid controleren en vervolgens de WIPO in kennis stellen van een voorlopige weigering op basis van de oppositieprocedure. Als de oppositie wordt toegewezen, stelt het Bureau de WIPO op de hoogte van de weigering van de internationale inschrijving.
 


Wanneer alle procedures zijn afgerond en de internationale inschrijving aanvaard is voor de Europese Unie voor alle of een deel van de waren en diensten, wordt deze opnieuw gepubliceerd in het Uniemerkenbulletin en wordt een verklaring betreffende toekenning van bescherming naar de WIPO gezonden.
 


Als de aanwijzing van de Europese Unie in de internationale inschrijving door EUIPO wordt verworpen, is het mogelijk de aanwijzing op grond van artikel 202 van de Uniemerkenverordening om te zetten in:
  • een aanvraag voor een nationaal merk voor EU-lidstaten;
  • een aanwijzing van een lidstaat die partij is bij het Protocol van Madrid (zogeheten 'opting back').


Ja, sinds de EU zich heeft aangesloten bij het Protocol van Madrid, kan een Uniemerk als basis dienen voor een internationale aanvraag. EUIPO zal in dat geval optreden als bureau van oorsprong en zal verklaren dat het Uniemerk (aangevraagd of ingeschreven) en de internationale aanvraag identiek zijn.


U kunt een internationale aanvraag voor een merk op basis van een Uniemerk online indienen.
Ook kunt u een van de twee volgende formulieren gebruiken.
  • Het WIPO-formulier MM2 in het Engels, Frans of Spaans (beschikbaar op de website van de WIPO) of
  • het EUIPO-formulier EM 2 in een van de 23 officiële talen van EUIPO, dat beschikbaar is in twee verschillende versies: de eerste versie van het EUIPO-formulier is voor aanvragen die worden ingediend in een van de drie talen van het Protocol van Madrid (Engels, Frans of Spaans); de tweede versie is voor aanvragen in de twintig overige talen (beide versies van dit formulier zijn te vinden op de website van EUIPO).
Nadere informatie over formulieren voor internationale aanvragen.


Bij indiening van een internationale aanvraag via EUIPO zijn taksen verschuldigd.
Nadere informatie over taksen en betalingen.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


De internationale aanvraag kan worden gebaseerd op een ingeschreven Uniemerk of op een aanvraag voor een Uniemerk. De aanvraag moet rechtstreeks bij EUIPO worden ingediend door de houder van het merk of door diens vertegenwoordiger. Dit kan online. De houder of de aanvrager van een Uniemerk moet onderdaan zijn van een land van de Europese Unie of moet een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel of zijn woonplaats hebben in de Europese Unie.
Als de internationale aanvraag wordt ingediend in een officiële taal van de Europese Unie die geen taal van het Protocol van Madrid is, moet een taal van het Protocol (Frans, Engels of Spaans) als taal van de internationale aanvraag worden opgegeven. Als er geen vertaling van de waren en diensten wordt verstrekt door de aanvrager, moet deze EUIPO machtigen hierin te voorzien.
EUIPO controleert de inhoud en volledigheid van de internationale aanvraag (in het bijzonder de merken, de houder en het bereik van de lijst van waren en diensten).
De internationale aanvraag wordt daarna langs elektronische weg naar het Internationaal Bureau van de WIPO gezonden.

Nadere informatie over vertegenwoordigers is te vinden in de Richtsnoeren, Deel M, Internationale merken.


Nee. Onze verordeningen voorzien niet in fusies voor inschrijvingen. Het Bureau is dus niet gebonden door deze nieuwe bepaling in de overeenkomst en het protocol van Madrid, aangezien volgens artikel 182 UMV alleen bepalingen in onze verordeningen van toepassing zijn op internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen.


Ja. Krachtens onze regels mogen aanvragen en inschrijvingen worden afgesplitst (artikel 50 en 56 van de Uniemerkenverordening). Overeenkomstig artikel 182 van de Uniemerkenverordening zijn de bepalingen van onze regels ook van toepassing op internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen (zie de wijziging van 1 februari 2019 van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid - regel 27 bis - afsplitsing van een internationale inschrijving).


U kunt nu een afsplitsingsaanvraag indienen aan de hand van WIPO-formulier MM22 (beschikbaar in de talen van het Systeem van Madrid, namelijk Engels, Frans en Spaans).
 
Samen met het aanvraagformulier moet een extra pagina worden ingediend met de lijst van waren/diensten die in de oorspronkelijke internationale inschrijving moeten blijven.
 
Het aanvraagformulier moet worden ingediend via een officieel communicatiemiddel: online (eComm), per fax of per post/koerier. Om uw afsplitsingsaanvraag online in te dienen, logt u eerst in op uw user area. Ga vervolgens naar eSearch plus, vul het nummer van uw internationale inschrijving in en kies onder ‘Acties en mededelingen’ de optie ‘Mededeling verzenden’.
 
Lees onze richtsnoeren inzake communicatiemiddelen en Besluit nr. EX‑17‑4 van de uitvoerend directeur van het Bureau van 16/8/2017 inzake communicatie via elektronische middelen.
 
De procedure voor een afsplitsingsaanvraag omvat de volgende stappen:
 
  • De gebruiker richt het verzoek aan het Bureau door indiening van formulier MM22 in de taal van de internationale inschrijving.
 
  • EUIPO onderzoekt het verzoek en stuurt het door naar de WIPO (indien het op grond van onze verordening ontvankelijk is).
 
  • Indien het verzoek voldoet aan de vereisten van regel 27 bis van de gemeenschappelijke regels krachtens de Schikking en het Protocol van Madrid, met inbegrip van betaling van de internationale vergoeding, registreert de WIPO de afsplitsing en wordt de afgesplitste internationale inschrijving aan het internationaal register toegevoegd.
 
  • Vervolgens brengt de WIPO EUIPO officieel op de hoogte, waarna EUIPO de afgesplitste aanvraag toevoegt aan zijn database.


EUIPO rekent voor deze dienstverlening niets aan. Houd er rekening mee dat WIPO wel een taks van 177 CHF aanrekent om de aanvraag om afsplitsing te registreren.


De splitsing van een internationale inschrijving zal vastgelegd worden aan de hand van de datum van ontvangst van het verzoek door WIPO of, bij een onregelmatigheid in het verzoek, de datum waarop de onregelmatigheid werd verholpen. Zie wijziging van de Gemeenschappelijke Verordeningen krachtens de Schikking van Madrid en het Protocol — Regel 27bis — splitsing van een internationale inschrijving van 1 februari 2019.


De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.