Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Beheer

Merken van de Europese Unie (Uniemerken) kunnen worden verkocht, in licentie gegeven, gewijzigd en vernieuwd. Wijzigingen in ingeschreven Uniemerken worden gepubliceerd in het Uniemerkenbulletin.

 

Beschermd blijven

Een Uniemerk-inschrijving is tien jaar geldig en kan onbeperkt vernieuwd worden. Elke tien jaar staat u voor de vraag: wil ik mijn merk vernieuwen? Het antwoord hangt af van uw merkstrategie.

Wilt u beschermd blijven?

Vernieuwen 

U hebt de volgende drie opties.

 1. Vernieuwen. Onlinevernieuwing kost 850 EUR voor één klasse, 50 EUR voor de tweede klasse en 150 EUR voor iedere volgende klasse. Als u in de hele EU beschermd wilt blijven, vernieuw dan online.


 2. Omzetten. Als u uw merk alleen in bepaalde lidstaten wilt behouden, kan dat door uw Uniemerk om te zetten in een nationale inschrijving. IE-brug


 3. Laten vervallen. Als u besluit uw merk in de EU niet te vernieuwen, vervallen de bijbehorende rechten.

 

Wanneer vernieuwen?

Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig te vernieuwen. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zal u of uw vertegenwoordiger gewoonlijk echter zes maanden voor het verstrijken van uw Uniemerk informeren dat het aan vernieuwing toe is. Anderen die ook rechten op uw Uniemerk hebben, bijvoorbeeld licentiehouders, zullen ook door het Bureau worden verwittigd.

Binnen zes maanden vóór de vervaldatum van uw merk moet de vernieuwing worden ingediend en moet de vernieuwingstaks zijn betaald. Het formulier mag ingediend worden tot op de laatste dag van de registratie.

Indien u de tijdslimiet overschreden hebt maar toch uw merk wilt verlengen, kunt u dat tot zes maanden na de vervaldatum doen, maar tegen een opslag van 25%.

Elke termijn van de eerste lijst begint en eindigt met een stap die in de volgende lijst staat.

 • Inschrijvingstermijn
 • Onlinevernieuwing
  Normale taks
 • Verlate onlinevernieuwing
  Aanvullende taks
  (+25%)
 • 10/06/2007

  Datum van indiening
 • 11/12/2016

  Aanvang vernieuwingsperiode
 • 10/06/2017

  Laatste dag voor vernieuwing met normale taks
 • 10/12/2017

  Laatste mogelijkheid voor vernieuwing

Hoe vernieuwen?

EUIPO raadt u onlinevernieuwing aan, omdat dit het snelste en gemakkelijkste gaat en het ook de goedkoopste methode is. Er is ook een gedrukt formulier dat u per post of koerier kunt inzenden. De taks voor vernieuwing op papier is 1 000 EUR; voor vernieuwing online betaalt u 850 EUR. Denk eraan dat u uw merk bij het vernieuwen niet kunt wijzigen. U kunt waren en diensten waarvoor u tien jaar geleden een aanvraag deed, van de lijst schrappen maar u kunt geen waren of diensten toevoegen.

Geef wijzigingen in uw gegevens aan ons door

bijv. uw naam, de naam van uw bedrijf, uw adres of contactgegevens.

Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

User Area 

Waarom?

Als u geen vertegenwoordiger hebt benoemd, moeten wij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. Daarom is het van essentieel belang dat u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft. Ook als u een vertegenwoordiger hebt aangewezen, is het in uw belang om de gegevens over uw bedrijf actueel te houden. Het kan immers gebeuren dat wij, of een derde, contact met u moeten opnemen.

 

Wanneer?

Er is geen officiële termijn, maar hoe eerder u ons de wijzigingen doorgeeft, hoe beter.

 

Hoe?

Als u een vertegenwoordiger hebt, geef het dan aan hem door, dan regelt hij het. U kunt het ook eenvoudig zelf online doen in uw User Area. Log gewoon in op uw User Area en wijzig uw persoonlijke gegevens via het optiemenu.

Wijzigingen van persoonlijke gegevens mogen niet de identiteit van de aanvrager/eigenaar betreffen. Een wijziging van de identiteit van de aanvrager is een overdracht.

Rechtspersonen kunnen maar één officieel adres hebben. Bij twijfel kan EUIPO om bewijs verzoeken van de rechtsvorm of het adres.

Als u uw identificatienummer opgeeft, hoeft u niet alle rechten te vermelden die u toekomen. De wijziging zal automatisch voor al die rechten gelden.

Kan ik mijn Uniemerk verkopen of verhuren?

Uw merk is een bezit. Eigendom kan in licentie worden gegeven of worden verkocht. Het voornaamste verschil daartussen is dat als u uw Uniemerk verkoopt, u het eigendom permanent aan een andere partij overdraagt, terwijl u het eigendom behoudt als u het in licentie geeft. Het is net als uw huis verkopen of verhuren. Zodra u tot overeenstemming komt, geef ons dan alle informatie door.

Snel en gemakkelijk online een aantekening indienen

Aanvraag indienen 

Eigendom in licentie geven en overdragen - details
Het is aan u of u uw Uniemerk wilt verkopen of overdragen. Wij willen alleen zeker weten dat wij dit juist hebben ingeschreven. Hier volgt een aantal zaken ter overweging:

In licentie geven of overdragen?

 
  Overdracht Licentie
Taks Er zijn geen administratiekosten. Administratiekosten - 200 EUR per merk
Maximale taks 1 000 EUR (mits de partijen op alle licenties dezelfde zijn).
Geografisch toepassingsgebied Uw recht wordt voor de gehele EU overgedragen. Rechten kunnen in licentie worden gegeven voor bepaalde landen binnen de EU.
Tijd Uw recht wordt voor onbepaalde duur overgedragen. U kunt uw recht ook voor een specifieke periode in licentie geven.
Waren en diensten U kunt ook slechts een gedeelte van uw lijst van waren en diensten overdragen. U kunt ook slechts een gedeelte van uw lijst van waren en diensten in licentie geven.
 

Wanneer?

Als u tot overeenstemming komt met een andere partij, geef dat dan direct aan ons door.

 

Hoe?

U hoeft alleen maar te verzoeken dat een overdracht of licentie in het register opgenomen wordt. Zo'n verzoek heet een 'aantekening'. U kunt online snel en gemakkelijk een aantekening indienen.

Als u een erkend gemachtigde hebt benoemd voor beide partijen (en de laatste is een vertegenwoordiger van de huidige eigenaar), mag deze het verzoek voor u ondertekenen. In dat geval hoeft u geen afschrift van de akte van overdracht of licentie over te leggen.

Waarom uw toepassingsgebied aanpassen na inschrijving?

Mogelijk wilt u het toepassingsgebied van de bescherming van uw Uniemerk wijzigen, uit strategische overwegingen of op grond van externe factoren, bijvoorbeeld als een concurrent uw recht dreigt te betwisten tenzij u het toepassingsgebied van uw merk beperkt. Denk eraan dat u het toepassingsgebied van de door u gespecificeerde waren en diensten alleen kunt beperken. U kunt het niet uitbreiden. Als u het toepassingsgebied van uw Uniemerk beperkt nadat het is ingeschreven, heet dat 'gedeeltelijke afstand'.

Verzoek om een gehele of gedeeltelijke afstand

Aanvraag indienen 

 

Wanneer kunt u na inschrijving uw toepassingsgebied wijzigen?

Onmiddellijk. U hoeft het alleen maar aan ons door te geven. Maar denk eraan dat u daarna uw oorspronkelijke lijst niet meer kunt herstellen.

 

Hoe kunt u na inschrijving uw toepassingsgebied wijzigen?

De eenvoudigste manier is met behulp van het formulier 'gedeeltelijke afstand'. Uw verzoek kan door u of door uw vertegenwoordiger worden ondertekend. Het moet wel in heldere en eenduidige bewoordingen zijn gesteld. NB: Er wordt geen nieuw inschrijvingsbewijs afgegeven nadat u het toepassingsgebied van de bescherming beperkt hebt. Een nieuw bewijs wordt alleen afgegeven als EUIPO zelf een correctie moet doorvoeren. Indien u een nieuw document wilt ontvangen – al dan niet gewaarmerkt – kunt u hierom verzoeken via het onlineformulier 'Inzage in het dossier'.

Wat kunt u verder met uw recht doen?

Er zijn nog andere, minder bekende dingen die u met uw recht kunt doen. Nadere informatie hierover vindt u in uw User Area, maar hieronder geven we de grote lijnen.

Indiening van andere onlineverzoeken

Aanvraag indienen 

 • Omzetting: Dit is de brug tussen Uniemerken en nationale merken. Indien uw aanvraag wordt afgewezen of uw Uniemerk ophoudt te bestaan, hetzij omdat u het opgeeft, hetzij omdat het afgewezen of doorgehaald is, kunt u deze omzetten in één of meer nationale aanvragen. Omgezette nationale merken behouden de indieningsdatum van het Uniemerk.IE-brug

   


 • Afsplitsing: Hiermee kunt u uw Uniemerk in twee of meer merken splitsen.

   


 • Zakelijke rechten: Deze geven u het recht uw merk als onderpand te gebruiken.


 • Anciënniteit: Hiermee kunt u de anciënniteit inroepen van een eerder nationaal merk (of een eerdere internationale inschrijving met geldigheid in een lidstaat). Dit betekent dat de aanvraag om een Uniemerk een consolidatie van eerdere nationale inschrijvingen vertegenwoordigt. Indien u anciënniteit inroept voor een of meer eerdere nationale inschrijvingen en die anciënniteit wordt aanvaard, kunt u beslissen de eerdere nationale inschrijvingen niet te verlengen. Als u uw eerder ingeschreven nationale merk opgeeft of laat verlopen, blijft u in dezelfde positie als toen het eerdere merk nog ingeschreven was. Aanspraak op anciënniteit kan worden gedaan binnen twee maanden na de indieningsdatum van het Uniemerk of nadat het is ingeschreven.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.